Transfer danych za pomocą narzędzia AzCopy w systemie WindowsTransfer data with the AzCopy on Windows

Narzędzie AzCopy to narzędzie wiersza polecenia przeznaczone do kopiowania danych z magazynu obiektów Blob Microsoft Azure, plików i tabeli, przy użyciu prostego polecenia przeznaczone do uzyskania optymalnej wydajności.AzCopy is a command-line utility designed for copying data to/from Microsoft Azure Blob, File, and Table storage, using simple commands designed for optimal performance. Dane można kopiować między systemem plików i kontem magazynu lub między kontami magazynu.You can copy data between a file system and a storage account, or between storage accounts.

Istnieją dwie wersje programu AzCopy, który można pobrać.There are two versions of AzCopy that you can download. Narzędzie AzCopy w systemie Windows oferuje styl Windows opcje wiersza polecenia.AzCopy on Windows offers Windows style command-line options. Narzędzie AzCopy w systemie Linux jest przeznaczony dla platformy Linux oferty styl POSIX opcje wiersza polecenia.AzCopy on Linux targets Linux platforms offering POSIX style command-line options. W tym artykule omówiono AzCopy w systemie Windows.This article covers AzCopy on Windows.

Pobierz i zainstaluj narzędzie AzCopy w systemie WindowsDownload and install AzCopy on Windows

Najnowszej wersji wstępnej (v8.0.0)Latest Preview version (v8.0.0)

Pobierz najnowszej wersji wstępnej programu AzCopy w systemie Windows.Download the latest preview version of AzCopy on Windows. Ta wersja zapoznawcza zapewnia znaczną poprawę wydajności i pakietów platformy .NET Core w instalacji.This Preview version offers significant performance improvements and packages .NET Core in the installation.

Narzędzie AzCopy na informacje o wersji systemu Windows 8.0 podgląduAzCopy on Windows 8.0 Preview Release Notes

 • Usługa tabel nie jest już obsługiwana w najnowszej wersji.Table service is no longer supported in the latest version. Jeśli używasz funkcji tabeli eksportu, Pobierz stabilną wersję.If you use Table export feature, download the stable version.
 • Utworzone przy użyciu zestawu .NET Core 2.1 i wszystkie zależności .NET Core są teraz opakowane w instalacji.Built with .NET Core 2.1, and all .NET Core dependencies are now packaged in the installation.
 • Znaczący wzrost wydajności zarówno przekazywanie i pobieranie scenariuszySignificant performance improvements for both upload and download scenarios

Najnowsza stabilna wersja (v7.1.0)Latest Stable version (v7.1.0)

Pobierz najnowszą wersję narzędzia AzCopy w systemie Windows.Download the latest stable version of AzCopy on Windows.

Krok po instalacjiPost-installation Step

Po zainstalowaniu narzędzia AzCopy w systemie Windows za pomocą Instalatora, Otwórz okno polecenia i przejdź do katalogu instalacyjnego programu AzCopy na komputerze — gdy AzCopy.exe wykonywalny znajduje się.After installing AzCopy on Windows using the installer, open a command window and navigate to the AzCopy installation directory on your computer - where the AzCopy.exe executable is located. W razie potrzeby można dodać do ścieżki systemowej lokalizacja instalacji narzędzia AzCopy.If desired, you can add the AzCopy installation location to your system path. Domyślnie program AzCopy jest instalowana na %ProgramFiles(x86)%\Microsoft SDKs\Azure\AzCopy lub %ProgramFiles%\Microsoft SDKs\Azure\AzCopy.By default, AzCopy is installed to %ProgramFiles(x86)%\Microsoft SDKs\Azure\AzCopy or %ProgramFiles%\Microsoft SDKs\Azure\AzCopy.

Pisanie pierwszego polecenia AzCopyWriting your first AzCopy command

Podstawowa składnia polecenia AzCopy jest:The basic syntax for AzCopy commands is:

AzCopy /Source:<source> /Dest:<destination> [Options]

W poniższych przykładach pokazano różnych scenariuszy kopiowania danych do i z programu Microsoft Azure blob, tabel i plików.The following examples demonstrate a variety of scenarios for copying data to and from Microsoft Azure Blobs, Files, and Tables. Zapoznaj się parametrów narzędzia AzCopy sekcji, aby uzyskać szczegółowy opis parametry używane w każdej próbce.Refer to the AzCopy Parameters section for a detailed explanation of the parameters used in each sample.

Pobierać obiekty BLOB z magazynu obiektów BlobDownload blobs from Blob storage

Oto kilka sposobów, aby pobierać obiekty BLOB przy użyciu narzędzia AzCopy.Let's look at several ways to download blobs using AzCopy.

Pobieranie pojedynczego obiektu blobDownload a single blob

AzCopy /Source:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /Dest:C:\myfolder /SourceKey:key /Pattern:"abc.txt"

Należy pamiętać, że jeśli folder C:\myfolder nie istnieje, tworzy AzCopy i pobierania abc.txt do nowego folderu.Note that if the folder C:\myfolder does not exist, AzCopy creates it and download abc.txt into the new folder.

Pobieranie pojedynczego obiektu blob z regionu pomocniczegoDownload a single blob from the secondary region

AzCopy /Source:https://myaccount-secondary.blob.core.windows.net/mynewcontainer /Dest:C:\myfolder /SourceKey:key /Pattern:"abc.txt"

Należy pamiętać, że użytkownik musi mieć dostęp do odczytu magazynu geograficznie nadmiarowego umożliwia dostęp do regionu pomocniczego.Note that you must have read-access geo-redundant storage enabled to access the secondary region.

Pobierz wszystkie obiekty BLOB w kontenerzeDownload all blobs in a container

AzCopy /Source:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /Dest:C:\myfolder /SourceKey:key /S

Przyjęto założenie, że następujące obiekty BLOB znajdują się w określonym kontenerze:Assume the following blobs reside in the specified container:

abc.txt
abc1.txt
abc2.txt
vd1\a.txt
vd1\abcd.txt

Po wykonaniu operacji pobierania katalogu C:\myfolder zawiera następujące pliki:After the download operation, the directory C:\myfolder includes the following files:

C:\myfolder\abc.txt
C:\myfolder\abc1.txt
C:\myfolder\abc2.txt
C:\myfolder\vd1\a.txt
C:\myfolder\vd1\abcd.txt

Jeśli nie zostanie określona opcja /S, są pobierane nie obiekty BLOB.If you do not specify option /S, no blobs are downloaded.

Pobieranie obiektów blob z określonego prefiksuDownload blobs with a specific prefix

AzCopy /Source:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /Dest:C:\myfolder /SourceKey:key /Pattern:a /S

Załóżmy, że następujące obiekty BLOB znajdują się w określonym kontenerze.Assume the following blobs reside in the specified container. Wszystkie obiekty BLOB rozpoczynający się od prefiksu a są pobierane:All blobs beginning with the prefix a are downloaded:

abc.txt
abc1.txt
abc2.txt
xyz.txt
vd1\a.txt
vd1\abcd.txt

Po wykonaniu operacji pobierania folderu C:\myfolder zawiera następujące pliki:After the download operation, the folder C:\myfolder includes the following files:

C:\myfolder\abc.txt
C:\myfolder\abc1.txt
C:\myfolder\abc2.txt

Prefiks ma zastosowanie do katalogu wirtualnego, który stanowi pierwsza część nazwy obiektu blob.The prefix applies to the virtual directory, which forms the first part of the blob name. W przykładzie przedstawionym powyżej katalogu wirtualnego nie pasuje określony prefiks, więc nie zostanie pobrana.In the example shown above, the virtual directory does not match the specified prefix, so it is not downloaded. Ponadto jeśli opcja /S nie zostanie określony, narzędzie AzCopy nie pobiera wszystkie obiekty BLOB.In addition, if the option /S is not specified, AzCopy does not download any blobs.

Ustawianie czasu ostatniej modyfikacji plików wyeksportowane taka sama jak obiekty BLOB źródłaSet the last-modified time of exported files to be same as the source blobs

AzCopy /Source:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /Dest:C:\myfolder /SourceKey:key /MT

Można również wykluczyć obiekty BLOB z operacji pobierania na podstawie ich czasu ostatniej modyfikacji.You can also exclude blobs from the download operation based on their last-modified time. Na przykład, jeśli chcesz wykluczyć obiekty BLOB, którego ostatniej modyfikacji jest taką samą lub nowszą niż plik docelowy Dodaj /XN opcji:For example, if you want to exclude blobs whose last modified time is the same or newer than the destination file, add the /XN option:

AzCopy /Source:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /Dest:C:\myfolder /SourceKey:key /MT /XN

Jeśli chcesz wykluczyć obiekty BLOB, którego ostatniej modyfikacji jest tym samym lub starsze niż plik docelowy Dodaj /XO opcji:If you want to exclude blobs whose last modified time is the same or older than the destination file, add the /XO option:

AzCopy /Source:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /Dest:C:\myfolder /SourceKey:key /MT /XO

Przekaż obiekty BLOB do magazynu obiektów BlobUpload blobs to Blob storage

Oto kilka sposobów, aby przekazać obiektów blob przy użyciu narzędzia AzCopy.Let's look at several ways to upload blobs using AzCopy.

Przekaż pojedynczego obiektu blobUpload a single blob

AzCopy /Source:C:\myfolder /Dest:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /DestKey:key /Pattern:"abc.txt"

Jeśli określony kontener docelowy nie istnieje, narzędzie AzCopy utworzy go i przekaże do niego plik.If the specified destination container does not exist, AzCopy creates it and uploads the file into it.

Przekaż pojedynczego obiektu blob do katalogu wirtualnegoUpload a single blob to a virtual directory

AzCopy /Source:C:\myfolder /Dest:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer/vd /DestKey:key /Pattern:abc.txt

Jeśli określony katalog wirtualny nie istnieje, narzędzie AzCopy przekazywania pliku, aby uwzględnić w nazwie katalogu wirtualnego (np., vd/abc.txt w powyższym przykładzie).If the specified virtual directory does not exist, AzCopy uploads the file to include the virtual directory in its name (e.g., vd/abc.txt in the example above).

Przekaż wszystkie obiekty BLOB w folderzeUpload all blobs in a folder

AzCopy /Source:C:\myfolder /Dest:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /DestKey:key /S

Określenie opcji /S przekazuje zawartość określonego katalogu rekursywnie magazynu obiektów Blob, co oznacza, jak również przekazać wszystkie podfoldery i pliki.Specifying option /S uploads the contents of the specified directory to Blob storage recursively, meaning that all subfolders and their files are uploaded as well. Na przykład załóżmy następujące pliki znajdują się w folderze C:\myfolder:For instance, assume the following files reside in folder C:\myfolder:

C:\myfolder\abc.txt
C:\myfolder\abc1.txt
C:\myfolder\abc2.txt
C:\myfolder\subfolder\a.txt
C:\myfolder\subfolder\abcd.txt

Po wykonaniu operacji przekazywania kontener zawiera następujące pliki:After the upload operation, the container includes the following files:

abc.txt
abc1.txt
abc2.txt
subfolder\a.txt
subfolder\abcd.txt

Jeśli nie zostanie określona opcja /S, AzCopy nie przekazuje rekursywnie.If you do not specify option /S, AzCopy does not upload recursively. Po wykonaniu operacji przekazywania kontener zawiera następujące pliki:After the upload operation, the container includes the following files:

abc.txt
abc1.txt
abc2.txt

Przekaż obiekty BLOB, pasujące z określonym wzorcemUpload blobs matching a specific pattern

AzCopy /Source:C:\myfolder /Dest:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /DestKey:key /Pattern:a* /S

Załóżmy następujące pliki znajdują się w folderze C:\myfolder:Assume the following files reside in folder C:\myfolder:

C:\myfolder\abc.txt
C:\myfolder\abc1.txt
C:\myfolder\abc2.txt
C:\myfolder\xyz.txt
C:\myfolder\subfolder\a.txt
C:\myfolder\subfolder\abcd.txt

Po wykonaniu operacji przekazywania kontener zawiera następujące pliki:After the upload operation, the container includes the following files:

abc.txt
abc1.txt
abc2.txt
subfolder\a.txt
subfolder\abcd.txt

Jeśli nie zostanie określona opcja /S, AzCopy przekazuje tylko obiekty BLOB, które nie znajdują się w katalogu wirtualnym:If you do not specify option /S, AzCopy only uploads blobs that don't reside in a virtual directory:

C:\myfolder\abc.txt
C:\myfolder\abc1.txt
C:\myfolder\abc2.txt

Określ typ zawartości MIME docelowego obiektu blobSpecify the MIME content type of a destination blob

Domyślnie narzędzie AzCopy ustawia typ zawartości do docelowego obiektu blob application/octet-stream.By default, AzCopy sets the content type of a destination blob to application/octet-stream. Począwszy od wersji 3.1.0, można jawnie określić typ zawartości przy użyciu opcji /SetContentType:[content-type].Beginning with version 3.1.0, you can explicitly specify the content type via the option /SetContentType:[content-type]. Ta składnia ustawia typ zawartości dla wszystkich obiektów blob w operacji przekazywania.This syntax sets the content type for all blobs in an upload operation.

AzCopy /Source:C:\myfolder\ /Dest:https://myaccount.blob.core.windows.net/myContainer/ /DestKey:key /Pattern:ab /SetContentType:video/mp4

Jeśli określisz /SetContentType bez wartości, AzCopy ustawia każdy obiekt blob lub typ zawartości pliku, zgodnie z jego rozszerzenie pliku.If you specify /SetContentType without a value, AzCopy sets each blob or file's content type according to its file extension.

AzCopy /Source:C:\myfolder\ /Dest:https://myaccount.blob.core.windows.net/myContainer/ /DestKey:key /Pattern:ab /SetContentType

Kopiowanie obiektów blob w magazynie obiektów BlobCopy blobs in Blob storage

Oto kilka sposobów, aby skopiować obiekty BLOB z jednej lokalizacji do innej przy użyciu narzędzia AzCopy.Let's look at several ways to copy blobs from one location to another using AzCopy.

Skopiuj pojedynczego obiektu blob z jednego kontenera do drugiej w ramach tego samego konta magazynuCopy a single blob from one container to another within the same storage account

AzCopy /Source:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer1 /Dest:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer2 /SourceKey:key /DestKey:key /Pattern:abc.txt

Podczas kopiowania obiektu blob w ramach konta magazynu, po stronie serwera kopii operacja została wykonana.When you copy a blob within a Storage account, a server-side copy operation is performed.

Kopiowanie pojedynczego obiektu blob z jednego konta magazynu do innegoCopy a single blob from one storage account to another

AzCopy /Source:https://sourceaccount.blob.core.windows.net/mycontainer1 /Dest:https://destaccount.blob.core.windows.net/mycontainer2 /SourceKey:key1 /DestKey:key2 /Pattern:abc.txt

Podczas kopiowania obiektu blob na kontach magazynu, po stronie serwera kopii operacja została wykonana.When you copy a blob across Storage accounts, a server-side copy operation is performed.

Skopiuj pojedynczego obiektu blob z regionu pomocniczego do regionu podstawowegoCopy a single blob from the secondary region to the primary region

AzCopy /Source:https://myaccount1-secondary.blob.core.windows.net/mynewcontainer1 /Dest:https://myaccount2.blob.core.windows.net/mynewcontainer2 /SourceKey:key1 /DestKey:key2 /Pattern:abc.txt

Należy pamiętać, że użytkownik musi mieć dostęp do odczytu magazynu geograficznie nadmiarowego umożliwia dostęp do magazynu pomocniczego.Note that you must have read-access geo-redundant storage enabled to access secondary storage.

Kopiowanie pojedynczego obiektu blob i jego migawki z jedno konto magazynu do innegoCopy a single blob and its snapshots from one storage account to another

AzCopy /Source:https://sourceaccount.blob.core.windows.net/mycontainer1 /Dest:https://destaccount.blob.core.windows.net/mycontainer2 /SourceKey:key1 /DestKey:key2 /Pattern:abc.txt /Snapshot

Po wykonaniu operacji kopiowania kontenera docelowego obejmuje obiektu blob i jego migawek.After the copy operation, the target container includes the blob and its snapshots. Zakładając, że obiekt blob w powyższym przykładzie ma dwa migawki, kontener zawiera następujące obiektów blob i migawki:Assuming the blob in the example above has two snapshots, the container includes the following blob and snapshots:

abc.txt
abc (2013-02-25 080757).txt
abc (2014-02-21 150331).txt

Skopiuj wszystkie obiekty BLOB w kontenerze na inne konto magazynuCopy all blobs in a container to another storage account

AzCopy /Source:https://sourceaccount.blob.core.windows.net/mycontainer1 
/Dest:https://destaccount.blob.core.windows.net/mycontainer2 /SourceKey:key1 /DestKey:key2 /S

Określenie opcji/s przekazywać zawartość rekursywnie określonego kontenera.Specifying option /S uploads the contents of the specified container recursively. Zobacz Przekaż wszystkie obiekty BLOB w folderze więcej informacji oraz przykład.See Upload all blobs in a folder for more information and an example.

Synchronicznie kopiować z jednego konta magazynu obiektów blob na innySynchronously copy blobs from one storage account to another

Narzędzie AzCopy domyślnie kopiuje dane między dwoma punktami końcowymi magazynu asynchronicznie.AzCopy by default copies data between two storage endpoints asynchronously. W związku z tym operacji kopiowania działa w tle przy użyciu pojemności nieużywanej przepustowości ma umowy dotyczącej poziomu usług pod względem jak szybko obiektu blob jest kopiowany i AzCopy okresowo sprawdza stan kopiowania do momentu Kopiowanie zakończone lub nie powiodło się.Therefore, the copy operation runs in the background using spare bandwidth capacity that has no SLA in terms of how fast a blob is copied, and AzCopy periodically checks the copy status until the copying is completed or failed.

/SyncCopy Opcja zapewnia, że operacji kopiowania pobiera spójne szybkości.The /SyncCopy option ensures that the copy operation gets consistent speed. Narzędzie AzCopy wykonuje synchroniczne kopiowania pobieranie obiektów blob można skopiować z określonego źródła do pamięci lokalnej, a następnie przekazywanie ich do miejsce docelowe magazynu obiektów Blob.AzCopy performs the synchronous copy by downloading the blobs to copy from the specified source to local memory, and then uploading them to the Blob storage destination.

AzCopy /Source:https://myaccount1.blob.core.windows.net/myContainer/ /Dest:https://myaccount2.blob.core.windows.net/myContainer/ /SourceKey:key1 /DestKey:key2 /Pattern:ab /SyncCopy

/SyncCopy może generować dodatkowe wyjście koszt w porównaniu do kopiowania asynchroniczne, zalecanym rozwiązaniem jest użycie tej opcji w maszynie Wirtualnej platformy Azure, który znajduje się w tym samym regionie co konta magazynu źródłowego, aby uniknąć kosztów wyjście./SyncCopy might generate additional egress cost compared to asynchronous copy, the recommended approach is to use this option in an Azure VM that is in the same region as your source storage account to avoid egress cost.

Pobierz pliki z pliku magazynuDownload files from File storage

Oto kilka sposobów pobieranie plików przy użyciu narzędzia AzCopy.Let's look at several ways to download files using AzCopy.

Pobierz pojedynczy plikDownload a single file

AzCopy /Source:https://myaccount.file.core.windows.net/myfileshare/myfolder1/ /Dest:C:\myfolder /SourceKey:key /Pattern:abc.txt

Jeśli określone źródło jest udział plików na platformę Azure, a następnie podaj nazwę pliku dokładną (np. abc.txt) do pobrania pojedynczy plik, lub określ opcję /S Aby pobrać wszystkie pliki w udziale rekursywnie.If the specified source is an Azure file share, then you must either specify the exact file name, (e.g. abc.txt) to download a single file, or specify option /S to download all files in the share recursively. Podjęto próbę Określ wzorzec pliku i opcji /S razem powoduje błąd.Attempting to specify both a file pattern and option /S together results in an error.

Pobierz wszystkie pliki w kataloguDownload all files in a directory

AzCopy /Source:https://myaccount.file.core.windows.net/myfileshare/ /Dest:C:\myfolder /SourceKey:key /S

Należy pamiętać, że puste foldery nie zostaną pobrane.Note that empty folders are not downloaded.

Przekazywanie plików do udziału plików na platformę AzureUpload files to an Azure file share

Oto kilka sposobów, aby przekazać pliki przy użyciu narzędzia AzCopy.Let's look at several ways to upload files using AzCopy.

Przekaż pojedynczego plikuUpload a single file

AzCopy /Source:C:\myfolder /Dest:https://myaccount.file.core.windows.net/myfileshare/ /DestKey:key /Pattern:abc.txt

Przekaż wszystkie pliki w folderzeUpload all files in a folder

AzCopy /Source:C:\myfolder /Dest:https://myaccount.file.core.windows.net/myfileshare/ /DestKey:key /S

Należy pamiętać, że puste foldery nie zostały przekazane.Note that empty folders are not uploaded.

Przekazywanie plików zgodnych z określonym wzorcemUpload files matching a specific pattern

AzCopy /Source:C:\myfolder /Dest:https://myaccount.file.core.windows.net/myfileshare/ /DestKey:key /Pattern:ab* /S

Skopiuj pliki w usłudze magazyn plikówCopy files in File storage

Oto kilka sposobów, aby skopiować pliki w udziale plików na platformę Azure przy użyciu narzędzia AzCopy.Let's look at several ways to copy files in an Azure file share using AzCopy.

Kopiowanie z jednym udziale plików do innegoCopy from one file share to another

AzCopy /Source:https://myaccount1.file.core.windows.net/myfileshare1/ /Dest:https://myaccount2.file.core.windows.net/myfileshare2/ /SourceKey:key1 /DestKey:key2 /S

Podczas kopiowania plików między udziałami plików po stronie serwera kopii operacja została wykonana.When you copy a file across file shares, a server-side copy operation is performed.

Kopiowanie z udziału plików na platformę Azure do magazynu obiektów BlobCopy from an Azure file share to Blob storage

AzCopy /Source:https://myaccount1.file.core.windows.net/myfileshare/ /Dest:https://myaccount2.blob.core.windows.net/mycontainer/ /SourceKey:key1 /DestKey:key2 /S

Podczas kopiowania pliku z udziału plików do obiektów blob, po stronie serwera kopii operacja została wykonana.When you copy a file from file share to blob, a server-side copy operation is performed.

Kopiowanie obiektu blob z magazynu obiektów Blob do udziału plików na platformę AzureCopy a blob from Blob storage to an Azure file share

AzCopy /Source:https://myaccount1.blob.core.windows.net/mycontainer/ /Dest:https://myaccount2.file.core.windows.net/myfileshare/ /SourceKey:key1 /DestKey:key2 /S

Podczas kopiowania pliku z obiektu blob do udziału plików, po stronie serwera kopii operacja została wykonana.When you copy a file from a blob to a file share, a server-side copy operation is performed.

Synchronicznie kopiować plikiSynchronously copy files

Można określić /SyncCopy opcję, aby skopiować dane z pliku magazynu do przechowywania plików, z pliku magazynu do magazynu obiektów Blob i z magazynu obiektów Blob do przechowywania plików synchronicznie, AzCopy przez pobieranie źródła danych do pamięci lokalnej i ponownie przekazać go do lokalizacji docelowej.You can specify the /SyncCopy option to copy data from File Storage to File Storage, from File Storage to Blob Storage and from Blob Storage to File Storage synchronously, AzCopy does this by downloading the source data to local memory and upload it again to destination. Stosuje standardowe wyjście kosztów.Standard egress cost applies.

AzCopy /Source:https://myaccount1.file.core.windows.net/myfileshare1/ /Dest:https://myaccount2.file.core.windows.net/myfileshare2/ /SourceKey:key1 /DestKey:key2 /S /SyncCopy

Podczas kopiowania z pliku magazynu do magazynu obiektów Blob, domyślnym typem obiektu blob jest blokowych obiektów blob; Użytkownik może określić opcję /BlobType:page zmienić typ docelowego obiektu blob.When copying from File storage to Blob storage, the default blob type is block blob; the user can specify the option /BlobType:page to change the destination blob type.

Należy pamiętać, że /SyncCopy może generować koszty dodatkowe wyjście w porównaniu do kopiowania asynchronicznego.Note that /SyncCopy might generate additional egress costs compared to asynchronous copy. Zalecanym podejściem jest użycie tej opcji w maszynie Wirtualnej platformy Azure, który znajduje się w tym samym regionie co konta magazynu źródłowego, aby uniknąć kosztów wyjście.The recommended approach is to use this option in the Azure VM which is in the same region as your source storage account to avoid egress cost.

Eksportowanie danych z magazynu tabelExport data from Table storage

Spójrzmy na eksportowanie danych z magazynem tabel Azure przy użyciu narzędzia AzCopy.Let's take a look at exporting data from Azure Table storage using AzCopy.

Eksportowanie tabeliExport a table

AzCopy /Source:https://myaccount.table.core.windows.net/myTable/ /Dest:C:\myfolder\ /SourceKey:key

Narzędzie AzCopy zapisuje plik manifestu do folderu określonej lokalizacji docelowej.AzCopy writes a manifest file to the specified destination folder. Plik manifestu jest używany w procesie importu do lokalizowania plików niezbędnych danych i sprawdzania poprawności danych.The manifest file is used in the import process to locate the necessary data files and perform data validation. Domyślnie plik manifestu używa następującej konwencji nazewnictwa:The manifest file uses the following naming convention by default:

<account name>_<table name>_<timestamp>.manifest

Użytkownik może również określić opcję /Manifest:<manifest file name> można ustawić nazwy pliku manifestu.User can also specify the option /Manifest:<manifest file name> to set the manifest file name.

AzCopy /Source:https://myaccount.table.core.windows.net/myTable/ /Dest:C:\myfolder\ /SourceKey:key /Manifest:abc.manifest

Podziel eksportu z magazynu tabel na wiele plikówSplit an export from Table storage into multiple files

AzCopy /Source:https://myaccount.table.core.windows.net/mytable/ /Dest:C:\myfolder /SourceKey:key /S /SplitSize:100

Korzysta z narzędzia AzCopy indeksu woluminu w nazwach plików danych podziału celu rozróżnienia wielu plików.AzCopy uses a volume index in the split data file names to distinguish multiple files. Indeks woluminu składa się z dwóch części indeksu zakresem kluczy partycji i podziału pliku indeksu.The volume index consists of two parts, a partition key range index and a split file index. Zarówno indeksy są liczony od zera.Both indexes are zero-based.

Indeks zakresem kluczy partycji jest 0, jeśli użytkownik nie określono opcji /PKRS.The partition key range index is 0 if the user does not specify option /PKRS.

Na przykład, załóżmy, że AzCopy generuje dwa pliki danych po użytkownika określa opcję /SplitSize.For instance, suppose AzCopy generates two data files after the user specifies option /SplitSize. Wynikowa nazwy pliku danych może być:The resulting data file names might be:

myaccount_mytable_20140903T051850.8128447Z_0_0_C3040FE8.json
myaccount_mytable_20140903T051850.8128447Z_0_1_0AB9AC20.json

Należy pamiętać, że minimalna możliwych wartości dla opcji /SplitSize wynosi 32 MB.Note that the minimum possible value for option /SplitSize is 32MB. Jeśli określone miejsce docelowe magazynu obiektów Blob, AzCopy dzieli pliku danych, po jego rozmiary przez nią miejsce osiągnie limit rozmiaru obiektów blob (200GB), niezależnie od tego, czy opcja /SplitSize został określony przez użytkownika.If the specified destination is Blob storage, AzCopy splits the data file once its sizes reaches the blob size limitation (200GB), regardless of whether option /SplitSize has been specified by the user.

Eksportowanie tabeli na format pliku danych JSON lub CSVExport a table to JSON or CSV data file format

Domyślnie narzędzie AzCopy eksportuje tabel do plików danych JSON.By default, AzCopy exports tables to JSON data files. Można określić opcję /PayloadFormat:JSON|CSV Eksportowanie tabel jako JSON lub CSV.You can specify the option /PayloadFormat:JSON|CSV to export the tables as JSON or CSV.

AzCopy /Source:https://myaccount.table.core.windows.net/myTable/ /Dest:C:\myfolder\ /SourceKey:key /PayloadFormat:CSV

Podczas określania format ładunku CSV, AzCopy także generuje plik schematu z rozszerzeniem pliku .schema.csv dla każdego pliku danych.When specifying the CSV payload format, AzCopy also generates a schema file with file extension .schema.csv for each data file.

Eksportowanie tabeli jednocześnie jednostekExport table entities concurrently

AzCopy /Source:https://myaccount.table.core.windows.net/myTable/ /Dest:C:\myfolder\ /SourceKey:key /PKRS:"aa#bb"

Narzędzie AzCopy uruchamia jednoczesnych operacji eksportowania jednostek, gdy użytkownik określi opcji /PKRS.AzCopy starts concurrent operations to export entities when the user specifies option /PKRS. Każda operacja eksportuje jednym zakresem kluczy partycji.Each operation exports one partition key range.

Należy pamiętać, że liczba jednoczesnych operacji również jest kontrolowane przez opcję /NC.Note that the number of concurrent operations is also controlled by option /NC. AzCopy używa liczba rdzeni procesorów jako wartość domyślną /NC podczas kopiowania jednostek tabeli, nawet jeśli /NC nie została określona.AzCopy uses the number of core processors as the default value of /NC when copying table entities, even if /NC was not specified. Gdy użytkownik określi opcji /PKRS, AzCopy używa mniejszej z dwóch wartości — zakresami kluczy partycji i jawnie lub niejawnie określono jednoczesnych operacji — do określić liczbę jednoczesnych operacji można uruchomić.When the user specifies option /PKRS, AzCopy uses the smaller of the two values - partition key ranges versus implicitly or explicitly specified concurrent operations - to determine the number of concurrent operations to start. Aby uzyskać więcej informacji, wpisz AzCopy /?:NC w wierszu polecenia.For more details, type AzCopy /?:NC at the command line.

Eksportowanie tabeli do magazynu obiektów BlobExport a table to Blob storage

AzCopy /Source:https://myaccount.table.core.windows.net/myTable/ /Dest:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer/ /SourceKey:key1 /Destkey:key2

Narzędzie AzCopy generuje plik danych JSON do kontenera obiektów blob z następującą konwencją:AzCopy generates a JSON data file into the blob container with following naming convention:

<account name>_<table name>_<timestamp>_<volume index>_<CRC>.json

Wygenerowany plik danych JSON następuje format ładunku dla minimalne metadane.The generated JSON data file follows the payload format for minimal metadata. Aby uzyskać więcej informacji na ten format ładunku, zobacz Format ładunku dla operacji usługi tabeli.For details on this payload format, see Payload Format for Table Service Operations.

Należy pamiętać, że podczas eksportowania tabel do obiektów blob, AzCopy jednostek tabeli do lokalnego tymczasowe pliki danych i następnie pobiera tych jednostek do obiektu blob.Note that when exporting tables to blobs, AzCopy downloads the Table entities to local temporary data files and then uploads those entities to the blob. Te dane tymczasowe pliki są umieszczane w folder plików dziennika z domyślnej ścieżki "%LocalAppData%\Microsoft\Azure\AzCopy", można określić opcję/Z: [arkusza pliku folder] do dziennika zmian lokalizacja folderu pliku i w związku z tym zmienić lokalizację plików danych tymczasowych.These temporary data files are put into the journal file folder with the default path "%LocalAppData%\Microsoft\Azure\AzCopy", you can specify option /Z:[journal-file-folder] to change the journal file folder location and thus change the temporary data files location. Dane tymczasowe, które rozmiaru plików zadecyduje o rozmiar jednostek tabeli i rozmiar określony /SplitSize opcji, chociaż plik danych tymczasowych w dysk lokalny jest usuwany natychmiast po przekazaniu obiektu blob, upewnij się, że masz wystarczająco lokalnego Miejsce na dysku do przechowywania plików danych tymczasowych, zanim zostaną one usunięte.The temporary data files' size is decided by your table entities' size and the size you specified with the option /SplitSize, although the temporary data file in local disk is deleted instantly once it has been uploaded to the blob, please make sure you have enough local disk space to store these temporary data files before they are deleted.

Importowanie danych do magazynu tabelImport data into Table storage

Spójrzmy na importowanie danych do magazynu tabel Azure przy użyciu narzędzia AzCopy.Let's take a look at importing data into Azure Table storage using AzCopy.

Importowanie tabeliImport a table

AzCopy /Source:C:\myfolder\ /Dest:https://myaccount.table.core.windows.net/mytable1/ /DestKey:key /Manifest:"myaccount_mytable_20140103T112020.manifest" /EntityOperation:InsertOrReplace

Opcja /EntityOperation wskazuje sposób wstawiania jednostek do tabeli.The option /EntityOperation indicates how to insert entities into the table. Możliwe wartości:Possible values are:

 • InsertOrSkip: Pomija istniejącej jednostki lub wstawia nową jednostkę, jeśli nie istnieje w tabeli.InsertOrSkip: Skips an existing entity or inserts a new entity if it does not exist in the table.
 • InsertOrMerge: Scala istniejącej jednostki lub wstawia nową jednostkę, jeśli nie istnieje w tabeli.InsertOrMerge: Merges an existing entity or inserts a new entity if it does not exist in the table.
 • InsertOrReplace: Zastępuje istniejące jednostki i wstawia nową jednostkę, jeśli nie istnieje w tabeli.InsertOrReplace: Replaces an existing entity or inserts a new entity if it does not exist in the table.

Zauważ, że nie można określić opcji /PKRS w scenariuszu importu.Note that you cannot specify option /PKRS in the import scenario. W odróżnieniu od scenariusza eksportu, w którym należy określić opcję /PKRS zacząć jednoczesnych operacji AzCopy jest uruchamiany jednoczesnych operacji domyślnie podczas importowania tabeli.Unlike the export scenario, in which you must specify option /PKRS to start concurrent operations, AzCopy starts concurrent operations by default when you import a table. Domyślna liczba jednoczesnych operacji uruchomiona jest równa liczbie procesorów; jednak można określić różne liczby równoczesnych z opcją /NC.The default number of concurrent operations started is equal to the number of core processors; however, you can specify a different number of concurrent with option /NC. Aby uzyskać więcej informacji, wpisz AzCopy /?:NC w wierszu polecenia.For more details, type AzCopy /?:NC at the command line.

Należy pamiętać, że narzędzie AzCopy obsługuje wyłącznie importowanie do formatu JSON, CSV nie.Note that AzCopy only supports importing for JSON, not CSV. AzCopy nie obsługuje importowania tabeli z JSON utworzonych przez użytkownika i pliki manifestu.AzCopy does not support table imports from user-created JSON and manifest files. Oba te pliki muszą pochodzić z narzędzia AzCopy tabeli eksportu.Both of these files must come from an AzCopy table export. Aby uniknąć błędów, nie zmodyfikuj wyeksportowanego JSON lub pliku manifestu.To avoid errors, please do not modify the exported JSON or manifest file.

Importowanie jednostek do tabeli z magazynu obiektów BlobImport entities into a table from Blob storage

Założono kontenera obiektów Blob zawiera następujące: plik A JSON reprezentujący tabel Azure i jego towarzyszący plik manifestu.Assume a Blob container contains the following: A JSON file representing an Azure Table and its accompanying manifest file.

myaccount_mytable_20140103T112020.manifest
myaccount_mytable_20140103T112020_0_0_0AF395F1DC42E952.json

Można uruchomić następujące polecenie, aby zaimportować jednostki do tabeli za pomocą pliku manifestu w danym kontenerze obiektów blob:You can run the following command to import entities into a table using the manifest file in that blob container:

AzCopy /Source:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /Dest:https://myaccount.table.core.windows.net/mytable /SourceKey:key1 /DestKey:key2 /Manifest:"myaccount_mytable_20140103T112020.manifest" /EntityOperation:"InsertOrReplace"

Inne funkcje AzCopyOther AzCopy features

Spójrzmy na innych funkcji AzCopy.Let's take a look at some other AzCopy features.

Tylko skopiować dane, które nie istnieje w docelowymOnly copy data that doesn't exist in the destination

/XO i /XN parametry umożliwiają Wyklucz zasoby starszej lub nowszej źródła zapobiega kopiowaniu odpowiednio.The /XO and /XN parameters allow you to exclude older or newer source resources from being copied, respectively. Jeśli chcesz skopiować źródła zasobów, które nie istnieje w docelowym, można określić oba parametry polecenia AzCopy:If you only want to copy source resources that don't exist in the destination, you can specify both parameters in the AzCopy command:

/Source:http://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /Dest:C:\myfolder /SourceKey:<sourcekey> /S /XO /XN

/Source:C:\myfolder /Dest:http://myaccount.file.core.windows.net/myfileshare /DestKey:<destkey> /S /XO /XN

/Source:http://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /Dest:http://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer1 /SourceKey:<sourcekey> /DestKey:<destkey> /S /XO /XN

Należy pamiętać, że to nie jest obsługiwana podczas źródłowe lub docelowe jest tabelą.Note that this is not supported when either the source or destination is a table.

Określ parametry wiersza polecenia przy użyciu pliku odpowiedziUse a response file to specify command-line parameters

AzCopy /@:"C:\responsefiles\copyoperation.txt"

Parametry wiersza polecenia AzCopy można umieścić w pliku odpowiedzi.You can include any AzCopy command-line parameters in a response file. Narzędzie AzCopy przetwarza parametrów w pliku tak, jakby były one określone w wierszu polecenia wykonywanie bezpośrednich podstawienia z zawartością pliku.AzCopy processes the parameters in the file as if they had been specified on the command line, performing a direct substitution with the contents of the file.

Załóżmy, plik odpowiedzi o nazwie copyoperation.txt, który zawiera następujące wiersze.Assume a response file named copyoperation.txt, that contains the following lines. Każdy parametr narzędzia AzCopy można określić w jednym wierszuEach AzCopy parameter can be specified on a single line

/Source:http://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /Dest:C:\myfolder /SourceKey:<sourcekey> /S /Y

lub na oddzielnych wierszach:or on separate lines:

/Source:http://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer
/Dest:C:\myfolder
/SourceKey:<sourcekey>
/S
/Y

Narzędzie AzCopy wynik negatywny, jeśli parametr można podzielić na dwa wiersze, jak pokazano poniżej, aby uzyskać /sourcekey parametru:AzCopy fails if you split the parameter across two lines, as shown here for the /sourcekey parameter:

http://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer
 C:\myfolder
/sourcekey:
<sourcekey>
/S
/Y

Użyj wielu plików odpowiedzi, aby określić parametry wiersza poleceniaUse multiple response files to specify command-line parameters

Załóżmy, plik odpowiedzi o nazwie source.txt , który określa kontener źródła:Assume a response file named source.txt that specifies a source container:

/Source:http://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer

I plik odpowiedzi o nazwie dest.txt określający folderu docelowego w systemie plików:And a response file named dest.txt that specifies a destination folder in the file system:

/Dest:C:\myfolder

I plik odpowiedzi o nazwie options.txt , który określa opcje narzędzia AzCopy:And a response file named options.txt that specifies options for AzCopy:

/S /Y

Aby wywołać narzędzia AzCopy z tych plików odpowiedzi, które znajdują się w katalogu C:\responsefiles, użyj tego polecenia:To call AzCopy with these response files, all of which reside in a directory C:\responsefiles, use this command:

AzCopy /@:"C:\responsefiles\source.txt" /@:"C:\responsefiles\dest.txt" /SourceKey:<sourcekey> /@:"C:\responsefiles\options.txt"  

Narzędzie AzCopy przetwarza to polecenie tak samo, jak gdyby uwzględnione wszystkie poszczególne parametry w wierszu polecenia:AzCopy processes this command just as it would if you included all of the individual parameters on the command line:

AzCopy /Source:http://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /Dest:C:\myfolder /SourceKey:<sourcekey> /S /Y

Określ sygnatury dostępu współdzielonego (SAS)Specify a shared access signature (SAS)

AzCopy /Source:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer1 /Dest:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer2 /SourceSAS:SAS1 /DestSAS:SAS2 /Pattern:abc.txt

Można również określić sygnatury dostępu Współdzielonego w kontenerze identyfikatora URI:You can also specify a SAS on the container URI:

AzCopy /Source:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer1/?SourceSASToken /Dest:C:\myfolder /S

Folder plików dziennikaJournal file folder

Zawsze, gdy wydać polecenie do narzędzia AzCopy, sprawdza czy istnieje w pliku dziennika w domyślnym folderze, lub czy istnieje w folderze określonej za pomocą tej opcji.Each time you issue a command to AzCopy, it checks whether a journal file exists in the default folder, or whether it exists in a folder that you specified via this option. Jeśli plik dziennika nie istnieje w każdym miejscu, AzCopy traktuje jako nowe działanie i generuje nowy plik dziennika.If the journal file does not exist in either place, AzCopy treats the operation as new and generates a new journal file.

Jeśli plik dziennika istnieje, narzędzie AzCopy sprawdza, czy wiersz polecenia, który możesz wpisać zgodny wiersz polecenia w pliku dziennika.If the journal file does exist, AzCopy checks whether the command line that you input matches the command line in the journal file. Jeśli dwa wiersze poleceń są zgodne, AzCopy wznawia działanie niekompletne.If the two command lines match, AzCopy resumes the incomplete operation. Jeśli nie są zgodne, zostanie wyświetlony monit albo zastąpić plik dziennika, można uruchomić nowej operacji lub Anuluj bieżącą operację.If they do not match, you are prompted to either overwrite the journal file to start a new operation, or to cancel the current operation.

Jeśli chcesz użyć domyślnej lokalizacji pliku dziennika:If you want to use the default location for the journal file:

AzCopy /Source:C:\myfolder /Dest:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /DestKey:key /Z

Jeśli pominięto opcję /Z, lub określ opcję /Z bez ścieżkę do folderu, jak pokazano powyżej, AzCopy tworzy plik dziennika w lokalizacji domyślnej, która jest %SystemDrive%\Users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Azure\AzCopy.If you omit option /Z, or specify option /Z without the folder path, as shown above, AzCopy creates the journal file in the default location, which is %SystemDrive%\Users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Azure\AzCopy. Jeśli istnieje już plik dziennika, AzCopy wznawia działanie na podstawie pliku dziennika.If the journal file already exists, then AzCopy resumes the operation based on the journal file.

Jeśli chcesz określić niestandardową lokalizację pliku dziennika:If you want to specify a custom location for the journal file:

AzCopy /Source:C:\myfolder /Dest:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /DestKey:key /Z:C:\journalfolder\

W tym przykładzie powoduje utworzenie pliku dziennika, jeśli jeszcze nie istnieje.This example creates the journal file if it does not already exist. Jeśli istnieje, narzędzie AzCopy wznawia działanie na podstawie pliku dziennika.If it does exist, then AzCopy resumes the operation based on the journal file.

Jeśli chcesz wznowić działanie narzędzia AzCopy:If you want to resume an AzCopy operation:

AzCopy /Z:C:\journalfolder\

W tym przykładzie wznawia Ostatnia operacja mogła zakończyć się niepowodzeniem, aby zakończyć.This example resumes the last operation, which may have failed to complete.

Wygenerowanie pliku dziennikaGenerate a log file

AzCopy /Source:C:\myfolder /Dest:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /DestKey:key /V

Jeśli określono opcję /V bez podawania ścieżkę pliku do pełnego dziennika, następnie AzCopy tworzy plik dziennika w lokalizacji domyślnej, która jest %SystemDrive%\Users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Azure\AzCopy.If you specify option /V without providing a file path to the verbose log, then AzCopy creates the log file in the default location, which is %SystemDrive%\Users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Azure\AzCopy.

W przeciwnym razie należy utworzyć plik dziennika w lokalizacji niestandardowej:Otherwise, you can create an log file in a custom location:

AzCopy /Source:C:\myfolder /Dest:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /DestKey:key /V:C:\myfolder\azcopy1.log

Należy pamiętać, że jeśli Określ ścieżkę względną po opcji /V, takich jak /V:test/azcopy1.log, a następnie pełnego dziennika jest tworzony w bieżącym katalogu roboczym w podfolderze o nazwie test.Note that if you specify a relative path following option /V, such as /V:test/azcopy1.log, then the verbose log is created in the current working directory within a subfolder named test.

Określ liczbę jednoczesnych operacji można uruchomićSpecify the number of concurrent operations to start

Opcja /NC określa liczbę jednoczesnych kopii operacji.Option /NC specifies the number of concurrent copy operations. Domyślnie narzędzie AzCopy uruchamia określonej liczby jednoczesnych operacji w celu zwiększenia przepływności transferu danych.By default, AzCopy starts a certain number of concurrent operations to increase the data transfer throughput. Operacjach tabeli liczba jednoczesnych operacji jest równa liczbie procesorów, które masz.For Table operations, the number of concurrent operations is equal to the number of processors you have. Dla operacji obiektów Blob i pliku, liczba jednoczesnych operacji jest równa 8 razy liczba procesorów posiadanego.For Blob and File operations, the number of concurrent operations is equal 8 times the number of processors you have. Jeśli używasz narzędzia AzCopy w niskiej przepustowości sieci, można określić mniejszą liczbę dla /NC uniknąć błąd spowodowany konkurencji zasobów.If you are running AzCopy across a low-bandwidth network, you can specify a lower number for /NC to avoid failure caused by resource competition.

Uruchom narzędzie AzCopy dla emulatora magazynu AzureRun AzCopy against the Azure Storage Emulator

Możesz uruchomić narzędzie AzCopy przed emulatora magazynu Azure dla obiektów blob:You can run AzCopy against the Azure Storage Emulator for blobs:

AzCopy /Source:https://127.0.0.1:10000/myaccount/mycontainer/ /Dest:C:\myfolder /SourceKey:key /SourceType:Blob /S

Można również uruchomić dla tabel:You can also run it for tables:

AzCopy /Source:https://127.0.0.1:10002/myaccount/mytable/ /Dest:C:\myfolder /SourceKey:key /SourceType:Table

Automatycznie określić typ zawartości obiektu BlobAutomatically determine Content Type of a Blob

Narzędzie AzCopy Określa typ zawartości obiektu blob na podstawie pliku JSON zawierający typ zawartości do mapowania rozszerzenia pliku.AzCopy determines content type of a blob based on a JSON file that stores content type to file extension mapping. Ten plik JSON o nazwie AzCopyConfig.json i znajduje się w katalogu narzędzia AzCopy.This JSON file is named AzCopyConfig.json, and is located in the AzCopy directory. Jeśli typ pliku, który nie jest na liście można dołączyć mapowania do pliku JSON:If you have a file type that is not in the list you can append the mapping to the JSON file:

{
 "MIMETypeMapping": {
  ".myext": "text/mycustomtype",
  .
  .
 }
}

Parametry AzCopyAzCopy Parameters

Poniżej opisano parametry narzędzia AzCopy.Parameters for AzCopy are described below. Można również wpisać jedną z następujących poleceń z poziomu wiersza polecenia, aby uzyskać pomoc przy użyciu narzędzia AzCopy:You can also type one of the following commands from the command line for help in using AzCopy:

 • Aby uzyskać szczegółową pomoc wiersza polecenia AzCopy: AzCopy /?For detailed command-line help for AzCopy: AzCopy /?
 • Szczegółowe informacje o żadnych parametrów narzędzia AzCopy: AzCopy /?:SourceKeyFor detailed help with any AzCopy parameter: AzCopy /?:SourceKey
 • Przykłady wiersza polecenia: AzCopy /?:SampleFor command-line examples: AzCopy /?:Sample

/ Źródła: "source"/Source:"source"

Określa źródło danych do skopiowania.Specifies the source data from which to copy. Źródło może być katalogu w systemie plików, kontenera obiektów blob, katalog wirtualny obiektów blob, udział pliku magazynu, katalog pliku magazynu lub tabeli platformy Azure.The source can be a file system directory, a blob container, a blob virtual directory, a storage file share, a storage file directory, or an Azure table.

Dotyczy: obiektów blob, plików, tabelApplicable to: Blobs, Files, Tables

/ Dest: "miejsce docelowe"/Dest:"destination"

Określa miejsce docelowe kopiowania.Specifies the destination to copy to. Miejsce docelowe może być katalogu w systemie plików, kontenera obiektów blob, katalog wirtualny obiektów blob, udział pliku magazynu, katalog pliku magazynu lub tabeli platformy Azure.The destination can be a file system directory, a blob container, a blob virtual directory, a storage file share, a storage file directory, or an Azure table.

Dotyczy: obiektów blob, plików, tabelApplicable to: Blobs, Files, Tables

/ Wzorca: "wzorzec pliku"/Pattern:"file-pattern"

Określa wzorzec pliku, która wskazuje plików do skopiowania.Specifies a file pattern that indicates which files to copy. Zachowanie parametru /Pattern zależy od lokalizacji źródła danych i obecności w trybie cykliczne.The behavior of the /Pattern parameter is determined by the location of the source data, and the presence of the recursive mode option. Za pomocą opcji opcji/s. jest określony tryb cykliczneRecursive mode is specified via option /S.

Jeśli określone źródło jest katalogiem w systemie plików, a następnie obowiązują standardowe symbole wieloznaczne i podać wzorzec pliku jest dopasowywana do plików w katalogu.If the specified source is a directory in the file system, then standard wildcards are in effect, and the file pattern provided is matched against files within the directory. Jeśli opcja/s jest określana, następnie AzCopy zgodny określony wzorzec względem wszystkich plików w wszystkie podfoldery znajdujące się poniżej katalogu.If option /S is specified, then AzCopy also matches the specified pattern against all files in any subfolders beneath the directory.

Jeśli określone źródło jest kontenera obiektów blob lub katalogu wirtualnego, symbole wieloznaczne nie są stosowane.If the specified source is a blob container or virtual directory, then wildcards are not applied. Jeśli opcja/s jest określana, następnie AzCopy interpretuje wzorzec określony plik jako prefiks obiektu blob.If option /S is specified, then AzCopy interprets the specified file pattern as a blob prefix. Jeśli opcja /S nie zostanie określony, następnie AzCopy zgodny z wzorcem pliku nazwami dokładne obiektów blob.If option /S is not specified, then AzCopy matches the file pattern against exact blob names.

Jeśli określone źródło jest udział plików na platformę Azure, należy określić nazwę pliku dokładne, (np. abc.txt) do skopiowania pojedynczy plik, lub określ opcję/s do skopiowania wszystkich plików w udziale rekursywnie.If the specified source is an Azure file share, then you must either specify the exact file name, (e.g. abc.txt) to copy a single file, or specify option /S to copy all files in the share recursively. Próba Określ zarówno pliku wzorca i opcja /S razem wyników błąd.Attempting to specify both a file pattern and option /S together results in an error.

AzCopy korzysta z uwzględnieniem wielkości liter dopasowanie, jeśli / Source jest kontenera obiektów blob lub katalogu wirtualnego obiektów blob i korzysta z odpowiadającym bez uwzględniania wielkości liter we wszystkich innych przypadkach.AzCopy uses case-sensitive matching when the /Source is a blob container or blob virtual directory, and uses case-insensitive matching in all the other cases.

Plik domyślny wzorzec używany, jeśli nie określono żadnych wzorzec pliku jest .The default file pattern used when no file pattern is specified is . dla lokalizacji systemu plików lub pustego prefiksu lokalizacji magazynu Azure.for a file system location or an empty prefix for an Azure Storage location. Nie można określać wielu wzorców pliku.Specifying multiple file patterns is not supported.

Dotyczy: obiektów blob, plikiApplicable to: Blobs, Files

/DestKey:"storage-key"/DestKey:"storage-key"

Określa klucz konta magazynu dla zasobu docelowego.Specifies the storage account key for the destination resource.

Dotyczy: obiektów blob, plików, tabelApplicable to: Blobs, Files, Tables

/ DestSAS: "tokenu sygnatury dostępu współdzielonego"/DestSAS:"sas-token"

Określa dostępu sygnatury dostępu Współdzielonego z uprawnieniami odczytu i zapisu dla miejsca docelowego (jeśli dotyczy).Specifies a Shared Access Signature (SAS) with READ and WRITE permissions for the destination (if applicable). Ująć SAS z cudzysłowami podwójnymi, jak mogą zawiera znaki specjalne wiersza polecenia.Surround the SAS with double quotes, as it may contains special command-line characters.

Zasób docelowy jest kontenera obiektów blob, udziału plików lub tabeli, można określić tę opcję, a następnie tokenu sygnatury dostępu Współdzielonego, czy jako element docelowy kontener obiektów blob, udziału plików lub tabeli identyfikatora URI, bez tej opcji można określić sygnatury dostępu Współdzielonego.If the destination resource is a blob container, file share or table, you can either specify this option followed by the SAS token, or you can specify the SAS as part of the destination blob container, file share or table's URI, without this option.

Jeśli na źródłowym i docelowym są oba obiekty BLOB, docelowego obiektu blob musi znajdować się w tym samym kontem magazynu obiektów blob źródła.If the source and destination are both blobs, then the destination blob must reside within the same storage account as the source blob.

Dotyczy: obiektów blob, plików, tabelApplicable to: Blobs, Files, Tables

/SourceKey:"storage-key"/SourceKey:"storage-key"

Określa klucz konta magazynu dla zasobu źródła.Specifies the storage account key for the source resource.

Dotyczy: obiektów blob, plików, tabelApplicable to: Blobs, Files, Tables

/ SourceSAS: "tokenu sygnatury dostępu współdzielonego"/SourceSAS:"sas-token"

Określa sygnaturę dostępu współdzielonego z uprawnieniami odczytu i listy dla źródła (jeśli dotyczy).Specifies a Shared Access Signature with READ and LIST permissions for the source (if applicable). Ująć SAS z cudzysłowami podwójnymi, jak mogą zawiera znaki specjalne wiersza polecenia.Surround the SAS with double quotes, as it may contains special command-line characters.

Jeśli zasób źródła jest kontenera obiektów blob, a podano klucz ani sygnatury dostępu Współdzielonego, kontenera obiektów blob jest odczytu za pomocą dostęp anonimowy.If the source resource is a blob container, and neither a key nor a SAS is provided, then the blob container is read via anonymous access.

Jeśli źródło jest udział plików lub tabeli, należy podać klucz lub sygnatury dostępu Współdzielonego.If the source is a file share or table, a key or a SAS must be provided.

Dotyczy: obiektów blob, plików, tabelApplicable to: Blobs, Files, Tables

/S/S

Określa tryb cyklicznych operacji kopiowania.Specifies recursive mode for copy operations. W trybie cykliczne AzCopy kopiuje wszystkie obiekty BLOB lub pliki zgodne ze wzorcem określonego pliku, włącznie z zawartymi w podfolderach.In recursive mode, AzCopy copies all blobs or files that match the specified file pattern, including those in subfolders.

Dotyczy: obiektów blob, plikiApplicable to: Blobs, Files

/ BlobType: "block" | "page" | "Dołącz"/BlobType:"block" | "page" | "append"

Określa, czy docelowego obiektu blob jest blokowych obiektów blob i stronicowych obiektów blob, uzupełnialny obiekt blob.Specifies whether the destination blob is a block blob, a page blob, or an append blob. Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przekazujesz obiektu blob.This option is applicable only when you are uploading a blob. W przeciwnym razie zostanie wygenerowany błąd.Otherwise, an error is generated. Jeśli obiektem docelowym jest obiektu blob, a ta opcja nie jest określona, domyślnie AzCopy tworzy blokowych obiektów blob.If the destination is a blob and this option is not specified, by default, AzCopy creates a block blob.

Dotyczy: obiektów blobApplicable to: Blobs

/ CheckMD5/CheckMD5

Oblicza Skrót MD5 danych pobrane i weryfikuje, czy skrótu MD5 przechowywana w obiekcie blob lub właściwość Content-MD5 pliku odpowiada obliczona wartość skrótu.Calculates an MD5 hash for downloaded data and verifies that the MD5 hash stored in the blob or file's Content-MD5 property matches the calculated hash. Wyboru MD5 jest domyślnie wyłączona, dlatego należy określić tę opcję, aby sprawdzić MD5 podczas pobierania danych.The MD5 check is turned off by default, so you must specify this option to perform the MD5 check when downloading data.

Należy pamiętać, że usługi Azure Storage nie gwarantuje, że skrótu MD5 przechowywane dla obiekt blob, czy plik jest aktualny.Note that Azure Storage doesn't guarantee that the MD5 hash stored for the blob or file is up-to-date. Odpowiada klienta MD5 aktualizowania obiektów blob lub plik jest modyfikowany.It is client's responsibility to update the MD5 whenever the blob or file is modified.

Narzędzie AzCopy zawsze ustawia właściwość Content-MD5 dla pliku lub obiektów blob platformy Azure po przekazać go do usługi.AzCopy always sets the Content-MD5 property for an Azure blob or file after uploading it to the service.

Dotyczy: obiektów blob, plikiApplicable to: Blobs, Files

/ Migawki/Snapshot

Wskazuje, czy należy przesłać migawki.Indicates whether to transfer snapshots. Ta opcja jest prawidłowy tylko w przypadku, gdy źródłem jest obiektu blob.This option is only valid when the source is a blob.

Migawki obiektu blob przekazanych zostały zmienione w następującym formacie: .extension nazwy obiektów blob (migawka time)The transferred blob snapshots are renamed in this format: blob-name (snapshot-time).extension

Domyślnie nie są kopiowane migawki.By default, snapshots are not copied.

Dotyczy: obiektów blobApplicable to: Blobs

/ V: [plików pełnego dziennika]/V:[verbose-log-file]

Komunikaty stanu pełne dane wyjściowe do pliku dziennika.Outputs verbose status messages into a log file.

Domyślnie plik dziennika pełne nosi nazwę AzCopyVerbose.log w %LocalAppData%\Microsoft\Azure\AzCopy.By default, the verbose log file is named AzCopyVerbose.log in %LocalAppData%\Microsoft\Azure\AzCopy. Jeśli określisz istniejącej lokalizacji plików dla tej opcji, pełny dziennik jest dołączany do tego pliku.If you specify an existing file location for this option, the verbose log is appended to that file.

Dotyczy: obiektów blob, plików, tabelApplicable to: Blobs, Files, Tables

/Z:[journal-file-folder]/Z:[journal-file-folder]

Określa folder plików dziennika dla wznawia działanie.Specifies a journal file folder for resuming an operation.

Narzędzie AzCopy zawsze obsługuje wznawianie, jeśli operacja została przerwana.AzCopy always supports resuming if an operation has been interrupted.

Jeśli ta opcja nie jest określony lub został określony bez ścieżki folderu, następnie AzCopy tworzy plik dziennika w lokalizacji domyślnej, czyli % LocalAppData%\Microsoft\Azure\AzCopy.If this option is not specified, or it is specified without a folder path, then AzCopy creates the journal file in the default location, which is %LocalAppData%\Microsoft\Azure\AzCopy.

Zawsze, gdy wydać polecenie do narzędzia AzCopy, sprawdza czy istnieje w pliku dziennika w domyślnym folderze, lub czy istnieje w folderze określonej za pomocą tej opcji.Each time you issue a command to AzCopy, it checks whether a journal file exists in the default folder, or whether it exists in a folder that you specified via this option. Jeśli plik dziennika nie istnieje w każdym miejscu, AzCopy traktuje jako nowe działanie i generuje nowy plik dziennika.If the journal file does not exist in either place, AzCopy treats the operation as new and generates a new journal file.

Jeśli plik dziennika istnieje, narzędzie AzCopy sprawdza, czy wiersz polecenia, który możesz wpisać zgodny wiersz polecenia w pliku dziennika.If the journal file does exist, AzCopy checks whether the command line that you input matches the command line in the journal file. Jeśli dwa wiersze poleceń są zgodne, AzCopy wznawia działanie niekompletne.If the two command lines match, AzCopy resumes the incomplete operation. Jeśli nie są zgodne, zostanie wyświetlony monit albo zastąpić plik dziennika, można uruchomić nowej operacji lub Anuluj bieżącą operację.If they do not match, you are prompted to either overwrite the journal file to start a new operation, or to cancel the current operation.

Plik dziennika jest usuwany po pomyślnym zakończeniu operacji.The journal file is deleted upon successful completion of the operation.

Należy pamiętać, że wznawia działanie z pliku dziennika utworzonego przez poprzednią wersję programu AzCopy nie jest obsługiwany.Note that resuming an operation from a journal file created by a previous version of AzCopy is not supported.

Dotyczy: obiektów blob, plików, tabelApplicable to: Blobs, Files, Tables

/@:"parameter-File"/@:"parameter-file"

Określa plik, który zawiera parametry.Specifies a file that contains parameters. Narzędzie AzCopy przetwarza parametrów w pliku, tak jakby były one określone w wierszu polecenia.AzCopy processes the parameters in the file just as if they had been specified on the command line.

W pliku odpowiedzi można określić wiele parametrów w jednym wierszu lub określ każdego parametru w osobnym wierszu.In a response file, you can either specify multiple parameters on a single line, or specify each parameter on its own line. Należy pamiętać, że poszczególne parametru nie może obejmować wiele wierszy.Note that an individual parameter cannot span multiple lines.

Pliki odpowiedzi mogą obejmować komentarze wierszy, które zaczynają się od symbolu #.Response files can include comments lines that begin with the # symbol.

Można określić wiele plików odpowiedzi.You can specify multiple response files. Jednak należy pamiętać, że narzędzie AzCopy nie obsługuje zagnieżdżone pliki odpowiedzi.However, note that AzCopy does not support nested response files.

Dotyczy: obiektów blob, plików, tabelApplicable to: Blobs, Files, Tables

/ Y/Y

Pomija wszystkie monity potwierdzenie narzędzia AzCopy.Suppresses all AzCopy confirmation prompts. Ta opcja umożliwia także użycie tokeny sygnatury dostępu Współdzielonego tylko do zapisu w przypadku scenariuszy przekazywania danych, gdy nie określono /XO i /XN.This option also allows the use of write-only SAS tokens for data upload scenarios, when /XO and /XN are not specified.

Dotyczy: obiektów blob, plików, tabelApplicable to: Blobs, Files, Tables

/L/L

Określa listę operację. dane nie zostaną skopiowane.Specifies a listing operation only; no data is copied.

AzCopy interpretuje korzystanie z tej opcji jako symulacji do uruchomienia wiersza polecenia, bez stosowania tej opcji /L i liczby ile obiekty są kopiowane, można określić opcję /V w tym samym czasie, aby sprawdzić, które obiekty są kopiowane w pełnego dziennika.AzCopy interprets the using of this option as a simulation for running the command line without this option /L and counts how many objects are copied, you can specify option /V at the same time to check which objects are copied in the verbose log.

Zachowanie tej opcji również jest określana przez lokalizację źródła danych i obecność cyklicznego opcji/s i pliku wzorca w trybie /Pattern.The behavior of this option is also determined by the location of the source data and the presence of the recursive mode option /S and file pattern option /Pattern.

Narzędzie AzCopy musi mieć uprawnienie listy i odczytu tej lokalizacji źródła przy użyciu tej opcji.AzCopy requires LIST and READ permission of this source location when using this option.

Dotyczy: obiektów blob, plikiApplicable to: Blobs, Files

/MT/MT

Ustawia czas ostatniej modyfikacji pobrany plik na taki sam jak źródłowego obiektu blob lub pliku.Sets the downloaded file's last-modified time to be the same as the source blob or file's.

Dotyczy: obiektów blob, plikiApplicable to: Blobs, Files

/XN/XN

Wyklucza nowszej zasobów źródła.Excludes a newer source resource. Zasób nie jest kopiowana, jeśli godzina ostatniej modyfikacji źródła jest taka sama lub nowsza niż docelowy.The resource is not copied if the last modified time of the source is the same or newer than destination.

Dotyczy: obiektów blob, plikiApplicable to: Blobs, Files

/XO/XO

Wyklucza starszych zasobów źródła.Excludes an older source resource. Zasób nie jest kopiowana, jeśli godzina ostatniej modyfikacji źródła jest taka sama lub starsza niż docelowy.The resource is not copied if the last modified time of the source is the same or older than destination.

Dotyczy: obiektów blob, plikiApplicable to: Blobs, Files

/A/A

Wysyła tylko pliki, które mają ustawiony atrybut archiwum.Uploads only files that have the Archive attribute set.

Dotyczy: obiektów blob, plikiApplicable to: Blobs, Files

/ IA: [RASHCNETOI]/IA:[RASHCNETOI]

Wysyła tylko pliki mające zestawu określonych atrybutów.Uploads only files that have any of the specified attributes set.

Dostępne atrybuty obejmują:Available attributes include:

 • R = plików tylko do odczytuR = Read-only files
 • = Plik gotowy do archiwizacjiA = Files ready for archiving
 • S = System plikówS = System files
 • H = ukryte plikiH = Hidden files
 • C = pliki skompresowaneC = Compressed files
 • N = normalne plikiN = Normal files
 • E = zaszyfrowane plikiE = Encrypted files
 • T = pliki tymczasoweT = Temporary files
 • O = plików trybu OfflineO = Offline files
 • I = indeksowane inne niż plikiI = Non-indexed files

Dotyczy: obiektów blob, plikiApplicable to: Blobs, Files

/XA:[RASHCNETOI]/XA:[RASHCNETOI]

Umożliwia wykluczenie plików, które nie ma żadnej z zestaw określonych atrybutów.Excludes files that have any of the specified attributes set.

Dostępne atrybuty obejmują:Available attributes include:

 • R = plików tylko do odczytuR = Read-only files
 • = Plik gotowy do archiwizacjiA = Files ready for archiving
 • S = System plikówS = System files
 • H = ukryte plikiH = Hidden files
 • C = pliki skompresowaneC = Compressed files
 • N = normalne plikiN = Normal files
 • E = zaszyfrowane plikiE = Encrypted files
 • T = pliki tymczasoweT = Temporary files
 • O = plików trybu OfflineO = Offline files
 • I = indeksowane inne niż plikiI = Non-indexed files

Dotyczy: obiektów blob, plikiApplicable to: Blobs, Files

/Delimiter:"delimiter"/Delimiter:"delimiter"

Wskazuje znak ogranicznika używany do ograniczania katalogów wirtualnych w nazwie obiektu blob.Indicates the delimiter character used to delimit virtual directories in a blob name.

Domyślnie używa narzędzia AzCopy / jako znak ogranicznika.By default, AzCopy uses / as the delimiter character. AzCopy obsługuje jednak przy użyciu znaków wspólnych (takich jak @, # lub %) jako ogranicznik.However, AzCopy supports using any common character (such as @, #, or %) as a delimiter. Jeśli potrzebujesz zawiera jeden z tych znaków specjalnych w wierszu polecenia, należy wpisać nazwę pliku z cudzysłowami podwójnymi.If you need to include one of these special characters on the command line, enclose the file name with double quotes.

Ta opcja ma zastosowanie tylko do pobrania obiektów blob.This option is only applicable for downloading blobs.

Dotyczy: obiektów blobApplicable to: Blobs

/ NC: "numer--równoczesnych operacji"/NC:"number-of-concurrent-operations"

Określa liczbę jednoczesnych operacji.Specifies the number of concurrent operations.

Narzędzie AzCopy domyślnie uruchamia określonej liczby jednoczesnych operacji w celu zwiększenia przepływności transferu danych.AzCopy by default starts a certain number of concurrent operations to increase the data transfer throughput. Należy pamiętać, że dużą liczbą jednoczesnych operacji w środowisku niskiej przepustowości może przeciąży połączenie sieciowe i zapobiec pełni ukończenie operacji.Note that large number of concurrent operations in a low-bandwidth environment may overwhelm the network connection and prevent the operations from fully completing. Ograniczenie przepustowości jednoczesnych operacji oparte na rzeczywiste dostępnej przepustowości sieci.Throttle concurrent operations based on actual available network bandwidth.

Górny limit liczby jednoczesnych operacji wynosi 512.The upper limit for concurrent operations is 512.

Dotyczy: obiektów blob, plików, tabelApplicable to: Blobs, Files, Tables

/ Źródłowa: "Blob" | "Tabela"/SourceType:"Blob" | "Table"

Określa, że source zasób jest dostępny w środowisku programistycznym lokalne uruchamianie w emulatorze magazynu obiektów blob.Specifies that the source resource is a blob available in the local development environment, running in the storage emulator.

Dotyczy: obiektów blob, tabelApplicable to: Blobs, Tables

/ DestType: "Blob" | "Tabela"/DestType:"Blob" | "Table"

Określa, że destination zasób jest dostępny w środowisku programistycznym lokalne uruchamianie w emulatorze magazynu obiektów blob.Specifies that the destination resource is a blob available in the local development environment, running in the storage emulator.

Dotyczy: obiektów blob, tabelApplicable to: Blobs, Tables

/ PKRS: "key1 klucz2 # klucz3 #..."/PKRS:"key1#key2#key3#..."

Dzieli zakresem kluczy partycji umożliwia eksportowanie danych z tabeli równolegle, co przyspiesza operacji eksportowania.Splits the partition key range to enable exporting table data in parallel, which increases the speed of the export operation.

Jeśli ta opcja nie jest określona, następnie AzCopy używa pojedynczego wątku do wyeksportowania jednostek tabeli.If this option is not specified, then AzCopy uses a single thread to export table entities. Na przykład, jeśli użytkownik określi /PKRS: "aa #bb", a następnie AzCopy uruchamia trzy jednoczesnych operacji.For example, if the user specifies /PKRS:"aa#bb", then AzCopy starts three concurrent operations.

Każda operacja eksportuje jednego z trzech zakresów klucza partycji, jak pokazano poniżej:Each operation exports one of three partition key ranges, as shown below:

[pierwszej partycji klucza, aa)[first-partition-key, aa)

[aa, bb)[aa, bb)

[bb, ostatnie partycji klucza][bb, last-partition-key]

Dotyczy: tabelApplicable to: Tables

/SplitSize:"file-size"/SplitSize:"file-size"

Określa wyeksportowany plik podzielić rozmiar w MB, minimalnym dozwolona wartość to 32.Specifies the exported file split size in MB, the minimal value allowed is 32.

Jeśli ta opcja nie jest określona, narzędzie AzCopy eksportuje dane tabeli w pojedynczym pliku.If this option is not specified, AzCopy exports table data to a single file.

Jeśli dane w tabeli są eksportowane do obiektu blob, a rozmiar wyeksportowany plik osiągnie limit 200 GB rozmiar obiektu blob, następnie AzCopy dzieli wyeksportowany plik, nawet jeśli ta opcja nie jest określona.If the table data is exported to a blob, and the exported file size reaches the 200 GB limit for blob size, then AzCopy splits the exported file, even if this option is not specified.

Dotyczy: tabelApplicable to: Tables

/EntityOperation:"InsertOrSkip" | "InsertOrMerge" | "InsertOrReplace"/EntityOperation:"InsertOrSkip" | "InsertOrMerge" | "InsertOrReplace"

Określa zachowanie importu danych tabeli.Specifies the table data import behavior.

 • InsertOrSkip - pomija istniejącej jednostki lub wstawia nową jednostkę, jeśli nie istnieje w tabeli.InsertOrSkip - Skips an existing entity or inserts a new entity if it does not exist in the table.
 • InsertOrMerge - scala istniejącej jednostki lub wstawia nową jednostkę, jeśli nie istnieje w tabeli.InsertOrMerge - Merges an existing entity or inserts a new entity if it does not exist in the table.
 • InsertOrReplace - zastępuje istniejącej jednostki lub wstawia nową jednostkę, jeśli nie istnieje w tabeli.InsertOrReplace - Replaces an existing entity or inserts a new entity if it does not exist in the table.

Dotyczy: tabelApplicable to: Tables

/Manifest:"manifest-file"/Manifest:"manifest-file"

Określa plik manifestu dla tabeli eksportowania i importowania operacji.Specifies the manifest file for the table export and import operation.

Ta opcja jest opcjonalny podczas operacji eksportowania, AzCopy generuje plik manifestu z wstępnie zdefiniowanej nazwy, jeśli ta opcja nie jest określona.This option is optional during the export operation, AzCopy generates a manifest file with predefined name if this option is not specified.

Ta opcja jest wymagana podczas operacji importowania do lokalizowania plików danych.This option is required during the import operation for locating the data files.

Dotyczy: tabelApplicable to: Tables

/SyncCopy/SyncCopy

Wskazuje, czy synchronicznie kopiowania obiektów blob lub plików między dwoma punktami końcowymi usługi Azure Storage.Indicates whether to synchronously copy blobs or files between two Azure Storage endpoints.

Narzędzie AzCopy domyślnie używa kopii asynchronicznych po stronie serwera.AzCopy by default uses server-side asynchronous copy. Wybierz tę opcję w celu wykonania kopii synchroniczne, który pobiera obiektów blob lub pliki do pamięci lokalnej i przekazuje je do magazynu Azure.Specify this option to perform a synchronous copy, which downloads blobs or files to local memory and then uploads them to Azure Storage.

Tej opcji można użyć podczas kopiowania plików w magazynie obiektów Blob, Magazyn plików, lub z magazynu obiektów Blob do przechowywania plików lub na odwrót.You can use this option when copying files within Blob storage, within File storage, or from Blob storage to File storage or vice versa.

Dotyczy: obiektów blob, plikiApplicable to: Blobs, Files

/ SetContentType: "content-type"/SetContentType:"content-type"

Określa typ zawartości MIME docelowym obiektów blob lub plików.Specifies the MIME content type for destination blobs or files.

Domyślnie narzędzie AzCopy ustawia typ zawartości dla obiekt blob lub pliku application/octet-stream.AzCopy sets the content type for a blob or file to application/octet-stream by default. Typ zawartości dla wszystkich obiektów blob lub plików można ustawić jawnie określając wartość dla tej opcji.You can set the content type for all blobs or files by explicitly specifying a value for this option.

Jeśli zostanie określona opcja bez wartości, AzCopy ustawia każdy obiekt blob lub typ zawartości pliku, zgodnie z jego rozszerzenie pliku.If you specify this option without a value, then AzCopy sets each blob or file's content type according to its file extension.

Dotyczy: obiektów blob, plikiApplicable to: Blobs, Files

/ PayloadFormat: "JSON" | "CSV"/PayloadFormat:"JSON" | "CSV"

Określa format pliku wyeksportowanych danych tabeli.Specifies the format of the table exported data file.

Jeśli ta opcja nie jest określona, domyślnie AzCopy eksportuje plik danych tabeli w formacie JSON.If this option is not specified, by default AzCopy exports table data file in JSON format.

Dotyczy: tabelApplicable to: Tables

Znane problemy i najlepsze rozwiązaniaKnown Issues and Best Practices

Spójrzmy na kilka znanych problemów i najlepsze rozwiązania.Let's take a look at some of the known issues and best practices.

Limit równoczesnych zapisów podczas kopiowania danychLimit concurrent writes while copying data

Podczas kopiowania obiektów blob lub pliki z narzędzia AzCopy, należy pamiętać, że inna aplikacja może modyfikować danych podczas kopiowania go.When you copy blobs or files with AzCopy, keep in mind that another application may be modifying the data while you are copying it. Jeśli to możliwe upewnij się, że dane, które są kopiowane nie jest modyfikowana podczas operacji kopiowania.If possible, ensure that the data you are copying is not being modified during the copy operation. Na przykład podczas kopiowania wirtualnego dysku twardego skojarzonego z maszyny wirtualnej platformy Azure, upewnij się, że żadne inne aplikacje są obecnie zapisywania wirtualnego dysku twardego.For example, when copying a VHD associated with an Azure virtual machine, make sure that no other applications are currently writing to the VHD. Dobrym sposobem na to jest dzierżawa zasobów do skopiowania.A good way to do this is by leasing the resource to be copied. Alternatywnie można najpierw Utwórz migawkę wirtualnego dysku twardego, a następnie skopiuj migawki.Alternately, you can create a snapshot of the VHD first and then copy the snapshot.

Jeśli nie można zapobiec inne aplikacje, zapisywania do obiektów blob lub plików, gdy są kopiowane, należy pamiętać, że w czasie, który kończy zadanie, kopiowanych zasobów może nie masz już pełna parzystości z zasobami źródła.If you cannot prevent other applications from writing to blobs or files while they are being copied, then keep in mind that by the time the job finishes, the copied resources may no longer have full parity with the source resources.

Włącz Algorytmy MD5 zgodne ze standardem FIPS dla narzędzia AzCopy podczas możesz "Użyj zgodnych algorytmów FIPS dla celów szyfrowania, mieszania i podpisywania."Enable FIPS-compliant MD5 algorithms for AzCopy when you "Use FIPS-compliant algorithms for encryption, hashing and signing."

AzCopy domyślnie używana implementacja .NET MD5 do obliczenia MD5 podczas kopiowania obiektów, ale istnieją pewne wymagania dotyczące zabezpieczeń, które AzCopy jest potrzebny do ustawienie MD5 zgodne ze standardem FIPS.AzCopy by default uses .NET MD5 implementation to calculate the MD5 when copying objects, but there are some security requirements that need AzCopy to enable FIPS-compliant MD5 setting.

Można utworzyć pliku app.config AzCopy.exe.config z właściwością AzureStorageUseV1MD5 i umieszcza je Zarezerwuj z AzCopy.exe.You can create an app.config file AzCopy.exe.config with property AzureStorageUseV1MD5 and put it aside with AzCopy.exe.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
 <appSettings>
  <add key="AzureStorageUseV1MD5" value="false"/>
 </appSettings>
</configuration>

Dla właściwości "AzureStorageUseV1MD5":For property "AzureStorageUseV1MD5":

 • Wartość true — wartość domyślna to narzędzie AzCopy używa implementacji .NET MD5.True - The default value, AzCopy uses .NET MD5 implementation.
 • FAŁSZ — AzCopy używa algorytmu MD5 zgodne ze standardem FIPS.False – AzCopy uses FIPS-compliant MD5 algorithm.

Domyślnie w systemie Windows są wyłączone zgodnych algorytmów FIPS.FIPS-compliant algorithms are disabled by default on Windows. Można zmienić to ustawienie zasad na tym komputerze.You can change this policy setting on your machine. W oknie uruchamiania (Windows + R), wpisz secpol.msc, aby otworzyć zasady zabezpieczeń lokalnych okna.In the Run window (Windows+R), type secpol.msc to open the Local Security Policy window. W ustawienia zabezpieczeń okna, przejdź do ustawienia zabezpieczeń > zasady lokalne > opcje zabezpieczeń.In the Security Settings window, navigate to Security Settings > Local Policies > Security Options. Zlokalizuj Kryptografia systemu: Użyj zgodnych algorytmów FIPS dla celów szyfrowania, mieszania i podpisywania zasad.Locate the System cryptography: Use FIPS-compliant algorithms for encryption, hashing and signing policy. Kliknij dwukrotnie zasadę, aby wyświetlić wartość wyświetlana w ustawienie zabezpieczeń kolumny.Double-click on the policy to see the value displayed in the Security Setting column.

Kolejne krokiNext steps

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Azure Storage i narzędzia AzCopy, zapoznaj się z następującymi zasobami:For more information about Azure Storage and AzCopy, see the following resources:

Dokumentacja magazynu Azure:Azure Storage documentation:

Wpisy blogu magazynu Azure:Azure Storage blog posts: