Co to jest Azure SQL Data Warehouse?What is Azure SQL Data Warehouse?

Usługa SQL Data Warehouse jest oparta na chmurze Enterprise danych magazynu (EDW), który używa masowego równoległego przetwarzania (MPP) do szybkiego uruchamiania złożonych zapytań obejmujących petabajty danych.SQL Data Warehouse is a cloud-based Enterprise Data Warehouse (EDW) that uses Massively Parallel Processing (MPP) to quickly run complex queries across petabytes of data. Użyj usługi SQL Data Warehouse jako głównego składnika rozwiązania danych big data.Use SQL Data Warehouse as a key component of a big data solution. Zaimportuj dane big data do usługi SQL Data Warehouse przy użyciu prostego PolyBase zapytań T-SQL, a następnie użyj zaawansowanych funkcji architektury MPP do uruchomienia analizy o wysokiej wydajności.Import big data into SQL Data Warehouse with simple PolyBase T-SQL queries, and then use the power of MPP to run high-performance analytics. Podczas integracji i analizy hurtownia danych stanie się pojedynczym źródłem danych, na którym Twoja firma może polegać przy szukaniu szczegółowych informacji.As you integrate and analyze, the data warehouse will become the single version of truth your business can count on for insights.

Kluczowy składnik rozwiązania danych big dataKey component of big data solution

Usługa SQL Data Warehouse to kluczowy składnik całościowego rozwiązania danych big data w chmurze.SQL Data Warehouse is a key component of an end-to-end big data solution in the Cloud.

Rozwiązanie magazynu danych

W rozwiązaniu danych w chmurze dane są pozyskiwane do magazynów danych big data z różnych źródeł.In a cloud data solution, data is ingested into big data stores from a variety of sources. Platformy Hadoop, Spark i algorytmy uczenia maszynowego przygotowują i przystosowują dane, gdy te już znajdą się w magazynie danych big data.Once in a big data store, Hadoop, Spark, and machine learning algorithms prepare and train the data. Jeśli dane są gotowe do kompleksowej analizy, usługa SQL Data Warehouse używa programu PolyBase do wykonywania zapytań kierowanych do magazynów danych big data.When the data is ready for complex analysis, SQL Data Warehouse uses PolyBase to query the big data stores. Program PolyBase używa standardowych zapytań T-SQL do przenoszenia danych do usługi SQL Data Warehouse.PolyBase uses standard T-SQL queries to bring the data into SQL Data Warehouse.

Usługa SQL Data Warehouse przechowuje dane w tabelach relacyjnych z magazynem kolumnowym.SQL Data Warehouse stores data into relational tables with columnar storage. Ten format znacznie zmniejsza koszty przechowywania danych i poprawia wydajność zapytań.This format significantly reduces the data storage costs, and improves query performance. Gdy dane są przechowywane w usłudze SQL Data Warehouse, możesz uruchomić analitykę na dużą skalę.Once data is stored in SQL Data Warehouse, you can run analytics at massive scale. W porównaniu do tradycyjnych systemów bazy danych, zapytania analizy kończą się w ciągu sekund zamiast minut lub godzin zamiast dni.Compared to traditional database systems, analysis queries finish in seconds instead of minutes, or hours instead of days.

Wyniki analizy można odnieść do ogólnoświatowych baz danych raportowania lub aplikacji.The analysis results can go to worldwide reporting databases or applications. Analitycy biznesowi mogą zatem uzyskiwać wyniki analizy w celu świadomego podejmowania decyzji biznesowych.Business analysts can then gain insights to make well-informed business decisions.

Kolejne krokiNext steps

Możesz też zwrócić uwagę na inne zasoby dotyczące usługi SQL Data Warehouse.Or look at some of these other SQL Data Warehouse Resources.