Skonfiguruj zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami dla Azure SQL DatabaseConfigure Advanced Threat Protection for Azure SQL Database

dotyczy:  tak Azure SQL DatabaseAPPLIES TO: yesAzure SQL Database

Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami dla Azure SQL Database wykrywa anomalie działania wskazujące nietypowe i potencjalnie szkodliwe próby uzyskania dostępu do baz danych lub ich wykorzystania.Advanced Threat Protection for Azure SQL Database detects anomalous activities indicating unusual and potentially harmful attempts to access or exploit databases. Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami może identyfikować potencjalną iniekcję kodu SQL, uzyskiwać dostęp z nietypowej lokalizacji lub centrum danych, uzyskiwać dostęp z nieznanego podmiotu zabezpieczeń lub potencjalnie szkodliwej aplikacjioraz wymuszać poświadczenia SQL — Zobacz więcej szczegółów w temacie Advanced Threat ProtectionAdvanced Threat Protection can identify Potential SQL injection, Access from unusual location or data center, Access from unfamiliar principal or potentially harmful application, and Brute force SQL credentials - see more details in Advanced Threat Protection alerts.

Powiadomienia dotyczące wykrytych zagrożeń można odbierać za pośrednictwem powiadomień e-mail lub Azure PortalYou can receive notifications about the detected threats via email notifications or Azure portal

Zaawansowana Ochrona przed zagrożeniami jest częścią zaawansowanej oferty zabezpieczeń danych , która jest ujednoliconym pakietem zaawansowanych funkcji zabezpieczeń SQL.Advanced Threat Protection is part of the advanced data security offering, which is a unified package for advanced SQL security capabilities. Dostęp do zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami można uzyskać i zarządzać nimi za pośrednictwem centralnego portalu SQL Advanced Data Security.Advanced Threat Protection can be accessed and managed via the central SQL Advanced Data Security portal.

Skonfiguruj zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami w Azure PortalSet up Advanced Threat Protection in the Azure portal

  1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal.Sign into the Azure portal.

  2. Przejdź do strony konfiguracji serwera, który ma być chroniony.Navigate to the configuration page of the server you want to protect. W obszarze Ustawienia zabezpieczeń wybierz pozycję Zaawansowane zabezpieczenia danych.In the security settings, select Advanced Data Security.

  3. Na stronie Konfiguracja zabezpieczeń danych zaawansowanych :On the Advanced Data Security configuration page:

    • Włącz zaawansowane zabezpieczenia danych na serwerze.Enable Advanced Data Security on the server.
    • W obszarze Ustawienia zaawansowanej ochrony przed zagrożeniamiw polu tekstowym Wyślij alerty do wprowadź listę wiadomości e-mail, które mają otrzymywać alerty zabezpieczeń po wykryciu nietypowych działań bazy danych.In Advanced Threat Protection Settings, in the Send alerts to text box, provide the list of emails to receive security alerts upon detection of anomalous database activities.

    Skonfiguruj zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami

Konfigurowanie usługi Advanced Threat Protection przy użyciu programu PowerShellSet up Advanced Threat Protection using PowerShell

Aby zapoznać się z przykładem skryptu, zobacz Konfigurowanie inspekcji i zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami przy użyciu programu PowerShell.For a script example, see Configure auditing and Advanced Threat Protection using PowerShell.

Następne krokiNext steps