Co to jest usługa Azure Event Grid?What is Azure Event Grid?

Usługa Azure Event Grid umożliwia łatwe tworzenie aplikacji za pomocą architektur opartych na zdarzeniach.Azure Event Grid allows you to easily build applications with event-based architectures. Wystarczy, że wybierzesz zasób platformy Azure, który chcesz zasubskrybować, i wskażesz procedurę obsługi zdarzeń lub punkt końcowy elementu WebHook, do którego ma zostać wysłane zdarzenie.First, select the Azure resource you would like to subscribe to, and then give the event handler or WebHook endpoint to send the event to. Usługa Event Grid obsługuje zdarzenia pochodzące z usług platformy Azure, takich jak obiekty blob magazynu i grupy zasobów.Event Grid has built-in support for events coming from Azure services, like storage blobs and resource groups. Usługa Event Grid zapewnia również obsługę niestandardowych zdarzeń opartych na niestandardowych tematach.Event Grid also has support for your own events, using custom topics.

Filtry pozwalają kierować określone zdarzenia do różnych punktów końcowych i korzystać z multiemisji do wielu punktów końcowych, a także zapewniają niezawodne dostarczanie zdarzeń.You can use filters to route specific events to different endpoints, multicast to multiple endpoints, and make sure your events are reliably delivered.

Azure Event Grid został wdrożony w celu zmaksymalizowania dostępności przez natywne rozmieszczenie w wielu domenach błędów w każdym regionie i w strefach dostępności (w regionach, które je obsługują).Azure Event Grid is deployed to maximize availability by natively spreading across multiple fault domains in every region, and across availability zones (in regions that support them). Aby zapoznać się z listą regionów obsługiwanych przez Event Grid, zobacz temat produkty dostępne według regionów.For a list of regions that are supported by Event Grid, see Products available by region.

Ten artykuł zawiera omówienie usługi Azure Event Grid.This article provides an overview of Azure Event Grid. Aby rozpocząć pracę z usługą Event Grid, zobacz Tworzenie i kierowanie zdarzeń niestandardowych za pomocą usługi Azure Event Grid.If you want to get started with Event Grid, see Create and route custom events with Azure Event Grid.

Model źródeł i procedur obsługi usługi Event Grid

Poniżej przedstawiono połączenie źródeł i procedur obsługi w usłudze Event Grid. Ilustracja nie zawiera pełnej listy obsługiwanych integracji.This image shows how Event Grid connects sources and handlers, and isn't a comprehensive list of supported integrations.

Źródła zdarzeńEvent sources

Aby uzyskać szczegółowe informacje o możliwościach poszczególnych źródeł oraz zapoznać się z pokrewnymi artykułami, zobacz Źródła zdarzeń.For full details on the capabilities of each source as well as related articles, see event sources. Aktualnie wysyłanie zdarzeń do usługi Event Grid jest obsługiwane w przypadku następujących usług platformy Azure:Currently, the following Azure services support sending events to Event Grid:

Procedury obsługi zdarzeńEvent handlers

Aby uzyskać szczegółowe informacje o możliwościach poszczególnych procedur obsługi oraz zapoznać się z pokrewnymi artykułami, zobacz Procedury obsługi zdarzeń.For full details on the capabilities of each handler as well as related articles, see event handlers. Aktualnie obsługa zdarzeń pochodzących z usługi Event Grid jest zapewniona w przypadku następujących usług platformy Azure:Currently, the following Azure services support handling events from Event Grid:

PojęciaConcepts

Oto pięć pojęć związanych z usługą Azure Event Grid, które ułatwiają rozpoczęcie pracy:There are five concepts in Azure Event Grid that let you get going:

 • Zdarzenia — co miało miejsce.Events - What happened.
 • Źródła zdarzeń — gdzie wystąpiło zdarzenie.Event sources - Where the event took place.
 • Tematy — punkt końcowy, do którego wydawcy wysyłają zdarzenia.Topics - The endpoint where publishers send events.
 • Subskrypcje zdarzeń — punkt końcowy lub wbudowany mechanizm przekierowywania zdarzeń, czasami do więcej niż jednej procedury obsługi.Event subscriptions - The endpoint or built-in mechanism to route events, sometimes to more than one handler. Subskrypcje są również używane przez procedury obsługi w celu inteligentnego filtrowania zdarzeń przychodzących.Subscriptions are also used by handlers to intelligently filter incoming events.
 • Procedura obsługi zdarzeń — aplikacja lub usługa reagująca na zdarzenie.Event handlers - The app or service reacting to the event.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tych pojęć, zobacz Concepts in Azure Event Grid (Pojęcia używane w usłudze Azure Event Grid).For more information about these concepts, see Concepts in Azure Event Grid.

MożliwościCapabilities

Oto główne funkcje usługi Azure Event Grid:Here are some of the key features of Azure Event Grid:

 • Prostota — wystarczy wskazać element i go kliknąć, aby skierować zdarzenia z zasobu platformy Azure do dowolnej procedury obsługi zdarzeń lub punktu końcowego.Simplicity - Point and click to aim events from your Azure resource to any event handler or endpoint.
 • Zaawansowane filtrowanie — filtrowanie zdarzeń według typu lub ścieżki publikowania gwarantuje, że do procedur obsługi trafiają tylko istotne zdarzenia.Advanced filtering - Filter on event type or event publish path to make sure event handlers only receive relevant events.
 • Wielokierunkowość — jedno zdarzenie może być subskrybowane przez kilka punktów końcowych, co pozwala wysyłać kopie zdarzenia do wszystkich potrzebnych miejsc.Fan-out - Subscribe several endpoints to the same event to send copies of the event to as many places as needed.
 • Niezawodność — 24-godzinne ponawianie z wykładniczym wycofywaniem gwarantuje dostarczanie zdarzeń.Reliability - 24-hour retry with exponential backoff to make sure events are delivered.
 • Płatność za zdarzenia — płacisz tylko za rzeczywiste użycie usługi Event Grid.Pay-per-event - Pay only for the amount you use Event Grid.
 • Wysoka przepływność — usługa Event Grid jest przeznaczona do obsługi dużych obciążeń i milionów zdarzeń na sekundę.High throughput - Build high-volume workloads on Event Grid with support for millions of events per second.
 • Wbudowane zdarzenia — wbudowane zdarzenia definiowane przez zasoby pozwalają szybko rozpocząć pracę.Built-in Events - Get up and running quickly with resource-defined built-in events.
 • Niestandardowe zdarzenia — usługa Event Grid pozwala kierować i filtrować zdarzenia oraz niezawodnie dostarczać zdarzenia niestandardowe w aplikacji.Custom Events - Use Event Grid route, filter, and reliably deliver custom events in your app.

Porównanie usług Event Grid, Event Hubs i Service Bus można znaleźć w temacie Choose between Azure services that deliver messages (Wybieranie usługi platformy Azure służącej do dostarczania komunikatów).For a comparison of Event Grid, Event Hubs, and Service Bus, see Choose between Azure services that deliver messages.

Do czego można wykorzystać usługę Event Grid?What can I do with Event Grid?

Usługa Azure Event Grid udostępnia kilka funkcji, które znacząco usprawniają pracę bezserwerową, automatyzację operacji oraz integrację:Azure Event Grid provides several features that vastly improve serverless, ops automation, and integration work:

Architektury aplikacji bez użycia serweraServerless application architectures

Architektura aplikacji bez użycia serwera

Usługa Event Grid łączy źródła danych i programy obsługi zdarzeń.Event Grid connects data sources and event handlers. Usługi Event Grid można na przykład użyć, aby wyzwolić funkcję bezserwerową, która analizuje obrazy po dodaniu do kontenera magazynu obiektów blob.For example, use Event Grid to trigger a serverless function that analyzes images when added to a blob storage container.

Automatyzacja operacjiOps Automation

Automatyzacja operacji

Usługa Event Grid umożliwia przyspieszenie automatyzacji i uproszczenie wymuszania zasad.Event Grid allows you to speed automation and simplify policy enforcement. Usługi Event Grid można na przykład użyć, aby powiadamiać usługę Azure Automation o utworzeniu maszyny wirtualnej lub bazy danych SQL.For example, use Event Grid to notify Azure Automation when a virtual machine or SQL database is created. Te zdarzenia mogą zostać wykorzystane do automatycznego sprawdzania, czy konfiguracje usługi są zgodne, umieszczania metadanych w narzędziach do obsługi operacji, tagowania maszyn wirtualnych lub zachowywania elementów roboczych.Use the events to automatically check that service configurations are compliant, put metadata into operations tools, tag virtual machines, or file work items.

Integracja aplikacjiApplication integration

Integracja aplikacji z platformą Azure

Usługa Event Grid łączy aplikację z innymi usługami.Event Grid connects your app with other services. Przykładowo możesz utworzyć temat niestandardowy, aby wysłać dane zdarzeń aplikacji do usługi Event Grid i wykorzystać niezawodne dostarczanie, zaawansowany routing i bezpośrednią integrację z platformą Azure.For example, create a custom topic to send your app's event data to Event Grid, and take advantage of its reliable delivery, advanced routing, and direct integration with Azure. Możesz też użyć usług Event Grid i Logic Apps do przetwarzania danych w dowolnym miejscu, bez pisania kodu.Or, you can use Event Grid with Logic Apps to process data anywhere, without writing code.

Ile kosztuje korzystanie z usługi Event Grid?How much does Event Grid cost?

Usługa Azure Event Grid korzysta z modelu płatności za zdarzenia, w którym płaci się wyłącznie za użyte zasoby.Azure Event Grid uses a pay-per-event pricing model, so you only pay for what you use. Pierwsze 100 000 operacji w danym miesiącu jest bezpłatnych.The first 100,000 operations per month are free. Operacje są zdefiniowane jako ruch przychodzący zdarzenia, próby dostarczenia subskrypcji, wywołania zarządzania oraz filtrowanie według sufiksu tematu.Operations are defined as event ingress, subscription delivery attempts, management calls, and filtering by subject suffix. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę z cennikiem.For details, see the pricing page.

Następne krokiNext steps