Skrypt programu PowerShell umożliwiający usunięcie magazynu usługi Recovery Services

Ten skrypt ułatwia usunięcie magazynu usługi Recovery Services.

Jak wykonać skrypt?

 1. Zapisz skrypt w poniższej sekcji na maszynie z wybraną nazwą i rozszerzeniem.ps1 .

 2. W skrypcie zmień parametry (nazwa magazynu, nazwa grupy zasobów, nazwa subskrypcji i identyfikator subskrypcji).

 3. Aby uruchomić go w środowisku programu PowerShell, przejdź do następnych kroków.

  Alternatywnie można użyć Cloud Shell w Azure Portal dla magazynów z mniejszą liczbą kopii zapasowych.

  Screenshot showing to delete a vault using Cloud Shell.

 4. Aby przeprowadzić uaktualnienie do najnowszej wersji programu PowerShell 7, jeśli nie zostało to zrobione, uruchom następujące polecenie w oknie programu PowerShell:

   iex "& { $(irm https://aka.ms/install-powershell.ps1) } -UseMSI"
  
 5. Uruchom program PowerShell 7 jako administrator.

 6. W oknie programu PowerShell zmień ścieżkę na lokalizację, w którą znajduje się plik, a następnie uruchom plik przy użyciu pliku ./NameOfFile.ps1.

 7. Podaj uwierzytelnianie za pośrednictwem przeglądarki, logując się do konta platformy Azure.

Skrypt będzie nadal usuwać wszystkie elementy kopii zapasowej i ostatecznie cały magazyn rekursywnie.

Skrypt

Write-Host "WARNING: Please ensure that you have at least PowerShell 7 before running this script. Visit https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2181071 for the procedure." -ForegroundColor Yellow
$RSmodule = Get-Module -Name Az.RecoveryServices -ListAvailable
$NWmodule = Get-Module -Name Az.Network -ListAvailable
$RSversion = $RSmodule.Version.ToString()
$NWversion = $NWmodule.Version.ToString()

if($RSversion -lt "5.3.0")
{
	Uninstall-Module -Name Az.RecoveryServices
	Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted
	Install-Module -Name Az.RecoveryServices -Repository PSGallery -Force -AllowClobber
}

if($NWversion -lt "4.15.0")
{
	Uninstall-Module -Name Az.Network
	Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted
	Install-Module -Name Az.Network -Repository PSGallery -Force -AllowClobber
}

Connect-AzAccount

$VaultName = "Vault name" #enter vault name
$Subscription = "Subscription name" #enter Subscription name
$ResourceGroup = "Resource group name" #enter Resource group name
$SubscriptionId = "Subscription ID" #enter Subscription ID

Select-AzSubscription $Subscription
$VaultToDelete = Get-AzRecoveryServicesVault -Name $VaultName -ResourceGroupName $ResourceGroup
Set-AzRecoveryServicesAsrVaultContext -Vault $VaultToDelete

Set-AzRecoveryServicesVaultProperty -Vault $VaultToDelete.ID -SoftDeleteFeatureState Disable #disable soft delete
Write-Host "Soft delete disabled for the vault" $VaultName
$containerSoftDelete = Get-AzRecoveryServicesBackupItem -BackupManagementType AzureVM -WorkloadType AzureVM -VaultId $VaultToDelete.ID | Where-Object {$_.DeleteState -eq "ToBeDeleted"} #fetch backup items in soft delete state
foreach ($softitem in $containerSoftDelete)
{
  Undo-AzRecoveryServicesBackupItemDeletion -Item $softitem -VaultId $VaultToDelete.ID -Force #undelete items in soft delete state
}

#Invoking API to disable Security features (Enhanced Security) to remove MARS/MAB/DPM servers.
Set-AzRecoveryServicesVaultProperty -VaultId $VaultToDelete.ID -DisableHybridBackupSecurityFeature $true
Write-Host "Disabled Security features for the vault"

#Fetch all protected items and servers
$backupItemsVM = Get-AzRecoveryServicesBackupItem -BackupManagementType AzureVM -WorkloadType AzureVM -VaultId $VaultToDelete.ID
$backupItemsSQL = Get-AzRecoveryServicesBackupItem -BackupManagementType AzureWorkload -WorkloadType MSSQL -VaultId $VaultToDelete.ID
$backupItemsAFS = Get-AzRecoveryServicesBackupItem -BackupManagementType AzureStorage -WorkloadType AzureFiles -VaultId $VaultToDelete.ID
$backupItemsSAP = Get-AzRecoveryServicesBackupItem -BackupManagementType AzureWorkload -WorkloadType SAPHanaDatabase -VaultId $VaultToDelete.ID
$backupContainersSQL = Get-AzRecoveryServicesBackupContainer -ContainerType AzureVMAppContainer -Status Registered -VaultId $VaultToDelete.ID | Where-Object {$_.ExtendedInfo.WorkloadType -eq "SQL"}
$protectableItemsSQL = Get-AzRecoveryServicesBackupProtectableItem -WorkloadType MSSQL -VaultId $VaultToDelete.ID | Where-Object {$_.IsAutoProtected -eq $true}
$backupContainersSAP = Get-AzRecoveryServicesBackupContainer -ContainerType AzureVMAppContainer -Status Registered -VaultId $VaultToDelete.ID | Where-Object {$_.ExtendedInfo.WorkloadType -eq "SAPHana"}
$StorageAccounts = Get-AzRecoveryServicesBackupContainer -ContainerType AzureStorage -Status Registered -VaultId $VaultToDelete.ID
$backupServersMARS = Get-AzRecoveryServicesBackupContainer -ContainerType "Windows" -BackupManagementType MAB -VaultId $VaultToDelete.ID
$backupServersMABS = Get-AzRecoveryServicesBackupManagementServer -VaultId $VaultToDelete.ID| Where-Object { $_.BackupManagementType -eq "AzureBackupServer" }
$backupServersDPM = Get-AzRecoveryServicesBackupManagementServer -VaultId $VaultToDelete.ID | Where-Object { $_.BackupManagementType-eq "SCDPM" }
$pvtendpoints = Get-AzPrivateEndpointConnection -PrivateLinkResourceId $VaultToDelete.ID

foreach($item in $backupItemsVM)
  {
    Disable-AzRecoveryServicesBackupProtection -Item $item -VaultId $VaultToDelete.ID -RemoveRecoveryPoints -Force #stop backup and delete Azure VM backup items
  }
Write-Host "Disabled and deleted Azure VM backup items"

foreach($item in $backupItemsSQL) 
  {
    Disable-AzRecoveryServicesBackupProtection -Item $item -VaultId $VaultToDelete.ID -RemoveRecoveryPoints -Force #stop backup and delete SQL Server in Azure VM backup items
  }
Write-Host "Disabled and deleted SQL Server backup items"

foreach($item in $protectableItems)
  {
    Disable-AzRecoveryServicesBackupAutoProtection -BackupManagementType AzureWorkload -WorkloadType MSSQL -InputItem $item -VaultId $VaultToDelete.ID #disable auto-protection for SQL
  }
Write-Host "Disabled auto-protection and deleted SQL protectable items"

foreach($item in $backupContainersSQL)
  {
    Unregister-AzRecoveryServicesBackupContainer -Container $item -Force -VaultId $VaultToDelete.ID #unregister SQL Server in Azure VM protected server
  }
Write-Host "Deleted SQL Servers in Azure VM containers" 

foreach($item in $backupItemsSAP) 
  {
    Disable-AzRecoveryServicesBackupProtection -Item $item -VaultId $VaultToDelete.ID -RemoveRecoveryPoints -Force #stop backup and delete SAP HANA in Azure VM backup items
  }
Write-Host "Disabled and deleted SAP HANA backup items"

foreach($item in $backupContainersSAP)
  {
    Unregister-AzRecoveryServicesBackupContainer -Container $item -Force -VaultId $VaultToDelete.ID #unregister SAP HANA in Azure VM protected server
  }
Write-Host "Deleted SAP HANA in Azure VM containers"

foreach($item in $backupItemsAFS)
  {
    Disable-AzRecoveryServicesBackupProtection -Item $item -VaultId $VaultToDelete.ID -RemoveRecoveryPoints -Force #stop backup and delete Azure File Shares backup items
  }
Write-Host "Disabled and deleted Azure File Share backups"

foreach($item in $StorageAccounts)
  {  
    Unregister-AzRecoveryServicesBackupContainer -container $item -Force -VaultId $VaultToDelete.ID #unregister storage accounts
  }
Write-Host "Unregistered Storage Accounts"

foreach($item in $backupServersMARS) 
  {
  	Unregister-AzRecoveryServicesBackupContainer -Container $item -Force -VaultId $VaultToDelete.ID #unregister MARS servers and delete corresponding backup items
  }
Write-Host "Deleted MARS Servers"

foreach($item in $backupServersMABS)
  { 
	  Unregister-AzRecoveryServicesBackupManagementServer -AzureRmBackupManagementServer $item -VaultId $VaultToDelete.ID #unregister MABS servers and delete corresponding backup items
  }
Write-Host "Deleted MAB Servers"

foreach($item in $backupServersDPM) 
  {
	  Unregister-AzRecoveryServicesBackupManagementServer -AzureRmBackupManagementServer $item -VaultId $VaultToDelete.ID #unregister DPM servers and delete corresponding backup items
  }
Write-Host "Deleted DPM Servers"

#Deletion of ASR Items

$fabricObjects = Get-AzRecoveryServicesAsrFabric
if ($null -ne $fabricObjects) {
	# First DisableDR all VMs.
	foreach ($fabricObject in $fabricObjects) {
		$containerObjects = Get-AzRecoveryServicesAsrProtectionContainer -Fabric $fabricObject
		foreach ($containerObject in $containerObjects) {
			$protectedItems = Get-AzRecoveryServicesAsrReplicationProtectedItem -ProtectionContainer $containerObject
			# DisableDR all protected items
			foreach ($protectedItem in $protectedItems) {
				Write-Host "Triggering DisableDR(Purge) for item:" $protectedItem.Name
				Remove-AzRecoveryServicesAsrReplicationProtectedItem -InputObject $protectedItem -Force
				Write-Host "DisableDR(Purge) completed"
			}
			
			$containerMappings = Get-AzRecoveryServicesAsrProtectionContainerMapping `
				-ProtectionContainer $containerObject
			# Remove all Container Mappings
			foreach ($containerMapping in $containerMappings) {
				Write-Host "Triggering Remove Container Mapping: " $containerMapping.Name
				Remove-AzRecoveryServicesAsrProtectionContainerMapping -ProtectionContainerMapping $containerMapping -Force
				Write-Host "Removed Container Mapping."
			}			
		}
		$NetworkObjects = Get-AzRecoveryServicesAsrNetwork -Fabric $fabricObject 
		foreach ($networkObject in $NetworkObjects) 
		{
			#Get the PrimaryNetwork
			$PrimaryNetwork = Get-AzRecoveryServicesAsrNetwork -Fabric $fabricObject -FriendlyName $networkObject
			$NetworkMappings = Get-AzRecoveryServicesAsrNetworkMapping -Network $PrimaryNetwork
			foreach ($networkMappingObject in $NetworkMappings) 
			{
				#Get the Neetwork Mappings
				$NetworkMapping = Get-AzRecoveryServicesAsrNetworkMapping -Name $networkMappingObject.Name -Network $PrimaryNetwork
				Remove-AzRecoveryServicesAsrNetworkMapping -InputObject $NetworkMapping
			}
		}		
		# Remove Fabric
		Write-Host "Triggering Remove Fabric:" $fabricObject.FriendlyName
		Remove-AzRecoveryServicesAsrFabric -InputObject $fabricObject -Force
		Write-Host "Removed Fabric."
	}
}

foreach($item in $pvtendpoints)
	{
		$penamesplit = $item.Name.Split(".")
		$pename = $penamesplit[0]
		Remove-AzPrivateEndpointConnection -ResourceId $item.PrivateEndpoint.Id -Force #remove private endpoint connections
		Remove-AzPrivateEndpoint -Name $pename -ResourceGroupName $ResourceGroup -Force #remove private endpoints
	}	 
Write-Host "Removed Private Endpoints"

#Recheck ASR items in vault
$fabricCount = 0
$ASRProtectedItems = 0
$ASRPolicyMappings = 0
$fabricObjects = Get-AzRecoveryServicesAsrFabric
if ($null -ne $fabricObjects) {
	foreach ($fabricObject in $fabricObjects) {
		$containerObjects = Get-AzRecoveryServicesAsrProtectionContainer -Fabric $fabricObject
		foreach ($containerObject in $containerObjects) {
			$protectedItems = Get-AzRecoveryServicesAsrReplicationProtectedItem -ProtectionContainer $containerObject
			foreach ($protectedItem in $protectedItems) {
				$ASRProtectedItems++
			}
			$containerMappings = Get-AzRecoveryServicesAsrProtectionContainerMapping `
				-ProtectionContainer $containerObject
			foreach ($containerMapping in $containerMappings) {
				$ASRPolicyMappings++
			}			
		}
		$fabricCount++
	}
}
#Recheck presence of backup items in vault
$backupItemsVMFin = Get-AzRecoveryServicesBackupItem -BackupManagementType AzureVM -WorkloadType AzureVM -VaultId $VaultToDelete.ID
$backupItemsSQLFin = Get-AzRecoveryServicesBackupItem -BackupManagementType AzureWorkload -WorkloadType MSSQL -VaultId $VaultToDelete.ID
$backupContainersSQLFin = Get-AzRecoveryServicesBackupContainer -ContainerType AzureVMAppContainer -Status Registered -VaultId $VaultToDelete.ID | Where-Object {$_.ExtendedInfo.WorkloadType -eq "SQL"}
$protectableItemsSQLFin = Get-AzRecoveryServicesBackupProtectableItem -WorkloadType MSSQL -VaultId $VaultToDelete.ID | Where-Object {$_.IsAutoProtected -eq $true}
$backupItemsSAPFin = Get-AzRecoveryServicesBackupItem -BackupManagementType AzureWorkload -WorkloadType SAPHanaDatabase -VaultId $VaultToDelete.ID
$backupContainersSAPFin = Get-AzRecoveryServicesBackupContainer -ContainerType AzureVMAppContainer -Status Registered -VaultId $VaultToDelete.ID | Where-Object {$_.ExtendedInfo.WorkloadType -eq "SAPHana"}
$backupItemsAFSFin = Get-AzRecoveryServicesBackupItem -BackupManagementType AzureStorage -WorkloadType AzureFiles -VaultId $VaultToDelete.ID
$StorageAccountsFin = Get-AzRecoveryServicesBackupContainer -ContainerType AzureStorage -Status Registered -VaultId $VaultToDelete.ID
$backupServersMARSFin = Get-AzRecoveryServicesBackupContainer -ContainerType "Windows" -BackupManagementType MAB -VaultId $VaultToDelete.ID
$backupServersMABSFin = Get-AzRecoveryServicesBackupManagementServer -VaultId $VaultToDelete.ID| Where-Object { $_.BackupManagementType -eq "AzureBackupServer" }
$backupServersDPMFin = Get-AzRecoveryServicesBackupManagementServer -VaultId $VaultToDelete.ID | Where-Object { $_.BackupManagementType-eq "SCDPM" }
$pvtendpointsFin = Get-AzPrivateEndpointConnection -PrivateLinkResourceId $VaultToDelete.ID

#Display items which are still present in the vault and might be preventing vault deletion.

if($backupItemsVMFin.count -ne 0) {Write-Host $backupItemsVMFin.count "Azure VM backups are still present in the vault. Remove the same for successful vault deletion." -ForegroundColor Red}
if($backupItemsSQLFin.count -ne 0) {Write-Host $backupItemsSQLFin.count "SQL Server Backup Items are still present in the vault. Remove the same for successful vault deletion." -ForegroundColor Red}
if($backupContainersSQLFin.count -ne 0) {Write-Host $backupContainersSQLFin.count "SQL Server Backup Containers are still registered to the vault. Remove the same for successful vault deletion." -ForegroundColor Red}
if($protectableItemsSQLFin.count -ne 0) {Write-Host $protectableItemsSQLFin.count "SQL Server Instances are still present in the vault. Remove the same for successful vault deletion." -ForegroundColor Red}
if($backupItemsSAPFin.count -ne 0) {Write-Host $backupItemsSAPFin.count "SAP HANA Backup Items are still present in the vault. Remove the same for successful vault deletion." -ForegroundColor Red}
if($backupContainersSAPFin.count -ne 0) {Write-Host $backupContainersSAPFin.count "SAP HANA Backup Containers are still registered to the vault. Remove the same for successful vault deletion." -ForegroundColor Red}
if($backupItemsAFSFin.count -ne 0) {Write-Host $backupItemsAFSFin.count "Azure File Shares are still present in the vault. Remove the same for successful vault deletion." -ForegroundColor Red}
if($StorageAccountsFin.count -ne 0) {Write-Host $StorageAccountsFin.count "Storage Accounts are still registered to the vault. Remove the same for successful vault deletion." -ForegroundColor Red}
if($backupServersMARSFin.count -ne 0) {Write-Host $backupServersMARSFin.count "MARS Servers are still registered to the vault. Remove the same for successful vault deletion." -ForegroundColor Red}
if($backupServersMABSFin.count -ne 0) {Write-Host $backupServersMABSFin.count "MAB Servers are still registered to the vault. Remove the same for successful vault deletion." -ForegroundColor Red}
if($backupServersDPMFin.count -ne 0) {Write-Host $backupServersDPMFin.count "DPM Servers are still registered to the vault. Remove the same for successful vault deletion." -ForegroundColor Red}
if($ASRProtectedItems -ne 0) {Write-Host $ASRProtectedItems "ASR protected items are still present in the vault. Remove the same for successful vault deletion." -ForegroundColor Red}
if($ASRPolicyMappings -ne 0) {Write-Host $ASRPolicyMappings "ASR policy mappings are still present in the vault. Remove the same for successful vault deletion." -ForegroundColor Red}
if($fabricCount -ne 0) {Write-Host $fabricCount "ASR Fabrics are still present in the vault. Remove the same for successful vault deletion." -ForegroundColor Red}
if($pvtendpointsFin.count -ne 0) {Write-Host $pvtendpointsFin.count "Private endpoints are still linked to the vault. Remove the same for successful vault deletion." -ForegroundColor Red}

$accesstoken = Get-AzAccessToken
$token = $accesstoken.Token
$authHeader = @{
  'Content-Type'='application/json'
  'Authorization'='Bearer ' + $token
}
$restUri = "https://management.azure.com/subscriptions/"+$SubscriptionId+'/resourcegroups/'+$ResourceGroup+'/providers/Microsoft.RecoveryServices/vaults/'+$VaultName+'?api-version=2021-06-01&operation=DeleteVaultUsingPS'
$response = Invoke-RestMethod -Uri $restUri -Headers $authHeader -Method DELETE

$VaultDeleted = Get-AzRecoveryServicesVault -Name $VaultName -ResourceGroupName $ResourceGroup -erroraction 'silentlycontinue'
if ($VaultDeleted -eq $null){
Write-Host "Recovery Services Vault" $VaultName "successfully deleted"
}
#Finish

Następne kroki

Dowiedz się więcej o procesie usuwania magazynu.