Płatność za subskrypcje platformy Azure przy użyciu fakturyPay for your Azure subscription by invoice

Jeśli przełączysz się na płatność na podstawie faktury, konieczne będzie zapłacenie rachunku czekiem lub przelewem w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia.If you switch to pay by invoice, that means you pay your bill within 30 days of the invoice date by check/wire transfer. Aby kwalifikować się do płacenia za subskrypcję platformy Azure na podstawie faktury, prześlij żądanie do pomocy technicznej platformy Azure.To become eligible to pay for your Azure subscription by invoice, submit a request to Azure support. Jeśli Twoje żądanie zostanie zatwierdzone, w witrynieAzure Portal będzie można zmienić subskrypcję na płatność na podstawie faktury (czekiem lub przelewem).Once your request is approved, you can switch to invoice pay (check/wire transfer) in the Azure portal.

Ważne

 • Płatność na podstawie faktury (czekiem lub przelewem) jest dostępna tylko dla kont firmowych.Invoice pay (check/wire transfer) is only available for business accounts.
 • Przed przełączeniem się na płatność na podstawie faktury musisz uregulować wszystkie zaległe opłaty.Pay all outstanding charges before switching to invoice pay.
 • Obecnie płatność na podstawie faktury nie jest obsługiwana w przypadku globalnej platformy Azure w Chinach.Currently, invoice payment isn't support for Global Azure in China.

Żądanie płatności na podstawie fakturyRequest to pay by invoice

 1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal.Sign in to the Azure portal. Wybierz pozycje Pomoc i wsparcie techniczne > Nowe żądanie pomocy technicznej.Select Help + support > New support request.

  Link do pomocy i obsługi technicznej

 2. W kategorii Typ problemu wybierz Rozliczenia.Select Billing as the Issue type. Typ problemu to kategoria żądania pomocy technicznej.The issue type is the support request category. Wybierz subskrypcję, która ma być opłacana za pomocą faktury, wybierz plan pomocy technicznej, a następnie pozycję Dalej.Select the subscription for which you want to pay by invoice, select a support plan, and then select Next.

 3. W kategorii Typ problemu wybierz Płatność.Select Payment as the Problem Type. Typ problemu to podkategoria żądania pomocy technicznej.The problem type is the support request subcategory.

 4. W kategorii Podtyp problemu wybierz pozycję Przełączenie na płatność według faktury.Select Switch to Pay by Invoice as the Problem subtype

 5. Wprowadź następujące informacje w polu Szczegóły, a następnie wybierz przycisk Dalej.Enter the following information in the Details box, and then select Next.

   New or existing customer:
   If existing, current payment method:
   Order ID (requesting for invoice option):
   Account Admins Live ID (or Org ID) (should be company domain):
   Commerce Account ID:
   Company Name (as registered under VAT or Government Website):
   Company Address (as registered under VAT or Government Website):
   Company Website:
   Country:
   TAX ID/ VAT ID:
   Company Established on (Year):
   Any prior business with Microsoft:
   Contact Name:
   Contact Phone:
   Contact Email:
   Justification on why you prefer Invoice option over credit card:
  
   For cores increase, provide the following additional information:
  
   (Old quota) Existing Cores:
   (New quota) Requested cores:
   Specific region & series of Subscription:
  
  • Informacje w polach Nazwa firmy i Adres firmy powinny być zgodne z informacjami podanymi dla konta platformy Azure.The Company name and Company address should match the information that you provided for the Azure account. Aby wyświetlić lub zaktualizować informacje, zobacz Zmiana informacji o profilu konta platformy Azure.To view or update the information, see Change your Azure account profile information.
  • Przed zatwierdzeniem limitu kredytowego dodaj informacje kontaktowe dotyczące rozliczeń w witrynie Azure Portal.Add your billing contact information in the Azure portal before the credit limit can be approved. Szczegóły kontaktu powinny być powiązane z księgowością lub działem finansów firmy.The contact details should be related to the company's Accounts Payable or Finance department. Aby zaktualizować informacje kontaktowe dotyczące rozliczeń, przejdź do Centrum konta platformy Azure.To update the billing contact information, go to Azure Account Center.
 6. Zweryfikuj informacje kontaktowe i preferowaną metodę kontaktu, a następnie kliknij polecenie Utwórz.Verify your contact information and preferred contact method, and then click Create.

Jeśli konieczne jest sprawdzenie zdolności kredytowej z powodu wymaganej kwoty kredytu, wyślemy Ci odpowiedni wniosek.If we need to run a credit check because of the amount of credit that you need, we'll send you a credit check application.

Przełączanie się na płatność na podstawie faktury (czekiem lub przelewem)Switch to invoice pay (check/wire transfer)

Po zatwierdzeniu żądania płatności na podstawie faktury w witrynie Azure Portal można się przełączyć na płatność na podstawie faktury (czekiem lub przelewem).Once you're approved to pay by invoice, you can switch to invoice pay (check/wire transfer) in the Azure portal.

Jeśli masz konto programu Microsoft Online Services, możesz przełączyć swoją subskrypcję platformy Azure do płatności za pomocą czeku/przelewu.If you have a Microsoft Online Services Program account, you can switch your Azure subscription to check/wire transfer. Jeśli masz Umowę klienta firmy Microsoft, możesz przełączyć profil rozliczeniowy na czek lub przelew.With a Microsoft Customer Agreement, you can switch your billing profile to check/wire transfer. Dowiedz się, jak sprawdzić typ konta.Learn how to check your account type.

Przełączanie subskrypcji platformy Azure na płatność czekiem lub przelewemSwitch Azure subscription to check/wire transfer

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby przełączyć subskrypcję platformy Azure na płatność na podstawie fakturę (czekiem lub przelewem).Follow the steps below to switch your Azure subscription to invoice pay (check/wire transfer). Po przełączeniu na płatność na podstawie faktury (czekiem lub przelewem) nie można wrócić do płatności za pomocą karty kredytowej.Once you switch to invoice pay (check/wire transfer), you can't switch back to credit card.

 1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal jako administrator konta.Sign in to the Azure portal as the Account Administrator.

 2. Wyszukaj pozycję Zarządzanie kosztami i rozliczenia.Search for Cost Management + Billing.

  Zrzut ekranu przedstawiający wyszukiwanie

 3. Wybierz subskrypcję, którą chcesz przełączyć do płatności na podstawie faktury.Select the subscription you'd like to switch to invoice payment.

 4. Wybierz pozycję Formy płatności.Select Payment methods.

 5. Na pasku poleceń kliknij przyciskPłać na podstawie faktury.In the command bar, click the Pay by invoice button.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Płać na podstawie faktury

Przełączanie profilu rozliczeniowego na płatność czekiem lub przelewemSwitch billing profile to check/wire transfer

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby przełączyć profil rozliczeniowy na płatność czekiem lub przelewem.Follow the steps below to switch a billing profile to check/wire transfer. Aby zmienić domyślną formę płatności profilu rozliczeniowego, musisz być osobą zarejestrowaną na platformie Azure.Only the person who signed up for Azure can change the default payment method of a billing profile.

 1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal.Sign in to the Azure portal.

 2. Wyszukaj pozycję Zarządzanie kosztami i rozliczenia.Search on Cost Management + Billing.

 3. W menu po lewej stronie kliknij pozycję Profile rozliczeniowe.In the menu on the left, click on Billing profiles.

  Zrzut ekranu przedstawiający profil rozliczeniowy w menu

 4. Wybierz profil rozliczeniowy.Select a billing profile.

 5. W menu po lewej stronie wybierz pozycję Formy płatności.In the menu on the left, select Payment methods.

  Zrzut ekranu przedstawiający formy płatności w menu

 6. Kliknij niebieski baner z informacją o uprawnieniu do płatności czekiem lub przelewem.Click the blue banner that says you're eligible to pay by check/wire transfer.

  Zrzut ekranu przedstawiający niebieski baner z informacją o uprawnieniu do płatności czekiem lub przelewem

Sprawdzanie dostępu do umowy klienta firmy MicrosoftCheck access to a Microsoft Customer Agreement

Sprawdź typ umowy, aby określić, czy masz dostęp do konta rozliczeniowego umowy klienta firmy Microsoft.Check the agreement type to determine whether you have access to a billing account for a Microsoft Customer Agreement.

 1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal.Sign in to the Azure portal.

 2. Wyszukaj pozycję Zarządzanie kosztami i rozliczenia.Search on Cost Management + Billing.

  Zrzut ekranu przedstawiający wyszukiwanie w witrynie Azure Portal

 3. Jeśli masz dostęp tylko do jednego zakresu rozliczeniowego, wybierz pozycję Właściwości po lewej stronie.If you have access to just one billing scope, select Properties from the left-hand side. Masz dostęp do konta rozliczeniowego umowy klienta firmy Microsoft, jeśli typ konta rozliczeniowego to Umowa klienta firmy Microsoft.You have access to a billing account for a Microsoft Customer Agreement if the billing account type is Microsoft Customer Agreement.

  Zrzut ekranu przedstawiający umowę klienta firmy Microsoft na stronie właściwości

 4. Jeśli masz dostęp do wielu zakresów rozliczeniowych, sprawdź typ w kolumnie konta rozliczeniowego.If you have access to multiple billing scopes, check the type in the billing account column. Masz dostęp do konta rozliczeniowego umowy klienta firmy Microsoft, jeśli typ konta rozliczeniowego w dowolnym z Twoich zakresów to Umowa klienta firmy Microsoft.You have access to a billing account for a Microsoft Customer Agreement if the billing account type for any of the scopes is Microsoft Customer Agreement.

  Zrzut ekranu przedstawiający umowę klienta firmy Microsoft na stronie listy kont rozliczeniowych

Potrzebujesz pomocy?Need help? Skontaktuj się z nami.Contact us.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, utwórz wniosek o pomoc techniczną.If you have questions or need help, create a support request.

Następne krokiNext steps