New-AzureBridgeServicePrincipalNew-AzureBridgeServicePrincipal

StreszczenieSynopsis

Tworzy nową nazwę główną usługi w Azure Active Directory (Azure AD).Creates a new service principal in Azure Active Directory (Azure AD).

SkładniaSyntax

New-AzureBridgeServicePrincipal [[-TenantId] <Object>] [[-AzureEnvironment] <Object>]
 [[-TimeoutInSeconds] <Object>] [[-RefreshToken] <Object>] [-AsJob]

ParametryParameters

-AzureEnvironment-AzureEnvironment

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-TenantId-TenantId

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 2
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-RefreshToken-RefreshToken

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 3
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-TimeoutInSeconds-TimeoutInSeconds

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 4
Default value: 420
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AsJob-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Następne krokiNext steps

Aby uzyskać informacje na temat uzyskiwania dostępu do i używania uprzywilejowanego punktu końcowego, zobacz Używanie uprzywilejowanego punktu końcowego w Azure Stack Hub.For information on how to access and use the privileged endpoint, see Use the privileged endpoint in Azure Stack Hub.