Dokumentacja usługi Azure Machine Learning Studio (klasycznej)

Usługa Machine Learning Studio (klasyczna) to narzędzie obsługiwane metodą „przeciągnij i upuść”, które służy do tworzenia, testowania i wdrażania rozwiązań z zakresu analizy predykcyjnej.