Repair-AksHciCerts

Streszczenie

Rozwiązywanie problemów i naprawia błędy związane z wygasłych certyfikatów dla usługi AKS na Azure Stack HCI hosta.

Składnia

Repair-AksHciClusterCerts [-sshPrivateKeyFile <String>] 

Opis

Rozwiązywanie problemów i naprawia błędy związane z wygasłych certyfikatów dla usługi AKS na Azure Stack HCI hosta.

Przykład

PS C:\> Repair-AksHciCerts

Parametry

-sshPrivateKeyFile

Klucz SSH używany do zdalnego uzyskiwania dostępu do maszyn wirtualnych hosta dla klastra.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Następne kroki

AksHci PowerShell Reference