Wybieranie opcji programu SQL Server w chmurze: usługa Azure SQL Database (PaaS) lub program SQL Server na maszynach wirtualnych Azure (IaaS)Choose a cloud SQL Server option: Azure SQL (PaaS) Database or SQL Server on Azure VMs (IaaS)

Platforma Azure ma dwie opcje do obsługi obciążeń programu SQL Server na platformie Microsoft Azure:Azure has two options for hosting SQL Server workloads in Microsoft Azure:

 • Azure SQL Database: baza danych SQL natywna względem chmury, zwana również bazą danych typu platforma jako usługa (PaaS) lub bazą danych jako usługa (DBaaS), zoptymalizowana pod kątem tworzenia aplikacji typu oprogramowanie jako usługa (SaaS).Azure SQL Database: A SQL database native to the cloud, also known as a platform as a service (PaaS) database or a database as a service (DBaaS) that is optimized for software-as-a-service (SaaS) app development. Zapewnia zgodność z większością funkcji programu SQL Server.It offers compatibility with most SQL Server features. Aby uzyskać więcej informacji o usłudze PaaS, zobacz Co to jest PaaS.For more information on PaaS, see What is PaaS.
 • Program SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines: program SQL Server zainstalowany i hostowany w chmurze na maszynach wirtualnych systemu Windows Server (VM) na platformie Azure, znany również jako infrastruktura jako usługa (IaaS).SQL Server on Azure Virtual Machines: SQL Server installed and hosted in the cloud on Windows Server Virtual Machines (VMs) running on Azure, also known as an infrastructure as a service (IaaS). Program SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines został zoptymalizowany pod kątem migrowania istniejących aplikacji programu SQL Server.SQL Server on Azure virtual machines is optimized for migrating existing SQL Server applications. Dostępne są wszystkie wersje programu SQL Server.All the versions and editions of SQL Server are available. Oferuje on stuprocentową zgodność z programem SQL Server, co umożliwia obsługę dowolnej liczby baz danych i wykonywanie transakcji między bazami danych.It offers 100% compatibility with SQL Server, allowing you to host as many databases as needed and executing cross-database transactions. Zapewnia on pełną kontrolę w programie SQL Server i systemie Windows.It offers full control on SQL Server and Windows.

Dowiedz się, jak poszczególne opcje wpisują się w platformę danych firmy Microsoft i uzyskaj pomoc przy dopasowaniu odpowiedniej opcji do wymagań działalności biznesowej.Learn how each option fits into the Microsoft data platform and get help matching the right option to your business requirements. Niezależnie od tego, czy priorytetem jest oszczędność, czy ograniczenie administracji do minimum, artykuł ten może pomóc zdecydować, które rozwiązanie pozwoli spełnić wymagania związane z działalnością biznesową, na których zależy Ci najbardziej.Whether you prioritize cost savings or minimal administration ahead of everything else, this article can help you decide which approach delivers against the business requirements you care about most.

Platforma danych firmy MicrosoftMicrosoft's data platform

Podczas każdej dyskusji dotyczącej baz danych Azure w zestawieniu z lokalnymi bazami danych programu SQL Server należy przede wszystkim pamiętać o tym, że można używać ich wszystkich.One of the first things to understand in any discussion of Azure versus on-premises SQL Server databases is that you can use it all. Platforma danych firmy Microsoft korzysta z technologii programu SQL Server i udostępnia ją na fizycznych komputerach lokalnych, w prywatnych środowiskach chmury, prywatnych środowiskach chmury udostępnianych przez inne firmy i w chmurze publicznej.Microsoft’s data platform leverages SQL Server technology and makes it available across physical on-premises machines, private cloud environments, third-party hosted private cloud environments, and public cloud. Program SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines umożliwia spełnienie unikatowych i zróżnicowanych potrzeb związanych z prowadzeniem działalności biznesowej poprzez kombinację wdrożeń lokalnych i hostowanych w chmurze, z równoczesnym użyciem w tych środowiskach tego samego zestawu produktów serwerowych, narzędzi projektowych i zakresu wiedzy.SQL Server on Azure virtual machines enables you to meet unique and diverse business needs through a combination of on-premises and cloud-hosted deployments, while using the same set of server products, development tools, and expertise across these environments.

Opcje programu SQL Server w chmurze: program SQL Server w usłudze IaaS lub baza danych SQL w usłudze SaaS w chmurze.

Jak widać to na diagramie, każde rozwiązanie można scharakteryzować według posiadanego poziomu administracji względem infrastruktury (na osi X) oraz według stopnia opłacalności wynikającej z konsolidacji poziomu bazy danych i automatyzacji (na osi Y).As seen in the diagram, each offering can be characterized by the level of administration you have over the infrastructure (on the X axis), and by the degree of cost efficiency achieved by database level consolidation and automation (on the Y axis).

Podczas projektowania aplikacji są dostępne cztery podstawowe opcje obsługi części aplikacji programu SQL Server:When designing an application, four basic options are available for hosting the SQL Server part of the application:

 • program SQL Server na niezwirtualizowanych komputerach fizycznych,SQL Server on non-virtualized physical machines
 • program SQL Server na lokalnych komputerach zwirtualizowanych (w chmurze prywatnej),SQL Server in on-premises virtualized machines (private cloud)
 • program SQL Server na maszynie wirtualnej platformy Azure (w chmurze publicznej firmy Microsoft),SQL Server in Azure Virtual Machine (Microsoft public cloud)
 • usługa Azure SQL Database (w chmurze publicznej firmy Microsoft).Azure SQL Database (Microsoft public cloud)

Poniższe sekcje zawierają informacje na temat programu SQL Server w chmurze publicznej firmy Microsoft: usługi Azure SQL Database i programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure.In the following sections, you learn about SQL Server in the Microsoft public cloud: Azure SQL Database and SQL Server on Azure VMs. Ponadto przeanalizujemy typowe czynniki motywujące związane z działalnością biznesową, aby ustalić, która opcja jest najlepsza dla aplikacji.In addition, you explore common business motivators for determining which option works best for your application.

Bliższe spojrzenie na usługę Azure SQL Database i program SQL Server na maszynach wirtualnych platformy AzureA closer look at Azure SQL Database and SQL Server on Azure VMs

Azure SQL Database to relacyjna bazą danych dostarczana jako usługa (DBaaS), hostowana w chmurze Azure. Można ją zaliczyć do następujących kategorii branżowych: oprogramowanie jako usługa (SaaS) i platforma jako usługa (PaaS).Azure SQL Database is a relational database-as-a-service (DBaaS) hosted in the Azure cloud that falls into the industry categories of Software-as-a-Service (SaaS) and Platform-as-a-Service (PaaS). Baza danych SQL działa na ustandaryzowanym sprzęcie i oprogramowaniu, które stanowi własność firmy Microsoft, jest przez nią hostowane i konserwowane.SQL database is built on standardized hardware and software that is owned, hosted, and maintained by Microsoft. W przypadku usługi SQL Database można programować bezpośrednio w usłudze przy użyciu wbudowanych funkcji i funkcjonalności.With SQL Database, you can develop directly on the service using built-in features and functionality. Płatność za korzystanie z usługi SQL Database odbywa się zgodnie z rzeczywistym użyciem, a opcje pozwalają na skalowanie w górę lub w poziomie, dzięki czemu klienci mają do dyspozycji większe możliwości bez najmniejszych zakłóceń.When using SQL Database, you pay-as-you-go with options to scale up or out for greater power with no interruption.

Program SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines należy do branżowej kategorii infrastruktura jako usługa (IaaS) i umożliwia uruchamianie programu SQL Server na maszynie wirtualnej w chmurze.SQL Server on Azure Virtual Machines (VMs) falls into the industry category Infrastructure-as-a-Service (IaaS) and allows you to run SQL Server inside a virtual machine in the cloud. Podobnie jak SQL Database, również ta usługa działa na zgodnym ze standardami sprzęcie, który jest własnością firmy Microsoft, jest przez nią hostowany i konserwowany.Similar to SQL Database, it is built on standardized hardware that is owned, hosted, and maintained by Microsoft. Program SQL Server na maszynie wirtualnej umożliwia płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem za licencję programu SQL Server dołączoną do obrazu programu SQL Server lub łatwe użycie istniejącej licencji.When using SQL Server on a VM, you can either pay-as you-go for a SQL Server license already included in a SQL Server image or easily use an existing license. Zapewnia również możliwość łatwego skalowania w górę lub w dół oraz wstrzymywania/wznawiania działania maszyny wirtualnej zgodnie z zapotrzebowaniem.You can also easily scale-up/down and pause/resume the VM as needed.

Ogólnie rzecz biorąc, te dwie opcje są zoptymalizowane do różnych celów:In general, these two SQL options are optimized for different purposes:

 • Usługa Azure SQL Database jest zoptymalizowana pod kątem ograniczenia do minimum całkowitych kosztów związanych z aprowizacją wielu baz danych i zarządzaniem nimi.Azure SQL Database is optimized to reduce overall costs to the minimum for provisioning and managing many databases. Obniża bieżące koszty administracyjne, ponieważ nie jest konieczne zarządzanie maszynami wirtualnymi, systemem operacyjnym ani oprogramowaniem bazy danych.It reduces ongoing administration costs because you do not have to manage any virtual machines, operating system or database software. Nie wymaga zarządzania uaktualnieniami, wysoką dostępnością ani kopiami zapasowymi.You do not have to manage upgrades, high availability, or backups. Ogólnie rzecz biorąc, usługa Azure SQL Database może znacząco zwiększyć liczbę baz danych zarządzanych przez pojedynczy zasób informatyczny lub projektowy.In general, Azure SQL Database can dramatically increase the number of databases managed by a single IT or development resource.
 • Program SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines jest zoptymalizowany pod kątem migrowania istniejących aplikacji do platformy Azure lub rozszerzania istniejących aplikacji lokalnych do chmury we wdrożeniach hybrydowych.SQL Server running on Azure VMs is optimized for migrating existing applications to Azure or extending existing on-premises applications to the cloud in hybrid deployments. Ponadto przy użyciu programu SQL Server na maszynie wirtualnej można tworzyć i testować tradycyjne aplikacje programu SQL Server.In addition, you can use SQL Server in a virtual machine to develop and test traditional SQL Server applications. W przypadku programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure masz pełne uprawnienia administracyjne do dedykowanego wystąpienia programu SQL Server oraz maszyny wirtualnej w chmurze.With SQL Server on Azure VMs, you have the full administrative rights over a dedicated SQL Server instance and a cloud-based VM. To doskonałe rozwiązanie, gdy firma ma już dostępne zasoby informatyczne do obsługi maszyn wirtualnych.It is a perfect choice when an organization already has IT resources available to maintain the virtual machines. Te funkcje umożliwiają stworzenie doskonale dopasowanego systemu, który spełni określone wymagania aplikacji związane z wydajnością i dostępnością.These capabilities allow you to build a highly customized system to address your application’s specific performance and availability requirements.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie głównych cech usługi SQL Database i programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure:The following table summarizes the main characteristics of SQL Database and SQL Server on Azure VMs:

Najlepsze dla:Best for: Azure SQL DatabaseAzure SQL Database SQL Server na maszynie wirtualnej platformy AzureSQL Server in an Azure Virtual Machine
Nowe aplikacje zaprojektowane dla chmury, które mają ograniczenia czasowe w zakresie projektowania i marketingu.New cloud-designed applications that have time constraints in development and marketing. Istniejące aplikacje, które wymagają szybkiej migracji do chmury przy minimalnych zmianach.Existing applications that require fast migration to the cloud with minimal changes. Scenariusze szybkiego tworzenia i testowania, gdy nie chcesz kupować lokalnego nieprodukcyjnego sprzętu dla programu SQL Server.Rapid development and test scenarios when you do not want to buy on-premises non-production SQL Server hardware.
Zespoły, które wymagają wbudowanej wysokiej dostępności, odzyskiwania po awarii i uaktualniania bazy danych.Teams that need built-in high availability, disaster recovery, and upgrade for the database. Zespoły, które mogą konfigurować wysoką dostępność, odzyskiwanie po awarii i poprawki dla programu SQL Server oraz zarządzać nimi.Teams that can configure and manage high availability, disaster recovery, and patching for SQL Server. Niektóre dostępne funkcje automatyczne znacznie to upraszczają.Some provided automated features dramatically simplify this.
Zespoły, które nie chcą zarządzać podstawowymi ustawieniami systemu operacyjnego i konfiguracji.Teams that do not want to manage the underlying operating system and configuration settings. Potrzebne jest dostosowane środowisko z pełnymi prawami administracyjnymi.You need a customized environment with full administrative rights.
Baz danych do 4 TB lub większych baz danych, które mogą być poziomo czy pionowo podzielona na partycje przy użyciu wzorca skalowalnego w poziomie.Databases of up to 4 TB, or larger databases that can be horizontally or vertically partitioned using a scale-out pattern. Wystąpienia programu SQL Server z maksymalnie 64 TB przestrzeni dyskowej.SQL Server instances with up to 64 TB of storage. Wystąpienie może obsługiwać dowolną liczbę baz danych zależnie od potrzeb.The instance can support as many databases as needed.
Zasoby:Resources: Nie chcesz używać zasobów IT do konfiguracji podstawowej infrastruktury i zarządzania nią, ale chcesz skupić się na warstwie aplikacji.You do not want to employ IT resources for configuration and management of the underlying infrastructure, but want to focus on the application layer. Masz niektóre zasoby informatyczne do konfiguracji i zarządzania.You have some IT resources for configuration and management. Niektóre dostępne funkcje automatyczne znacznie to upraszczają.Some provided automated features dramatically simplify this.
Całkowity koszt posiadania:Total cost of ownership: Eliminuje koszty sprzętu i ogranicza koszty administracyjne.Eliminates hardware costs and reduces administrative costs. Eliminuje koszty sprzętu.Eliminates hardware costs.
Ciągłość działalności biznesowej:Business continuity: Oprócz możliwości infrastruktury z wbudowanych usterek uszkodzenia bazy danych SQL Azure udostępnia funkcje, takie jak automatycznego tworzenia kopii zapasowych, w momencie przywracania, geograficzne, i aktywna replikacja geograficzna Aby zwiększyć ciągłość prowadzenia działalności biznesowej.In addition to built-in fault tolerance infrastructure capabilities, Azure SQL Database provides features, such as automated backups, Point-In-Time Restore, geo-restore, and active geo-replication to increase business continuity. Więcej informacji znajduje się w temacie Omówienie ciągłości działalności biznesowej usługi SQL Database.For more information, see SQL Database business continuity overview. Program SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure umożliwia skonfigurowanie rozwiązania wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii w zależności od określonych potrzeb bazy danych.SQL Server on Azure VMs lets you set up a high availability and disaster recovery solution for your database’s specific needs. Można mieć zatem system w znacznym stopniu zoptymalizowany dla aplikacji.Therefore, you can have a system that is highly optimized for your application. Jeśli wystąpi taka potrzeba, tryb failover można przetestować i uruchomić samodzielnie.You can test and run failovers by yourself when needed. Więcej informacji znajduje się w temacie Wysoka dostępność i odzyskiwanie po awarii dla programu SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines.For more information, see High Availability and Disaster Recovery for SQL Server on Azure Virtual Machines.
Chmura hybrydowa:Hybrid cloud: Aplikacja lokalna może uzyskiwać dostęp do danych w usłudze Azure SQL Database.Your on-premises application can access data in Azure SQL Database. Program SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure może obejmować aplikacje, które działają częściowo w chmurze i częściowo lokalnie.With SQL Server on Azure VMs, you can have applications that run partly in the cloud and partly on-premises. Można na przykład rozszerzyć sieć lokalną i domenę usługi Active Directory do chmury za pośrednictwem usługi Azure Virtual Network.For example, you can extend your on-premises network and Active Directory Domain to the cloud via Azure Virtual Network. Ponadto można przechowywać lokalne pliki danych w usłudze Azure Storage przy użyciu plików danych programu SQL Server na platformie Azure.In addition, you can store on-premises data files in Azure Storage using SQL Server Data Files in Azure. Więcej informacji znajduje się w temacie Wprowadzenie do chmury hybrydowej programu SQL Server 2014.For more information, see Introduction to SQL Server 2014 Hybrid Cloud.
Obsługuje replikację transakcyjną programu SQL Server jako subskrybent replikowanych danych.Supports SQL Server transactional replication as a subscriber to replicate data. W pełni obsługuje replikację transakcyjną programu SQL Server, grupy dostępności AlwaysOn, usługi integracji i wysyłanie dzienników do replikacji danych.Fully supports SQL Server transactional replication, AlwaysOn Availability Groups, Integration Services, and Log Shipping to replicate data. Ponadto w pełni obsługiwane są tradycyjne kopie zapasowe programu SQL Server.Also, traditional SQL Server backups are fully supported

Względy biznesowe przemawiające za wyborem usługi Azure SQL Database lub programu SQL Server na maszynach wirtualnych AzureBusiness motivations for choosing Azure SQL Database or SQL Server on Azure VMs

KosztyCost

Ograniczone fundusze są często podstawowym czynnikiem decydującym o wyborze sposobu hostowania baz danych — niezależnie od tego, czy Twoja firma to start-up o ograniczonych środkach finansowych, czy należysz do zespołu firmowego, który musi zmieścić się w zaplanowanym budżecie.Whether you’re a startup that is strapped for cash, or a team in an established company that operates under tight budget constraints, limited funding is often the primary driver when deciding how to host your databases. W tej sekcji poznasz informacje dotyczące rozliczeń i licencjonowania platformy Azure w odniesieniu do dwóch opcji obsługi relacyjnych baz danych: usługi SQL Database i programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure.In this section, you learn about the billing and licensing basics in Azure with regards to these two relational database options: SQL Database and SQL Server on Azure VMs. Poznasz również sposób obliczania całkowitego kosztu aplikacji.You also learn about calculating the total application cost.

Podstawowe informacje dotyczące rozliczeń i licencjonowaniaBilling and licensing basics

Rozwiązanie SQL Database jest sprzedawane klientom jako usługa, a nie z licencją.SQL Database is sold to customers as a service, not with a license. Program SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines jest sprzedawany z dołączoną licencją płatną według stawki minutowej.SQL Server on Azure VMs is sold with an included license that you pay per-minute. Możesz również użyć istniejącej licencji, jeśli ją masz.If you have an existing license, you can also use it.

Obecnie usługa SQL Database jest dostępna w kilku warstwach, z których wszystkie są rozliczane godzinowo według stałej stawki ustalanej na podstawie warstwy usługi i wybranego poziomu wydajności.Currently, SQL Database is available in several service tiers, all of which are billed hourly at a fixed rate based on the service tier and performance level you choose. Rozliczany jest również internetowy ruch wychodzący po zwykłych stawkach transferu danych.In addition, you are billed for outgoing Internet traffic at regular data transfer rates. Warstwy usług Basic, Standard, Premium, ogólnego przeznaczenia i krytycznym mają na celu zapewnienie przewidywalnej wydajności wiele poziomów wydajności, aby dopasować szczytowe wymagania Twojej aplikacji.The Basic, Standard, Premium, General Purpose, and Mission Critical service tiers are designed to deliver predictable performance with multiple performance levels to match your application’s peak requirements. Warstwy usług i poziomy wydajności można zmieniać, aby odpowiadały one zróżnicowanym potrzebom aplikacji związanym z przepływnością.You can change between service tiers and performance levels to match your application’s varied throughput needs. Najnowsze informacje dotyczące bieżących obsługiwanych warstw usług, zobacz na podstawie jednostek dtu w warstwie model kupna i na podstawie vCore model kupna (wersja zapoznawcza).For the latest information on the current supported service tiers, see DTU-based purchasing model and vCore-based purchasing model (preview). Można również utworzyć pule elastyczne do udostępniania zasobów wydajności między wystąpieniami bazy danych.You can also create elastic pools to share performance resources among database instances.

Ważne

Jeśli baza danych zawiera dużą liczbę transakcji i musi obsługiwać wielu użytkowników równocześnie, zalecamy warstwy usług Premium lub krytycznym.If your database has high transactional volume and needs to support many concurrent users, we recommend the Premium or Mission Critical service tiers. Aby zminimalizować opóźnienie pomiędzy aplikacją i bazy danych SQL, zlokalizuj aplikacji w tym samym regionie co w bazie danych, a następnie sprawdź wydajność — zwiększenie poziomu wydajności i warstwy usług, zgodnie z potrzebami.To minimize latency between your application and your SQL database, locate your application in the same region as your database and then test performance - increasing your service tier and performance level as needed.

W przypadku usługi SQL Database oprogramowanie bazy danych jest automatycznie konfigurowane, poprawiane i uaktualniane przez firmę Microsoft, co obniża koszty administracyjne.With SQL Database, the database software is automatically configured, patched, and upgraded by Microsoft, which reduces your administration costs. Ponadto wbudowana funkcja tworzenia kopii zapasowych pozwala osiągnąć znaczne oszczędności kosztów, zwłaszcza w przypadku dużej liczby baz danych.In addition, its built-in backup capabilities help you achieve significant cost savings, especially when you have a large number of databases.

Dzięki programowi SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure można używać udostępnianego na platformie obrazu programu SQL Server (który obejmuje licencję) lub przenieść swoją licencję programu SQL Server.With SQL Server on Azure VMs, you can use any of the platform-provided SQL Server images (which includes a license) or bring your SQL Server license. Dostępne są wszystkie obsługiwane wersje programu SQL Server (2008R2, 2012, 2014, 2016) i edycje (Developer, Express, Web, Standard, Enterprise).All the supported SQL Server versions (2008R2, 2012, 2014, 2016) and editions (Developer, Express, Web, Standard, Enterprise) are available. Ponadto są dostępne wersje bring-your-own-license (BYOL) obrazów.In addition, Bring-Your-Own-License versions (BYOL) of the images are available. W przypadku użycia obrazów dostarczanych przez platformę Azure koszty operacyjne zależą od rozmiaru maszyny wirtualnej, a także od wybranej wersji programu SQL Server.When using the Azure provided images, the operational cost depends on the VM size and the edition of SQL Server you choose. Niezależnie od rozmiaru maszyny wirtualnej lub wersji programu SQL Server co minutę naliczana jest opłata licencyjna za program SQL Server i system Windows Server, wraz z kosztami korzystania z usługi Azure Storage i dysków maszyny wirtualnej.Regardless of VM size or SQL Server edition, you pay per-minute licensing cost of SQL Server and Windows Server, along with the Azure Storage cost for the VM disks. Opcja rozliczania co minutę pozwala używać programu SQL Server tak długo, jak jest to konieczne bez wykupywania dodatkowych licencji programu SQL Server.The per-minute billing option allows you to use SQL Server for as long as you need without buying addition SQL Server licenses. W przypadku przeniesienia licencji programu SQL Server na platformę Azure naliczane są tylko opłaty za korzystanie z systemu Windows Server i magazynu.If you bring your own SQL Server license to Azure, you are charged for Windows Server and storage costs only. Więcej informacji na temat przenoszenia własnej licencji można znaleźć w temacie Przenośność licencji za pośrednictwem programu Software Assurance w systemie Azure.For more information on bring-your-own licensing, see License Mobility through Software Assurance on Azure.

Obliczanie całkowitego kosztu aplikacjiCalculating the total application cost

Po rozpoczęciu pracy z platformą w chmurze koszt obsługi aplikacji obejmuje koszty programowania i administracji wraz z kosztami usługi publicznej platformy w chmurze.When you start using a cloud platform, the cost of running your application includes the development and administration costs, plus the public cloud platform service costs.

Oto szczegółowe obliczenie kosztów obsługi aplikacji uruchomionej w usłudze SQL Database i programie SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure:Here is the detailed cost calculation for your application running in SQL Database and SQL Server on Azure VMs:

W przypadku korzystania z usługi Azure SQL Database:When using Azure SQL Database:

Całkowity koszt aplikacji = znacznie ograniczone koszty administracyjne + koszty rozwoju oprogramowania + koszty usługi SQL DatabaseTotal cost of application = Highly minimized administration costs + software development costs + SQL Database service costs

W przypadku korzystania z programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure:When using SQL Server on Azure VMs:

Całkowity koszt aplikacji = ograniczone do minimum koszty tworzenia oprogramowania + koszty administracyjne + koszty licencjonowania programu SQL Server i systemu Windows Server + koszty usługi Azure StorageTotal cost of application = Highly minimized software development cost + administration costs + SQL Server and Windows Server licensing costs + Azure Storage costs

Więcej informacji na temat cen zawierają następujące zasoby:For more information on pricing, see the following resources:

Uwaga

W programie SQL Server istnieje niewielki podzbiór funkcji, które nie są używane w usłudze SQL Database lub nie są w niej dostępne.There is a small subset of features on SQL Server that are not applicable or not available with SQL Database. Więcej informacji znajduje się w tematach SQL Database Features (Funkcje usługi SQL Database) i SQL Database Transact-SQL information (Informacje o programie Transact-SQL w usłudze SQL Database).See SQL Database Features and SQL Database Transact-SQL information for more information. W przypadku przenoszenia istniejącego rozwiązania programu SQL Server do chmury zobacz temat Migrating a SQL Server database to Azure SQL Database (Migrowanie bazy danych programu SQL Server do usługi Azure SQL Database).If you are moving an existing SQL Server solution to the cloud, see Migrating a SQL Server database to Azure SQL Database. Podczas migracji istniejącej lokalnej aplikacji SQL Server do usługi SQL Database należy wziąć pod uwagę aktualizację aplikacji, co pozwoli wykorzystać możliwości, które oferują usługi w chmurze.When you migrate an existing on-premises SQL Server application to SQL Database, consider updating the application to take advantage of the capabilities that cloud services offer. Można na przykład rozważyć użycie usługi Azure Web App Service lub Azure Cloud Services do obsługi warstwy aplikacji i zwiększenia oszczędności.For example, you may consider using Azure Web App Service or Azure Cloud Services to host your application layer to increase cost benefits.

AdministracjaAdministration

Dla wielu firm decyzja o przeniesieniu usług do usługi w chmurze wiąże się zarówno z ograniczeniem złożoności w zakresie administracji, jak i obniżeniem kosztów.For many businesses, the decision to transition to a cloud service is as much about offloading complexity of administration as it is cost. Firma Microsoft administruje sprzętem podstawowym usługi SQL Database.With SQL Database, Microsoft administers the underlying hardware. Firma Microsoft automatycznie replikuje wszystkie dane w celu zapewnienia dużej dostępności, konfiguruje i uaktualnia oprogramowanie bazy danych, zarządza równoważeniem obciążenia, a w przypadku awarii serwera w nieodczuwalny dla klienta sposób obsługuje tryb failover.Microsoft automatically replicates all data to provide high availability, configures and upgrades the database software, manages load balancing, and does transparent failover if there is a server failure. Możesz samodzielnie administrować swoją bazą danych, ale nie musisz zarządzać aparatem bazy danych, systemem operacyjnym serwera ani sprzętem.You can continue to administer your database, but you no longer need to manage the database engine, server operating system or hardware. Przykładowe elementy, którymi można dalej zarządzać to bazy danych, identyfikatory logowania, dostrajanie indeksów i zapytań oraz inspekcja i zabezpieczenia.Examples of items you can continue to administer include databases and logins, index and query tuning, and auditing and security.

Program SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure daje pełną kontrolę nad konfiguracją systemu operacyjnego i wystąpienia programu SQL Server.With SQL Server on Azure VMs, you have full control over the operating system and SQL Server instance configuration. W przypadku korzystania z maszyny wirtualnej decydujesz o tym, kiedy należy zaktualizować/uaktualnić system operacyjny i oprogramowanie bazy danych i kiedy zainstalować dodatkowe oprogramowanie, np. oprogramowanie antywirusowe.With a VM, it’s up to you to decide when to update/upgrade the operating system and database software and when to install any additional software such as anti-virus. Dostępnych jest kilka funkcji automatycznych, które znacznie upraszczają instalowanie poprawek, tworzenie kopii zapasowej i zapewnianie wysokiej dostępności.Some automated features are provided to dramatically simplify patching, backup, and high availability. Ponadto możesz kontrolować rozmiar maszyny wirtualnej, liczbę dysków oraz ich konfiguracje magazynu.In addition, you can control the size of the VM, the number of disks, and their storage configurations. Platforma Azure umożliwia zmianę rozmiaru maszyny wirtualnej zgodnie z zapotrzebowaniem.Azure allows you to change the size of a VM as needed. Więcej informacji można znaleźć w temacie Virtual Machine and Cloud Service Sizes for Azure (Rozmiary maszyn wirtualnych i usług w chmurze na platformie Azure).For information, see Virtual Machine and Cloud Service Sizes for Azure.

Umowa dotycząca poziomu usług (SLA)Service Level Agreement (SLA)

Dla wielu działów IT wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy dotyczącej poziomu usług (SLA) ma najwyższy priorytet.For many IT departments, meeting up-time obligations of a Service Level Agreement (SLA) is a top priority. W tej sekcji opisano, jakie warunki umowy SLA stosuje się do poszczególnych opcji obsługi bazy danych.In this section, we look at what SLA applies to each database hosting option.

Aby uzyskać bazy danych SQL Basic, Standard, Premium, ogólnego przeznaczenia i krytycznym warstwy usług, firma Microsoft zapewnia dostępność 99,99%.For SQL Database Basic, Standard, Premium, General Purpose, and Mission Critical service tiers Microsoft provides an availability SLA of 99.99%. Najnowsze informacje można znaleźć w artykule SQL Database — umowa SLA.For the latest information, see Service Level Agreement. Aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące warstw usługi SQL Database oraz obsługiwanych planów ciągłości działalności, zobacz na podstawie jednostek dtu w warstwie model kupna i na podstawie vCore model kupna (wersja zapoznawcza).For the latest information on SQL Database service tiers and the supported business continuity plans, see DTU-based purchasing model and vCore-based purchasing model (preview).

W przypadku programu SQL Server uruchomionego na maszynach wirtualnych platformy Azure firma Microsoft zapewnia dostępność na poziomie 99,95%, która obejmuje tylko maszyny wirtualne.For SQL Server running on Azure VMs, Microsoft provides an availability SLA of 99.95% that covers just the Virtual Machine. Umowa SLA nie obejmuje procesów (np. programu SQL Server) uruchomionych na maszynie wirtualnej i wymaga obsługi przynajmniej dwóch wystąpień maszyny wirtualnej w zbiorze dostępności.This SLA does not cover the processes (such as SQL Server) running on the VM and requires that you host at least two VM instances in an availability set. Najnowsze informacje znajdują się w artykule Maszyny wirtualne — umowa SLA.For the latest information, see the VM SLA. Aby uzyskać wysoką dostępność bazy danych w maszynach wirtualnych, należy skonfigurować jedną z obsługiwanych opcji wysokiej dostępności w programie SQL Server, np. Zawsze włączone grupy dostępności.For database high availability (HA) within VMs, you should configure one of the supported high availability options in SQL Server, such as AlwaysOn Availability Groups. Użycie obsługiwanej opcji wysokiej dostępności nie zapewnia dodatkowej umowy SLA, ale umożliwia osiągnięcie dostępności bazy danych na poziomie > 99,99%.Using a supported high availability option doesn't provide an additional SLA, but allows you to achieve >99.99% database availability.

Czas wprowadzenia na rynekTime to market

Usługa SQL Database to odpowiednie rozwiązanie do obsługi aplikacji przeznaczonych do chmury, gdy wydajność deweloperów i krótki czas wprowadzania na rynek mają decydujące znaczenie.SQL Database is the right solution for cloud-designed applications when developer productivity and fast time-to-market are critical. Dzięki funkcjonalności przypominającej model DBA jest doskonała dla architektów i deweloperów chmury, ponieważ zmniejsza potrzebę zarządzania bazowym systemem operacyjnym i bazą danych.With programmatic DBA-like functionality, it is perfect for cloud architects and developers as it lowers the need for managing the underlying operating system and database. Na przykład można użyć interfejsu API REST i poleceń cmdlet programu PowerShell do automatyzacji operacji administracyjnych dla tysięcy baz danych oraz zarządzania nimi.For example, you can use the REST API and PowerShell Cmdlets to automate and manage administrative operations for thousands of databases. Funkcje, takie jak pule elastyczne, pozwalają skupić się na warstwie aplikacji i szybciej wprowadzić rozwiązanie na rynek.Features such as elastic pools allow you to focus on the application layer and deliver your solution to the market faster.

Program SQL Server uruchomiony na maszynach wirtualnych platformy Azure jest doskonałym rozwiązaniem, jeśli istniejące lub nowe aplikacje wymagają dużych baz danych, powiązanych baz danych lub dostępu do wszystkich funkcji programu SQL Server lub systemu Windows.SQL Server running on Azure VMs is perfect if your existing or new applications require large databases, interrelated databases, or access to all features in SQL Server or Windows. Jest również odpowiedni, jeśli chcesz migrować istniejące lokalne aplikacje i bazy danych do platformy Azure w niezmienionej postaci.It is also a good fit when you want to migrate existing on-premises applications and databases to Azure as-is. Ponieważ nie musisz wprowadzać zmian w prezentacji, aplikacji i warstwach danych, jeśli rezygnujesz z ponownego projektowania istniejącego rozwiązania, oszczędzasz czas i pieniądze.Since you do not need to change the presentation, application, and data layers, you save time and budget on rearchitecting your existing solution. Zamiast tego możesz skoncentrować się na migracji wszystkich rozwiązań do platformy Azure i przeprowadzeniu optymalizacji wydajności, których może wymagać platforma Azure.Instead, you can focus on migrating all your solutions to Azure and in doing some performance optimizations that may be required by the Azure platform. Więcej informacje zawiera artykuł Performance Best Practices for SQL Server on Azure Virtual Machines (Najlepsze praktyki dotyczące wydajności dla programu SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines).For more information, see Performance Best Practices for SQL Server on Azure Virtual Machines.

PodsumowanieSummary

W tym artykule omówiono usługę SQL Database i program SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines oraz względy biznesowe, które mogą mieć wpływ na wybór jednego z tych rozwiązań.This article explored SQL Database and SQL Server on Azure Virtual Machines (VMs) and discussed common business motivators that might affect your decision. Poniżej znajduje się podsumowanie sugestii, które należy wziąć pod uwagę:The following is a summary of suggestions for you to consider:

Wybierz usługę Azure SQL Database, jeśli:Choose Azure SQL Database if:

 • Tworzysz nowe aplikacje oparte na chmurze, aby skorzystać z oszczędności kosztów i optymalizacji wydajności, które zapewniają usługi w chmurze.You are building new cloud-based applications to take advantage of the cost savings and performance optimization that cloud services provide. Takie rozwiązanie zapewnia korzyści w pełni zarządzanej usługi w chmurze, pomaga skrócić początkowy czas wprowadzenia na rynek i pozwala uzyskać długoterminową optymalizację kosztów.This approach provides the benefits of a fully managed cloud service, helps lower initial time-to-market, and can provide long-term cost optimization.
 • Chcesz, aby firma Microsoft wykonywała zwyczajowe operacje zarządzania na bazach danych i potrzebujesz umów SLA gwarantujących wyższą dostępność baz danych.You want to have Microsoft perform common management operations on your databases and require stronger availability SLAs for databases.

Wybierz rozwiązanie SQL Server na maszynach wirtualnych Azure, jeśli:Choose SQL Server on Azure VMs if:

 • Masz istniejące aplikacje lokalne, które chcesz przeprowadzić migrację lub rozszerzyć do chmury, lub jeśli chcesz tworzyć aplikacje przedsiębiorstwa większych niż 4 TB.You have existing on-premises applications that you want to migrate or extend to the cloud, or if you want to build enterprise applications larger than 4 TB. To podejście pozwala korzystać z zalet 100% zgodności, dużej pojemności bazy danych, pełnej kontroli nad programem SQL Server i systemem Windows oraz bezpiecznego tunelowania do środowiska lokalnego.This approach provides the benefit of 100% SQL compatibility, large database capacity, full control over SQL Server and Windows, and secure tunneling to on-premises. To podejście minimalizuje koszty tworzenia i modyfikowania istniejących aplikacji.This approach minimizes costs for development and modifications of existing applications.
 • Masz istniejące zasoby IT i możesz ostatecznie samodzielnie zarządzać poprawkami, kopiami zapasowymi i wysoką dostępnością bazy danych.You have existing IT resources and can ultimately own patching, backups, and database high availability. Należy zauważyć, że niektóre funkcje automatyczne umożliwiają znaczne uproszczenie tych operacji.Notice that some automated features dramatically simplify these operations.

Kolejne krokiNext steps