: (znak dwukropka) ( Databricks Runtime)

Wyodrębnia zawartość z ciągu JSON przy użyciu wyrażenia ścieżki JSON.

Składnia

jsonStr : jsonPath

Argumenty

 • jsonStr: wyrażenie STRING z prawidłowym kodem JSON.
 • jsonPath: wyrażenie jsonPath.

Zwraca

Wynikiem jest CIĄG. Jeśli dane wejściowe nie są prawidłowymi wartościami JSON lub wyrażenie ścieżki nie jest prawidłowe dla wartości JSON, wynikiem jest NULL . Jeśli wyodrębniona wartość jest oddzielona, null wynik jest NULL wartością.

Zobacz Wyrażenie ścieżki JSON, aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienie prawidłowych ścieżek JSON.

Przykłady

> SELECT c1:price
  FROM VALUES('{ "price": 5 }') AS T(c1);
 5

> SELECT c1:['price']::decimal(5,2)
  FROM VALUES('{ "price": 5 }') AS T(c1);
 5.00

> SELECT c1:item[1].price::double
  FROM VALUES('{ "item": [ { "model" : "basic", "price" : 6.12 },
               { "model" : "medium", "price" : 9.24 } ] }') AS T(c1);
 9.24

> SELECT c1:item[*].price
  FROM VALUES('{ "item": [ { "model" : "basic", "price" : 6.12 },
               { "model" : "medium", "price" : 9.24 } ] }') AS T(c1);
 [6.12,9.24]

> SELECT from_json(c1:item[*].price, 'ARRAY<DOUBLE>')[0]
   FROM VALUES('{ "item": [ { "model" : "basic", "price" : 6.12 },
                { "model" : "medium", "price" : 9.24 } ] }') AS T(c1);
 6.12

> SELECT from_json(c1:item[*], 'ARRAY<STRUCT<model STRING, price DOUBLE>>')
   FROM VALUES('{ "item": [ { "model" : "basic", "price" : 6.12 },
                { "model" : "medium", "price" : 9.24 } ] }') AS T(c1);
 [{"model":"basic","price":6.12},{"model":"medium","price":9.24}]

> SELECT inline(from_json(c1:item[*], 'ARRAY<STRUCT<model STRING, price DOUBLE>>'))
  FROM VALUES('{ "item": [ { "model" : "basic", "price" : 6.12 },
                { "model" : "medium", "price" : 9.24 } ] }') AS T(c1);
 basic   6.12
 medium  9.24