Uaktualnianie bezpłatnego konta platformy Azure lub konto subskrypcji Microsoft Azure for Students StarterUpgrade your Azure free account or Azure for Students Starter account

Swoje bezpłatne konto platformy Azure lub konto subskrypcji Azure for Students Starter możesz w witrynie Azure Portal uaktualnić do stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.You can upgrade your Azure free account or Azure for Students Starter account to pay-as-you-go rates in the Azure portal.

Jeśli zarejestrujesz się w celu uzyskania konta subskrypcji Azure for Students Starter i będziesz kwalifikować się do bezpłatnego konta platformy Azure, będziesz w stanie przeprowadzić uaktualnienie do bezpłatnego konta.If you've signed up for an Azure for Students Starter account and are eligible for an Azure free account, you can upgrade to a free account. Po uaktualnieniu otrzymasz 200 USD środków na korzystanie z platformy Azure i 12 miesięcy bezpłatnego korzystania z usług.You'll get $200 of Azure credits and 12 months of free services on upgrade.

Uaktualnienie bezpłatnego konta platformy AzureUpgrade your Azure free account

Po uaktualnieniu bezpłatnego konta platformy Azure możesz zachować pozostałe środki przez pełne 30 dni od momentu zarejestrowania się.When you upgrade your Azure free account, you keep your remaining credit for the full 30 days from when you signed up. Na przykład w przypadku zarejestrowania się 1 listopada i wykonania uaktualnienia 5 listopada wszystkie niewykorzystane środki będą dostępne do 30 listopada.For example, if you signed up on November 1 and upgrade on November 5, any unused credits will be available until November 30. Masz również dostęp do bezpłatnych usług przez 12 miesięcy po uaktualnieniu.You also have access to free services for 12 months after the upgrade.

 1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal.Sign in to the Azure portal.
 2. Wyszukaj pozycję Subskrypcje.Search for Subscriptions.
  Zrzut ekranu przedstawiający wyszukiwanieScreenshot that shows search
 3. Wybierz subskrypcję utworzoną podczas tworzenia bezpłatnego konta na platformie Azure.Select the subscription that was created when you signed up for Azure free account.
 4. W obrębie przeglądu subskrypcji wybierz pozycję Uaktualnij subskrypcję na pasku poleceń.In the subscription overview, select Upgrade subscription in the command bar. Jeśli nie widzisz przycisku Uaktualnij subskrypcję, wybierz transparent uaktualnienia w górnej części strony.If you don't see the upgrade subscription button, select the upgrade banner at the top of the page.
  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk UaktualnijScreenshot that shows upgrade button
 5. Jeśli nie masz formy płatności dla swojego konta, zostanie wyświetlony monit o jej dodanie.If you don't have a payment method for your account, you'll be prompted to add one.
 6. Może być konieczne wprowadzenie numeru telefonu w celu zweryfikowania tożsamości.You might need to enter a phone number to verify your identity.
 7. Wpisz nazwę subskrypcji.Type a name for your subscription.
  Zrzut ekranu przedstawiający nazwę
 8. Wybierz plan pomocy technicznej dla subskrypcji.Choose a support plan for your subscription. Aby dowiedzieć się więcej o planach pomocy technicznej, zobacz Plany pomocy technicznej platformy Azure.To learn more about support plans, see Azure support plans.
 9. Wybierz pozycję Uaktualnij.Select Upgrade.

Uaktualnianie konta subskrypcji Azure for Students StarterUpgrade your Azure for Students Starter account

Aby podwyższyć poziom konta subskrypcji Microsoft Azure for Students Starter, skorzystaj z poniższych informacji.Use the following information to upgrade your Azure for Students Starter account.

Uaktualnianie do bezpłatnego konta platformy AzureUpgrade to an Azure free account

Jeśli kwalifikujesz się, wykonaj poniższe kroki w celu wykonania uaktualnienia do bezpłatnego konta platformy Azure.If you're eligible, use the steps below to upgrade to an Azure free account.

 1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal.Sign in to the Azure portal.
 2. Wyszukaj pozycję Subskrypcje.Search for Subscriptions.
  Zrzut ekranu przedstawiający wyszukiwanieScreenshot that shows search
 3. Wybierz subskrypcję, która została utworzona po zarejestrowaniu się w celu uzyskania konta subskrypcji Azure for Students Starter.Select the subscription that was created when you signed up for your Azure for Students Starter account.
 4. W obrębie przeglądu subskrypcji wybierz pozycję Uaktualnij subskrypcję na pasku poleceń.In the subscription overview, select Upgrade subscription in the command bar.
  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Uaktualnij w przypadku subskrypcji dla uczniówScreenshot that shows upgrade button for students

Uaktualnianie do stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciemUpgrade to pay-as-you-go rates

 1. Jeśli wykonujesz uaktualnienie do stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, a nie masz jeszcze formy płatności skojarzonej z subskrypcją, zostanie wyświetlony monit o jej dodanie.If you're upgrading to pay-as-you-go rates and don't already have a payment method for your subscription, you'll be prompted to add one.
 2. Może być konieczne wprowadzenie numeru telefonu w celu zweryfikowania tożsamości.You might need to enter a phone number to verify your identity.
 3. Wpisz nazwę subskrypcji.Type a name for your subscription.
 4. Wybierz plan pomocy technicznej dla subskrypcji.Choose a support plan for your subscription. Aby dowiedzieć się więcej o planach pomocy technicznej, zobacz Plany pomocy technicznej platformy Azure.To learn more about support plans, see Azure support plans.
 5. Wybierz pozycję Uaktualnij.Select Upgrade.

Następne krokiNext steps

Teraz, gdy już masz uaktualnione konto, zobacz Planowanie zarządzania kosztami platformy Azure.Now that you've upgraded your account, see Plan to manage Azure costs.