Wprowadzenie do usługi Azure FunctionsAn introduction to Azure Functions

Azure Functions to rozwiązanie umożliwiające łatwe uruchamianie małych fragmentów kodu („funkcji”) w chmurze.Azure Functions is a solution for easily running small pieces of code, or "functions," in the cloud. Możesz napisać tylko kod rozwiązujący aktualny problem, nie martwiąc się o całą aplikację ani infrastrukturę do jej uruchomienia.You can write just the code you need for the problem at hand, without worrying about a whole application or the infrastructure to run it. Dzięki usłudze Functions programowanie może być jeszcze wydajniejsze i można korzystać z wybranego języka programowania, takiego jak C#, F#, Node.js, Java lub PHP.Functions can make development even more productive, and you can use your development language of choice, such as C#, F#, Node.js, Java, or PHP. Płać tylko za czas działania kodu — platforma Azure jest skalowana zgodnie z potrzebami.Pay only for the time your code runs and trust Azure to scale as needed. Usługa Azure Functions pozwala tworzyć na platformie Microsoft Azure aplikacje bezserwerowe.Azure Functions lets you develop serverless applications on Microsoft Azure.

W tym temacie przedstawiono ogólne omówienie usługi Azure Functions.This topic provides a high-level overview of Azure Functions. Jeśli chcesz od razu rozpocząć korzystanie z usługi Functions, skorzystaj z artykułu Tworzenie pierwszej funkcji platformy Azure.If you want to jump right in and get started with Functions, start with Create your first Azure Function. Jeśli chcesz uzyskać informacje techniczne o usłudze Functions, zobacz dokumentację dla deweloperów.If you are looking for more technical information about Functions, see the developer reference.

FunkcjeFeatures

Oto główne funkcje usługi Functions:Here are some key features of Functions:

 • Wybór języka — pisz funkcje przy użyciu wybranego języka: C#, F # lub Javascript.Choice of language - Write functions using your choice of C#, F#, or Javascript. Aby zapoznać się z innymi opcjami, zobacz Obsługiwane języki.See Supported languages for other options.
 • Model cenowy płatności za użycie — płać tylko za czas działania kodu.Pay-per-use pricing model - Pay only for the time spent running your code. Zapoznaj się z opcjami planu hostingowego zużycia w sekcji cennika.See the Consumption hosting plan option in the pricing section.
 • Korzystaj z własnych zależności — środowisko Functions obsługuje rozwiązania NuGet i NPM, dzięki czemu można używać ulubionych bibliotek.Bring your own dependencies - Functions supports NuGet and NPM, so you can use your favorite libraries.
 • Zintegrowane zabezpieczenia — ochrona funkcji wyzwalanych przez protokół HTTP za pośrednictwem dostawców uwierzytelniania OAuth, takich jak Azure Active Directory, Facebook, Google, Twitter i konto Microsoft.Integrated security - Protect HTTP-triggered functions with OAuth providers such as Azure Active Directory, Facebook, Google, Twitter, and Microsoft Account.
 • Uproszczona integracja — łatwe korzystanie z usług platformy Azure i ofert oprogramowania jako usługi (SaaS).Simplified integration - Easily leverage Azure services and software-as-a-service (SaaS) offerings. Kilka przykładów można znaleźć w sekcji dotyczącej integracji.See the integrations section for some examples.
 • Elastyczne programowanie — kodowanie funkcji bezpośrednio w portalu lub konfigurowanie ciągłej integracji i wdrażanie kodu za pomocą usług GitHub, Visual Studio Team Services i innych obsługiwanych narzędzi deweloperskich.Flexible development - Code your functions right in the portal or set up continuous integration and deploy your code through GitHub, Visual Studio Team Services, and other supported development tools.
 • Open source — środowisko uruchomieniowe Functions typu open source jest dostępne w serwisie GitHub.Open-source - The Functions runtime is open-source and available on GitHub.

Co można zrobić w środowisku Functions?What can I do with Functions?

Środowisko Functions to doskonałe rozwiązanie do przetwarzania danych, integrowania systemów, pracy z Internetem rzeczy oraz tworzenia prostych interfejsów API i mikrousług.Functions is a great solution for processing data, integrating systems, working with the internet-of-things (IoT), and building simple APIs and microservices. Usługa Functions może pomóc w wykonywaniu takich zadań, jak przetwarzanie zamówień lub obrazów, zarządzanie plikami lub wszelkie zadania, które mają być uruchamiane zgodnie z harmonogramem.Consider Functions for tasks like image or order processing, file maintenance, or for any tasks that you want to run on a schedule.

Środowisko usługi Functions zawiera szablony ułatwiające rozpoczęcie pracy z kluczowymi scenariuszami, między innymi:Functions provides templates to get you started with key scenarios, including the following:

 • HTTPTrigger — wyzwalanie wykonywania kodu za pomocą żądania HTTP.HTTPTrigger - Trigger the execution of your code by using an HTTP request. Aby zapoznać się z przykładem, zobacz Tworzenie pierwszej funkcji.For an example, see Create your first function.
 • TimerTrigger — wykonywanie oczyszczania lub innych zadań wsadowych zgodnie ze wstępnie zdefiniowanym harmonogramem.TimerTrigger - Execute cleanup or other batch tasks on a predefined schedule. Aby zapoznać się z przykładem, zobacz Tworzenie funkcji wyzwalanej przez czasomierz.For an example, see Create a function triggered by a timer.
 • Element webhook GitHub — odpowiadanie na zdarzenia występujące w repozytoriach usługi GitHub.GitHub webhook - Respond to events that occur in your GitHub repositories. Aby zapoznać się z przykładem, zobacz Tworzenie funkcji wyzwalanej przez element webhook GitHub.For an example, see Create a function triggered by a GitHub webhook.
 • Ogólny element webhook — przetwarzanie żądań HTTP elementu webhook z dowolnej usługi obsługującej takie elementy.Generic webhook - Process webhook HTTP requests from any service that supports webhooks. Aby zapoznać się z przykładem, zobacz Tworzenie funkcji wyzwalanej przez ogólny element webhook.For an example, see Create a function triggered by a generic webhook.
 • CosmosDBTrigger — przetwarzanie dokumentów usługi Azure Cosmos DB, gdy są one dodawane lub aktualizowane w kolekcjach w bazie danych NoSQL.CosmosDBTrigger - Process Azure Cosmos DB documents when they are added or updated in collections in a NoSQL database. Aby zapoznać się z przykładem, zobacz Tworzenie funkcji wyzwalanej przez usługę Azure Cosmos DB.For an example, see Create a function triggered by Azure Cosmos DB.
 • BlobTrigger — przetwarzanie obiektów blob usługi Azure Storage dodawanych do kontenerów.BlobTrigger - Process Azure Storage blobs when they are added to containers. Tej funkcji można użyć do zmiany rozmiaru obrazu.You might use this function for image resizing. Więcej informacji zawiera artykuł Powiązania magazynu Blob Storage.For more information, see Blob storage bindings.
 • QueueTrigger — odpowiadanie na komunikaty przychodzące w kolejce usługi Azure Storage.QueueTrigger - Respond to messages as they arrive in an Azure Storage queue. Aby zapoznać się z przykładem, zobacz Tworzenie funkcji wyzwalanej przez usługę Azure Queue.For an example, see Create a function triggered by Azure Queue storage.
 • EventHubTrigger — odpowiadanie na zdarzenia dostarczone do usługi Azure Event Hub.EventHubTrigger - Respond to events delivered to an Azure Event Hub. Opcja szczególnie przydatna podczas instrumentacji aplikacji, przetwarzania środowiska użytkownika lub przepływu pracy oraz pracy ze scenariuszami Internetu rzeczy (IoT).Particularly useful in application instrumentation, user experience or workflow processing, and Internet of Things (IoT) scenarios. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Powiązania usługi Event Hubs.For more information, see Event Hubs bindings.
 • ServiceBusQueueTrigger — łączenie kodu z innymi usługami platformy Azure lub usługami lokalnymi przez nasłuchiwanie w kolejkach komunikatów.ServiceBusQueueTrigger - Connect your code to other Azure services or on-premises services by listening to message queues. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Powiązania usługi Service Bus.For more information, see Service Bus bindings.
 • ServiceBusTopicTrigger — łączenie kodu z innymi usługami platformy Azure lub usługami lokalnymi przez subskrybowanie tematów.ServiceBusTopicTrigger - Connect your code to other Azure services or on-premises services by subscribing to topics. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Powiązania usługi Service Bus.For more information, see Service Bus bindings.

Środowisko usługi Azure Functions obsługuje wyzwalacze, czyli metody uruchamiania wykonywania kodu, i powiązania, czyli metody upraszczania kodowania danych wejściowych i wyjściowych.Azure Functions supports triggers, which are ways to start execution of your code, and bindings, which are ways to simplify coding for input and output data. Szczegółowy opis wyzwalaczy i powiązań oferowanych w środowisku Azure Functions można znaleźć w odpowiedniej dokumentacji usługi Azure Functions dla deweloperów.For a detailed description of the triggers and bindings that Azure Functions provides, see Azure Functions triggers and bindings developer reference.

IntegracjeIntegrations

Usługę Azure Functions można integrować z różnymi usługami platformy Azure i firm zewnętrznych.Azure Functions integrates with various Azure and 3rd-party services. Te usługi umożliwiają wyzwalanie funkcji i uruchamianie wykonywania. Mogą również służyć jako dane wejściowe i wyjściowe dla kodu.These services can trigger your function and start execution, or they can serve as input and output for your code. W środowisku usługi Azure Functions obsługiwane są poniższe integracje usług:The following service integrations are supported by Azure Functions:

 • Azure Cosmos DBAzure Cosmos DB
 • Azure Event HubsAzure Event Hubs
 • Azure Event GridAzure Event Grid
 • Azure Mobile Apps (tabele)Azure Mobile Apps (tables)
 • Azure Notification HubsAzure Notification Hubs
 • Azure Service Bus (kolejki i tematy)Azure Service Bus (queues and topics)
 • Azure Storage (obiekty blob, kolejki i tabele)Azure Storage (blob, queues, and tables)
 • GitHub (elementy webhook)GitHub (webhooks)
 • Lokalne (za pomocą usługi Service Bus)On-premises (using Service Bus)
 • Twilio (wiadomości SMS)Twilio (SMS messages)

Ile kosztuje usługa Azure Functions?How much does Functions cost?

Usługa Azure Functions oferuje dwa rodzaje planów cenowych.Azure Functions has two kinds of pricing plans. Wybierz ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom:Choose the one that best fits your needs:

 • Plan zużycia — po uruchomieniu funkcji platforma Azure udostępnia wszystkie niezbędne zasoby obliczeniowe.Consumption plan - When your function runs, Azure provides all of the necessary computational resources. Nie musisz martwić się o zarządzanie zasobami i płacisz tylko za czas działania kodu.You don't have to worry about resource management, and you only pay for the time that your code runs.
 • Plan usługi App Service — uruchamianie funkcji tak samo jak aplikacji sieci Web, mobilnych i interfejsu API.App Service plan - Run your functions just like your web, mobile, and API apps. Jeśli już używasz usługi App Service dla innych aplikacji, możesz uruchamiać swoje funkcje w ramach tego samego planu bez dodatkowych kosztów.When you are already using App Service for your other applications, you can run your functions on the same plan at no additional cost.

Aby uzyskać więcej informacji o planach hostingu, zobacz Porównanie planów hostingu usługi Azure Functions.For more information about hosting plans, see Azure Functions hosting plan comparison. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie cennika usługi Functions.Full pricing details are available on the Functions Pricing page.

Następne krokiNext Steps