docs.microsoft.com - Warunki Korzystania

Akceptacja Warunków

Usługi świadczone przez Microsoft podlegają następującym Warunkom Korzystania (zwanym dalej „Warunkami”). Microsoft może aktualizować Warunki Korzystania w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Aby zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Warunków, należy kliknąć łącze Zasady użytkowania witryny microsoft.com znajdujące się u dołu każdej strony internetowej Microsoft.

Góra strony

Opis Usług

Za pośrednictwem sieci tych witryn internetowych Microsoft zapewnia Użytkownikowi dostęp do różnorodnych zasobów, w tym m.in. do dokumentacji, narzędzi dla deweloperów, obszarów pobierania, forów oraz informacji dotyczących produktów (łącznie zwanych dalej „Usługami”). Usługi, w tym wszelkie aktualizacje, ulepszenia, nowe funkcje lub nowe właściwości witryn internetowych, podlegają Warunkom.

Góra strony

Usługa jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego

O ile nie określono inaczej, świadczone na rzecz użytkownika Usługi są przeznaczone do jego osobistego i niekomercyjnego użytku. Użytkownik nie może przenosić ani sprzedawać informacji, oprogramowania, produktów ani usług uzyskanych w ramach Usług bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Microsoft.

Góra strony

Ochrona prywatności i danych osobowych

Informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych osobowych Użytkownika można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Góra strony

Informacje dotyczące Oprogramowania udostępnianego w Witrynie

Oprogramowanie udostępniane do pobrania w ramach Usług (zwane dalej „Oprogramowaniem”) jest chronione prawami autorskimi przysługującymi Microsoft lub dostawcom Microsoft. Korzystanie z Oprogramowania podlega postanowieniom ewentualnej umowy licencyjnej dla użytkownika oprogramowania (zwanej dalej „Umowa Licencyjną”) towarzyszącej lub zawartej w Oprogramowaniu. Użytkownik końcowy nie będzie mógł zainstalować Oprogramowania, któremu towarzyszy lub w którym jest zawarta Umowa Licencyjna, jeśli nie zaakceptuje jej postanowień. Licencje na należące do osób trzecich skrypty lub kody, do których ta witryna zawiera łącza lub odniesienia, są udzielane Użytkownikowi przez te osoby trzecie będące właścicielami danych kodów, a nie przez Microsoft.

Oprogramowanie mogą pobrać wyłącznie użytkownicy końcowi, o ile będą z niego korzystać w sposób zgodny ze stosowną Umową Licencyjną. Reprodukowanie lub rozpowszechnianie Oprogramowania niezgodne z Umową Licencyjną jest wyraźnie zabronione na mocy prawa i może prowadzić do zastosowania surowych sankcji cywilnych i karnych. Osoby, które dopuszczą się takiego naruszenia, będą podlegać sankcjom karnym w najszerszym dopuszczalnym zakresie.

NIE UCHYBIAJĄC WARUNKOM PRZEDSTAWIONYM POWYŻEJ, O ILE UMOWA LICENCYJNA TOWARZYSZĄCA OPROGRAMOWANIU WYRAŹNIE NIE STANOWI INACZEJ, KOPIOWANIE LUB REPRODUKOWANIE OPROGRAMOWANIA NA INNYM SERWERZE LUB W INNEJ LOKALIZACJI W CELU DALSZEGO REPRODUKOWANIA LUB ROZPOWSZECHNIANIA JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE.

OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE EWENTUALNĄ GWARANCJĄ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE OKREŚLONYM W UMOWIE LICENCYJNEJ. O ILE UMOWA LICENCYJNA NIE STANOWI INACZEJ, MICROSOFT CORPORATION NINIEJSZYM WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, RĘKOJMI LUB ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO I BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. W RAMACH USŁUG LUB SWOJEGO OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MOŻE UDOSTĘPNIAĆ RÓŻNE NARZĘDZIA. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI WYNIKÓW UZYSKIWANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TYCH NARZĘDZI. KORZYSTAJĄC Z NARZĘDZI UDOSTĘPNIANYCH W RAMACH USŁUG LUB OPROGRAMOWANIA MICROSOFT, NALEŻY SZANOWAĆ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OGRANICZONYCH PRAW. Oprogramowanie pobierane w ramach Usług w imieniu lub na rzecz Stanów Zjednoczonych, ich agencji rządowych lub innych organów państwowych (zwanych dalej „Instytucjami Rządowymi Stanów Zjednoczonych”) objęte jest Ograniczonymi Prawami. Używanie, powielanie lub udostępnianie Oprogramowania przez Instytucje Rządowe Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustępie dotyczącym praw do danych technicznych i oprogramowania komputerowego (Rights in Technical Data and Computer Software) rozporządzenia w sprawie zamówień na rzecz Departamentu Obrony (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, DFARS) nr 252.227-7013 art. (c)(1)(ii) lub ustępie dotyczącym ograniczonych praw w odniesieniu do komercyjnego oprogramowania komputerowego (Commercial Computer Software – Restricted Rights) Kodeksu przepisów federalnych (Code of Federal Regulations, CFR) nr 52.227-19 art. c (1) i (2). Producentem jest Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Góra strony

Informacje dotyczące Dokumentacji udostępnianej w Witrynie

Niektóre dokumenty mogą podlegać postanowieniom umów licencyjnych innym niż postanowienia zawarte w niniejszych Warunkach. W przypadku sprzeczności z niniejszymi Warunkami postanowienia tych oddzielnych umów licencyjnych mają charakter rozstrzygający.

MICROSOFT ANI DOSTAWCY MICROSOFT NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACH I ZWIĄZANEJ Z NIMI GRAFIKI OPUBLIKOWANYCH W DOWOLNYM CELU W RAMACH USŁUG. DOKUMENTY ORAZ ZWIĄZANA Z NIMI GRAFIKA SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” I NIE SĄ OBJĘTE ŻADNĄ RĘKOJMIĄ ANI GWARANCJĄ. MICROSOFT ORAZ DOSTAWCY MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, RĘKOJMI LUB ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH TAKICH INFORMACJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH LUB RĘKOJMI ZA WADY PRAWNE. NIEZALEŻNIE OD REŻIMU ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO KONTRAKTOWEJ, Z TYTUŁU NIEDBALSTWA CZY DELIKTOWEJ, MICROSOFT ANI DOSTAWCY MICROSOFT NIE BĘDĄ W ŻADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, WTÓRNE ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY POWSTAŁE NA SKUTEK UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH W RAMACH USŁUG.

PUBLIKOWANE W RAMACH USŁUG DOKUMENTY I ZWIĄZANA Z NIMI GRAFIKA MOGĄ ZAWIERAĆ NIEDOKŁADNOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. NINIEJSZY DOKUMENT PODLEGA OKRESOWYM AKTUALIZACJOM. MICROSOFT LUB DOSTAWCY MICROSOFT MOGĄ W DOWOLNYM CZASIE WPROWADZIĆ UDOSKONALENIA LUB ZMIANY W OPISANYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH PRODUKTACH LUB PROGRAMACH.

Góra strony

Informacje dotyczące Oprogramowania, Dokumentacji i Usług udostępnianych w Witrynie

NIEZALEŻNIE OD REŻIMU ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO KONTRAKTOWEJ, Z TYTUŁU NIEDBALSTWA CZY DELIKTOWEJ, MICROSOFT ANI DOSTAWCY MICROSOFT NIE BĘDĄ W ŻADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, WTÓRNE ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY POWSTAŁE NA SKUTEK UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA, DOKUMENTÓW LUB ICH DZIAŁANIA, ŚWIADCZENIA LUB NIEŚWIADCZENIA USŁUG LUB WYKORZYSTANIA INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH W RAMACH USŁUG.

Góra strony

Zabezpieczenie konta i hasła

Jeśli dostęp do Usług wymaga utworzenia konta, wówczas należy się zarejestrować i podać aktualne, pełne i dokładne informacje wymagane w stosownym formularzu rejestracyjnym. Użytkownik wybierze dla siebie hasło oraz nazwę Użytkownika. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i konta. Ponadto jest całkowicie odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane na jego koncie. W razie powzięcia informacji o nieautoryzowanym korzystaniu z konta lub jakimkolwiek innym przypadku naruszenia jego zabezpieczeń użytkownik konta zgadza się bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Microsoft. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez użytkownika straty wynikające z wykorzystania przez osobę trzecią jego hasła lub konta, niezależnie od tego, czy działania te zostały podjęte za wiedzą użytkownika, czy też bez jego wiedzy. Odpowiedzialność za straty poniesione przez Microsoft lub osoby trzecie wynikające z wykorzystania przez inną osobę hasła lub konta Licencjobiorcy spoczywa jednak na Licencjobiorcy. Nie można korzystać z innych kont bez zgody ich właścicieli.

Góra strony

Zakaz korzystania z Usług w bezprawny lub zabroniony sposób

Nie wolno korzystać z Usług w celach niezgodnych z prawem lub zabronionych w niniejszych Warunkach. Nie wolno korzystać z Usług w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć lub przeciążyć jakikolwiek serwer Microsoft lub podłączoną do niego sieć (bądź zakłócić ich działanie), ani przeszkadzać innym użytkownikom w korzystaniu z Usług. Łamanie zabezpieczeń (ang. hacking), analizowanie haseł (ang. password mining) oraz inne działania podejmowane w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usług, innych kont, systemów komputerowych lub sieci (podłączonych do serwerów Microsoft lub Usług) są niedozwolone. Nie wolno uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania dostępu do materiałów lub informacji w sposób inny niż przewidziany w ramach Usług.

Góra strony

Korzystanie z Usług

Usługi mogą obejmować usługi poczty e-mail i usługi BBS, a także dotyczyć czatów, grup dyskusyjnych, forów, społeczności, prywatnych stron, kalendarzy, albumów ze zdjęciami, magazynów plików oraz innych funkcji lub narzędzi służących do komunikowania się z innymi użytkownikami (łącznie zwanych dalej „Usługami Komunikacyjnymi”). Z Usług Komunikacyjnych można korzystać wyłącznie w celu publikowania, przesyłania i otrzymywania wiadomości oraz materiałów odpowiednich dla danej Usługi Komunikacyjnej lub z taką usługą związanych (jeśli ma to zastosowanie). Licencjobiorca zgadza się m.in. na to, że nie będzie korzystać z Usług Komunikacyjnych w celu:

 • przeprowadzania ankiet lub konkursów, tworzenia piramid, przesyłania wiadomości w systemie łańcuszkowym, przesyłania wiadomości-śmieci, spamu lub innego rodzaju niechcianych lub masowych wiadomości (w tym o charakterze komercyjnym);
 • zniesławiania, znieważania i nękania innych osób, grożenia im ani w inny sposób naruszania ich praw (w tym m.in. prawa do prywatności);
 • udostępniania, publikowania, przesyłania, rozpowszechniania lub propagowania treści niestosownych, wulgarnych, zniesławiających, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub niezgodnych z prawem;
 • przesyłania lub udostępniania plików zawierających obrazy, zdjęcia, oprogramowanie lub inne materiały chronione prawami własności intelektualnej, w tym m.in. prawem autorskim lub prawem znaków towarowych (lub prawami do prywatności lub komercyjnego wizerunku), chyba że będzie właścicielem takich praw, będzie kontrolować takie prawa lub będzie mieć wszystkie stosowne upoważnienia;
 • wykorzystywania materiałów lub informacji, w tym m.in. obrazów lub zdjęć, udostępnianych za pośrednictwem Usług w sposób naruszający prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub prawa własności innych osób;
 • przesyłania plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe, roboty anulujące wiadomości (ang. cancelbot) lub uszkodzone elementy bądź innego rodzaju oprogramowanie o podobnym charakterze, które może uszkodzić komputery lub własność innych osób;
 • reklamowania lub przedstawiania w celach biznesowych ofert sprzedaży lub kupna jakichkolwiek towarów lub usług, chyba że zamieszczanie takich wiadomości jest dozwolone w ramach Usług Komunikacyjnych;
 • pobierania plików (udostępnianych przez innych użytkowników Usługi Komunikacyjnej), w odniesieniu do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że ich reprodukowanie, wyświetlanie, odtwarzanie lub rozpowszechnianie w ten sposób jest bezprawne;
 • fałszowania lub usuwania informacji o prawach autorskich oddanych w zarząd (w tym o prawach poszczególnych autorów), informacji prawnych bądź innych stosownych informacji, oznaczeń dotyczących własności, etykiet świadczących o pochodzeniu oprogramowania lub innych materiałów zawartych w przesyłanym pliku;
 • ograniczania lub zakazywania innym użytkownikom korzystania z Usług Komunikacyjnych;
 • naruszania zasad lub innych wytycznych mających zastosowanie do korzystania z danej Usługi Komunikacyjnej;
 • zbierania informacji o innych osobach, w tym w szczególności ich adresów e-mail;
 • naruszania przepisów prawa właściwego;
 • tworzenia fałszywej tożsamości w celu wprowadzenia w błąd innych osób;
 • odpłatnego lub nieodpłatnego używania, pobierania lub kopiowania w inny sposób jakiejkolwiek części katalogu użytkowników Usług lub innych informacji dotyczących użytkowników lub korzystania z Usług albo udostępniania ich innym osobom lub podmiotom.

Microsoft nie ma obowiązku monitorowania Usług Komunikacyjnych. Zastrzega sobie jednak prawo do sprawdzania materiałów udostępnianych w ramach Usług Komunikacyjnych i usuwania ich według własnego uznania. Microsoft zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Licencjobiorcy prawa do korzystania z Usług Komunikacyjnych w dowolnym czasie bez powiadomienia oraz według własnego uznania.

Microsoft zastrzega sobie prawo do ujawniania w dowolnym czasie informacji, które uzna za niezbędne w celu spełnienia wymogów prawnych lub innych wymogów wynikających ze stosownych regulacji, pism sądowych lub wniosków instytucji rządowych, oraz do edytowania, odmowy opublikowania lub usunięcia informacji lub materiałów, w całości lub w części, według własnego uznania.

Licencjobiorca powinien zachowywać ostrożność w zakresie udostępniania w ramach Usług Komunikacyjnych danych osobowych swoich lub swoich dzieci. Microsoft nie kontroluje ani nie popiera żadnych treści, wiadomości lub informacji udostępnianych za pośrednictwem Usług Komunikacyjnych i w związku z powyższym wyraźnie wyłącza swoją odpowiedzialność w odniesieniu do Usług Komunikacyjnych oraz wszelkich działań wynikających z korzystania z tych usług. Osoby zarządzające usługami komputerowymi oraz dostarczające ich infrastrukturę nie są rzecznikami Microsoft, a ich punkt widzenia nie musi odzwierciedlać stanowiska Microsoft.

Materiały przesyłane w ramach Usług Komunikacyjnych mogą podlegać ograniczeniom w zakresie ich dalszego wykorzystywania, reprodukowania lub rozpowszechniania. Pobierając materiały, Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie tych ograniczeń.

Góra strony

Materiały przekazywane Microsoft lub udostępniane w witrynach Microsoft

Microsoft nie rości sobie prawa własności do materiałów przekazywanych Microsoft (w tym m.in. do opinii lub sugestii) ani do materiałów udostępnianych, przesyłanych, wprowadzanych lub przedkładanych w ramach Usług lub ich usług powiązanych w celu uzyskania opinii szerokiego grona użytkowników lub członków poszczególnych społeczności (publicznych lub prywatnych) (łącznie zwanych dalej „Przesłanymi Materiałami”). Udostępnienie, przesłanie, wprowadzenie, przekazanie lub przedłożenie (zwane dalej „Udostępnieniem”) Przesłanych Materiałów oznacza udzielenie Microsoft, spółkom stowarzyszonym Microsoft oraz niezbędnym sublicencjobiorcom zgody na korzystanie z Przesłanych Materiałów w związku z prowadzoną przez te podmioty działalnością internetową (w tym m.in. wszelkimi Usługami świadczonymi przez Microsoft) oraz udzielenie im praw licencyjnych do: kopiowania, rozpowszechniania, przekazywania, publicznego wyświetlania oraz odtwarzania, reprodukowania, edytowania, tłumaczenia lub ponownego formatowania Przesłanych Materiałów, publikowania nazwy użytkownika w związku jego Przesłanymi Materiałami oraz prawa do udzielania dostawcom Usług sublicencji obejmującej powyższe prawa.

Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego Przesłanych Materiałów zgodnie z niniejszymi postanowieniami. Microsoft nie ma obowiązku udostępniania ani korzystania z przekazanych Microsoft Przesłanych Materiałów i może je według własnego uznania usunąć w dowolnym czasie.

Udostępniając Przesłane Materiały, użytkownik oświadcza, że posiada lub w inny sposób kontroluje wszelkie prawa do nich (zgodnie z opisem przedstawionym w niniejszych Warunkach, w tym w szczególności prawo do ich udostępniania, przesyłania, wprowadzania lub przedkładania).

Udostępniając Przesłane Materiały zawierające obrazy, zdjęcia, rysunki lub inne elementy graficzne (dalej zwane „Obrazami”), użytkownik ponadto oświadcza, że (a) jest posiadaczem praw autorskich do takich Obrazów lub uzyskał stosowne pozwolenie na wykorzystywanie do swoich celów takich Obrazów lub treści w nich zawartych w stosowany przez siebie sposób, zgodny z dozwolonym w niniejszych Warunkach oraz w ramach Usług, (b) jest uprawniony do udzielania licencji i sublicencji opisanych w niniejszych Warunkach, (c) osoby (jeśli występują), których wizerunki zostały przedstawione w Obrazach, wyraziły zgodę na wykorzystanie Obrazów w sposób opisany w niniejszych Warunkach, w tym m.in. na rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie i reprodukowanie Obrazów. Udostępniając Obrazy, użytkownik zezwala (a) wszystkim członkom swojej prywatnej społeczności (Obrazy udostępniane członkom danej prywatnej społeczności) oraz (b) pozostałym użytkownikom (Obrazy udostępniane za pośrednictwem Usług w dowolnym miejscu innym niż prywatna społeczność) na korzystanie z Obrazów w sposób dozwolony w niniejszych Warunkach w związku z korzystaniem z Usług (w tym m.in. na tworzenie wydruków i upominków opatrzonych Obrazami) oraz udziela im niewyłącznego, obowiązującego na całym świecie, wolnego od opłat licencyjnych prawa do: kopiowania, rozpowszechniania, przekazywania, publicznego wyświetlania oraz odtwarzania, reprodukowania, edytowania, tłumaczenia lub ponownego formatowania Obrazów bez obowiązku dołączania do nich jego nazwy oraz prawo do udzielania dostawcom Usług sublicencji obejmującej powyższe prawa. Licencje na Obrazy udzielone na mocy przedstawionych powyżej postanowień wygasają z chwilą całkowitego usunięcia przez użytkownika Obrazów z Usług, pod warunkiem że nie wpływa to na inne licencje udzielone w związku z takimi Obrazami. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego Obrazów.

Góra strony

Powiadomienia i procedury dotyczące zgłaszania roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich

Na mocy Kodeksu Stanów Zjednoczonych, Tytuł 17, sekcja 512(c)(2) powiadomienia o zarzucanym naruszeniu praw autorskich powinny być przesyłane do Wyznaczonego Przedstawiciela Dostawcy Usług. ZAPYTANIA NIESPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ OKREŚLONEJ PONIŻSZEJ PROCEDURY POZOSTANĄ BEZ ODPOWIEDZI.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Powiadomienia i procedura zgłaszania roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich.

Góra strony

Łącza do witryn osób trzecich

W WITRYNIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŁĄCZA DO WITRYN OSÓB TRZECICH. WITRYNY, DO KTÓRYCH KIERUJĄ TE ŁĄCZA, POZOSTAJĄ POZA KONTROLĄ MICROSOFT, A MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI LUB ŁĄCZA TAM ZAMIESZCZANE ANI ZA DOKONYWANE TAM ZMIANY LUB AKTUALIZACJE. MICROSOFT NIE ODPOWIADA ZA EMISJĘ SIECIOWĄ ANI ZA ŻADNĄ INNĄ FORMĘ TRANSMISJI DANYCH ODBIERANEJ Z TAKICH WITRYN. ŁĄCZA DO WITRYN OSÓB TRZECICH SĄ UDOSTĘPNIANE PRZEZ MICROSOFT TYLKO DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA, A UDOSTĘPNIENIE ICH W WITRYNIE NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z APROBATĄ MICROSOFT DLA ZAWARTOŚCI WITRYNY, DO KTÓREJ KIERUJE DANE ŁĄCZE.

Góra strony

Zasady postępowania z niezamówionymi materiałami

MICROSOFT ANI PRACOWNICY MICROSOFT NIE PRZYJMUJĄ ANI NIE OCENIAJĄ NIEZAMÓWIONYCH MATERIAŁÓW, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, W KTÓRYCH PRZEDSTAWIONO POMYSŁY DOTYCZĄCE NOWYCH KAMPANII REKLAMOWYCH, PROMOCJI, PRODUKTÓW, TECHNOLOGII, PROCESÓW, MATERIAŁÓW, PLANÓW MARKETINGOWYCH LUB NAZW PRODUKTÓW. NIE NALEŻY PRZESYŁAĆ DO MICROSOFT ŻADNYCH ORYGINALNYCH PROJEKTÓW GRAFICZNYCH, PRZYKŁADOWYCH MATERIAŁÓW ANI INNEGO RODZAJU PRAC. WYŁĄCZNYM CELEM TYCH ZASAD JEST UNIKNIĘCIE POTENCJALNYCH NIEPOROZUMIEŃ LUB SPORÓW, JAKIE MOGĄ POWSTAĆ W PRZYPADKU, GDY PRODUKTY LUB STRATEGIE MARKETINGOWE MICROSOFT OKAZAŁYBY SIĘ PODOBNE DO TYCH, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE W MATERIAŁACH PRZESŁANYCH DO MICROSOFT. NIE NALEŻY ZATEM PRZESYŁAĆ DO MICROSOFT (ANI PRACOWNIKÓW MICROSOFT) ŻADNYCH NIEZAMÓWIONYCH MATERIAŁÓW. MICROSOFT NIE GWARANTUJE, ŻE PRZESŁANE WBREW POWYŻSZYM ZASADOM MATERIAŁY ORAZ PRZEDSTAWIONE W NICH POMYSŁY BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO POUFNE LUB STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ PRZEDSTAWIAJĄCEJ JE OSOBY.

Góra strony