Funkcja try_divide

Zwraca dividend wartość divisor podzieloną przez wartość lub NULL, jeśli divisor wartość wynosi 0.

Od:Databricks Runtime 10.0

Składnia

try_divide(dividend, divisor)

Argumenty

  • dividend: wyrażenie liczbowe lub wyrażenie INTERVAL.
  • divisor: wyrażenie liczbowe.

Zwraca

Jeśli wartości dividend i divisor są dziesiętne, wynikiem jest DECIMAL.

Jeśli dividend jest to interwał rok-miesiąc, wynikiem jest INTERVAL YEAR TO MONTH .

Jeśli divident jest to interwał czasu dnia, wynikiem jest INTERVAL DAY TO SECOND .

We wszystkich innych przypadkach jest to double.

Jeśli wartość divisor to 0, operator zwraca wartość NULL.

Przykłady

> SELECT try_divide(3, 2);
 1.5

> SELECT try_divide(2L, 2L);
 1.0

> SELECT try_divide(INTERVAL '3:15' HOUR TO MINUTE, 3);
 0 01:05:00.000000

> SELECT try_divide(3 , 0)
  NULL