Najlepsze rozwiązania marketingoweMarketing best practices

Pamiętaj o najlepszych rozwiązaniach marketingowych, gdy tworzysz i wyświetlasz oferty na komercyjnej platformie Marketplace, udostępniamy wersje próbne klienta i łączą się z klientami firmy Microsoft i społecznością partnerów.Keep marketing best practices in mind as you create and list offers to the commercial marketplace, provide customer trials, and connect with Microsoft customers and the partner community. W przypadku optymalizowania aukcji oferty i kampanii z przechodzeniem do rynku można przyspieszyć pozyskiwanie klientów.If you optimize your offer listings and go-to-market campaigns, you can accelerate your customer acquisition. Pobierz AppSource najlepszych rozwiązań w witrynie Azure & Marketplace , aby dowiedzieć się, jak maksymalnie wykorzystać działania marketingowe w trybie online.Download the Azure Marketplace & AppSource best practice guide to learn how to get the most out of your online marketing efforts.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Microsoft Partner Network może pomóc Ci rozwijać swoją firmę, zobacz artykuł Przejdź do rynku z firmą Microsoft.To learn more about how the Microsoft Partner Network can help you grow your business, see Go to market with Microsoft. Zaloguj się do Centrum partnerskiego , aby utworzyć i skonfigurować swoją ofertę.Sign in to Partner Center to create and configure your offer.