Zarządzanie Azure CDN za pomocą programu PowerShell

Program PowerShell oferuje jedną z najbardziej elastycznych metod zarządzania Azure CDN i punktami końcowymi. Programu PowerShell można używać interaktywnie lub przez pisanie skryptów w celu automatyzacji zadań zarządzania. W tym samouczku pokazano kilka najbardziej typowych zadań, które można wykonać za pomocą programu PowerShell w celu zarządzania Azure CDN i punktami końcowymi.

Wymagania wstępne

Uwaga

W tym artykule jest używany moduł Azure Az programu PowerShell, który jest zalecanym modułem programu PowerShell do interakcji z platformą Azure. Aby rozpocząć pracę z modułem Azure PowerShell, zobacz Instalowanie programu Azure PowerShell. Aby dowiedzieć się, jak przeprowadzić migrację do modułu Az PowerShell, zobacz Migracja programu Azure PowerShell z modułu AzureRM do modułu Az.

Aby zarządzać profilami Azure CDN punktami końcowymi za pomocą programu PowerShell, musisz mieć zainstalowany Azure PowerShell moduł. Aby dowiedzieć się, jak zainstalować Azure PowerShell i połączyć się z platformą Azure Connect-AzAccount przy użyciu polecenia cmdlet, zobacz Jak zainstalować i skonfigurować Azure PowerShell.

Ważne

Musisz zalogować się za pomocą polecenia Connect-AzAccount , aby można było wykonać Azure PowerShell cmdlet.

Wyświetlanie listy Azure CDN cmdlet

Wszystkie polecenia cmdlet Azure CDN listę za pomocą Get-Command polecenia cmdlet .

PS C:\> Get-Command -Module Az.Cdn

CommandType   Name                        Version  Source
-----------   ----                        -------  ------
Cmdlet     Confirm-AzCdnEndpointProbeURL           1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     Disable-AzCdnCustomDomain             1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     Disable-AzCdnCustomDomainHttps           1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     Enable-AzCdnCustomDomain              1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     Enable-AzCdnCustomDomainHttps           1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     Get-AzCdnCustomDomain               1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     Get-AzCdnEdgeNode                 1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     Get-AzCdnEndpoint                 1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     Get-AzCdnEndpointNameAvailability         1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     Get-AzCdnEndpointResourceUsage           1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     Get-AzCdnOrigin                  1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     Get-AzCdnProfile                  1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     Get-AzCdnProfileResourceUsage           1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     Get-AzCdnProfileSsoUrl               1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     Get-AzCdnProfileSupportedOptimizationType     1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     Get-AzCdnSubscriptionResourceUsage         1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     New-AzCdnCustomDomain               1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     New-AzCdnDeliveryPolicy              1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     New-AzCdnDeliveryRule               1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     New-AzCdnDeliveryRuleAction            1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     New-AzCdnDeliveryRuleCondition           1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     New-AzCdnEndpoint                 1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     New-AzCdnProfile                  1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     Publish-AzCdnEndpointContent            1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     Remove-AzCdnCustomDomain              1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     Remove-AzCdnEndpoint                1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     Remove-AzCdnProfile                1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     Set-AzCdnEndpoint                 1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     Set-AzCdnOrigin                  1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     Set-AzCdnProfile                  1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     Start-AzCdnEndpoint                1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     Stop-AzCdnEndpoint                 1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     Test-AzCdnCustomDomain               1.4.0   Az.Cdn
Cmdlet     Unpublish-AzCdnEndpointContent           1.4.0   Az.Cdn

Uzyskiwanie pomocy

Pomoc na temat dowolnego z tych polecenia cmdlet można uzyskać za pomocą Get-Help polecenia cmdlet . Get-Help Zawiera informacje o użyciu i składni oraz opcjonalnie przykłady.

PS C:\> Get-Help Get-AzCdnProfile

NAME
  Get-AzCdnProfile

SYNOPSIS
  Gets an Azure CDN profile.


SYNTAX
  Get-AzCdnProfile [-ProfileName <String>] [-ResourceGroupName <String>] [-InformationAction
  <ActionPreference>] [-InformationVariable <String>] [<CommonParameters>]


DESCRIPTION
  Gets an Azure CDN profile and all related information.


RELATED LINKS

REMARKS
  To see the examples, type: "get-help Get-AzCdnProfile -examples".
  For more information, type: "get-help Get-AzCdnProfile -detailed".
  For technical information, type: "get-help Get-AzCdnProfile -full".

Wyświetlanie listy istniejących Azure CDN profilów

Polecenie Get-AzCdnProfile cmdlet bez żadnych parametrów pobiera wszystkie istniejące profile CDN danych.

Get-AzCdnProfile

Te dane wyjściowe można potokować do polecenia cmdlet w celu wyliczenia.

# Output the name of all profiles on this subscription.
Get-AzCdnProfile | ForEach-Object { Write-Host $_.Name }

# Return only **Azure CDN from Verizon** profiles.
Get-AzCdnProfile | Where-Object { $_.Sku.Name -eq "Standard_Verizon" }

Możesz również zwrócić jeden profil, określając nazwę profilu i grupę zasobów.

Get-AzCdnProfile -ProfileName CdnDemo -ResourceGroupName CdnDemoRG

Porada

Istnieje możliwość użycia wielu profilów CDN o tej samej nazwie, o ile znajdują się one w różnych grupach zasobów. Pominięcie parametru ResourceGroupName zwraca wszystkie profile o zgodnej nazwie.

Wyświetlanie listy istniejących CDN końcowych

Get-AzCdnEndpoint może pobrać pojedynczy punkt końcowy lub wszystkie punkty końcowe w profilu.

# Get a single endpoint.
Get-AzCdnEndpoint -ProfileName CdnDemo -ResourceGroupName CdnDemoRG -EndpointName cdndocdemo

# Get all of the endpoints on a given profile. 
Get-AzCdnEndpoint -ProfileName CdnDemo -ResourceGroupName CdnDemoRG

# Return all of the endpoints on all of the profiles.
Get-AzCdnProfile | Get-AzCdnEndpoint

# Return all of the endpoints in this subscription that are currently running.
Get-AzCdnProfile | Get-AzCdnEndpoint | Where-Object { $_.ResourceState -eq "Running" }

Tworzenie CDN i punktów końcowych

New-AzCdnProfilei New-AzCdnEndpoint są używane do tworzenia CDN i punktów końcowych. Obsługiwane są następujące jednostki SKU:

 • Standard_Verizon
 • Premium_Verizon
 • Custom_Verizon
 • Standard_Akamai
 • Standard_Microsoft
 • Standard_ChinaCdn
# Create a new profile
New-AzCdnProfile -ProfileName CdnPoshDemo -ResourceGroupName CdnDemoRG -Sku Standard_Akamai -Location "Central US"

# Create a new endpoint
New-AzCdnEndpoint -ProfileName CdnPoshDemo -ResourceGroupName CdnDemoRG -Location "Central US" -EndpointName cdnposhdoc -OriginName "Contoso" -OriginHostName "www.contoso.com"

# Create a new profile and endpoint (same as above) in one line
New-AzCdnProfile -ProfileName CdnPoshDemo -ResourceGroupName CdnDemoRG -Sku Standard_Akamai -Location "Central US" | New-AzCdnEndpoint -EndpointName cdnposhdoc -OriginName "Contoso" -OriginHostName "www.contoso.com"

Sprawdzanie dostępności nazwy punktu końcowego

Get-AzCdnEndpointNameAvailability Zwraca obiekt wskazujący, czy nazwa punktu końcowego jest dostępna.

# Retrieve availability
$availability = Get-AzCdnEndpointNameAvailability -EndpointName "cdnposhdoc"

# If available, write a message to the console.
If($availability.NameAvailable) { Write-Host "Yes, that endpoint name is available." }
Else { Write-Host "No, that endpoint name is not available." }

Dodawanie domeny niestandardowej

New-AzCdnCustomDomain Dodaje niestandardową nazwę domeny do istniejącego punktu końcowego.

Ważne

Należy skonfigurować rekord CNAME przy użyciu dostawcy DNS zgodnie z opisem w te Custom Domain do punktu końcowego Content Delivery Network (CDN). Mapowanie można przetestować przed zmodyfikowaniem punktu końcowego przy użyciu metody Test-AzCdnCustomDomain.

# Get an existing endpoint
$endpoint = Get-AzCdnEndpoint -ProfileName CdnPoshDemo -ResourceGroupName CdnDemoRG -EndpointName cdnposhdoc

# Check the mapping
$result = Test-AzCdnCustomDomain -CdnEndpoint $endpoint -CustomDomainHostName "cdn.contoso.com"

# Create the custom domain on the endpoint
If($result.CustomDomainValidated){ New-AzCdnCustomDomain -CustomDomainName Contoso -HostName "cdn.contoso.com" -CdnEndpoint $endpoint }

Modyfikowanie punktu końcowego

Set-AzCdnEndpoint modyfikuje istniejący punkt końcowy.

# Get an existing endpoint
$endpoint = Get-AzCdnEndpoint -ProfileName CdnPoshDemo -ResourceGroupName CdnDemoRG -EndpointName cdnposhdoc

# Set up content compression
$endpoint.IsCompressionEnabled = $true
$endpoint.ContentTypesToCompress = "text/javascript","text/css","application/json"

# Save the changed endpoint and apply the changes
Set-AzCdnEndpoint -CdnEndpoint $endpoint

Przeczyszczanie/wstępne ładowanie CDN zasobów

Unpublish-AzCdnEndpointContent przeczyszcza buforowane zasoby, a Publish-AzCdnEndpointContent zasoby są wstępnie ładowane do obsługiwanych punktów końcowych.

# Purge some assets.
Unpublish-AzCdnEndpointContent -ProfileName CdnDemo -ResourceGroupName CdnDemoRG -EndpointName cdndocdemo -PurgeContent "/images/kitten.png","/video/rickroll.mp4"

# Pre-load some assets.
Publish-AzCdnEndpointContent -ProfileName CdnDemo -ResourceGroupName CdnDemoRG -EndpointName cdndocdemo -LoadContent "/images/kitten.png","/video/rickroll.mp4"

# Purge everything in /images/ on all endpoints.
Get-AzCdnProfile | Get-AzCdnEndpoint | Unpublish-AzCdnEndpointContent -PurgeContent "/images/*"

Uruchamianie/zatrzymywanie CDN końcowych

Start-AzCdnEndpoint Za pomocą programu i Stop-AzCdnEndpoint można uruchamiać i zatrzymywać poszczególne punkty końcowe lub grupy punktów końcowych.

# Stop the cdndocdemo endpoint
Stop-AzCdnEndpoint -ProfileName CdnDemo -ResourceGroupName CdnDemoRG -EndpointName cdndocdemo

# Stop all endpoints
Get-AzCdnProfile | Get-AzCdnEndpoint | Stop-AzCdnEndpoint

# Start all endpoints
Get-AzCdnProfile | Get-AzCdnEndpoint | Start-AzCdnEndpoint

Tworzenie zasad aparatu reguł standardowych i stosowanie ich do istniejącego CDN końcowego

New-AzCdnDeliveryRule, New=AzCdnDeliveryRuleConditioni mogą New-AzCdnDeliveryRuleAction służyć do konfigurowania aparatu reguł Azure CDN standardowego na Azure CDN z profilów firmy Microsoft.

# Create a new http to https redirect rule
$Condition=New-AzCdnDeliveryRuleCondition -MatchVariable RequestProtocol -Operator Equal -MatchValue HTTP
$Action=New-AzCdnDeliveryRuleAction -RedirectType Found -DestinationProtocol HTTPS
$HttpToHttpsRedirectRule=New-AzCdnDeliveryRule -Name "HttpToHttpsRedirectRule" -Order 2 -Condition $Condition -Action $Action

# Create a path based Response header modification rule. 
$Cond1=New-AzCdnDeliveryRuleCondition -MatchVariable UrlPath -Operator BeginsWith -MatchValue "/images/"
$Action1=New-AzCdnDeliveryRuleAction -HeaderActionType ModifyResponseHeader -Action Overwrite -HeaderName "Access-Control-Allow-Origin" -Value "*"
$PathBasedCacheOverrideRule=New-AzCdnDeliveryRule -Name "PathBasedCacheOverride" -Order 1 -Condition $Cond1 -Action $action1

# Create a delivery policy with above deliveryRules.
$Policy = New-AzCdnDeliveryPolicy -Description "DeliveryPolicy" -Rule $HttpToHttpsRedirectRule,$UrlRewriteRule

# Update existing endpoint with created delivery policy
$ep = Get-AzCdnEndpoint -EndpointName cdndocdemo -ProfileName CdnDemo -ResourceGroupName CdnDemoRG
$ep.DeliveryPolicy = $Policy
Set-AzCdnEndpoint -CdnEndpoint $ep

Usuwanie CDN zasobów

Remove-AzCdnProfile Za pomocą programu i Remove-AzCdnEndpoint można usuwać profile i punkty końcowe.

# Remove a single endpoint
Remove-AzCdnEndpoint -ProfileName CdnPoshDemo -ResourceGroupName CdnDemoRG -EndpointName cdnposhdoc

# Remove all the endpoints on a profile and skip confirmation (-Force)
Get-AzCdnProfile -ProfileName CdnPoshDemo -ResourceGroupName CdnDemoRG | Get-AzCdnEndpoint | Remove-AzCdnEndpoint -Force

# Remove a single profile
Remove-AzCdnProfile -ProfileName CdnPoshDemo -ResourceGroupName CdnDemoRG

Następne kroki

Dowiedz się, jak zautomatyzować usługę Azure CDN przy użyciu platformy .NET lub Node.js.

Aby dowiedzieć się więcej CDN funkcji, zobacz CDN Omówienie.