Kompilowanie interfejsu API RESTful środowiska Node.js i wdrażanie go w aplikacji interfejsu API na platformie Azure

Ten samouczek przedstawia sposób tworzenia prostego interfejsu API środowiska Node.js i wdrażania go w aplikacji interfejsu API w usłudze Azure App Service za pomocą usługi Git. Możesz użyć dowolnego systemu operacyjnego obsługującego środowisko Node.js. Wszystkie czynności zostaną wykonane przy użyciu narzędzi wiersza polecenia, takich jak cmd.exe lub bash.

Wymagania wstępne

 1. Konto platformy Microsoft Azure (załóż bezpłatne konto tutaj)
 2. Zainstalowane środowisko Node.js (w tym przykładzie założono użycie środowiska Node.js w wersji 4.2.2)
 3. Zainstalowana usługa Git
 4. Konto w serwisie GitHub

Usługa App Service obsługuje wiele sposobów wdrażania kodu w aplikacji interfejsu API. W tym samouczku przedstawiono metodę Git i przyjęto założenie, że dysponujesz podstawową wiedzą z zakresu pracy z usługą Git. Aby uzyskać informacje na temat innych metod wdrażania, zobacz temat Wdrażanie aplikacji w usłudze Azure App Service.

Pobieranie przykładowego kodu

 1. Otwórz interfejs wiersza polecenia obsługujący polecenia języka Node.js i usługi Git.
 2. Przejdź do folderu, którego można używać na potrzeby lokalnego repozytorium Git, i sklonuj repozytorium GitHub zawierające przykładowy kod.

   git clone https://github.com/Azure-Samples/app-service-api-node-contact-list.git
  

  Przykładowy interfejs API zawiera dwa punkty końcowe: żądanie Get dotyczące elementu /contacts zwraca listę nazw i adresów e-mail w formacie JSON, natomiast element /contacts/{id} zwraca tylko wybrany kontakt.

Tworzenie szkieletu (automatyczne generowanie) kodu Node.js na podstawie metadanych struktury Swagger

Swagger to format pliku metadanych, który opisuje interfejs API RESTful. Usługa Azure App Service zapewnia wbudowaną obsługę metadanych struktury Swagger. W tej sekcji samouczka przedstawiono sposób modelowania przepływu pracy programowania, w którym najpierw następuje utworzenie metadanych struktury Swagger, a następnie użycie ich do tworzenia szkieletu (automatycznego generowania) kodu serwera dla interfejsu API.

Uwaga

Tę sekcję możesz pominąć, jeśli nie chcesz poznać sposobu tworzenia szkieletu kodu Node.js na postawie pliku metadanych struktury Swagger. Jeśli chcesz tylko wdrożyć przykładowy kod w nowej aplikacji interfejsu API, przejdź bezpośrednio do sekcji Tworzenie aplikacji interfejsu API na platformie Azure.

Instalowanie i wykonywanie narzędzia Swaggerize

 1. Wykonaj następujące polecenia, aby globalnie zainstalować moduły NPM yo i generator-swaggerize.

   npm install -g yo
   npm install -g generator-swaggerize
  

  Swaggerize jest narzędziem, które generuje kod serwera dla interfejsu API opisanego przez plik metadanych struktury Swagger. Plik Swagger, który będzie używany, nosi nazwę api.json i znajduje się w folderze start sklonowanego repozytorium.

 2. Przejdź do folderu start, a następnie wykonaj polecenie yo swaggerize. Narzędzie Swaggerize zada serię pytań. W odpowiedzi na pytanie what to call this project (jak chcesz nazwać ten projekt), wpisz „ContactList”, w wierszu path to swagger document (ścieżka do dokumentu Swagger) wpisz „api.json”, a w wierszu Express, Hapi, or Restify (Express, Hapi lub Restify) — „express”.

   yo swaggerize
  

  Wiersz polecenia narzędzia Swaggerize

  Uwaga: jeśli podczas wykonywania tego kroku wystąpi błąd, można go naprawić w sposób opisany w następnym kroku.

  Narzędzie Swaggerize tworzy folder aplikacji oraz szkielety mechanizmów obsługi i plików konfiguracji, a także generuje plik package.json. Aparat widoku ekspresowego jest używany do generowania strony pomocy programu Swagger.

 3. Jeśli nie można wykonać polecenia swaggerize i wystąpi błąd „unexpected token” (nieoczekiwany token) lub „invalid escape sequence” (nieprawidłowa sekwencja ucieczki), usuń przyczynę błędu, edytując wygenerowany plik package.json. W wierszu regenerate w obszarze scripts zmień ukośnik odwrócony poprzedzający element api.json na ukośnik, tak aby wiersz wyglądał w następujący sposób:

   "regenerate": "yo swaggerize --only=handlers,models,tests --framework express --apiPath config/api.json"
  
 4. Przejdź do folderu, który zawiera utworzony szkielet kodu (w tym przypadku podfolderu /start/ContactList).
 5. Uruchom polecenie npm install.

   npm install
  
 6. Zainstaluj moduł NPM jsonpath.

   npm install --save jsonpath
  

  Instalowanie modułu jsonpath

 7. Zainstaluj moduł NPM swaggerize-ui.

   npm install --save swaggerize-ui
  

  Instalowanie interfejsu użytkownika narzędzia Swaggerize

Dostosowywanie utworzonego szkieletu kodu

 1. Skopiuj folder lib z folderu start do folderu ContactList utworzonego w procesie tworzenia szkieletu.
 2. Zastąp kod w pliku handlers/contacts.js poniższym kodem.

  Ten kod zawiera dane JSON przechowywane w pliku lib/contacts.json obsługiwanym przez plik lib/contactRepository.js. Nowy kod contacts.js odpowiada na żądania HTTP dotyczące pobrania wszystkich kontaktów i zwraca je jako ładunek JSON.

   'use strict';
  
   var repository = require('../lib/contactRepository');
  
   module.exports = {
     get: function contacts_get(req, res) {
       res.json(repository.all())
     }
   };
  
 3. Zastąp kod w pliku handlers/contacts/{id}.js poniższym kodem.

   'use strict';
  
   var repository = require('../../lib/contactRepository');
  
   module.exports = {
     get: function contacts_get(req, res) {
       res.json(repository.get(req.params['id']));
     }  
   };
  
 4. Zastąp kod w pliku server.js poniższym kodem.

  Zmiany wprowadzone w pliku server.js są wywoływane przy użyciu komentarzy, dzięki czemu są widoczne dla użytkownika.

   'use strict';
  
   var port = process.env.PORT || 8000; // first change
  
   var http = require('http');
   var express = require('express');
   var bodyParser = require('body-parser');
   var swaggerize = require('swaggerize-express');
   var swaggerUi = require('swaggerize-ui'); // second change
   var path = require('path');
  
   var app = express();
  
   var server = http.createServer(app);
  
   app.use(bodyParser.json());
  
   app.use(swaggerize({
     api: path.resolve('./config/swagger.json'), // third change
     handlers: path.resolve('./handlers'),
     docspath: '/swagger' // fourth change
   }));
  
   // change four
   app.use('/docs', swaggerUi({
    docs: '/swagger' 
   }));
  
   server.listen(port, function () { // fifth and final change
   });
  

Testowanie przy użyciu interfejsu API uruchomionego lokalnie

 1. Aktywuj serwer przy użyciu pliku wykonywalnego wiersza polecenia Node.js.

   node server.js
  
 2. Po przejściu do strony http://localhost:8000/contacts widoczne będą dane wyjściowe JSON listy kontaktów (lub zostanie wyświetlony monit o ich pobranie, w zależności od przeglądarki).

  Wywołanie interfejsu API wszystkich kontaktów

 3. Po przejściu do strony http://localhost:8000/contacts/2 widoczny będzie kontakt reprezentowany przez daną wartość identyfikatora.

  Wywołanie interfejsu API określonego kontaktu

 4. Dane JSON programu Swagger są obsługiwane za pośrednictwem punktu końcowego /swagger:

  Kontakty — dane JSON struktury Swagger

 5. Interfejs użytkownika struktury Swagger jest obsługiwany za pośrednictwem punktu końcowego /docs. W interfejsie użytkownika struktury Swagger można testować interfejs API przy użyciu zaawansowanych funkcji klienta HTML.

  Interfejs użytkownika struktury Swagger

Tworzenie nowej aplikacji interfejsu API

W tej sekcji opisano sposób tworzenia nowej aplikacji interfejsu API na platformie Azure za pośrednictwem portalu Azure. Ta aplikacja interfejsu API reprezentuje zasoby obliczeniowe udostępniane na platformie Azure w celu uruchomienia kodu. W kolejnych sekcjach zostanie przedstawiony sposób wdrażania kodu w nowej aplikacji interfejsu API.

 1. Przejdź do Portalu Azure.
 2. Kliknij kolejno pozycje Nowe > Sieci Web i mobilność > Aplikacja interfejsu API.

  Nowa aplikacja interfejsu API w portalu

 3. W polu Nazwa aplikacji wprowadź wartość unikatową w domenie azurewebsites.net, taką jak NodejsAPIApp z dołączoną liczbą (dzięki czemu będzie ona unikatowa).

  Jeśli na przykład nazwa to NodejsAPIApp, adres URL będzie mieć postać nodejsapiapp.azurewebsites.net.

  Jeśli wprowadzona nazwa została już użyta przez inną osobę, z prawej strony będzie widoczny czerwony wykrzyknik.

 4. Na liście Grupa zasobów kliknij pozycję Nowa, a następnie w polu Nazwa nowej grupy zasobów wprowadź ciąg „NodejsAPIAppGroup” lub inną wybraną nazwę.

  Grupa zasobów to kolekcja zasobów platformy Azure, takich jak Aplikacje interfejsu API, bazy danych i maszyny wirtualne. Do celów tego samouczka najlepiej utworzyć nową grupę zasobów, ponieważ ułatwi to usunięcie w jednym kroku wszystkich zasobów platformy Azure utworzonych na potrzeby samouczka.

 5. Kliknij pozycję Plan/lokalizacja usługi App Service, a następnie kliknij pozycję Utwórz nowe.

  Tworzenie planu usługi App Service

  Poniższe kroki umożliwiają utworzenie planu usługi App Service dla nowej grupy zasobów. Plan usługi App Service określa zasoby obliczeniowe, których używa aplikacja interfejsu API. Jeśli na przykład wybierzesz warstwę Bezpłatna, aplikacja interfejsu API będzie działać na udostępnionych maszynach wirtualnych. W przypadku niektórych warstw płatnych będzie ona działać na specjalnych maszynach wirtualnych. Aby uzyskać informacje o planach usługi App Service, zobacz temat Omówienie planów usługi App Service.

 6. W bloku Plan usługi App Service wprowadź ciąg „NodejsAPIAppPlan” lub inną wybraną nazwę.
 7. Z listy rozwijanej Lokalizacja wybierz najbliższą lokalizację.

  To ustawienie służy do określania, w którym centrum danych Azure aplikacja zostanie uruchomiona. Do celów tego samouczka można wybrać dowolny region — nie spowoduje to znaczącej różnicy. Jednak w przypadku aplikacji produkcyjnej serwer powinien znajdować się możliwie najbliżej klientów, którzy uzyskują do niego dostęp, aby zminimalizować opóźnienia.

 8. Kliknij kolejno pozycje Warstwa cenowa > Wyświetl wszystko > F1 Bezpłatna.

  Do ceków tego samouczka warstwa cenowa Bezpłatna zapewni wystarczającą wydajność.

  Wybieranie warstwy cenowej Bezpłatna

 9. W bloku Plan usługi App Service kliknij przycisk OK.
 10. W bloku Aplikacja interfejsu API kliknij pozycję Utwórz.

Konfigurowanie nowej aplikacji interfejsu API w celu wdrożenia usługi Git

Wdrażanie kodu w aplikacji interfejsu API odbywa się przez wypychanie zatwierdzeń do repozytorium Git w usłudze Azure App Service. W tej części samouczka utworzysz na platformie Azure poświadczenia i repozytorium Git, które będą używane podczas wdrażania.

 1. Po utworzeniu aplikacji interfejsu API kliknij kolejno pozycje Usługi App Service > {aplikacja interfejsu API} na stronie głównej portalu.

  W portalu zostaną wyświetlone bloki Aplikacja interfejsu API i Ustawienia.

  Bloki Aplikacja interfejsu API i Ustawienia w portalu

 2. W bloku Ustawienia przewiń w dół do sekcji Publikowanie, a następnie kliknij pozycję Poświadczenia wdrożenia.
 3. W bloku Ustaw poświadczenia wdrażania wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

  Te poświadczenia będą używane do publikowania kodu Node.js w aplikacji interfejsu API.

  Poświadczenia wdrożenia

 4. W bloku Ustawienia kliknij kolejno pozycje Źródło wdrożenia > Wybierz źródło > Lokalne repozytorium Git, a następnie kliknij przycisk OK.

  Tworzenie repozytorium Git

 5. Po utworzeniu repozytorium Git blok zostanie zmieniony, tak aby widoczne były aktywne wdrożenia. Ponieważ jest to nowe repozytorium, na liście nie ma aktywnych wdrożeń.

  Brak aktywnych wdrożeń

 6. Skopiuj adres URL repozytorium Git. W tym celu przejdź do bloku nowej aplikacji interfejsu API i zapoznaj się z sekcją Podstawy bloku. Znajdź pole Adres URL klonowania Git w sekcji Podstawy. Po ustawieniu kursora na tym adresie URL po prawej stronie będzie widoczna ikona służąca do kopiowania adresu URL do schowka. Kliknij tę ikonę, aby skopiować adres URL.

  Pobieranie adresu URL usługi Git z portalu

  Uwaga: adres URL klonowania Git będzie potrzebny w następnej sekcji, dlatego należy go zanotować.

Posiadając aplikację interfejsu API z wspierającym ją repozytorium Git, możesz wypchnąć kod do repozytorium w celu wdrożenia go w aplikacji interfejsu API.

Wdrażanie kodu interfejsu API na platformie Azure

W tej sekcji utworzysz lokalne repozytorium Git zawierające kod serwera dla interfejsu API, a następnie wypchniesz kod z tego repozytorium do wcześniej utworzonego repozytorium na platformie Azure.

 1. Skopiuj folder ContactList do lokalizacji, której możesz użyć dla nowego lokalnego repozytorium Git. Jeśli kroki opisane w pierwszej części samouczka zostały wykonane, skopiuj element ContactList z folderu start. W przeciwnym razie skopiuj element ContactList z folderu end.
 2. W narzędziu wiersza polecenia przejdź do nowego folderu, a następnie wykonaj poniższe polecenie w celu utworzenia nowego lokalnego repozytorium Git.

   git init
  

  Nowe lokalne repozytorium Git

 3. Jeśli wykonano kroki opisane w pierwszej części tego samouczka i skopiowano folder ContactList, kopia prawdopodobnie uwzględniała folder node_modules. Nie chcesz uwzględniać folderu node_modules w kontroli źródła, ponieważ jest on tworzony podczas procesu wdrażania za pomocą pliku package.json i polecenia npm install. W związku z tym dodaj plik .gitignore, uruchamiając następujące polecenie w katalogu głównym projektu.

   touch .gitignore
  

  Otwórz plik .gitignore i dodaj folder node_modules do pierwszego wiersza pliku. Możesz potwierdzić, że folder node_modules jest ignorowany przez kontrolę źródła, uruchamiając polecenie git status i upewniając się, że katalogu nie ma na liście. Jeśli chcesz dodać więcej reguł, istnieje (projekt GitHub)[https://github.com/github/gitignore/blob/master/Node.gitignore] dla zalecanych plików do ignorowania w projekcie usługi NodeJS.

 4. Wykonaj poniższe polecenie, aby dodać zdalny element usługi Git do repozytorium aplikacji interfejsu API.

   git remote add azure YOUR_GIT_CLONE_URL_HERE
  

  Uwaga: zastąp ciąg „YOUR_GIT_CLONE_URL_HERE” własnym, wcześniej skopiowanym adresem URL klonowania Git.

 5. Wykonaj poniższe polecenia, aby utworzyć zatwierdzenie zawierające cały kod.

   git add .
   git commit -m "initial revision"
  

  Dane wyjściowe zatwierdzenia Git

 6. Wykonaj polecenie, aby wypchnąć kod do platformy Azure. Po wyświetleniu monitu o hasło wprowadź hasło utworzone wcześniej w Portalu Azure.

   git push azure master
  

  Spowoduje to zainicjowanie wdrożenia w aplikacji interfejsu API.

 7. W przeglądarce przejdź wstecz do bloku Wdrożenia dotyczącego aplikacji interfejsu API i sprawdź, czy jest widoczne wdrożenie w toku.

  Wdrożenie w toku

  Jednocześnie interfejs wiersza polecenia odzwierciedla stan trwającego wdrożenia.

  Wdrożenie Node.js w toku

  Po zakończeniu wdrożenia blok Wdrożenia odzwierciedla pomyślne wdrożenie zmian kodu w aplikacji interfejsu API.

Testowanie przy użyciu interfejsu API uruchomionego na platformie Azure

 1. Skopiuj wartość pola Adres URL w sekcji Podstawy bloku aplikacji interfejsu API.

  Zakończone wdrożenie

 2. Korzystając z klienta interfejsu API REST, takiego jak Postman lub Fiddler (albo przeglądarka sieci Web), podaj adres URL wywołania interfejsu API kontaktów, który stanowi punkt końcowy /contacts aplikacji interfejsu API. Adres URL będzie mieć postać https://{your API app name}.azurewebsites.net/contacts

  W przypadku wysyłania żądania GET do tego punktu końcowego otrzymasz dane wyjściowe JSON aplikacji interfejsu API.

  Interfejs API z wynikami programu Postman

 3. W przeglądarce przejdź do punktu końcowego /docs, aby wypróbować interfejs użytkownika struktury Swagger podczas działania na platformie Azure.

Po skonfigurowaniu ciągłego dostarczania możesz wprowadzać zmiany kodu i wdrażać je na platformie Azure przez wypychanie zatwierdzeń do repozytorium Git platformy Azure.

Następne kroki

Na tym etapie pomyślnie zakończono tworzenie aplikacji interfejsu API i wdrażanie w niej kodu interfejsu API środowiska Node.js. W następnym samouczku przedstawiono sposób korzystania z Aplikacji interfejsu API z poziomu klientów JavaScript przy użyciu specyfikacji CORS.