Omówienie usługi Azure Resource ManagerAzure Resource Manager overview

Usługa Azure Resource Manager to usługa wdrażania i zarządzania dla platformy Azure.Azure Resource Manager is the deployment and management service for Azure. Zapewnia spójną warstwę zarządzania, która umożliwia tworzenie, aktualizowanie i usuwanie zasobów w subskrypcji platformy Azure.It provides a consistent management layer that enables you to create, update, and delete resources in your Azure subscription. Udostępnia także funkcje dostępu, inspekcji i znakowania na potrzeby zabezpieczania i organizowania zasobów po wdrożeniu.You can use its access control, auditing, and tagging features to secure and organize your resources after deployment.

Podczas wykonywania akcji za pomocą portalu, programu PowerShell, wiersza polecenia platformy Azure, interfejsów API REST lub zestawów SDK klienta żądania są obsługiwane przez interfejs API usługi Azure Resource Manager.When you take actions through the portal, PowerShell, Azure CLI, REST APIs, or client SDKs, the Azure Resource Manager API handles your request. Ponieważ wszystkie żądania są obsługiwane przez ten sam interfejs API, użytkownik widzi spójne wyniki i możliwości w różnych narzędziach.Because all requests are handled through the same API, you see consistent results and capabilities in all the different tools. Wszystkie funkcje, które są dostępne w portalu są również dostępne za pośrednictwem programu PowerShell, interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, interfejsów API REST oraz zestawów SDK klienta.All capabilities that are available in the portal are also available through PowerShell, Azure CLI, REST APIs, and client SDKs. Funkcje udostępnione najpierw za pośrednictwem interfejsów API zostaną wprowadzone w witrynie Portal w ciągu 180 dni od początkowego wydania.Functionality initially released through APIs will be represented in the portal within 180 days of initial release.

Na poniższej ilustracji przedstawiono, jak poszczególne narzędzia wchodzą w interakcję z samym interfejsem API usługi Azure Resource Manager.The following image shows how all the tools interact with the Azure Resource Manager API. Interfejs API przekazuje żądania do usługi Resource Manager, która je uwierzytelnia i autoryzuje.The API passes requests to the Resource Manager service, which authenticates and authorizes the requests. Usługa Resource Manager kieruje następnie żądania do odpowiedniej usługi.Resource Manager then routes the requests to the appropriate service.

Model żądań usługi Resource Manager

TerminologiaTerminology

Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z usługi Azure Resource Manager, oto kilka terminów, których możesz nie znać.If you're new to Azure Resource Manager, there are some terms you might not be familiar with.

 • Zasób — dostępny za pośrednictwem platformy Azure element, którym można zarządzać.resource - A manageable item that is available through Azure. Przykładami zasobów są maszyny wirtualne, konta magazynu, aplikacje internetowe, bazy danych i sieci wirtualne.Virtual machines, storage accounts, web apps, databases, and virtual networks are examples of resources.
 • Grupa zasobów — kontener, który zawiera powiązane zasoby rozwiązania dla platformy Azure.resource group - A container that holds related resources for an Azure solution. Grupa zasobów zawiera zasoby, którymi chcesz zarządzać jako grupą.The resource group includes those resources that you want to manage as a group. Użytkownik decyduje o sposobie przydziału zasobów do grup zasobów pod kątem tego, co jest najbardziej odpowiednie dla danej organizacji.You decide how to allocate resources to resource groups based on what makes the most sense for your organization. Zobacz Grupy zasobów.See Resource groups.
 • Dostawca zasobów — usługa dostarczająca zasoby platformy Azure.resource provider - A service that supplies Azure resources. Na przykład typowym dostawcą zasobów jest Microsoft.Compute, który dostarcza zasób maszyny wirtualnej.For example, a common resource provider is Microsoft.Compute, which supplies the virtual machine resource. Innym typowym dostawcą zasobów jest Microsoft.Storage.Microsoft.Storage is another common resource provider. Zobacz Dostawcy zasobów.See Resource providers.
 • Szablon usługi Resource Manager — plik w formacie JavaScript Object Notation (JSON) definiujący jeden lub większą liczbę zasobów, które mają zostać wdrożone w grupie zasobów lub subskrypcji.Resource Manager template - A JavaScript Object Notation (JSON) file that defines one or more resources to deploy to a resource group or subscription. Szablon może służyć do spójnego i wielokrotnego wdrażania zasobów.The template can be used to deploy the resources consistently and repeatedly. Zobacz Wdrażanie na podstawie szablonu.See Template deployment.
 • Składnia deklaratywna — składnia pozwalająca określić, co zamierzasz utworzyć, bez konieczności pisania w tym celu sekwencji poleceń programistycznych.declarative syntax - Syntax that lets you state "Here is what I intend to create" without having to write the sequence of programming commands to create it. Przykładem składni deklaratywnej jest szablon usługi Resource Manager.The Resource Manager template is an example of declarative syntax. W tym pliku definiuje się właściwości infrastruktury do wdrożenia na platformie Azure.In the file, you define the properties for the infrastructure to deploy to Azure.

Zalety korzystania z usługi Resource ManagerThe benefits of using Resource Manager

Usługa Resource Manager zapewnia kilka korzyści:Resource Manager provides several benefits:

 • Możliwość grupowego wdrożenia i monitorowania wszystkich zasobów w ramach rozwiązania oraz zarządzania nimi (zamiast obsługiwania zasobów pojedynczo).You can deploy, manage, and monitor all the resources for your solution as a group, rather than handling these resources individually.
 • Możliwość wielokrotnego wdrażania rozwiązania w całym cyklu programistycznym z gwarancją spójnego stanu zasobów po każdym wdrożeniu.You can repeatedly deploy your solution throughout the development lifecycle and have confidence your resources are deployed in a consistent state.
 • Możliwość zarządzania infrastrukturą przy użyciu szablonów deklaratywnych zamiast skryptów.You can manage your infrastructure through declarative templates rather than scripts.
 • Możliwość definiowania zależności między zasobami, aby wdrażać je w odpowiedniej kolejności.You can define the dependencies between resources so they're deployed in the correct order.
 • Możliwość stosowania kontroli dostępu do wszystkich usług w grupie zasobów dzięki natywnej integracji funkcji kontroli dostępu na podstawie ról z platformą zarządzania.You can apply access control to all services in your resource group because Role-Based Access Control (RBAC) is natively integrated into the management platform.
 • Możliwość dodawania tagów do zasobów w celu logicznego uporządkowania wszystkich zasobów w ramach subskrypcji.You can apply tags to resources to logically organize all the resources in your subscription.
 • Możliwość wyjaśniania rozliczeń w organizacji przez wyświetlanie kosztów dla grupy zasobów korzystających z tego samego tagu.You can clarify your organization's billing by viewing costs for a group of resources sharing the same tag.

Objaśnienie zakresuUnderstand scope

System Azure oferuje cztery poziomy zakresu: grup zarządzania, subskrypcji, grup zasobówi zasobów.Azure provides four levels of scope: management groups, subscriptions, resource groups, and resources. Na poniższej ilustracji przedstawiono takie przykładowe warstwy.The following image shows an example of these layers.

Scope

Ustawienia zarządzania są stosowane na dowolnych z tych poziomów zakresu.You apply management settings at any of these levels of scope. Zasięg zastosowania ustawienia jest określany na podstawie wybranego poziomu.The level you select determines how widely the setting is applied. Niższe poziomy dziedziczą ustawienia z wyższych poziomów.Lower levels inherit settings from higher levels. Na przykład, po zastosowaniu zasad do subskrypcji, zasady są stosowane do wszystkich grup zasobów i zasobów w ramach subskrypcji.For example, when you apply a policy to the subscription, the policy is applied to all resource groups and resources in your subscription. Po zastosowaniu zasad w grupie zasobów, które zasady są stosowane grupy zasobów i wszystkie jej zasoby.When you apply a policy on the resource group, that policy is applied the resource group and all its resources. Jednak w innej grupie zasobów nie ma tego przypisania zasad.However, another resource group doesn't have that policy assignment.

Szablony można wdrażać do grup zarządzania, subskrypcji lub grupy zasobów.You can deploy templates to management groups, subscriptions, or resource groups.

WskazówkiGuidance

Poniższe sugestie pomogą Ci w pełni wykorzystać możliwości usługi Resource Manager w pracy z rozwiązaniami.The following suggestions help you take full advantage of Resource Manager when working with your solutions.

 • Definiuj i wdrażaj infrastrukturę za pomocą składni deklaratywnej w szablonach usługi Resource Manager, a nie za pomocą poleceń imperatywnych.Define and deploy your infrastructure through the declarative syntax in Resource Manager templates, rather than through imperative commands.
 • Zdefiniuj w szablonie wszystkie etapy wdrażania i konfiguracji.Define all deployment and configuration steps in the template. W konfiguracji rozwiązania nie powinno być żadnych etapów ręcznych.You should have no manual steps for setting up your solution.
 • Korzystaj z poleceń imperatywnych do zarządzania zasobami, np. do uruchamiania i zatrzymywania aplikacji lub maszyny.Run imperative commands to manage your resources, such as to start or stop an app or machine.
 • Rozmieść zasoby z tym samym cyklem życia w grupie zasobów.Arrange resources with the same lifecycle in a resource group. We wszystkich pozostałych operacjach związanych z organizacją zasobów używaj tagów.Use tags for all other organizing of resources.

Aby uzyskać instrukcje dla przedsiębiorstw dotyczące użycia usługi Resource Manager w celu efektywnego zarządzania subskrypcjami, zobacz Azure enterprise scaffold - prescriptive subscription governance (Szkielet platformy Azure dla przedsiębiorstwa — narzucony nadzór subskrypcji).For guidance on how enterprises can use Resource Manager to effectively manage subscriptions, see Azure enterprise scaffold - prescriptive subscription governance.

Aby uzyskać zalecenia dotyczące tworzenia szablonów usługi Resource Manager, zobacz Best practices for creating Azure Resource Manager templates (Najlepsze rozwiązania dotyczące tworzenia szablonów usługi Azure Resource Manager).For recommendations on creating Resource Manager templates, see Azure Resource Manager template best practices.

Grupy zasobówResource groups

Definiując grupę zasobów, należy wziąć pod uwagę pewne ważne czynniki:There are some important factors to consider when defining your resource group:

 • Wszystkie zasoby w grupie powinny mieć ten sam cykl życia.All the resources in your group should share the same lifecycle. Są one wdrażane, aktualizowane i usuwane razem.You deploy, update, and delete them together. Jeśli jakiś zasób, na przykład serwer bazy danych, ma mieć inny cykl wdrażania, powinien zostać umieszczony w innej grupie zasobów.If one resource, such as a database server, needs to exist on a different deployment cycle it should be in another resource group.
 • Każdy zasób może znajdować się tylko w jednej grupie zasobów.Each resource can only exist in one resource group.
 • Zasoby w grupie można dodawać i usuwać w dowolnym momencie.You can add or remove a resource to a resource group at any time.
 • Zasoby można przenosić między poszczególnymi grupami.You can move a resource from one resource group to another group. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Move resources to new resource group or subscription (Przenoszenie zasobów do nowej grupy lub subskrypcji).For more information, see Move resources to new resource group or subscription.
 • Grupa zasobów może zawierać zasoby, które znajdują się w różnych regionach.A resource group can contain resources that are located in different regions.
 • Grupa zasobów może służyć do określania zakresu kontroli dostępu na potrzeby działań administracyjnych.A resource group can be used to scope access control for administrative actions.
 • Zasób może wchodzić w interakcję z zasobami znajdującymi się w innych grupach zasobów.A resource can interact with resources in other resource groups. Ta interakcja jest typowa, gdy dwa zasoby są ze sobą powiązane, ale nie mają tego samego cyklu życia (na przykład aplikacje internetowe łączące się z bazą danych).This interaction is common when the two resources are related but don't share the same lifecycle (for example, web apps connecting to a database).

Podczas tworzenia grupy zasobów, należy podać lokalizację dla danej grupy zasobów.When creating a resource group, you need to provide a location for that resource group. Być może zastanawiasz się, „Dlaczego grupa zasobów wymaga określenia lokalizacji?You may be wondering, "Why does a resource group need a location? Ponadto dlaczego lokalizacja grupy zasobów jest w ogóle istotna, skoro zasoby mogą znajdować się w innej lokalizacji niż grupa zasobów?”And, if the resources can have different locations than the resource group, why does the resource group location matter at all?" Grupa zasobów przechowuje metadane dotyczące zasobów.The resource group stores metadata about the resources. Z tego powodu określając lokalizację dla grupy zasobów, określasz miejsce, w którym przechowywane są metadane.Therefore, when you specify a location for the resource group, you're specifying where that metadata is stored. Dla zachowania zgodności może być konieczne upewnienie się, że dane są przechowywane w odpowiednim regionie.For compliance reasons, you may need to ensure that your data is stored in a particular region.

Jeśli region grupy zasobów jest tymczasowo niedostępny, nie można zaktualizować zasobów w grupie zasobów, ponieważ metadane są niedostępne.If the resource group's region is temporarily unavailable, you can't update resources in the resource group because the metadata is unavailable. Zasoby w innych regionach będą nadal działać zgodnie z oczekiwaniami, ale nie można zaktualizować.The resources in other regions will still function as expected, but you can't update them. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia niezawodnych aplikacji, zobacz projektowania niezawodnych aplikacji Azure.For more information about building reliable applications, see Designing reliable Azure applications.

Dostawcy zasobówResource providers

Każdy dostawca zasobów udostępnia zestaw zasobów i operacji do pracy z tymi zasobami.Each resource provider offers a set of resources and operations for working with those resources. Na przykład w celu przechowywania kluczy i kluczy tajnych należy użyć dostawcy zasobów Microsoft.KeyVault.For example, if you want to store keys and secrets, you work with the Microsoft.KeyVault resource provider. Ten dostawca zasobów udostępnia typ zasobu o nazwie magazyny umożliwiający utworzenie magazynu kluczy.This resource provider offers a resource type called vaults for creating the key vault.

Nazwa typu zasobu ma następujący format: {dostawca_zasobów}/{typ_zasobu} .The name of a resource type is in the format: {resource-provider}/{resource-type}. Typ zasobu dla magazynu kluczy to Microsoft.KeyVault/magazyny.The resource type for a key vault is Microsoft.KeyVault/vaults.

Przed rozpoczęciem wdrażania zasobów należy uzyskać wiedzę na temat dostępnych dostawców zasobów.Before getting started with deploying your resources, you should gain an understanding of the available resource providers. Znajomość nazw zasobów i ich dostawców pomaga określić zasoby, które mają zostać wdrożone na platformie Azure.Knowing the names of resource providers and resources helps you define resources you want to deploy to Azure. Dodatkowo trzeba znać prawidłowe lokalizacje i wersje interfejsów API dla każdego typu zasobu.Also, you need to know the valid locations and API versions for each resource type. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostawcy zasobów i ich typy.For more information, see Resource providers and types.

Dla wszystkich operacji oferowanych przez dostawców zasobów zobacz interfejsy API REST platformy Azure.For all the operations offered by resource providers, see the Azure REST APIs.

Wdrażanie na podstawie szablonuTemplate deployment

Usługa Resource Manager umożliwia utworzenie szablonu (w formacie JSON) do definiowania infrastruktury i konfiguracji rozwiązania platformy Azure.With Resource Manager, you can create a template (in JSON format) that defines the infrastructure and configuration of your Azure solution. Dzięki szablonowi można wielokrotnie wdrażać rozwiązanie w całym jego cyklu życia z gwarancją spójnego stanu zasobów po każdym wdrożeniu.By using a template, you can repeatedly deploy your solution throughout its lifecycle and have confidence your resources are deployed in a consistent state.

Aby dowiedzieć się więcej o formacie szablonu i sposobie jego konstruowania, zobacz Understand the structure and syntax of Azure Resource Manager templates (Omówienie struktury i składni szablonów usługi Azure Resource Manager).To learn about the format of the template and how you construct it, see Understand the structure and syntax of Azure Resource Manager Templates. Aby wyświetlić składnię JSON dla typów zasobów, zobacz Define resources in Azure Resource Manager templates (Definiowanie zasobów w szablonach usługi Azure Resource Manager).To view the JSON syntax for resources types, see Define resources in Azure Resource Manager templates.

Usługa Resource Manager przetwarza szablon jak każde inne żądanie.Resource Manager processes the template like any other request. Szablon jest analizowany, a jego składnia zostaje poddana konwersji do operacji interfejsu API REST dla odpowiednich dostawców zasobów.It parses the template and converts its syntax into REST API operations for the appropriate resource providers. Na przykład, gdy usługa Resource Manager odbiera szablon o następującej definicji zasobu:For example, when Resource Manager receives a template with the following resource definition:

"resources": [
 {
  "apiVersion": "2016-01-01",
  "type": "Microsoft.Storage/storageAccounts",
  "name": "mystorageaccount",
  "location": "westus",
  "sku": {
   "name": "Standard_LRS"
  },
  "kind": "Storage",
  "properties": {
  }
 }
]

Konwertuje definicję do następującej operacji interfejsu API REST, która zostaje wysłana do dostawcy zasobów Microsoft.Storage:It converts the definition to the following REST API operation, which is sent to the Microsoft.Storage resource provider:

PUT
https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/mystorageaccount?api-version=2016-01-01
REQUEST BODY
{
 "location": "westus",
 "properties": {
 }
 "sku": {
  "name": "Standard_LRS"
 },
 "kind": "Storage"
}

Sposób definiowania szablonów i grup zasobów zależy wyłącznie od użytkownika, podobnie jak sposób zarządzania rozwiązaniem.How you define templates and resource groups is entirely up to you and how you want to manage your solution. Można na przykład wdrożyć aplikację trójwarstwową za pomocą jednego szablonu do pojedynczej grupy zasobów.For example, you can deploy your three tier application through a single template to a single resource group.

szablon trójwarstwowy

Nie trzeba jednak definiować całej infrastruktury w jednym szablonie.But, you don't have to define your entire infrastructure in a single template. Często dobrym rozwiązaniem jest podział wymagań dotyczących wdrożenia na szablony przeznaczone do określonego celu.Often, it makes sense to divide your deployment requirements into a set of targeted, purpose-specific templates. Te szablony mogą bez problemu być używane wielokrotnie w różnych rozwiązaniach.You can easily reuse these templates for different solutions. Aby wdrożyć dane rozwiązanie, należy utworzyć szablon wzorcowy połączony ze wszystkimi wymaganymi szablonami.To deploy a particular solution, you create a master template that links all the required templates. Na poniższej ilustracji przedstawiono sposób wdrażania rozwiązania trójwarstwowego za pomocą szablonu nadrzędnego, który zawiera trzy szablony zagnieżdżone.The following image shows how to deploy a three tier solution through a parent template that includes three nested templates.

zagnieżdżony szablon warstwowy

Jeśli przewidujesz, że warstwy będą miały osobne cykle, możesz wdrożyć trzy warstwy do osobnych grup zasobów.If you envision your tiers having separate lifecycles, you can deploy your three tiers to separate resource groups. Należy pamiętać, że zasoby mogą nadal być powiązane z zasobami w innych grupach zasobów.Notice the resources can still be linked to resources in other resource groups.

szablon warstwowy

Informacje dotyczące szablonów zagnieżdżonych można znaleźć w temacie Using linked templates with Azure Resource Manager (Używanie szablonów połączonych w usłudze Azure Resource Manager).For information about nested templates, see Using linked templates with Azure Resource Manager.

Usługa Azure Resource Manager analizuje zależności i sprawdza, czy zasoby są tworzone we właściwej kolejności.Azure Resource Manager analyzes dependencies to ensure resources are created in the correct order. Jeśli jeden zasób opiera się na wartości z innego zasobu (na przykład maszyna wirtualna wymagająca konta magazynu na potrzeby dysków), ustawiana jest zależność.If one resource relies on a value from another resource (such as a virtual machine needing a storage account for disks), you set a dependency. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Defining dependencies in Azure Resource Manager templates (Definiowanie zależności w szablonach usługi Azure Resource Manager).For more information, see Defining dependencies in Azure Resource Manager templates.

Szablonu można także używać w celu aktualizacji infrastruktury.You can also use the template for updates to the infrastructure. Można na przykład dodać zasób do rozwiązania lub dodać reguły konfiguracji dla już wdrożonych zasobów.For example, you can add a resource to your solution and add configuration rules for the resources that are already deployed. Jeśli szablon definiuje zasób, który już istnieje, usługa Resource Manager aktualizuje istniejący zasób zamiast tworzyć nowy.If the template defines a resource that already exists, Resource Manager updates the existing resource instead of creating a new one.

Usługa Resource Manager zapewnia rozszerzenia na potrzeby sytuacji, gdy potrzebne są dodatkowe operacje, które nie są uwzględnione w konfiguracji (np. zainstalowanie konkretnego oprogramowania).Resource Manager provides extensions for scenarios when you need additional operations such as installing particular software that isn't included in the setup. Jeśli używasz już usługi do zarządzania konfiguracją, takiej jak DSC, Chef lub Puppet, dzięki rozszerzeniom możesz z nią dalej bez przeszkód pracować.If you're already using a configuration management service, like DSC, Chef or Puppet, you can continue working with that service by using extensions. Aby uzyskać informacje o rozszerzeniach i funkcjach maszyn wirtualnych, zobacz Informacje o rozszerzeniach i funkcjach maszyn wirtualnych.For information about virtual machine extensions, see About virtual machine extensions and features.

W przypadku tworzenia rozwiązania z portalu rozwiązanie automatycznie zawiera szablon wdrożenia.When you create a solution from the portal, the solution automatically includes a deployment template. Nie trzeba tworzyć szablonu od początku — można zacząć od szablonu istniejącego rozwiązania i dostosować go do konkretnych potrzeb.You don't have to create your template from scratch because you can start with the template for your solution and customize it to meet your specific needs. Aby zapoznać się z przykładem, zobacz Szybki start: Tworzenie i wdrażanie szablonów usługi Azure Resource Manager przy użyciu witryny Azure Portal.For a sample, see Quickstart: Create and deploy Azure Resource Manager templates by using the Azure portal. Aby uzyskać szablon dla istniejącej grupy zasobów, można także wyeksportować bieżący stan tej grupy lub skorzystać z szablonu użytego do określonego wdrożenia.You can also retrieve a template for an existing resource group by either exporting the current state of the resource group, or viewing the template used for a particular deployment. Przeglądając wyeksportowany szablon, można poznać jego składnię.Viewing the exported template is a helpful way to learn about the template syntax.

Ponadto szablon staje się częścią kodu źródłowego aplikacji.Finally, the template becomes part of the source code for your app. Można go zaewidencjonować w repozytorium kodu źródłowego i aktualizować w miarę rozwijania aplikacji.You can check it in to your source code repository and update it as your app evolves. Do edycji szablonu można używać programu Visual Studio.You can edit the template through Visual Studio.

Po zdefiniowaniu szablonu można przystąpić do wdrażania zasobów na platformie Azure.After defining your template, you're ready to deploy the resources to Azure. Aby wdrożyć zasoby, zobacz:To deploy the resources, see:

Praktyki bezpiecznego wdrażaniaSafe deployment practices

Podczas wdrażania złożonej usługi na platformie Azure może być konieczne wdrożenie swojej usługi w wielu regionach i sprawdzenie jej kondycji przed przejściem do następnego kroku.When deploying a complex service to Azure, you might need to deploy your service to multiple regions, and check its health before proceeding to the next step. Użyj usługi Azure Deployment Manager do koordynowania etapowego wdrażania usługi.Use Azure Deployment Manager to coordinate a staged rollout of the service. Dzięki etapowemu wdrażaniu Twojej usługi możesz znaleźć potencjalne problemy zanim zostanie ona wdrożona we wszystkich regionach.By staging the rollout of your service, you can find potential problems before it has been deployed to all regions. Jeśli nie potrzebujesz tych środków ostrożności, operacje wdrażania w poprzedniej sekcji są lepszym rozwiązaniem.If you don't need these precautions, the deployment operations in the preceding section are the better option.

Usługa Deployment Manager jest obecnie w publicznej wersji zapoznawczej.Deployment Manager is currently in public preview.

Odporność platformy Azure Resource ManagerResiliency of Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager jest przeznaczona dla odporności i stałej dostępności.The Azure Resource Manager service is designed for resiliency and continuous availability. Operacje płaszczyzny Menedżera zasobów i kontroli (żądania wysyłane do management.azure.com) w interfejsu API REST są:Resource Manager and control plane operations (requests sent to management.azure.com) in the REST API are:

 • Rozproszone w wielu regionach.Distributed across regions. Niektóre usługi są regionalne.Some services are regional.

 • Rozpowszechniane w różnych strefach dostępności (jak dobrze regiony) w lokalizacjach, które mają w wielu strefach dostępności.Distributed across Availability Zones (as well regions) in locations that have multiple Availability Zones.

 • Nie jest ona zależna od pojedynczego logicznego centrum danych.Not dependent on a single logical data center.

 • Nigdy niepobrane konserwacyjne.Never taken down for maintenance activities.

Odporność to ma zastosowanie do usług, które odbierania żądań przy użyciu usługi Resource Manager.This resiliency applies to services that receive requests through Resource Manager. Na przykład usługi Key Vault korzyści związane z tym odporności.For example, Key Vault benefits from this resiliency.

Przewodniki Szybki start i samouczkiQuickstarts and tutorials

Aby dowiedzieć się, jak opracowywać szablony usługi Resource Manager, użyj następujących przewodników Szybki start i samouczków:Use the following quickstarts and tutorials to learn how to develop resource manager templates:

 • Przewodniki Szybki startQuickstarts

  StanowiskoTitle OpisDescription
  Korzystanie z witryny Azure PortalUse the Azure portal Generuj szablon przy użyciu portalu i zrozumieć proces edycji i wdrażania szablonu.Generate a template using the portal, and understand the process of editing and deploying the template.
  Korzystanie z programu Visual Studio CodeUse Visual Studio Code Tworzenie i edytowanie szablonów przy użyciu programu Visual Studio Code oraz wdrażanie szablonów za pomocą usługi Azure Cloud Shell.Use Visual Studio Code to create and edit templates, and how to use the Azure Cloud shell to deploy templates.
  Korzystanie z programu Visual StudioUse Visual Studio Tworzenie, edytowanie i wdrażanie szablonów przy użyciu programu Visual Studio.Use Visual Studio to create, edit, and deploy templates.
 • SamouczkiTutorials

  StanowiskoTitle OpisDescription
  Korzystanie z dokumentacji szablonówUtilize template reference Opracowywanie szablonów przy użyciu dokumentacji szablonów.Utilize the template reference documentation to develop templates. Ten samouczek obejmuje schemat konta magazynu i informacje dotyczące tworzenia zaszyfrowanego konta magazynu.In the tutorial, you find the storage account schema, and use the information to create an encrypted storage account.
  Tworzenie wielu wystąpieńCreate multiple instances Tworzenie wielu wystąpień zasobów platformy Azure.Create multiple instances of Azure resources. W tym samouczku utworzysz wiele wystąpień konta magazynu.In the tutorial, you create multiple instances of storage account.
  Ustawianie kolejności wdrażania zasobówSet resource deployment order Definiowanie zależności zasobów.Define resource dependencies. W tym samouczku utworzysz sieć wirtualną, maszynę wirtualną i zależne zasoby platformy Azure.In the tutorial, you create a virtual network, a virtual machine, and the dependent Azure resources. Dowiedz się, jak definiować zależności.You learn how the dependencies are defined.
  Używanie warunkówUse conditions Wdrażanie zasobów na podstawie wartości parametrów.Deploy resources based on some parameter values. W tym samouczku zdefiniujesz szablon umożliwiający utworzenie nowego konta magazynu lub użyjesz istniejącego konta magazynu na podstawie wartości parametru.In the tutorial, you define a template to create a new storage account or use an existing storage account based on the value of a parameter.
  Integrowanie usługi Key VaultIntegrate key vault Pobieranie wpisów tajnych/haseł z usługi Azure Key Vault.Retrieve secrets/passwords from Azure Key Vault. W tym samouczku utworzysz maszynę wirtualną.In the tutorial, you create a virtual machine. Hasło administratora maszyny wirtualnej jest pobierane z usługi Key Vault.The virtual machine administrator password is retrieved from a Key Vault.
  Create linked templates (Tworzenie połączonych szablonów)Create linked templates Modularyzacja szablonów i wywoływanie innych szablonów za pomocą szablonu.Modularize templates, and call other templates from a template. W tym samouczku utworzysz sieć wirtualną, maszynę wirtualną i zasoby zależne.In the tutorial, you create a virtual network, a virtual machine, and the dependent resources. Zależne konto magazynu jest zdefiniowane w połączonym szablonie.The dependent storage account is defined in a linked template.
  Wdrażanie rozszerzeń maszyny wirtualnejDeploy virtual machine extensions Wykonaj zadania po wdrożeniu przy użyciu rozszerzeń.Perform post-deployment tasks by using extensions. W tym samouczku wdrożysz rozszerzenia skryptów klienta w celu zainstalowania serwera sieci web na maszynie wirtualnej.In the tutorial, you deploy a customer script extension to install web server on the virtual machine.
  Wdrażanie rozszerzeń SQL.Deploy SQL extensions Wykonaj zadania po wdrożeniu przy użyciu rozszerzeń.Perform post-deployment tasks by using extensions. W tym samouczku wdrożysz rozszerzenia skryptów klienta w celu zainstalowania serwera sieci web na maszynie wirtualnej.In the tutorial, you deploy a customer script extension to install web server on the virtual machine.
  Zabezpieczanie artefaktówSecure artifacts Zabezpiecz artefaktów potrzebnych do ukończenia wdrożenia.Secure the artifacts needed to complete the deployments. W tym samouczku dowiesz się, jak zabezpieczyć artefaktu używanego w tym samouczku rozszerzenia wdrożenia programu SQL.In the tutorial, you learn how to secure the artifact used in the Deploy SQL extensions tutorial.
  Korzystanie z praktyk bezpiecznego wdrażaniaUse safe deployment practices Używanie usługi Azure Deployment Manager.Use Azure Deployment manager.
  Samouczek: Rozwiązywanie problemów z wdrożeniami szablonu usługi Resource ManagerTutorial: Troubleshoot Resource Manager template deployments Rozwiązywanie problemów dotyczących wdrożenia szablonu.Troubleshoot template deployment issues.

Te samouczki można indywidualnie lub jako serię się główne pojęcia programowania szablonu usługi Resource Manager.These tutorials can be used individually, or as a series to learn the major Resource Manager template development concepts.

Kolejne krokiNext steps

W tym artykule przedstawiono sposób wdrażania zasobów na platformie Azure, kontrolowania dostępu do tych zasobów oraz zarządzania nimi za pomocą usługi Azure Resource Manager.In this article, you learned how to use Azure Resource Manager for deployment, management, and access control of resources on Azure. Przejdź do następnego artykułu, aby dowiedzieć się, jak utworzyć swój pierwszy szablon usługi Azure Resource Manager.Proceed to the next article to learn how to create your first Azure Resource Manager template.