Remove-GraphApplicationRemove-GraphApplication

StreszczenieSynopsis

Remove-GraphApplication to funkcja otoki do AD FS wywołania poleceń cmdlet programu Graph w programie AD FS.Remove-GraphApplication is a wrapper function to call AD FS Graph cmdlets on AD FS.

SkładniaSyntax

Remove-GraphApplication [[-ApplicationIdentifier] <Object>] [-AsJob]

OpisDescription

Wywołuje AD FS Remove-GraphApplicationGroup w celu usunięcia określonej aplikacji na AD FS komputerze.Invokes the Remove-GraphApplicationGroup on AD FS to remove the specified application on to AD FS machine.

PrzykładyExamples

Przykład 1Example 1

Remove-GraphApplication -ApplicationIdentifier "Application-Identifier-123456"

ParametryParameters

-ApplicationIdentifier-ApplicationIdentifier

Identyfikator aplikacji do usunięciaIdentifier of the application to be deleted

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AsJob-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Następne krokiNext steps

Aby uzyskać informacje na temat uzyskiwania dostępu do i używania uprzywilejowanego punktu końcowego, zobacz Używanie uprzywilejowanego punktu końcowego w Azure Stack Hub.For information on how to access and use the privileged endpoint, see Use the privileged endpoint in Azure Stack Hub.