Wprowadzenie do usługi Azure Functions

Azure Functions to rozwiązanie umożliwiające łatwe uruchamianie małych fragmentów kodu („funkcji”) w chmurze. Możesz napisać tylko kod rozwiązujący aktualny problem, nie martwiąc się o całą aplikację ani infrastrukturę do jej uruchomienia. Dzięki usłudze Functions programowanie może być jeszcze wydajniejsze i można korzystać z wybranego języka programowania, takiego jak C#, F#, Node.js, Python lub PHP. Płać tylko za czas działania kodu — platforma Azure jest skalowana zgodnie z potrzebami. Usługa Azure Functions pozwala tworzyć na platformie Microsoft Azure aplikacje niewymagające użycia serwera.

W tym temacie przedstawiono ogólne omówienie usługi Azure Functions. Jeśli chcesz od razu rozpocząć korzystanie z usługi Azure Functions, skorzystaj z artykułu Tworzenie pierwszej funkcji platformy Azure. Jeśli chcesz uzyskać informacje techniczne o usłudze Functions, zobacz dokumentację dla deweloperów.

Funkcje

Oto główne funkcje usługi Azure Functions:

 • Wybór języka — tworzenie funkcji przy użyciu języka C#, F#, Node.js, Python, PHP, batch, bash lub użycie dowolnych plików wykonywalnych.
 • Model cenowy płatności za użycie — płać tylko za czas działania kodu. Zapoznaj się z opcjami planu hostingowego zużycia w sekcji cennika.
 • Korzystaj z własnych zależności — środowisko Functions obsługuje rozwiązania NuGet i NPM, dzięki czemu można używać ulubionych bibliotek.
 • Zintegrowane zabezpieczenia — ochrona funkcji wyzwalanych przez protokół HTTP za pośrednictwem dostawców uwierzytelniania OAuth, takich jak Azure Active Directory, Facebook, Google, Twitter i konto Microsoft.
 • Uproszczona integracja — łatwe korzystanie z usług platformy Azure i ofert oprogramowania jako usługi (SaaS). Kilka przykładów można znaleźć w sekcji dotyczącej integracji.
 • Elastyczne programowanie — kodowanie funkcji bezpośrednio w portalu lub konfigurowanie ciągłej integracji i wdrażanie kodu za pomocą usług GitHub, Visual Studio Team Services i innych obsługiwanych narzędzi deweloperskich.
 • Open source — środowisko uruchomieniowe Functions typu open source jest dostępne w serwisie GitHub.

Co można zrobić w środowisku Functions?

Środowisko Azure Functions to doskonałe rozwiązanie do przetwarzania danych, integrowania systemów, pracy z Internetem rzeczy oraz tworzenia prostych interfejsów API i mikrousług. Usługa Functions może pomóc w wykonywaniu takich zadań, jak przetwarzanie zamówień lub obrazów, zarządzanie plikami lub wszelkie zadania, które mają być uruchamiane zgodnie z harmonogramem.

Środowisko usługi Functions zawiera szablony ułatwiające rozpoczęcie pracy z kluczowymi scenariuszami, między innymi:

 • BlobTrigger — przetwarzanie obiektów blob usługi Azure Storage dodawanych do kontenerów. Tej funkcji można użyć do zmiany rozmiaru obrazu.
 • EventHubTrigger — odpowiadanie na zdarzenia dostarczone do usługi Azure Event Hub. Opcja szczególnie przydatna podczas instrumentacji aplikacji, przetwarzania środowiska użytkownika lub przepływu pracy oraz pracy ze scenariuszami Internetu rzeczy (IoT).
 • Ogólny element webhook — przetwarzanie żądań HTTP elementu webhook z dowolnej usługi obsługującej takie elementy.
 • Element webhook GitHub — odpowiadanie na zdarzenia występujące w repozytoriach usługi GitHub. Przykład można znaleźć w temacie Create a webhook or API function (Tworzenie funkcji interfejsu API lub elementu webhook).
 • HTTPTrigger — wyzwalanie wykonywania kodu za pomocą żądania HTTP.
 • QueueTrigger — odpowiadanie na komunikaty przychodzące w kolejce usługi Azure Storage. Przykład można znaleźć w temacie Tworzenie funkcji platformy Azure powiązanej z usługą platformy Azure.
 • ServiceBusQueueTrigger — łączenie kodu z innymi usługami platformy Azure lub usługami lokalnymi przez nasłuchiwanie w kolejkach komunikatów.
 • ServiceBusTopicTrigger — łączenie kodu z innymi usługami platformy Azure lub usługami lokalnymi przez subskrybowanie tematów.
 • TimerTrigger — wykonywanie oczyszczania lub innych zadań wsadowych zgodnie ze wstępnie zdefiniowanym harmonogramem. Przykład można znaleźć w temacie Tworzenie funkcji przetwarzania zdarzeń.

Środowisko usługi Azure Functions obsługuje wyzwalacze, czyli metody uruchamiania wykonywania kodu, i powiązania, czyli metody upraszczania kodowania danych wejściowych i wyjściowych. Szczegółowy opis wyzwalaczy i powiązań oferowanych w środowisku Azure Functions można znaleźć w odpowiedniej dokumentacji usługi Azure Functions dla deweloperów.

Integracje

Usługę Azure Functions można integrować z różnymi usługami platformy Azure i firm zewnętrznych. Te usługi umożliwiają wyzwalanie funkcji i uruchamianie wykonywania. Mogą również służyć jako dane wejściowe i wyjściowe dla kodu. W środowisku usługi Azure Functions obsługiwane są poniższe integracje usług.

 • Azure Cosmos DB
 • Azure Event Hubs
 • Azure Mobile Apps (tabele)
 • Azure Notification Hubs
 • Azure Service Bus (kolejki i tematy)
 • Azure Storage (obiekty blob, kolejki i tabele)
 • GitHub (elementy webhook)
 • Lokalne (za pomocą usługi Service Bus)
 • Twilio (wiadomości SMS)

Ile kosztuje usługa Azure Functions?

Usługa Azure Functions oferuje dwa rodzaje planów cenowych. Wybierz ten, który najlepiej zaspokaja Twoje potrzeby:

 • Plan zużycia — po uruchomieniu funkcji platforma Azure udostępnia wszystkie niezbędne zasoby obliczeniowe. Nie musisz martwić się o zarządzanie zasobami i płacisz tylko za czas działania kodu.
 • Plan usługi App Service — uruchamianie funkcji tak samo jak aplikacji sieci Web, mobilnych i interfejsu API. Jeśli już używasz usługi App Service dla innych aplikacji, możesz uruchamiać swoje funkcje w ramach tego samego planu bez dodatkowych kosztów.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie cennika usługi Functions. Aby uzyskać więcej informacji na temat skalowania funkcji, zobacz artykuł Jak skalować usługę Azure Functions.

Następne kroki