htmlwidgets

Za pomocą elementów htmlwidget dla języka R można generować wykresy interakcyjne przy użyciu elastycznej składni i środowiska języka R. Notesy usługi Azure Databricks obsługują obiekty htmlwidget.

Konfiguracja obejmuje dwa kroki:

  1. Zainstaluj narzędzie pandoc— pakiet systemu Linux używany przez htmlwidgets do generowania kodu HTML.
  2. Zmień jedną funkcję w pakiecie htmlwidgets, aby działała w usłudze Azure Databricks.

Pierwszy krok można zautomatyzować przy użyciu skryptu init , aby klaster instalowany był podczas uruchamiania narzędzia Pandoc. Należy wykonać drugi krok, zmieniając funkcję htmlwidgets w każdym notesie, który używa pakietu htmlwidgets.

W notesie pokazano, jak używać obiektów htmlwidget z grafami, ulotkami i wykresami.

Ważne

Przy każdym wywołaniu biblioteki pobierany jest plik HTML zawierający renderowany wykres. Wykres nie jest wyświetlany w tekście.

notes htmlwidgets

Pobierz notes