Płatność za subskrypcje platformy Azure przy użyciu fakturyPay for your Azure subscription by invoice

Jeśli przełączysz się na płatność na podstawie faktury, konieczne będzie zapłacenie rachunku czekiem lub przelewem w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia.If you switch to pay by invoice, that means you pay your bill within 30 days of the invoice date by check/wire transfer. Aby kwalifikować się do płacenia za subskrypcję platformy Azure na podstawie faktury, prześlij żądanie do pomocy technicznej platformy Azure.To become eligible to pay for your Azure subscription by invoice, submit a request to Azure support. Jeśli Twoje żądanie zostanie zatwierdzone, w witrynieAzure Portal będzie można zmienić subskrypcję na płatność na podstawie faktury (czekiem lub przelewem).Once your request is approved, you can switch to invoice pay (check/wire transfer) in the Azure portal.

Ważne

 • Płatność na podstawie faktury (czek/przelew) jest dostępna tylko dla klientów korzystających z platformy Azure w imieniu firmy.Invoice pay (check/wire transfer) is only available for customers using Azure on behalf of a company.
 • Przed przełączeniem się na płatność na podstawie faktury musisz uregulować wszystkie zaległe opłaty.Pay all outstanding charges before switching to invoice pay.
 • Obecnie płatność na podstawie faktury nie jest obsługiwana w przypadku globalnej platformy Azure w Chinach.Currently, invoice payment isn't supported for Global Azure in China.

Żądanie płatności na podstawie fakturyRequest to pay by invoice

 1. Przejdź do witryny Azure Portal, aby przesłać żądanie obsługi.Go to the Azure portal to submit a support request. Wyszukaj i wybierz obszar Pomoc i obsługa techniczna.Search for and select Help + support.

  Wyszukiwanie obszaru Pomoc i obsługa techniczna, witryna Microsoft Azure Portal

 2. Wybierz pozycję Nowe żądanie obsługi.Select New support request.

  Link Nowe żądanie obsługi, ekran Pomoc i obsługa techniczna, witryna Microsoft Azure Portal

 3. W kategorii Typ problemu wybierz Rozliczenia.Select Billing as the Issue type. Typ problemu to kategoria żądania pomocy technicznej.The issue type is the support request category. Wybierz subskrypcję, która ma być opłacana za pomocą faktury, wybierz plan pomocy technicznej, a następnie pozycję Dalej.Select the subscription for which you want to pay by invoice, select a support plan, and then select Next.

 4. W kategorii Typ problemu wybierz Płatność.Select Payment as the Problem Type. Typ problemu to podkategoria żądania pomocy technicznej.The problem type is the support request subcategory.

 5. W kategorii Podtyp problemu wybierz pozycję Przełączenie na płatność według faktury.Select Switch to Pay by Invoice as the Problem subtype.

 6. Wprowadź następujące informacje w polu Szczegóły, a następnie wybierz przycisk Dalej.Enter the following information in the Details box, and then select Next.

  Nowy czy istniejący klient:New or existing customer:
  Jeśli istniejący, bieżąca forma płatności:If existing, current payment method:
  Identyfikator zamówienia (żądanie opcji faktury):Order ID (requesting for invoice option):
  Identyfikator konta administratora (lub identyfikator organizacji) (powinien być domeną firmową):Account Admins Live ID (or Org ID) (should be company domain):
  Identyfikator konta handlowego:Commerce Account ID:
  Nazwa firmy (zgodnie z rejestracją do identyfikacji VAT lub w rządowej witrynie internetowej):Company Name (as registered under VAT or Government Website):
  Adres firmy (zgodnie z rejestracją do identyfikacji VAT lub w rządowej witrynie internetowej):Company Address (as registered under VAT or Government Website):
  Witryna internetowa firmy:Company Website:
  Kraj:Country:
  NIP/IDENTYFIKATOR VAT:TAX ID/ VAT ID:
  Data założenia firmy (rok):Company Established on (Year):
  Czy współpracowano wcześniej z firmą Microsoft:Any prior business with Microsoft:
  Nazwisko osoby kontaktowej:Contact Name:
  Numer telefonu kontaktowego:Contact Phone:
  Kontaktowy adres e-mail:Contact Email:
  Uzasadnienie preferowania opcji faktury zamiast karty kredytowej:Justification on why you prefer Invoice option over credit card:

  W przypadku zwiększania liczby rdzeni podaj następujące informacje dodatkowe:For cores increase, provide the following additional information:

  (Stary limit przydziału) Istniejące rdzenie:(Old quota) Existing Cores:
  (Nowy limit przydziału) Żądane rdzenie:(New quota) Requested cores:
  Określony region i serie subskrypcji:Specific region & series of Subscription:

  • Informacje w polach Nazwa firmy i Adres firmy powinny być zgodne z informacjami podanymi dla konta platformy Azure.The Company name and Company address should match the information that you provided for the Azure account. Aby wyświetlić lub zaktualizować informacje, zobacz Zmiana informacji o profilu konta platformy Azure.To view or update the information, see Change your Azure account profile information.
  • Przed zatwierdzeniem limitu kredytowego dodaj informacje kontaktowe dotyczące rozliczeń w witrynie Azure Portal.Add your billing contact information in the Azure portal before the credit limit can be approved. Szczegóły kontaktu powinny być powiązane z księgowością lub działem finansów firmy.The contact details should be related to the company's Accounts Payable or Finance department. Aby zaktualizować informacje kontaktowe dotyczące rozliczeń, przejdź do Centrum konta platformy Azure.To update the billing contact information, go to Azure Account Center.
 7. Zweryfikuj informacje kontaktowe i preferowaną metodę kontaktu, a następnie wybierz pozycję Utwórz.Verify your contact information and preferred contact method, and then select Create.

Jeśli konieczne jest sprawdzenie zdolności kredytowej z powodu wymaganej kwoty kredytu, wyślemy Ci odpowiedni wniosek.If we need to run a credit check because of the amount of credit that you need, we'll send you a credit check application.

Przełączanie się na płatność na podstawie faktury (czekiem lub przelewem)Switch to invoice pay (check/wire transfer)

Po zatwierdzeniu żądania płatności na podstawie faktury w witrynie Azure Portal można się przełączyć na płatność na podstawie faktury (czekiem lub przelewem).Once you're approved to pay by invoice, you can switch to invoice pay (check/wire transfer) in the Azure portal.

Jeśli masz konto programu Microsoft Online Services, możesz przełączyć swoją subskrypcję platformy Azure do płatności za pomocą czeku/przelewu.If you have a Microsoft Online Services Program account, you can switch your Azure subscription to check/wire transfer. Jeśli masz Umowę klienta firmy Microsoft, możesz przełączyć profil rozliczeniowy na czek lub przelew.With a Microsoft Customer Agreement, you can switch your billing profile to check/wire transfer. Dowiedz się, jak sprawdzić typ konta.Learn how to check your account type.

Przełączanie subskrypcji platformy Azure na płatność czekiem lub przelewemSwitch Azure subscription to check/wire transfer

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby przełączyć subskrypcję platformy Azure na płatność na podstawie fakturę (czekiem lub przelewem).Follow the steps below to switch your Azure subscription to invoice pay (check/wire transfer). Po przełączeniu na płatność na podstawie faktury (czekiem lub przelewem) nie można wrócić do płatności za pomocą karty kredytowej.Once you switch to invoice pay (check/wire transfer), you can't switch back to credit card.

 1. Przejdź do witryny Azure Portal, aby zalogować się jako administrator konta.Go to the Azure portal to sign in as the Account Administrator. Wyszukaj i wybierz obszar Zarządzanie kosztami i rozliczenia.Search for and select Cost Management + Billing.

  Wyszukiwanie obszaru Zarządzanie kosztami i rozliczenia, witryna Microsoft Azure Portal

 2. Wybierz subskrypcję, którą chcesz przełączyć do płatności na podstawie faktury.Select the subscription you'd like to switch to invoice payment.

 3. Wybierz pozycję Formy płatności.Select Payment methods.

 4. Na pasku poleceń wybierz przycisk Płać na podstawie faktury.In the command bar, select the Pay by invoice button.

  Przycisk Płatność na podstawie faktury, Formy płatności, witryna Microsoft Azure Portal

Przełączanie profilu rozliczeniowego na płatność czekiem lub przelewemSwitch billing profile to check/wire transfer

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby przełączyć profil rozliczeniowy na płatność czekiem lub przelewem.Follow the steps below to switch a billing profile to check/wire transfer. Aby zmienić domyślną formę płatności profilu rozliczeniowego, musisz być osobą zarejestrowaną na platformie Azure.Only the person who signed up for Azure can change the default payment method of a billing profile.

 1. Przejdź do witryny Azure Portal, aby wyświetlić informacje o rozliczeniach.Go to the Azure portal view your billing information. Wyszukaj i wybierz obszar Zarządzanie kosztami i rozliczenia.Search for and select Cost Management + Billing.

 2. W menu wybierz pozycję Profile rozliczeniowe.In the menu, choose Billing profiles.

  Element menu Profile rozliczeniowe, Zarządzanie kosztami i rozliczenia, witryna Microsoft Azure Portal

 3. Wybierz profil rozliczeniowy.Select a billing profile.

 4. W menu Profil rozliczeniowy wybierz pozycję Formy płatności.In the Billing profile menu, select Payment methods.

  Element menu Formy płatności, Profile rozliczeniowe, Zarządzanie kosztami, witryna Microsoft Azure Portal

 5. Wybierz baner z informacją o uprawnieniu do płatności czekiem lub przelewem.Select the banner that says you're eligible to pay by check/wire transfer.

  Baner do przełączania na opcję płatności czekiem lub przelewem, Formy płatności, witryna Microsoft Azure Portal

Sprawdzanie dostępu do umowy klienta firmy MicrosoftCheck access to a Microsoft Customer Agreement

Sprawdź typ umowy, aby określić, czy masz dostęp do konta rozliczeniowego umowy klienta firmy Microsoft.Check the agreement type to determine whether you have access to a billing account for a Microsoft Customer Agreement.

 1. Przejdź do witryny Azure Portal, aby sprawdzić dostęp do konta rozliczeniowego.Go to the Azure portal to check for billing account access. Wyszukaj i wybierz obszar Zarządzanie kosztami i rozliczenia.Search for and select Cost Management + Billing.

  Wyszukiwanie obszaru Zarządzanie kosztami i rozliczenia, witryna Microsoft Azure Portal

 2. Jeśli masz dostęp tylko do jednego zakresu rozliczeniowego, wybierz z menu pozycję Właściwości.If you have access to just one billing scope, select Properties from the menu. Masz dostęp do konta rozliczeniowego umowy klienta firmy Microsoft, jeśli typ konta rozliczeniowego to Umowa klienta firmy Microsoft.You have access to a billing account for a Microsoft Customer Agreement if the billing account type is Microsoft Customer Agreement.

  Umowa klienta firmy Microsoft, Typ konta rozliczeniowego, Właściwości, Microsoft Azure Portal

 3. Jeśli masz dostęp do wielu zakresów rozliczeniowych, sprawdź typ w kolumnie konta rozliczeniowego.If you have access to multiple billing scopes, check the type in the billing account column. Masz dostęp do konta rozliczeniowego umowy klienta firmy Microsoft, jeśli typ konta rozliczeniowego w dowolnym z Twoich zakresów to Umowa klienta firmy Microsoft.You have access to a billing account for a Microsoft Customer Agreement if the billing account type for any of the scopes is Microsoft Customer Agreement.

  Umowa klienta firmy Microsoft, Typ konta rozliczeniowego, Lista kont rozliczeniowych, Microsoft Azure PortalMicrosoft Customer Agreement, Billing Account Type, Billing account list, Microsoft Azure portal

Często zadawane pytaniaFrequently asked questions

Dlaczego otrzymuję żądanie dotyczące dokumentu prawnego?Why have I received a request for a legal document?

Czasami firmie Microsoft potrzebna jest dokumentacja prawna, jeśli podane informacje są niepełne lub nie można ich zweryfikować.Occasionally Microsoft needs legal documentation if the information you provided is incomplete or not verifiable. Przykłady mogą obejmować:Examples might include:

 • Różne nazwy konta i firmyName difference between Account name and Company name
 • Zmiana nazwyChange in name

Potrzebujesz pomocy?Need help? Skontaktuj się z nami.Contact us.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, utwórz wniosek o pomoc techniczną.If you have questions or need help, create a support request.

Następne krokiNext steps