Veelgestelde vragen over PowerApps in uw organisatiePowerApps in your organization Q&A

Dit onderwerp beschrijft hoe gebruikers in uw organisatie PowerApps kunnen gebruiken en hoe u de PowerApps-service kunt beheren.This topic describes how users in your organization can use PowerApps, and how you can control the PowerApps service.

Aanmelden voor PowerAppsSign up for PowerApps

Wat is PowerApps?What is PowerApps?

Met Microsoft PowerApps kunnen gebruikers toepassingen maken voor mobiele apparaten met Windows, iOS en Android.Microsoft PowerApps enables users to create applications for Windows, iOS, and Android mobile devices. Met behulp van deze apps kunt u verbindingen maken met veelgebruikte SaaS-services, waaronder Twitter, Office 365 Dropbox en Excel.Using these apps, you can create connections to common SaaS services, including Twitter, Office 365, Dropbox, and Excel.

Hoe kunnen gebruikers zich aanmelden voor PowerApps?How do users sign up for PowerApps?

De enige optie waarbij afzonderlijke gebruikers in uw organisatie zich kunnen aanmelden is de proefversie van het PowerApps-abonnement 2. Gebruikers kunnen zich hiervoor aanmelden via de PowerApps-website:The only sign-up option for individual users in your organization is the PowerApps Plan 2 trial, which they can sign up for through the PowerApps website:

Optie 1Option 1

Gebruikers kunnen zich aanmelden door naar powerapps.microsoft.com te gaan, daar Gratis aanmelden te selecteren en vervolgens het registratieproces voor PowerApps te doorlopen via portal.office.com.Users can sign up by going to powerapps.microsoft.com, selecting Sign up free, and then completing the sign-up process for PowerApps through portal.office.com.

Optie 2Option 2

Gebruikers kunnen zich aanmelden door naar powerapps.microsoft.com te gaan, Aanmelden te selecteren en zich aan te melden met hun werk- of schoolaccount en zich vervolgens aan te melden voor de proefversie van het PowerApps-abonnement 2 door de gebruiksvoorwaarden voor PowerApps te accepteren.Users can sign up by going to powerapps.microsoft.com, selecting Sign in, signing in with their work or school accounts, and sign up for the PowerApps Plan 2 trial by accepting the PowerApps terms of use.

Wanneer een gebruiker in uw organisatie zich aanmeldt voor PowerApps, krijgt die gebruiker automatisch een PowerApps-licentie toegewezen.When a user in your organization signs up for PowerApps, that user is assigned a PowerApps license automatically.

Bezoek Aanmelding voor PowerApps via selfservice voor meer informatie.See Self-service sign up for PowerApps for more details.

Hoe kunnen gebruikers in mijn organisatie toegang krijgen tot PowerApps?How can users in my organization gain access to PowerApps?

Gebruikers in uw organisatie kunnen op drie verschillende manieren toegang krijgen tot PowerApps:Users within your organization can gain access to PowerApps in three different ways:

 • Ze kunnen zich afzonderlijk aanmelden voor een proefversie van PowerApps-abonnement 2, zoals wordt beschreven in het hoofdstuk Hoe kunnen gebruikers zich aanmelden voor PowerApps?They can individually sign up for a PowerApps Plan 2 trial as outlined in the How do users sign up for PowerApps? section.
 • U kunt ze een PowerApps-licentie toewijzen vanuit de Office 365-beheerportal.You can assign a PowerApps license to them within the Office 365 admin portal.
 • Er is een Office 365- en/of Dynamics 365-abonnement aan een gebruiker toegewezen met toegang tot de PowerApps-service.The user has been assigned an Office 365 and Dynamics 365 plans that includes access to the PowerApps service. Zie de pagina met prijzen van PowerApps-licenties voor de lijst met Office 365- en Dynamics 365-abonnementen met PowerApps-mogelijkheden.See the PowerApps pricing page for the list of Office 365 and Dynamics 365 plans that include PowerApps capabilities.

Kan ik voorkomen dat gebruikers in mijn organisatie zich aanmelden voor PowerApps?Can I block users in my organization from signing up for PowerApps?

Iedereen kan de functies van Microsoft PowerApps-abonnement 2 90 dagen gratis uitproberen, zoals beschreven in het hoofdstuk Hoe kunnen gebruikers zich aanmelden voor PowerApps?Any individual can try out the features of Microsoft PowerApps Plan 2 for 90 days, and incur no costs as outlined in the How do users sign up for PowerApps section. Deze optie is beschikbaar voor elke gebruiker in een tenant en kan niet worden uitgeschakeld door een beheerder. Na het verstrijken van de proefversie heeft de gebruiker geen toegang meer tot de mogelijkheden van PowerApps-abonnement 2.This option is available to any user in a tenant and cannot be disabled by an admin. After the user's trial expires the user will lose access to PowerApps Plan 2 capabilities.

Als iemand zich aanmeldt voor een proefversie van 90 dagen voor Microsoft PowerApps-abonnement 2 en u ervoor kiest deze persoon daar niet bij te ondersteunen, kan dit niet leiden tot kosten voor uw bedrijf.If a person signs up for a 90 day trial of Microsoft PowerApps Plan 2, and you choose to not support them inside of your organization, they can in no way incur costs to your company. Wanneer een persoon zich aanmeldt voor Microsoft PowerApps, is dit een rechtstreekse overeenkomst tussen deze persoon en Microsoft, zoals bij veel openbare cloudservices van Microsoft het geval is, zoals Bing, Wunderlist, OneDrive of Outlook.com. Dit impliceert op geen enkele wijze dat de service door uw organisatie wordt aangeboden.When an individual signs up for Microsoft PowerApps, that is a relationship between that individual and Microsoft directly, like any many public cloud services from Microsoft, such as Bing, Wunderlist, OneDrive or Outlook.com, and does not in any way imply that the service is provided by your organization.

Tot slot is het mogelijk om het gebruik van bedrijfseigen gegevens in Microsoft PowerApps te beperken, door middel van beleid ter preventie van gegevensverlies (DLP).Finally, if your company wishes to restrict the use of organizational-only data inside of Microsoft PowerApps, that is possible through Data loss prevention (DLP) policies. Zie Data loss prevention (DLP) policies (Beleid ter preventie van gegevensverlies) voor meer informatie.For more details, See Data loss prevention (DLP) policies.

Beheer van PowerAppsAdministration of PowerApps

Waarom is het pictogram PowerApps verschenen in het startprogramma voor Office 365-apps?Why has the PowerApps icon appeared in the Office 365 app launcher?

Zoals in augustus is aangekondigd, is Microsoft PowerApps nu een fundamenteel onderdeel van het Office 365-pakket.As announced in August, Microsoft PowerApps is now a fundamental part of the Office 365 suite. Drie maanden na deze aankondiging is Microsoft PowerApps ingeschakeld als een service die onderdeel uitmaakt van bestaande Office 365-SKU's.Three months after this announcement Microsoft PowerApps was enabled as a service as a part of existing Office 365 SKU's. Omdat gebruikers overal ter wereld nu gebruik kunnen maken van Microsoft PowerApps, wordt dit pictogram nu weergegeven in het startprogramma voor apps.As users everywhere in the world can now use Microsoft PowerApps, it has appeared in the app launcher for them. Raadpleeg het Licentie-overzicht voor meer informatie over welke Office 365-SKU's nu PowerApps omvatten.See Licensing overview to understand which Office 365 SKUs now include PowerApps.

Bekijk het volgende hoofdstuk als u de PowerApps-tegel standaard wilt verwijderen uit het startprogramma voor apps.See the following section if you'd like to remove the PowerApps tile from the app launcher by default.

Hoe verwijder ik PowerApps bij bestaande gebruikers?How do I remove PowerApps from existing users?

Als er een licentie voor PowerApps-abonnement 1 of 2 is toegewezen aan een gebruiker, kunt u met behulp van de volgende stappen de PowerApps-licentie voor die gebruiker verwijderen:If a user was assigned a PowerApps Plan 1 or PowerApps Plan 2 license then you can take the following steps to remove the PowerApps license for that user:

 1. Ga naar het Office 365-beheerportal.Go to the Office 365 Admin Portal.
 2. Selecteer in de navigatiebalk Gebruikers en selecteer vervolgens Actieve gebruikers.In the left navigation bar, select Users, and then select Active Users.
 3. Zoek de gebruiker waarvoor u de licentie wilt verwijderen en selecteer vervolgens de naam.Find the user you want to remove the license for, and then select their name.
 4. Ga naar het blad met gebruikersgegevens en selecteer in de sectie Productlicenties de optie Bewerken.On the user details pane, in the Product licenses section select Edit.
 5. Zoek de licentie Microsoft PowerApps-abonnement 1 of Microsoft PowerApps-abonnement 2, stel de wisselknop in op Uit en selecteer vervolgens Opslaan.Find the license called Microsoft PowerApps Plan 1 or Microsoft PowerApps Plan 2, set the toggle to Off and then select Save.

Als een gebruiker toegang heeft tot PowerApps als onderdeel van een Office 365- en/of Dynamics 365-abonnement, kunt u aan de hand van de volgende stappen hun toegang tot de PowerApps-service uitschakelen:If a user has access to PowerApps through their Office 365 and Dynamics 365 plan license, then you can disable their access to the PowerApps service by taking the following steps:

 1. Ga naar het Office 365-beheerportal.Go to the Office 365 Admin Portal.
 2. Selecteer in de navigatiebalk Gebruikers en selecteer vervolgens Actieve gebruikers.In the left navigation bar, select Users, and then select Active Users.
 3. Zoek de gebruiker waarvoor u de toegang wilt uitschakelen en selecteer vervolgens de naam.Find the user you want to remove access for, and then select their name.
 4. Ga naar het blad met gebruikersgegevens en selecteer in de sectie Productlicenties de optie Bewerken.On the user details pane, in the Product licenses section select Edit.
 5. Vouw de gebruikerslicentie voor Office 365 of Dynamics 365 uit, schakel toegang tot de service PowerApps voor Office 365 of PowerApps voor Dynamics 365 uit en selecteer vervolgens Opslaan.Expand the user's Office 365 or Dynamics 365 license, disable access to the service called PowerApps for Office 365 or PowerApps for Dynamics 365 and then select Save.

Bulksgewijs verwijderen van licenties is ook mogelijk via PowerShell.Bulk removal of licenses is also possible through PowerShell. Zie Remove licenses from user accounts with Office 365 PowerShell (Licenties verwijderen van gebruikersaccounts met Office 365 PowerShell) voor een gedetailleerd voorbeeld.See Remove licenses from user accounts with Office 365 PowerShell for a detailed example. Ten slotte vindt u meer informatie over het bulksgewijs verwijderen van services binnen een licentie op de pagina Disable access to services with Office 365 PowerShell (Uitschakelen van toegang tot services met Office 365 PowerShell).Finally, further guidance about bulk removal of services within a license can be found at Disable access to services with Office 365 PowerShell.

Het verwijderen van de PowerApps-licentie of -service voor een gebruiker in uw organisatie zorgt er ook voor dat de pictogrammen voor PowerApps en Dynamics 365 voor die gebruiker worden verwijderd van de volgende locaties:Removing of the PowerApps license or service for a user in your organization will also result in the removal of the PowerApps and Dynamics 365 icons from the following locations for that user:

Hoe kan ik voor mijn gebruikers de toegang tot bedrijfsgegevens via PowerApps beperken?How can restrict my users' ability to access my organization's business data using PowerApps?

In PowerApps kunt u gegevenszones maken voor bedrijfsgegevens en andere gegevens, zoals hieronder weergegeven.PowerApps allows you to create data zones for business and non-business data, as shown below. Wanneer deze beleidsregels ter preventie van gegevensverlies zijn geïmplementeerd, kunnen gebruikers geen PowerApps maken of uitvoeren die bedrijfsgegevens en andere gegevens combineren.Once these data loss prevention policies are implemented, users are prevented from designing or running PowerApps that combine business and non-business data. Zie Data loss prevention (DLP) policies (Beleid ter preventie van gegevensverlies) voor meer informatie.For more details, See Data loss prevention (DLP) policies.

Waarom zijn er 10.000 licenties voor Microsoft PowerApps verschenen in mijn Office 365-tenant?Why did 10,000 licenses for Microsoft PowerApps show up in my Office 365 tenant?

Omdat uw organisatie in aanmerking komt, kunnen gebruikers in uw organisatie Microsoft PowerApps-abonnement 2 90 dagen uitproberen en deze proeflicenties vertegenwoordigen de beschikbare capaciteit voor nieuwe PowerApps-gebruikers in uw tenant.As a qualifying organization, users in your organization are eligible to try out Microsoft PowerApps Plan 2 for 90 days, and these trial licenses represent the available capacity for new PowerApps users in your tenant. Aan deze licenties zijn geen kosten verbonden.There is no charge for these licenses. Er zijn twee mogelijke redenen waarom er een capaciteit van 10.000 (evaluatieversie-)licenties voor PowerApps worden weergegeven in het Office 365-beheerportal:Specifically, there are two possible reasons why you may see a capacity 10,000 (trial) licenses for PowerApps showing up in the Office 365 admin portal:

 • Als ten minste één gebruiker in uw tenant heeft deelgenomen aan de openbare preview van PowerApps die van april tot oktober 2016 liep, ziet u 10.000 licenties met het label 'Microsoft PowerApps and Logic flows'If at least one user in your tenant participated in the PowerApps public preview that spanned from April 2016 to October 2016 then you will see 10,000 licenses labeled as "Microsoft PowerApps and Logic flows"

 • Als ten minste één gebruiker in uw tenant zich heeft aangemeld voor een proefversie van PowerApps-abonnement 2 door zich via Optie 1 te registreren, zoals omgeschreven in het hoofdstuk Hoe kunnen gebruikers zich aanmelden voor PowerApps?, ziet u 10.000 licenties met het label 'Microsoft Power Apps & Flow'If at least one user in your tenant has signed-up for a PowerApps Plan 2 trial by going through trial signup Option 1 outlined in the How do users sign up for PowerApps section then you will see 10,000 licenses labeled "Microsoft Power Apps & Flow"

U kunt zelf aanvullende licenties toewijzen aan gebruikers via de Office 365-beheerportal, maar houd er rekening mee dat dit licenties voor een proefversie van Microsoft PowerApps-abonnement 2 zijn die 90 dagen na het toewijzen aan een gebruiker verlopen.You can choose to assign additional licenses to users yourself through the Office 365 admin portal, but please note that these are trial licenses for Microsoft PowerApps Plan 2 and they will expire after 90 days of being assigned to a user.

Is dit gratis?Is this free? Worden er kosten in rekening gebracht voor deze licenties?Will I be charged for these licenses?

Deze licenties zijn gratis licenties voor een proefversie zodat uw gebruikers Microsoft PowerApps-abonnement 2 90 dagen gratis kunnen proberen.These licenses are free trial licenses for your users to try-out the Microsoft PowerApps Plan 2 for 90 days.

Heeft dit invloed op hoe ik nu identiteiten voor gebruikers in mijn organisatie beheer?How will this change the way I manage identities for users in my organization today?

Als uw organisatie al een bestaande Office 365-omgeving heeft en alle gebruikers in uw organisatie Office 365-accounts hebben, verandert er niets aan het identiteitsbeheer.If your organization already has an existing Office 365 environment and all users in your organization have Office 365 accounts, then identity management does not change.

Als uw organisatie al een bestaande Office 365-omgeving heeft, maar niet alle gebruikers in uw organisatie een Office 365-account hebben, maken we een gebruiker in de tenant en wijzen we licenties toe op basis van het werk- of school-e-mailadres van de gebruiker.If your organization already has an existing Office 365 environment but not all users in your organization have Office 365 accounts, then we create a user in the tenant and assign licenses based on the user’s work or school email address. Dit wil zeggen dat het aantal gebruikers dat u beheert, zal toenemen naarmate er meer gebruikers in uw organisatie zich aanmelden voor de service.This means that the number of users you are managing at any particular time will grow as users in your organization sign up for the service.

Als uw organisatie nog geen Office 365-omgeving aan uw e-maildomein heeft gekoppeld, verandert er niets aan uw identiteitsbeheer.If your organization does not have an Office 365 environment connected to your email domain, there is no change in how you manage identity. Gebruikers worden toegevoegd aan een nieuwe gebruikersdirectory die alleen van toepassing is op clouddiensten en u kunt de rol van tenant-beheerder aannemen om de gebruikers te beheren.Users will be added to a new, cloud-only user directory, and you will have the option to take over as the tenant admin and manage them.

Wat is het proces voor het beheren van een tenant die door Microsoft voor mijn gebruikers is gemaakt?What is the process to manage a tenant created by Microsoft for my users?

Als een tenant is gemaakt door Microsoft, kunt u deze claimen en de tenant beheren met behulp van de volgende stappen:If a tenant was created by Microsoft, you can claim and manage that tenant using the following steps:

 1. Word lid van de tenant door u aan te melden voor PowerApps met een e-mailadresdomein dat overeenkomt met het tenant-domein dat u wilt beheren.Join the tenant by signing up for PowerApps using an email address domain that matches the tenant domain you want to manage. Als Microsoft bijvoorbeeld de tenant contoso.com heeft aangemaakt, wordt u lid van de tenant met een e-mailadres dat eindigt op @contoso.com.For example, if Microsoft created the contoso.com tenant, then join the tenant with an email address ending with @contoso.com.
 2. Claim beheerrechten door te verifiëren dat u het domein bezit: zodra u lid bent van de tenant, kunt u uzelf tot beheerdersrol promoveren door bezit van het domein te verifiëren.Claim admin control by verifying domain ownership: once you are in the tenant, you can promote yourself to the admin role by verifying domain ownership. Hiervoor volgt u de volgende stappen:To do so, follow these steps:
 3. Ga naar https://portal.office.com.Go to https://portal.office.com.
 4. Selecteer het pictogram van het startprogramma voor apps in de linkerbovenhoek en kies vervolgens Beheerder.Select the app-launcher icon in the upper-left corner, and then choose Admin.
 5. Lees de instructies op de pagina Beheerder worden en kies vervolgens Ja, ik wil de beheerder worden.Read the instructions on the Become the admin page, and then choose Yes, I want to be the admin.

OPMERKING: als deze optie niet wordt weergegeven, is er al een Office 365-beheerder.NOTE: If this option doesn’t appear, an Office 365 administrator is already in place.

Kan ik beheren aan welke Office 365-tenant gebruikers worden toegevoegd, als ik heb meerdere domeinen heb?If I have multiple domains, can I control the Office 365 tenant that users are added to?

Als u niets doet, wordt er een tenant gemaakt voor elk domein en subdomein dat hoort bij de e-mailadressen van uw gebruikers.If you do nothing, a tenant is created for each user email domain and subdomain.

Als u wilt dat alle gebruikers worden toegevoegd aan dezelfde tenant, ongeacht het domein van hun e-mailadres:If you want all users to be in the same tenant regardless of their email address extensions:

 • Maak vooraf een tenant of gebruik een bestaande tenant.Create a target tenant ahead of time or use an existing tenant. Voeg alle bestaande domeinen en subdomeinen die u wilt samenvoegen toe aan deze tenant.Add all the existing domains and subdomains that you want consolidated within that tenant. Alle gebruikers met een e-mailadres dat eindigt op deze domeinen en subdomeinen worden dan automatisch lid van de doel-tenant wanneer ze zich aanmelden.Then all the users with email addresses ending in those domains and subdomains automatically join the target tenant when they sign up.

BELANGRIJK: er is geen ondersteuning voor een geautomatiseerd mechanisme om gebruikers over te plaatsen naar een andere tenants als deze eenmaal zijn gemaakt.IMPORTANT: There is no supported automated mechanism to move users across tenants once they have been created. Zie voor meer informatie over het toevoegen van domeinen aan een enkele Office 365-tenant, Add your users and domain to Office 365 (Uw gebruikers en domein toevoegen aan Office 365).To learn about adding domains to a single Office 365 tenant, see Add your users and domain to Office 365.