Transferowanie danych za pomocą narzędzia AzCopy w WindowsTransfer data with the AzCopy on Windows

AzCopy to narzędzie wiersza polecenia przeznaczone do kopiowania danych z systemu Microsoft Azure Blob, File i Table storage przy użyciu prostych poleceń zaprojektowane pod kątem optymalnej wydajności.AzCopy is a command-line utility designed for copying data to/from Microsoft Azure Blob, File, and Table storage, using simple commands designed for optimal performance. Dane można kopiować między systemem plików i kontem magazynu lub między kontami magazynu.You can copy data between a file system and a storage account, or between storage accounts.

Ważne

W tym artykule opisano starszą wersję narzędzia AzCopy.This article describes an older version of AzCopy. Aby zainstalować najnowszą wersję narzędzia AzCopy, zobacz AzCopy v10.To install the most recent version of AzCopy, see AzCopy v10.

Jeśli zdecydujesz się zainstalować starszą wersję programu AzCopy (AzCopy v8.1), następnie istnieje wiele wersji, które można pobrać.If you choose to install the older version of AzCopy (AzCopy v8.1), then there are multiple versions that you can download. Narzędzie AzCopy w Windows oferuje Windows style opcje wiersza polecenia.AzCopy on Windows offers Windows style command-line options. Narzędzie AzCopy w systemie Linux jest przeznaczony dla platform Linux, oferuje opcje wiersza polecenia w stylu POSIX.AzCopy on Linux targets Linux platforms offering POSIX style command-line options. W tym artykule opisano narzędzia AzCopy na Windows.This article covers AzCopy on Windows.

Pobierz i zainstaluj narzędzie AzCopy (v8.1) na WindowsDownload and install AzCopy (v8.1) on Windows

Pobierz AzCopy (v8.1) na Windows.Download the AzCopy (v8.1) on Windows.

Narzędzie AzCopy w wersji Windows 8.1AzCopy on Windows 8.1 Release Notes

 • Usługa TABLE service nie jest już obsługiwana w najnowszej wersji.Table service is no longer supported in the latest version. Jeśli używasz funkcji eksportowania tabeli, pobrać wersję 7.3 narzędzia AzCopy.If you use Table export feature, download AzCopy 7.3 version.
 • Utworzonych za pomocą platformy .NET Core 2.1 i wszystkie zależności platformy .NET Core teraz są spakowane w instalacji.Built with .NET Core 2.1, and all .NET Core dependencies are now packaged in the installation.
 • Dodano obsługę uwierzytelniania OAuth.Added OAuth authentication support. Użyj azcopy login zalogowanie się za pomocą usługi Azure Active Directory.Use azcopy login to log on using Azure Active Directory.

Narzędzia Azcopy z obsługą tabeli (v7.3)Azcopy with Table support (v7.3)

Pobierz 7.3 narzędzia AzCopy z obsługą tabeli.Download the AzCopy 7.3 with Table support.

Krok po instalacjiPost-installation Step

Po zainstalowaniu narzędzia AzCopy na za pomocą Instalatora Windows, Otwórz okno polecenia i przejdź do katalogu instalacyjnego programu AzCopy na komputerze — gdzie AzCopy.exe wykonywalny znajduje się.After installing AzCopy on Windows using the installer, open a command window and navigate to the AzCopy installation directory on your computer - where the AzCopy.exe executable is located. Jeśli to konieczne, można dodać lokalizacji instalacji narzędzia AzCopy do ścieżki systemowej.If desired, you can add the AzCopy installation location to your system path. Domyślnie narzędzie AzCopy jest zainstalowane na %ProgramFiles(x86)%\Microsoft SDKs\Azure\AzCopy lub %ProgramFiles%\Microsoft SDKs\Azure\AzCopy.By default, AzCopy is installed to %ProgramFiles(x86)%\Microsoft SDKs\Azure\AzCopy or %ProgramFiles%\Microsoft SDKs\Azure\AzCopy.

Pisanie pierwszego polecenia narzędzia AzCopyWriting your first AzCopy command

Podstawowa składnia polecenia narzędzia AzCopy jest:The basic syntax for AzCopy commands is:

AzCopy /Source:<source> /Dest:<destination> [Options]

W poniższych przykładach pokazano różne scenariusze dotyczące kopiowania danych do i z plików, tabel i obiektów blob systemu Azure firmy Microsoft.The following examples demonstrate a variety of scenarios for copying data to and from Microsoft Azure Blobs, Files, and Tables. Zapoznaj się parametrów narzędzia AzCopy sekcji, aby uzyskać szczegółowy opis parametrów użytych w każdym przykładzie.Refer to the AzCopy Parameters section for a detailed explanation of the parameters used in each sample.

Pobierz obiekty BLOB z magazynu obiektów BlobDownload blobs from Blob storage

Spójrzmy na kilka sposobów, aby pobierać obiekty BLOB przy użyciu narzędzia AzCopy.Let's look at several ways to download blobs using AzCopy.

Pobieranie pojedynczego obiektu blobDownload a single blob

AzCopy /Source:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /Dest:C:\myfolder /SourceKey:key /Pattern:"abc.txt"

Należy pamiętać, że jeśli folder C:\myfolder nie istnieje, narzędzie AzCopy utworzy go i pobierania abc.txt do nowego folderu.Note that if the folder C:\myfolder does not exist, AzCopy creates it and download abc.txt into the new folder.

Pobierz pojedynczy obiekt blob z regionu pomocniczegoDownload a single blob from the secondary region

AzCopy /Source:https://myaccount-secondary.blob.core.windows.net/mynewcontainer /Dest:C:\myfolder /SourceKey:key /Pattern:"abc.txt"

Należy pamiętać, że użytkownik musi mieć dostęp do odczytu magazynu geograficznie nadmiarowego włączone, aby uzyskać dostęp w regionie pomocniczym.Note that you must have read-access geo-redundant storage enabled to access the secondary region.

Pobierz wszystkie obiekty BLOB w kontenerzeDownload all blobs in a container

AzCopy /Source:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /Dest:C:\myfolder /SourceKey:key /S

Przyjęto założenie, że następujących obiektów blob znajdują się w określonym kontenerze:Assume the following blobs reside in the specified container:

abc.txt
abc1.txt
abc2.txt
vd1\a.txt
vd1\abcd.txt

Po zakończeniu operacji pobierania katalogu C:\myfolder zawiera następujące pliki:After the download operation, the directory C:\myfolder includes the following files:

C:\myfolder\abc.txt
C:\myfolder\abc1.txt
C:\myfolder\abc2.txt
C:\myfolder\vd1\a.txt
C:\myfolder\vd1\abcd.txt

Jeśli nie określisz opcji /S, nie obiekty BLOB są pobierane.If you do not specify option /S, no blobs are downloaded.

Pobieranie obiektów BLOB od określonego prefiksuDownload blobs with a specific prefix

AzCopy /Source:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /Dest:C:\myfolder /SourceKey:key /Pattern:a /S

Załóżmy, że następujących obiektów blob znajdują się w określonym kontenerze.Assume the following blobs reside in the specified container. Wszystkie obiekty BLOB rozpoczynający się od prefiksu a są pobierane:All blobs beginning with the prefix a are downloaded:

abc.txt
abc1.txt
abc2.txt
xyz.txt
vd1\a.txt
vd1\abcd.txt

Po zakończeniu operacji pobierania folderu C:\myfolder zawiera następujące pliki:After the download operation, the folder C:\myfolder includes the following files:

C:\myfolder\abc.txt
C:\myfolder\abc1.txt
C:\myfolder\abc2.txt

Prefiks mają zastosowanie do katalogu wirtualnego, który stanowi pierwszą część nazwy obiektu blob.The prefix applies to the virtual directory, which forms the first part of the blob name. W powyższym przykładzie katalog wirtualny nie pasuje określonego prefiksu, więc nie jest pobierana.In the example shown above, the virtual directory does not match the specified prefix, so it is not downloaded. Ponadto jeśli opcja /S nie zostanie określony, narzędzie AzCopy nie pobiera wszystkie obiekty BLOB.In addition, if the option /S is not specified, AzCopy does not download any blobs.

Ustaw czas ostatniej modyfikacji wyeksportowany plik, aby była taka sama jak obiekty BLOB źródłaSet the last-modified time of exported files to be same as the source blobs

AzCopy /Source:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /Dest:C:\myfolder /SourceKey:key /MT

Można również wykluczyć obiekty BLOB z operacji pobierania, w oparciu o czas ostatniej modyfikacji.You can also exclude blobs from the download operation based on their last-modified time. Na przykład, jeśli chcesz wykluczyć obiekty BLOB, w których ostatni czas modyfikacji jest tą samą lub nowszą niż plik docelowy, Dodaj /XN opcji:For example, if you want to exclude blobs whose last modified time is the same or newer than the destination file, add the /XN option:

AzCopy /Source:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /Dest:C:\myfolder /SourceKey:key /MT /XN

Jeśli chcesz wykluczyć obiekty BLOB, w których ostatni czas modyfikacji, to dodanie tej samej lub starszy niż plik docelowy /XO opcji:If you want to exclude blobs whose last modified time is the same or older than the destination file, add the /XO option:

AzCopy /Source:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /Dest:C:\myfolder /SourceKey:key /MT /XO

Przekazywanie obiektów blob do magazynu obiektów BlobUpload blobs to Blob storage

Spójrzmy na kilka sposobów przekazywania obiektów blob za pomocą narzędzia AzCopy.Let's look at several ways to upload blobs using AzCopy.

Przekaż jeden obiekt blobUpload a single blob

AzCopy /Source:C:\myfolder /Dest:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /DestKey:key /Pattern:"abc.txt"

Jeśli określony kontener docelowy nie istnieje, narzędzie AzCopy utworzy go i przekaże do niego plik.If the specified destination container does not exist, AzCopy creates it and uploads the file into it.

Przekaż jeden obiekt blob do katalogu wirtualnegoUpload a single blob to a virtual directory

AzCopy /Source:C:\myfolder /Dest:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer/vd /DestKey:key /Pattern:abc.txt

Jeśli określony katalog wirtualny nie istnieje, narzędzie AzCopy przekazuje plik do uwzględnienia katalogu wirtualnego w jego nazwę (np., vd/abc.txt w powyższym przykładzie).If the specified virtual directory does not exist, AzCopy uploads the file to include the virtual directory in its name (e.g., vd/abc.txt in the example above).

Przekazać wszystkie obiekty BLOB w folderzeUpload all blobs in a folder

AzCopy /Source:C:\myfolder /Dest:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /DestKey:key /S

Określenie opcji /S przesyła zawartość określonego katalogu do rekursywnie magazynu obiektów Blob, co oznacza, że wszystkie podfoldery i pliki również zostaną przekazane.Specifying option /S uploads the contents of the specified directory to Blob storage recursively, meaning that all subfolders and their files are uploaded as well. Na przykład załóżmy następujące pliki znajdują się w folderze C:\myfolder:For instance, assume the following files reside in folder C:\myfolder:

C:\myfolder\abc.txt
C:\myfolder\abc1.txt
C:\myfolder\abc2.txt
C:\myfolder\subfolder\a.txt
C:\myfolder\subfolder\abcd.txt

Po wykonaniu operacji przekazywania kontener zawiera następujące pliki:After the upload operation, the container includes the following files:

abc.txt
abc1.txt
abc2.txt
subfolder\a.txt
subfolder\abcd.txt

Jeśli nie określisz opcji /S, narzędzie AzCopy nie załaduje cyklicznie.If you do not specify option /S, AzCopy does not upload recursively. Po wykonaniu operacji przekazywania kontener zawiera następujące pliki:After the upload operation, the container includes the following files:

abc.txt
abc1.txt
abc2.txt

Przekazywanie obiektów blob pasujące do określonego wzorcaUpload blobs matching a specific pattern

AzCopy /Source:C:\myfolder /Dest:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /DestKey:key /Pattern:a* /S

Załóżmy następujące pliki znajdują się w folderze C:\myfolder:Assume the following files reside in folder C:\myfolder:

C:\myfolder\abc.txt
C:\myfolder\abc1.txt
C:\myfolder\abc2.txt
C:\myfolder\xyz.txt
C:\myfolder\subfolder\a.txt
C:\myfolder\subfolder\abcd.txt

Po wykonaniu operacji przekazywania kontener zawiera następujące pliki:After the upload operation, the container includes the following files:

abc.txt
abc1.txt
abc2.txt
subfolder\a.txt
subfolder\abcd.txt

Jeśli nie określisz opcji /S, narzędzie AzCopy przekazuje tylko obiekty BLOB, które nie znajdują się w katalogu wirtualnego:If you do not specify option /S, AzCopy only uploads blobs that don't reside in a virtual directory:

C:\myfolder\abc.txt
C:\myfolder\abc1.txt
C:\myfolder\abc2.txt

Określ typ zawartości MIME docelowego obiektu blobSpecify the MIME content type of a destination blob

Domyślnie narzędzie AzCopy ustawia typ zawartości do docelowego obiektu blob application/octet-stream.By default, AzCopy sets the content type of a destination blob to application/octet-stream. Począwszy od wersji 3.1.0 można jawnie określić typ zawartości za pomocą opcji /SetContentType:[content-type].Beginning with version 3.1.0, you can explicitly specify the content type via the option /SetContentType:[content-type]. Ta składnia ustawia typ zawartości dla wszystkich obiektów blob w operacji przekazywania.This syntax sets the content type for all blobs in an upload operation.

AzCopy /Source:C:\myfolder\ /Dest:https://myaccount.blob.core.windows.net/myContainer/ /DestKey:key /Pattern:ab /SetContentType:video/mp4

Jeśli określisz /SetContentType bez wartości, narzędzia AzCopy ustawia każdy obiekt blob lub typ zawartości pliku, zgodnie z jego rozszerzenie pliku.If you specify /SetContentType without a value, AzCopy sets each blob or file's content type according to its file extension.

AzCopy /Source:C:\myfolder\ /Dest:https://myaccount.blob.core.windows.net/myContainer/ /DestKey:key /Pattern:ab /SetContentType

Kopiowanie obiektów blob w magazynie obiektów BlobCopy blobs in Blob storage

Spójrzmy na kilka sposobów, aby kopiować obiekty BLOB z jednej lokalizacji do innej przy użyciu narzędzia AzCopy.Let's look at several ways to copy blobs from one location to another using AzCopy.

Skopiuj jeden obiekt blob z jednego kontenera do drugiej w ramach tego samego konta magazynuCopy a single blob from one container to another within the same storage account

AzCopy /Source:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer1 /Dest:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer2 /SourceKey:key /DestKey:key /Pattern:abc.txt

Podczas kopiowania obiektu blob na koncie magazynu kopiowania po stronie serwera operacja została wykonana.When you copy a blob within a Storage account, a server-side copy operation is performed.

Skopiuj jeden obiekt blob z jednego konta magazynu do innegoCopy a single blob from one storage account to another

AzCopy /Source:https://sourceaccount.blob.core.windows.net/mycontainer1 /Dest:https://destaccount.blob.core.windows.net/mycontainer2 /SourceKey:key1 /DestKey:key2 /Pattern:abc.txt

Podczas kopiowania obiektu blob na kontach magazynu kopiowania po stronie serwera operacja została wykonana.When you copy a blob across Storage accounts, a server-side copy operation is performed.

Skopiuj jeden obiekt blob z regionu pomocniczego do regionu podstawowegoCopy a single blob from the secondary region to the primary region

AzCopy /Source:https://myaccount1-secondary.blob.core.windows.net/mynewcontainer1 /Dest:https://myaccount2.blob.core.windows.net/mynewcontainer2 /SourceKey:key1 /DestKey:key2 /Pattern:abc.txt

Należy pamiętać, że użytkownik musi mieć dostęp do odczytu magazynu geograficznie nadmiarowego włączony dostęp do magazynu pomocniczego.Note that you must have read-access geo-redundant storage enabled to access secondary storage.

Skopiuj jeden obiekt blob i jego migawek z jednego konta magazynu do innegoCopy a single blob and its snapshots from one storage account to another

AzCopy /Source:https://sourceaccount.blob.core.windows.net/mycontainer1 /Dest:https://destaccount.blob.core.windows.net/mycontainer2 /SourceKey:key1 /DestKey:key2 /Pattern:abc.txt /Snapshot

Po zakończeniu operacji kopiowania kontener docelowy zawiera obiekt blob i jego migawek.After the copy operation, the target container includes the blob and its snapshots. Przy założeniu, że obiekt blob w powyższym przykładzie ma dwa migawki, kontener zawiera następujących obiektów blob i migawki:Assuming the blob in the example above has two snapshots, the container includes the following blob and snapshots:

abc.txt
abc (2013-02-25 080757).txt
abc (2014-02-21 150331).txt

Skopiuj wszystkie obiekty BLOB w kontenerze do innego konta magazynuCopy all blobs in a container to another storage account

AzCopy /Source:https://sourceaccount.blob.core.windows.net/mycontainer1 
/Dest:https://destaccount.blob.core.windows.net/mycontainer2 /SourceKey:key1 /DestKey:key2 /S

Określenie opcji /S służy do przekazywania zawartości rekursywnie określonego kontenera.Specifying option /S uploads the contents of the specified container recursively. Zobacz przekazać wszystkie obiekty BLOB w folderze uzyskać więcej informacji i obejrzeć przykład.See Upload all blobs in a folder for more information and an example.

Synchronicznie kopiować obiekty BLOB z jednego konta magazynu do innegoSynchronously copy blobs from one storage account to another

Narzędzie AzCopy domyślnie kopiuje dane między dwoma punktami końcowymi magazynu asynchronicznie.AzCopy by default copies data between two storage endpoints asynchronously. W związku z tym operacja kopiowania działa w tle za pomocą dyspozycyjność nieużywanej przepustowości, która została objęta umową SLA pod kątem jak szybko obiekt blob jest kopiowana i narzędzia AzCopy okresowo sprawdza stan kopiowania do momentu Kopiowanie ukończone lub nie powiodło się.Therefore, the copy operation runs in the background using spare bandwidth capacity that has no SLA in terms of how fast a blob is copied, and AzCopy periodically checks the copy status until the copying is completed or failed.

/SyncCopy Opcja gwarantuje, że operacji kopiowania pobiera szybkość spójne.The /SyncCopy option ensures that the copy operation gets consistent speed. Narzędzie AzCopy wykonuje synchroniczne kopiowania pobieranie obiektów blob, aby skopiować pochodzących z określonego źródła do pamięci lokalnej, a następnie przekazaniu ich do docelowego magazynu obiektów Blob.AzCopy performs the synchronous copy by downloading the blobs to copy from the specified source to local memory, and then uploading them to the Blob storage destination.

AzCopy /Source:https://myaccount1.blob.core.windows.net/myContainer/ /Dest:https://myaccount2.blob.core.windows.net/myContainer/ /SourceKey:key1 /DestKey:key2 /Pattern:ab /SyncCopy

/SyncCopy może generować koszty dodatkowe ruchu wychodzącego w porównaniu z asynchronicznego kopiowania, zalecanym podejściem jest użycie tej opcji w maszynie Wirtualnej platformy Azure, który znajduje się w tym samym regionie, co źródłowego konta magazynu w celu uniknięcia koszty ruchu wychodzącego./SyncCopy might generate additional egress cost compared to asynchronous copy, the recommended approach is to use this option in an Azure VM that is in the same region as your source storage account to avoid egress cost.

Pobierz pliki z usługi File storageDownload files from File storage

Spójrzmy na kilka sposobów pobierania plików przy użyciu narzędzia AzCopy.Let's look at several ways to download files using AzCopy.

Pobierz jeden plikDownload a single file

AzCopy /Source:https://myaccount.file.core.windows.net/myfileshare/myfolder1/ /Dest:C:\myfolder /SourceKey:key /Pattern:abc.txt

Jeśli określone źródło udziału plików platformy Azure, wówczas należy albo określić dokładnej nazwy pliku, (np. abc.txt) do pobrania jednego pliku lub wybierz opcję /S można pobrać wszystkich plików w lokalizacji udziału.If the specified source is an Azure file share, then you must either specify the exact file name, (e.g. abc.txt) to download a single file, or specify option /S to download all files in the share recursively. Podjęto próbę Określ wzorzec pliku i opcji /S razem będzie skutkowało błędem.Attempting to specify both a file pattern and option /S together results in an error.

Pobierz wszystkie pliki w kataloguDownload all files in a directory

AzCopy /Source:https://myaccount.file.core.windows.net/myfileshare/ /Dest:C:\myfolder /SourceKey:key /S

Należy zauważyć, że puste foldery nie zostaną pobrane.Note that empty folders are not downloaded.

Przekazywanie plików do udziału plików platformy AzureUpload files to an Azure file share

Spójrzmy na kilka sposobów na przekazywanie plików za pomocą narzędzia AzCopy.Let's look at several ways to upload files using AzCopy.

Przekazać jeden plikUpload a single file

AzCopy /Source:C:\myfolder /Dest:https://myaccount.file.core.windows.net/myfileshare/ /DestKey:key /Pattern:abc.txt

Przekazywanie wszystkich plików w folderzeUpload all files in a folder

AzCopy /Source:C:\myfolder /Dest:https://myaccount.file.core.windows.net/myfileshare/ /DestKey:key /S

Należy zauważyć, że puste foldery nie są przekazywane.Note that empty folders are not uploaded.

Przekaż pliki pasujące do określonego wzorcaUpload files matching a specific pattern

AzCopy /Source:C:\myfolder /Dest:https://myaccount.file.core.windows.net/myfileshare/ /DestKey:key /Pattern:ab* /S

Skopiuj pliki w usłudze File storageCopy files in File storage

Spójrzmy na kilka sposobów, aby skopiować pliki w udziale plików platformy Azure przy użyciu narzędzia AzCopy.Let's look at several ways to copy files in an Azure file share using AzCopy.

Kopiowanie z jednego udziału plików do innegoCopy from one file share to another

AzCopy /Source:https://myaccount1.file.core.windows.net/myfileshare1/ /Dest:https://myaccount2.file.core.windows.net/myfileshare2/ /SourceKey:key1 /DestKey:key2 /S

Podczas kopiowania plików między udziałami plików kopiowania po stronie serwera operacja została wykonana.When you copy a file across file shares, a server-side copy operation is performed.

Kopiowanie z udziału plików platformy Azure do magazynu obiektów BlobCopy from an Azure file share to Blob storage

AzCopy /Source:https://myaccount1.file.core.windows.net/myfileshare/ /Dest:https://myaccount2.blob.core.windows.net/mycontainer/ /SourceKey:key1 /DestKey:key2 /S

Podczas kopiowania pliku z udziału plików do obiektów blob, kopiowania po stronie serwera operacja została wykonana.When you copy a file from file share to blob, a server-side copy operation is performed.

Kopiowanie obiektu blob z magazynu obiektów Blob do udziału plików platformy AzureCopy a blob from Blob storage to an Azure file share

AzCopy /Source:https://myaccount1.blob.core.windows.net/mycontainer/ /Dest:https://myaccount2.file.core.windows.net/myfileshare/ /SourceKey:key1 /DestKey:key2 /S

Podczas kopiowania pliku z obiektu blob do udziału plików kopiowania po stronie serwera operacja została wykonana.When you copy a file from a blob to a file share, a server-side copy operation is performed.

Synchronicznie kopiowanie plikówSynchronously copy files

Można określić /SyncCopy opcji, aby skopiować dane z usługi File Storage do usługi File Storage z usługi File Storage do usługi Blob Storage i z usługi Blob Storage do przechowywania plików synchronicznie, narzędzie AzCopy to realizowane przez pobranie danych źródłowych do pamięci lokalnej i przekaż go ponownie do miejsce docelowe.You can specify the /SyncCopy option to copy data from File Storage to File Storage, from File Storage to Blob Storage and from Blob Storage to File Storage synchronously, AzCopy does this by downloading the source data to local memory and upload it again to destination. Wyjście standardowe są koszty.Standard egress cost applies.

AzCopy /Source:https://myaccount1.file.core.windows.net/myfileshare1/ /Dest:https://myaccount2.file.core.windows.net/myfileshare2/ /SourceKey:key1 /DestKey:key2 /S /SyncCopy

Podczas kopiowania z usługi File storage do magazynu obiektów Blob, domyślnym typem obiektów blob jest blokowy obiekt blob; Użytkownik może określić opcję /BlobType:page zmienić docelowy typ obiektu blob.When copying from File storage to Blob storage, the default blob type is block blob; the user can specify the option /BlobType:page to change the destination blob type.

Należy pamiętać, że /SyncCopy może wygenerować dodatkowy ruch wychodzący koszty w porównaniu do asynchronicznego kopiowania.Note that /SyncCopy might generate additional egress costs compared to asynchronous copy. Zalecanym podejściem jest użycie tej opcji w maszynie Wirtualnej platformy Azure, który znajduje się w tym samym regionie, co źródłowego konta magazynu w celu uniknięcia koszty ruchu wychodzącego.The recommended approach is to use this option in the Azure VM which is in the same region as your source storage account to avoid egress cost.

Eksportowanie danych z usługi Table storageExport data from Table storage

Spójrzmy na eksportowanie danych z usługi Azure Table storage przy użyciu narzędzia AzCopy.Let's take a look at exporting data from Azure Table storage using AzCopy.

Eksportowanie tabeliExport a table

AzCopy /Source:https://myaccount.table.core.windows.net/myTable/ /Dest:C:\myfolder\ /SourceKey:key

Narzędzie AzCopy zapisuje plik manifestu do folderu określonego docelowego.AzCopy writes a manifest file to the specified destination folder. Plik manifestu jest używany w procesie importu do lokalizowania plików niezbędnych danych i wykonywania sprawdzania poprawności danych.The manifest file is used in the import process to locate the necessary data files and perform data validation. Domyślnie plik manifestu używa następującej konwencji nazewnictwa:The manifest file uses the following naming convention by default:

<account name>_<table name>_<timestamp>.manifest

Użytkownik może również określić opcję /Manifest:<manifest file name> można ustawić nazwy pliku manifestu.User can also specify the option /Manifest:<manifest file name> to set the manifest file name.

AzCopy /Source:https://myaccount.table.core.windows.net/myTable/ /Dest:C:\myfolder\ /SourceKey:key /Manifest:abc.manifest

Podziel eksportu z usługi Table storage na wiele plikówSplit an export from Table storage into multiple files

AzCopy /Source:https://myaccount.table.core.windows.net/mytable/ /Dest:C:\myfolder /SourceKey:key /S /SplitSize:100

Korzysta z narzędzia AzCopy indeksu woluminu w nazwach plików danych podziału w celu rozróżnienia wielu plików.AzCopy uses a volume index in the split data file names to distinguish multiple files. Indeks woluminu, który składa się z dwóch części indeks zakres kluczy partycji i podziału plik indeksu.The volume index consists of two parts, a partition key range index and a split file index. Zarówno indeksów zaczynają się od zera.Both indexes are zero-based.

Indeks zakres kluczy partycji wynosi 0, jeśli użytkownik nie określono opcji /PKRS.The partition key range index is 0 if the user does not specify option /PKRS.

Na przykład załóżmy, że narzędzie AzCopy generuje dwa pliki danych po użytkownik Określa opcję /SplitSize.For instance, suppose AzCopy generates two data files after the user specifies option /SplitSize. Wynikowy nazwy pliku danych może być:The resulting data file names might be:

myaccount_mytable_20140903T051850.8128447Z_0_0_C3040FE8.json
myaccount_mytable_20140903T051850.8128447Z_0_1_0AB9AC20.json

Należy zauważyć, że minimalna możliwa wartość dla opcji /SplitSize wynosi 32 MB.Note that the minimum possible value for option /SplitSize is 32MB. Jeśli określone miejsce docelowe jest magazynu obiektów Blob, narzędzia AzCopy dzieli pliku danych, po jego rozmiary osiągnie limit rozmiaru obiektów blob (200GB), niezależnie od tego, czy opcja /SplitSize został określony przez użytkownika.If the specified destination is Blob storage, AzCopy splits the data file once its sizes reaches the blob size limitation (200GB), regardless of whether option /SplitSize has been specified by the user.

Eksportowanie tabeli z formatem pliku danych JSON lub CSVExport a table to JSON or CSV data file format

Domyślnie narzędzie AzCopy eksportuje tabel do plików danych JSON.By default, AzCopy exports tables to JSON data files. Można określić opcję /PayloadFormat:JSON|CSV Eksportowanie tabel jako JSON lub CSV.You can specify the option /PayloadFormat:JSON|CSV to export the tables as JSON or CSV.

AzCopy /Source:https://myaccount.table.core.windows.net/myTable/ /Dest:C:\myfolder\ /SourceKey:key /PayloadFormat:CSV

Podczas określania ładunku w formacie CSV, narzędzia AzCopy również wygenerowanie pliku schematu z rozszerzeniem pliku .schema.csv dla każdego pliku danych.When specifying the CSV payload format, AzCopy also generates a schema file with file extension .schema.csv for each data file.

Eksportowanie tabeli jednocześnie jednostekExport table entities concurrently

AzCopy /Source:https://myaccount.table.core.windows.net/myTable/ /Dest:C:\myfolder\ /SourceKey:key /PKRS:"aa#bb"

Narzędzie AzCopy uruchamia jednoczesnych operacji eksportowania jednostki po użytkownik Określa opcję /PKRS.AzCopy starts concurrent operations to export entities when the user specifies option /PKRS. Każda operacja Eksportuje jeden zakres kluczy partycji.Each operation exports one partition key range.

Należy pamiętać, że liczby operacji jednoczesnych również jest kontrolowane przez opcję /NC.Note that the number of concurrent operations is also controlled by option /NC. Narzędzie AzCopy używa liczba rdzeni procesorów jako wartość domyślną /NC podczas kopiowania jednostki z tabeli, nawet wtedy, gdy /NC nie został określony.AzCopy uses the number of core processors as the default value of /NC when copying table entities, even if /NC was not specified. Kiedy użytkownik Określa opcję /PKRS, narzędzia AzCopy korzysta z mniejszą z dwóch wartości — zakresów kluczy partycji i niejawnie lub jawnie określony współbieżnych operacji — do określenia liczby jednoczesnych operacji, aby rozpocząć.When the user specifies option /PKRS, AzCopy uses the smaller of the two values - partition key ranges versus implicitly or explicitly specified concurrent operations - to determine the number of concurrent operations to start. Aby uzyskać więcej informacji, wpisz AzCopy /?:NC w wierszu polecenia.For more details, type AzCopy /?:NC at the command line.

Eksportowanie tabeli do magazynu obiektów BlobExport a table to Blob storage

AzCopy /Source:https://myaccount.table.core.windows.net/myTable/ /Dest:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer/ /SourceKey:key1 /Destkey:key2

Narzędzie AzCopy generuje plik danych JSON do kontenera obiektów blob z następującą konwencją nazewnictwa:AzCopy generates a JSON data file into the blob container with following naming convention:

<account name>_<table name>_<timestamp>_<volume index>_<CRC>.json

Wygenerowany plik JSON w danych następuje format ładunku minimalne metadane.The generated JSON data file follows the payload format for minimal metadata. Szczegółowe informacje na temat tego formatu ładunek, Format ładunku dla operacji usługi tabeli.For details on this payload format, see Payload Format for Table Service Operations.

Należy pamiętać, że podczas eksportowania tabele, obiekty BLOB, narzędzia AzCopy pliki do pobrania jednostki z tabeli do lokalnych danych tymczasowych plików, a następnie przekazuje te jednostki do obiektu blob.Note that when exporting tables to blobs, AzCopy downloads the Table entities to local temporary data files and then uploads those entities to the blob. Te pliki tymczasowe dane są umieszczane w folder plików dziennika przy użyciu domyślnej ścieżki "%LocalAppData%\Microsoft\Azure\AzCopy", można określić opcję/Z: [dziennika pliku folder] do dziennika zmian lokalizacja folderu plików i dlatego Zmień lokalizację plików danych tymczasowych.These temporary data files are put into the journal file folder with the default path "%LocalAppData%\Microsoft\Azure\AzCopy", you can specify option /Z:[journal-file-folder] to change the journal file folder location and thus change the temporary data files location. Dane tymczasowe, których rozmiar plików, decydują rozmiar jednostek tabeli i rozmiar, określony /SplitSize opcji, mimo, że plik danych tymczasowych na dysku lokalnym jest usuwany natychmiast po został przekazany do obiektu blob, upewnij się, że masz wystarczająco lokalne Miejsce na dysku do przechowywania plików danych tymczasowych, zanim zostaną one usunięte.The temporary data files' size is decided by your table entities' size and the size you specified with the option /SplitSize, although the temporary data file in local disk is deleted instantly once it has been uploaded to the blob, please make sure you have enough local disk space to store these temporary data files before they are deleted.

Importowanie danych do usługi Table storageImport data into Table storage

Spójrzmy na importowanie danych do usługi Azure Table storage przy użyciu narzędzia AzCopy.Let's take a look at importing data into Azure Table storage using AzCopy.

Importuj tabelęImport a table

AzCopy /Source:C:\myfolder\ /Dest:https://myaccount.table.core.windows.net/mytable1/ /DestKey:key /Manifest:"myaccount_mytable_20140103T112020.manifest" /EntityOperation:InsertOrReplace

Opcja /EntityOperation wskazuje sposób wstawiania jednostki do tabeli.The option /EntityOperation indicates how to insert entities into the table. Możliwe wartości:Possible values are:

 • InsertOrSkip: Pomija istniejącej jednostki lub wstawia nową jednostkę, jeśli nie istnieje w tabeli.InsertOrSkip: Skips an existing entity or inserts a new entity if it does not exist in the table.
 • InsertOrMerge: Scala istniejącej jednostki lub wstawia nową jednostkę, jeśli nie istnieje w tabeli.InsertOrMerge: Merges an existing entity or inserts a new entity if it does not exist in the table.
 • InsertOrReplace: Zastępuje istniejące jednostki lub wstawia nową jednostkę, jeśli nie istnieje w tabeli.InsertOrReplace: Replaces an existing entity or inserts a new entity if it does not exist in the table.

Zauważ, że nie można określić opcji /PKRS w scenariuszu importu.Note that you cannot specify option /PKRS in the import scenario. W odróżnieniu od scenariusza eksportu, w którym należy określić opcję /PKRS można uruchomić operacji jednoczesnych, narzędzia AzCopy jest uruchamiany jednoczesnych operacji domyślnie podczas importowania tabeli.Unlike the export scenario, in which you must specify option /PKRS to start concurrent operations, AzCopy starts concurrent operations by default when you import a table. Domyślna liczba jednoczesnych operacji pracy jest równa liczbie procesorów; jednak można określić różne liczby równoczesnych z opcją /NC.The default number of concurrent operations started is equal to the number of core processors; however, you can specify a different number of concurrent with option /NC. Aby uzyskać więcej informacji, wpisz AzCopy /?:NC w wierszu polecenia.For more details, type AzCopy /?:NC at the command line.

Należy pamiętać, że narzędzie AzCopy obsługuje tylko importowania dla formatu JSON, a nie CSV.Note that AzCopy only supports importing for JSON, not CSV. Narzędzie AzCopy nie obsługuje importu tabeli z utworzonych przez użytkownika do JSON i pliki manifestu.AzCopy does not support table imports from user-created JSON and manifest files. Oba te pliki muszą pochodzić z eksportową tabeli narzędzia AzCopy.Both of these files must come from an AzCopy table export. Aby uniknąć błędów, nie zmodyfikuj wyeksportowanego za pomocą pliku JSON lub plik manifestu.To avoid errors, please do not modify the exported JSON or manifest file.

Zaimportować jednostki do tabeli z magazynu obiektów BlobImport entities into a table from Blob storage

Przyjęto założenie, że kontener obiektów Blob zawiera następujące elementy: Plik w formacie JSON reprezentująca tabeli platformy Azure i jej towarzyszącego pliku manifestu.Assume a Blob container contains the following: A JSON file representing an Azure Table and its accompanying manifest file.

myaccount_mytable_20140103T112020.manifest
myaccount_mytable_20140103T112020_0_0_0AF395F1DC42E952.json

Można uruchomić następujące polecenie, aby zaimportować jednostki do tabeli za pomocą pliku manifestu w tym kontenerze obiektów blob:You can run the following command to import entities into a table using the manifest file in that blob container:

AzCopy /Source:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /Dest:https://myaccount.table.core.windows.net/mytable /SourceKey:key1 /DestKey:key2 /Manifest:"myaccount_mytable_20140103T112020.manifest" /EntityOperation:"InsertOrReplace"

Inne funkcje programu AzCopyOther AzCopy features

Spójrzmy na niektóre funkcje narzędzia AzCopy.Let's take a look at some other AzCopy features.

Kopiuj tylko te dane, które nie istnieje w miejscu docelowymOnly copy data that doesn't exist in the destination

/XO i /XN parametry umożliwiają Wyklucz zasoby źródłowe starszego lub nowszego kopiowaniu, odpowiednio.The /XO and /XN parameters allow you to exclude older or newer source resources from being copied, respectively. Jeśli chcesz skopiować zasoby źródłowe, które nie istnieją w miejscu docelowym, można określić obu parametrów w poleceniu narzędzia AzCopy:If you only want to copy source resources that don't exist in the destination, you can specify both parameters in the AzCopy command:

/Source:http://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /Dest:C:\myfolder /SourceKey:<sourcekey> /S /XO /XN

/Source:C:\myfolder /Dest:http://myaccount.file.core.windows.net/myfileshare /DestKey:<destkey> /S /XO /XN

/Source:http://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /Dest:http://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer1 /SourceKey:<sourcekey> /DestKey:<destkey> /S /XO /XN

Należy pamiętać, że to nie jest obsługiwany podczas źródłowym lub docelowym jest tabelą.Note that this is not supported when either the source or destination is a table.

Użyj pliku odpowiedzi, aby określić parametry wiersza poleceniaUse a response file to specify command-line parameters

AzCopy /@:"C:\responsefiles\copyoperation.txt"

Parametry wiersza polecenia narzędzia AzCopy można uwzględnić w pliku odpowiedzi.You can include any AzCopy command-line parameters in a response file. Narzędzie AzCopy przetwarza parametry w pliku tak, jakby były one określone w wierszu polecenia wykonywania bezpośrednie podstawianie przy użyciu zawartości pliku.AzCopy processes the parameters in the file as if they had been specified on the command line, performing a direct substitution with the contents of the file.

Przyjęto założenie, plik odpowiedzi, o nazwie copyoperation.txt, który zawiera następujące wiersze.Assume a response file named copyoperation.txt, that contains the following lines. Każdy parametr narzędzia AzCopy można określić w jednym wierszuEach AzCopy parameter can be specified on a single line

/Source:http://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /Dest:C:\myfolder /SourceKey:<sourcekey> /S /Y

lub w postaci odrębnych, wiersze:or on separate lines:

/Source:http://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer
/Dest:C:\myfolder
/SourceKey:<sourcekey>
/S
/Y

Narzędzie AzCopy nie działa, jeśli parametr można podzielić na dwa wiersze, jak pokazano poniżej, aby uzyskać /sourcekey parametru:AzCopy fails if you split the parameter across two lines, as shown here for the /sourcekey parameter:

http://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer
 C:\myfolder
/sourcekey:
<sourcekey>
/S
/Y

Użyj wielu plików odpowiedzi, aby określić parametry wiersza poleceniaUse multiple response files to specify command-line parameters

Przyjęto założenie, plik odpowiedzi, o nazwie source.txt kontenera źródłowego, który określa:Assume a response file named source.txt that specifies a source container:

/Source:http://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer

I plik odpowiedzi, o nazwie dest.txt określający folder docelowy w systemie plików:And a response file named dest.txt that specifies a destination folder in the file system:

/Dest:C:\myfolder

I plik odpowiedzi, o nazwie options.txt , który określa opcje dla narzędzia AzCopy:And a response file named options.txt that specifies options for AzCopy:

/S /Y

Aby wywołać narzędzia AzCopy z tymi plikami odpowiedzi, które znajdują się w katalogu C:\responsefiles, użyj tego polecenia:To call AzCopy with these response files, all of which reside in a directory C:\responsefiles, use this command:

AzCopy /@:"C:\responsefiles\source.txt" /@:"C:\responsefiles\dest.txt" /SourceKey:<sourcekey> /@:"C:\responsefiles\options.txt"  

Narzędzie AzCopy przetwarza tego polecenia, tak jak w przypadku dołączenia wszystkich poszczególnych parametrów w wierszu polecenia:AzCopy processes this command just as it would if you included all of the individual parameters on the command line:

AzCopy /Source:http://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /Dest:C:\myfolder /SourceKey:<sourcekey> /S /Y

Określ sygnatury dostępu współdzielonego (SAS)Specify a shared access signature (SAS)

AzCopy /Source:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer1 /Dest:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer2 /SourceSAS:SAS1 /DestSAS:SAS2 /Pattern:abc.txt

Można również określić sygnatury dostępu Współdzielonego dla kontenera identyfikatora URI:You can also specify a SAS on the container URI:

AzCopy /Source:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer1/?SourceSASToken /Dest:C:\myfolder /S

Folder plików dziennikaJournal file folder

Każdorazowo, gdy wydać polecenie do narzędzia AzCopy, sprawdza czy istnieje plik dziennika w folderze domyślnym, lub czy istnieje w folderze, który określono za pomocą tej opcji.Each time you issue a command to AzCopy, it checks whether a journal file exists in the default folder, or whether it exists in a folder that you specified via this option. Jeśli plik dziennika nie istnieje w dowolnym miejscu, narzędzia AzCopy traktuje operacji jako nowe i generuje nowy plik dziennika.If the journal file does not exist in either place, AzCopy treats the operation as new and generates a new journal file.

Jeśli plik dziennika istnieje, narzędzie AzCopy sprawdza, czy wiersza polecenia, które należy wprowadzić pasuje do wiersza polecenia w pliku dziennika.If the journal file does exist, AzCopy checks whether the command line that you input matches the command line in the journal file. Jeśli dwa wiersze poleceń są zgodne, narzędzia AzCopy Wznawia Nieukończona operacja.If the two command lines match, AzCopy resumes the incomplete operation. Jeśli nie są zgodne, monit albo zastąpienia pliku dziennika, można uruchomić nowej operacji lub Anuluj bieżącą operację.If they do not match, you are prompted to either overwrite the journal file to start a new operation, or to cancel the current operation.

Jeśli chcesz użyć domyślnej lokalizacji pliku dziennika:If you want to use the default location for the journal file:

AzCopy /Source:C:\myfolder /Dest:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /DestKey:key /Z

Jeżeli pominięto opcję /Z, lub wybierz opcję /Z bez ścieżki folderu, jak pokazano powyżej, narzędzia AzCopy tworzy plik dziennika w lokalizacji domyślnej, która jest %SystemDrive%\Users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Azure\AzCopy.If you omit option /Z, or specify option /Z without the folder path, as shown above, AzCopy creates the journal file in the default location, which is %SystemDrive%\Users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Azure\AzCopy. Jeśli plik dziennika już istnieje, narzędzia AzCopy wznawia działanie na podstawie pliku dziennika.If the journal file already exists, then AzCopy resumes the operation based on the journal file.

Jeśli chcesz określić niestandardową lokalizację pliku dziennika:If you want to specify a custom location for the journal file:

AzCopy /Source:C:\myfolder /Dest:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /DestKey:key /Z:C:\journalfolder\

Ten przykład tworzy plik dziennika, jeśli jeszcze nie istnieje.This example creates the journal file if it does not already exist. Jeśli istnieje, narzędzie AzCopy wznawia działanie na podstawie pliku dziennika.If it does exist, then AzCopy resumes the operation based on the journal file.

Jeśli chcesz wznowić działanie narzędzia AzCopy:If you want to resume an AzCopy operation:

AzCopy /Z:C:\journalfolder\

W tym przykładzie wznawia ostatniej operacji, która nie może ukończyć.This example resumes the last operation, which may have failed to complete.

Generowanie pliku dziennikaGenerate a log file

AzCopy /Source:C:\myfolder /Dest:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /DestKey:key /V

W przypadku określenia opcji /V bez podawania ścieżki pliku do pełnego dziennika, narzędzie AzCopy utworzy plik dziennika w lokalizacji domyślnej, która jest %SystemDrive%\Users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Azure\AzCopy.If you specify option /V without providing a file path to the verbose log, then AzCopy creates the log file in the default location, which is %SystemDrive%\Users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Azure\AzCopy.

W przeciwnym razie można utworzyć pliku dziennika w lokalizacji niestandardowej:Otherwise, you can create an log file in a custom location:

AzCopy /Source:C:\myfolder /Dest:https://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer /DestKey:key /V:C:\myfolder\azcopy1.log

Należy pamiętać, że w przypadku określenia ścieżki względnej, zgodnie z opcją /V, takich jak /V:test/azcopy1.log, a następnie pełny dziennik jest tworzony w bieżącym katalogu roboczym w podfolderze o nazwie test.Note that if you specify a relative path following option /V, such as /V:test/azcopy1.log, then the verbose log is created in the current working directory within a subfolder named test.

Określ liczbę jednoczesnych operacji, aby rozpocząćSpecify the number of concurrent operations to start

Opcja /NC określa liczby operacji jednoczesnych kopii.Option /NC specifies the number of concurrent copy operations. Domyślnie narzędzie AzCopy uruchamia niektórych liczby operacji jednoczesnych, aby zwiększyć przepływność transferu danych.By default, AzCopy starts a certain number of concurrent operations to increase the data transfer throughput. Dla operacji tabeli liczby operacji jednoczesnych jest równa liczbie procesorów, które masz.For Table operations, the number of concurrent operations is equal to the number of processors you have. Operacje obiektów Blob i plików, liczby operacji jednoczesnych jest równa 8 razy liczba procesorów, których masz.For Blob and File operations, the number of concurrent operations is equal 8 times the number of processors you have. Jeśli używasz narzędzia AzCopy za pośrednictwem sieci o niskiej przepustowości, można określić mniejszą liczbę dla /NC uniknąć błąd spowodowany konkurencji zasobów.If you are running AzCopy across a low-bandwidth network, you can specify a lower number for /NC to avoid failure caused by resource competition.

Uruchamiać narzędzia AzCopy dla emulatora usługi Azure StorageRun AzCopy against the Azure Storage Emulator

Możesz uruchomić narzędzie AzCopy względem emulatora usługi Azure Storage dla obiektów blob:You can run AzCopy against the Azure Storage Emulator for blobs:

AzCopy /Source:https://127.0.0.1:10000/myaccount/mycontainer/ /Dest:C:\myfolder /SourceKey:key /SourceType:Blob /S

Można również uruchomić dla tabel:You can also run it for tables:

AzCopy /Source:https://127.0.0.1:10002/myaccount/mytable/ /Dest:C:\myfolder /SourceKey:key /SourceType:Table

Automatycznie Określ typ zawartości obiektu BlobAutomatically determine Content Type of a Blob

Narzędzie AzCopy Określa typ zawartości obiektu blob, w oparciu o plik w formacie JSON, który przechowuje, typ zawartości do mapowanie rozszerzenia pliku.AzCopy determines content type of a blob based on a JSON file that stores content type to file extension mapping. Ten plik JSON o nazwie AzCopyConfig.json i znajduje się w katalogu narzędzia AzCopy.This JSON file is named AzCopyConfig.json, and is located in the AzCopy directory. Jeśli typ pliku, który nie jest na liście mapowania można dołączyć do pliku JSON:If you have a file type that is not in the list you can append the mapping to the JSON file:

{
 "MIMETypeMapping": {
  ".myext": "text/mycustomtype",
  .
  .
 }
}

Parametry narzędzia AzCopyAzCopy Parameters

Poniżej opisano parametry dla narzędzia AzCopy.Parameters for AzCopy are described below. Można także wpisać jedną z następujących poleceń z poziomu wiersza polecenia, aby uzyskać pomoc przy użyciu narzędzia AzCopy:You can also type one of the following commands from the command line for help in using AzCopy:

 • Aby uzyskać szczegółową pomoc wiersza polecenia narzędzia AzCopy: AzCopy /?For detailed command-line help for AzCopy: AzCopy /?
 • Aby uzyskać szczegółową pomoc dotyczącą żadnych parametrów narzędzia AzCopy: AzCopy /?:SourceKeyFor detailed help with any AzCopy parameter: AzCopy /?:SourceKey
 • Aby uzyskać przykłady wiersza polecenia: AzCopy /?:SampleFor command-line examples: AzCopy /?:Sample

/Source:"source"/Source:"source"

Określa dane źródłowe do skopiowania.Specifies the source data from which to copy. Źródło może być katalogu w systemie plików, kontener obiektów blob, katalog wirtualny obiektów blob, udział pliku magazynu zostanie, katalog pliku magazynu lub tabelę platformy Azure.The source can be a file system directory, a blob container, a blob virtual directory, a storage file share, a storage file directory, or an Azure table.

Ma zastosowanie do: Obiekty BLOB, pliki, tabeleApplicable to: Blobs, Files, Tables

/Dest:"destination"/Dest:"destination"

Określa miejsce docelowe, aby skopiować.Specifies the destination to copy to. Miejsce docelowe może być katalogu w systemie plików, kontener obiektów blob, katalog wirtualny obiektów blob, udział pliku magazynu, katalog pliku magazynu lub tabelę platformy Azure.The destination can be a file system directory, a blob container, a blob virtual directory, a storage file share, a storage file directory, or an Azure table.

Ma zastosowanie do: Obiekty BLOB, pliki, tabeleApplicable to: Blobs, Files, Tables

/ Wzorzec: "wzorzec pliku"/Pattern:"file-pattern"

Określa wzorzec pliku, która wskazuje, które pliki do skopiowania.Specifies a file pattern that indicates which files to copy. Zachowanie parametr /Pattern zależy od lokalizacji źródła danych, a obecność opcja Tryb cykliczne.The behavior of the /Pattern parameter is determined by the location of the source data, and the presence of the recursive mode option. Tryb cyklicznego jest określony za pomocą opcji/s. — opcjaRecursive mode is specified via option /S.

Jeśli określona źródłowa jest katalogiem w systemie plików, a następnie obowiązują standardowe symbole wieloznaczne i podać wzorzec pliku jest dopasowywana do plików w katalogu.If the specified source is a directory in the file system, then standard wildcards are in effect, and the file pattern provided is matched against files within the directory. Jeśli opcja określeniu, następnie AzCopy pasuje również określony wzorzec względem wszystkich plików w wszystkie podfoldery znajdujące się poniżej katalogu.If option /S is specified, then AzCopy also matches the specified pattern against all files in any subfolders beneath the directory.

Jeśli określona źródłowa jest kontener obiektów blob lub katalogu wirtualnego, symbole wieloznaczne nie są stosowane.If the specified source is a blob container or virtual directory, then wildcards are not applied. Jeśli opcja /S jest określona, narzędzie AzCopy następnie interpretuje wzorca określonego pliku jako prefiks obiektu blob.If option /S is specified, then AzCopy interprets the specified file pattern as a blob prefix. Jeśli opcja /S nie zostanie określony, narzędzie AzCopy następnie pasuje wzorzec pliku względem nazwy dokładnie obiektów blob.If option /S is not specified, then AzCopy matches the file pattern against exact blob names.

Jeśli określona źródłowa jest udział plików platformy Azure, a następnie możesz określić dokładną nazwę pliku, (np. abc.txt) do skopiowania pojedynczy plik, lub wybierz opcję /S do skopiowania wszystkich plików w lokalizacji udziału.If the specified source is an Azure file share, then you must either specify the exact file name, (e.g. abc.txt) to copy a single file, or specify option /S to copy all files in the share recursively. Podjęto określić plik wzorzec i opcja /S razem wyników zarówno w błąd.Attempting to specify both a file pattern and option /S together results in an error.

Narzędzie AzCopy używa uwzględniana wielkość liter dopasowanie / Source jest kontener obiektów blob lub katalog wirtualny obiektów blob, gdy używa dopasowywania bez uwzględniania wielkości liter we wszystkich innych przypadkach.AzCopy uses case-sensitive matching when the /Source is a blob container or blob virtual directory, and uses case-insensitive matching in all the other cases.

Domyślny wzorzec pliku używany, gdy nie określono żadnych wzorzec pliku to .The default file pattern used when no file pattern is specified is . dla lokalizacji systemu plików lub pustego prefiksu dla lokalizacji usługi Azure Storage.for a file system location or an empty prefix for an Azure Storage location. Określanie wielu wzorców pliku nie jest obsługiwane.Specifying multiple file patterns is not supported.

Ma zastosowanie do: Obiekty BLOB, plikiApplicable to: Blobs, Files

/DestKey:"storage-key"/DestKey:"storage-key"

Określa klucz konta magazynu dla zasobu docelowego.Specifies the storage account key for the destination resource.

Ma zastosowanie do: Obiekty BLOB, pliki, tabeleApplicable to: Blobs, Files, Tables

/DestSAS:"sas-token"/DestSAS:"sas-token"

Określa sygnatury dostępu współdzielonego (SAS) uprawnienia do odczytu i zapisu dla miejsca docelowego (jeśli dotyczy).Specifies a Shared Access Signature (SAS) with READ and WRITE permissions for the destination (if applicable). Sygnatury dostępu Współdzielonego przy użyciu podwójnych cudzysłowów, należy ująć, jak może zawiera znaki specjalne wiersza polecenia.Surround the SAS with double quotes, as it may contains special command-line characters.

Jeśli zasób docelowy jest kontener obiektów blob, udziału plików lub tabeli, można określić tę opcję, następuje token sygnatury dostępu Współdzielonego lub sygnatury dostępu Współdzielonego można określić jako element docelowy kontener obiektów blob, udziału plików lub tabeli identyfikatora URI, bez tej opcji.If the destination resource is a blob container, file share or table, you can either specify this option followed by the SAS token, or you can specify the SAS as part of the destination blob container, file share or table's URI, without this option.

Jeśli źródłowy i docelowy są oba obiekty BLOB, docelowego obiektu blob musi znajdować się w obrębie tego samego konta magazynu jako źródłowy obiekt blob.If the source and destination are both blobs, then the destination blob must reside within the same storage account as the source blob.

Ma zastosowanie do: Obiekty BLOB, pliki, tabeleApplicable to: Blobs, Files, Tables

/SourceKey:"storage-key"/SourceKey:"storage-key"

Określa klucz konta magazynu dla zasobu źródła.Specifies the storage account key for the source resource.

Ma zastosowanie do: Obiekty BLOB, pliki, tabeleApplicable to: Blobs, Files, Tables

/SourceSAS:"sas-token"/SourceSAS:"sas-token"

Określa sygnaturę dostępu współdzielonego z uprawnieniami do odczytu i listy dla źródła, (jeśli dotyczy).Specifies a Shared Access Signature with READ and LIST permissions for the source (if applicable). Sygnatury dostępu Współdzielonego przy użyciu podwójnych cudzysłowów, należy ująć, jak może zawiera znaki specjalne wiersza polecenia.Surround the SAS with double quotes, as it may contains special command-line characters.

Jeśli zasób źródła jest kontener obiektów blob, a podano klucz ani sygnatury dostępu Współdzielonego, za pośrednictwem dostępu anonimowego jest odczytu kontenera obiektów blob.If the source resource is a blob container, and neither a key nor a SAS is provided, then the blob container is read via anonymous access.

Jeśli źródło jest udział plików lub tabeli, należy podać klucz lub sygnatury dostępu Współdzielonego.If the source is a file share or table, a key or a SAS must be provided.

Ma zastosowanie do: Obiekty BLOB, pliki, tabeleApplicable to: Blobs, Files, Tables

/S/S

Określa tryb cyklicznego dla operacji kopiowania.Specifies recursive mode for copy operations. W trybie cykliczne narzędzia AzCopy kopiuje wszystkie obiekty BLOB i plików pasujących do wzorca określonego pliku, włączając te w podfolderach.In recursive mode, AzCopy copies all blobs or files that match the specified file pattern, including those in subfolders.

Ma zastosowanie do: Obiekty BLOB, plikiApplicable to: Blobs, Files

/BlobType:"block" | "page" | "append"/BlobType:"block" | "page" | "append"

Określa, czy docelowy obiekt blob jest blokowy obiekt blob, stronicowych obiektów blob lub uzupełnialnego obiektu blob.Specifies whether the destination blob is a block blob, a page blob, or an append blob. Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy podczas przekazywania obiektu blob.This option is applicable only when you are uploading a blob. W przeciwnym razie zostanie wygenerowany błąd.Otherwise, an error is generated. Jeśli obiektem docelowym jest obiekt blob, a ta opcja nie jest określona, domyślnie narzędzie AzCopy utworzy blokowych obiektów blob.If the destination is a blob and this option is not specified, by default, AzCopy creates a block blob.

Ma zastosowanie do: Obiekty blobApplicable to: Blobs

/CheckMD5/CheckMD5

Oblicza Skrót MD5 dla pobranych danych i weryfikuje, czy skrót MD5 jest przechowywana w obiekcie blob lub właściwość Content-MD5 pliku odpowiada skrót obliczony.Calculates an MD5 hash for downloaded data and verifies that the MD5 hash stored in the blob or file's Content-MD5 property matches the calculated hash. Jeśli wartości nie są zgodne, narzędzia AzCopy zakończy się niepowodzeniem pobrać dane.If the values do not match, AzCopy will fail to download the data. Wyboru MD5 jest domyślnie wyłączona, dlatego należy określić tę opcję, aby sprawdzić MD5 podczas pobierania danych.The MD5 check is turned off by default, so you must specify this option to perform the MD5 check when downloading data.

Pamiętaj, że usługi Azure Storage nie gwarantuje, że Skrót MD5 przechowywane dla obiektów blob lub pliku są aktualne.Note that Azure Storage doesn't guarantee that the MD5 hash stored for the blob or file is up-to-date. Odpowiada klienta można zaktualizować Skrót MD5, zawsze wtedy, gdy obiekt blob lub plik jest modyfikowany.It is client's responsibility to update the MD5 whenever the blob or file is modified. W przypadku obrazów dysków (dysków zarządzanych lub niezarządzanych) maszyn wirtualnych platformy Azure nie są uaktualniane wartość MD5, jak zmiana zawartości dysku, dlatego /CheckMD5 zgłosi błąd podczas pobierania obrazów dysku.In the case of disk images (managed or unmanaged disks), Azure VMs do not update the MD5 value as the disk contents change, hence /CheckMD5 will throw an error when downloading disk images.

Narzędzie AzCopy v8 zawsze ustawia właściwość Content-MD5 dla pliku lub obiektów blob platformy Azure po przekazaniu go do usługi.AzCopy v8 always sets the Content-MD5 property for an Azure blob or file after uploading it to the service.

Ma zastosowanie do: Obiekty BLOB, plikiApplicable to: Blobs, Files

/Snapshot/Snapshot

Wskazuje, czy należy przesłać migawki.Indicates whether to transfer snapshots. Ta opcja jest prawidłowy tylko w przypadku, gdy źródłem jest obiekt blob.This option is only valid when the source is a blob.

Migawki przeniesionych obiektów blob zostały zmienione w następującym formacie: .extension blob-name (migawka time)The transferred blob snapshots are renamed in this format: blob-name (snapshot-time).extension

Domyślnie migawek nie są kopiowane.By default, snapshots are not copied.

Ma zastosowanie do: Obiekty blobApplicable to: Blobs

/ V: [plik pełnego dziennika]/V:[verbose-log-file]

Komunikaty o stanie pełne dane wyjściowe do pliku dziennika.Outputs verbose status messages into a log file.

Domyślnie plik dziennika pełne nosi nazwę AzCopyVerbose.log w %LocalAppData%\Microsoft\Azure\AzCopy.By default, the verbose log file is named AzCopyVerbose.log in %LocalAppData%\Microsoft\Azure\AzCopy. Jeśli określisz istniejącej lokalizacji plików dla tej opcji, pełny dziennik jest dołączany do tego pliku.If you specify an existing file location for this option, the verbose log is appended to that file.

Ma zastosowanie do: Obiekty BLOB, pliki, tabeleApplicable to: Blobs, Files, Tables

/Z:[journal-file-folder]/Z:[journal-file-folder]

Określa folder plików dziennika, w przypadku wznawiania operację.Specifies a journal file folder for resuming an operation.

Narzędzie AzCopy zawsze obsługuje wznawiania, jeśli operacja została przerwana.AzCopy always supports resuming if an operation has been interrupted.

Jeśli ta opcja nie jest określona lub jest określona bez ścieżki folderu, narzędzie AzCopy utworzy plik dziennika w lokalizacji domyślnej, która jest % LocalAppData%\Microsoft\Azure\AzCopy.If this option is not specified, or it is specified without a folder path, then AzCopy creates the journal file in the default location, which is %LocalAppData%\Microsoft\Azure\AzCopy.

Każdorazowo, gdy wydać polecenie do narzędzia AzCopy, sprawdza czy istnieje plik dziennika w folderze domyślnym, lub czy istnieje w folderze, który określono za pomocą tej opcji.Each time you issue a command to AzCopy, it checks whether a journal file exists in the default folder, or whether it exists in a folder that you specified via this option. Jeśli plik dziennika nie istnieje w dowolnym miejscu, narzędzia AzCopy traktuje operacji jako nowe i generuje nowy plik dziennika.If the journal file does not exist in either place, AzCopy treats the operation as new and generates a new journal file.

Jeśli plik dziennika istnieje, narzędzie AzCopy sprawdza, czy wiersza polecenia, które należy wprowadzić pasuje do wiersza polecenia w pliku dziennika.If the journal file does exist, AzCopy checks whether the command line that you input matches the command line in the journal file. Jeśli dwa wiersze poleceń są zgodne, narzędzia AzCopy Wznawia Nieukończona operacja.If the two command lines match, AzCopy resumes the incomplete operation. Jeśli nie są zgodne, monit albo zastąpienia pliku dziennika, można uruchomić nowej operacji lub Anuluj bieżącą operację.If they do not match, you are prompted to either overwrite the journal file to start a new operation, or to cancel the current operation.

Plik dziennika jest usuwany po pomyślnym zakończeniu operacji.The journal file is deleted upon successful completion of the operation.

Należy pamiętać, że wznawia działanie z pliku dziennika utworzonego przez poprzednią wersję programu AzCopy nie jest obsługiwany.Note that resuming an operation from a journal file created by a previous version of AzCopy is not supported.

Ma zastosowanie do: Obiekty BLOB, pliki, tabeleApplicable to: Blobs, Files, Tables

/@:"parameter-file"/@:"parameter-file"

Określa plik, który zawiera parametry.Specifies a file that contains parameters. Narzędzie AzCopy przetwarza parametry w pliku tak, jakby były one określone w wierszu polecenia.AzCopy processes the parameters in the file just as if they had been specified on the command line.

W pliku odpowiedzi można określić wiele parametrów w pojedynczym wierszu lub określ każdego parametru w osobnym wierszu.In a response file, you can either specify multiple parameters on a single line, or specify each parameter on its own line. Należy pamiętać, że poszczególnych parametrów nie może obejmować wiele wierszy.Note that an individual parameter cannot span multiple lines.

Pliki odpowiedzi może zawierać wiersze komentarzy, które zaczynają się od symbolu #.Response files can include comments lines that begin with the # symbol.

Można określić wiele plików odpowiedzi.You can specify multiple response files. Jednak należy pamiętać, że narzędzie AzCopy nie obsługuje zagnieżdżone pliki odpowiedzi.However, note that AzCopy does not support nested response files.

Ma zastosowanie do: Obiekty BLOB, pliki, tabeleApplicable to: Blobs, Files, Tables

/Y/Y

Pomija wszystkie monity o potwierdzenie narzędzia AzCopy.Suppresses all AzCopy confirmation prompts. Ta opcja umożliwia również korzystanie z tokenów sygnatur dostępu Współdzielonego tylko do zapisu dla scenariuszy przekazywania danych, gdy nie określono /XO i /XN.This option also allows the use of write-only SAS tokens for data upload scenarios, when /XO and /XN are not specified.

Ma zastosowanie do: Obiekty BLOB, pliki, tabeleApplicable to: Blobs, Files, Tables

/L/L

Określa operację listy. Brak danych jest kopiowany.Specifies a listing operation only; no data is copied.

Narzędzia AzCopy interpretuje korzystanie z tej opcji jako symulacji w zakresie uruchamiania wiersza polecenia, bez stosowania tej opcji/l i liczby, ile obiekty są kopiowane, można określić opcję /V w tym samym czasie, aby sprawdzić, które obiekty są kopiowane w pełny dziennik.AzCopy interprets the using of this option as a simulation for running the command line without this option /L and counts how many objects are copied, you can specify option /V at the same time to check which objects are copied in the verbose log.

Lokalizacja źródła danych i występowania trybu opcja /S i plik wzorzec opcją cykliczną /Pattern zależy również zachowanie tej opcji.The behavior of this option is also determined by the location of the source data and the presence of the recursive mode option /S and file pattern option /Pattern.

Narzędzie AzCopy wymaga listy i uprawnienia do odczytu tej lokalizacji źródłowej, przy użyciu tej opcji.AzCopy requires LIST and READ permission of this source location when using this option.

Ma zastosowanie do: Obiekty BLOB, plikiApplicable to: Blobs, Files

/MT/MT

Ustawia czas ostatniej modyfikacji pobrany plik być taki sam jak źródłowy obiekt blob lub pliku.Sets the downloaded file's last-modified time to be the same as the source blob or file's.

Ma zastosowanie do: Obiekty BLOB, plikiApplicable to: Blobs, Files

/XN/XN

Wyklucza nowsze zasobów źródła.Excludes a newer source resource. Zasób nie jest kopiowany, jeśli godzina ostatniej modyfikacji źródła jest taka sama lub nowsza niż docelowy.The resource is not copied if the last modified time of the source is the same or newer than destination.

Ma zastosowanie do: Obiekty BLOB, plikiApplicable to: Blobs, Files

/XO/XO

Wyklucza starszych zasobów źródła.Excludes an older source resource. Zasób nie jest kopiowany, jeśli godzina ostatniej modyfikacji źródła jest taka sama lub starsze niż docelowy.The resource is not copied if the last modified time of the source is the same or older than destination.

Ma zastosowanie do: Obiekty BLOB, plikiApplicable to: Blobs, Files

/A/A

Służy do przekazywania tylko pliki, które mają ustawiony atrybut archiwum.Uploads only files that have the Archive attribute set.

Ma zastosowanie do: Obiekty BLOB, plikiApplicable to: Blobs, Files

/IA:[RASHCNETOI]/IA:[RASHCNETOI]

Służy do przekazywania tylko pliki, które zawierają dowolne spośród zestaw określonych atrybutów.Uploads only files that have any of the specified attributes set.

Dostępne atrybuty obejmują:Available attributes include:

 • R = plików tylko do odczytuR = Read-only files
 • = Pliki gotowe do archiwizacjiA = Files ready for archiving
 • S pliki systemowe =S = System files
 • H = ukryte plikiH = Hidden files
 • C = pliki skompresowaneC = Compressed files
 • N = normalne plikiN = Normal files
 • E = zaszyfrowane plikiE = Encrypted files
 • T = pliki tymczasoweT = Temporary files
 • O = pliki trybu OfflineO = Offline files
 • Czy mogę = Non indeksowane plikiI = Non-indexed files

Ma zastosowanie do: Obiekty BLOB, plikiApplicable to: Blobs, Files

/XA:[RASHCNETOI]/XA:[RASHCNETOI]

Nie obejmuje pliki, które zawierają dowolne spośród zestaw określonych atrybutów.Excludes files that have any of the specified attributes set.

Dostępne atrybuty obejmują:Available attributes include:

 • R = plików tylko do odczytuR = Read-only files
 • = Pliki gotowe do archiwizacjiA = Files ready for archiving
 • S pliki systemowe =S = System files
 • H = ukryte plikiH = Hidden files
 • C = pliki skompresowaneC = Compressed files
 • N = normalne plikiN = Normal files
 • E = zaszyfrowane plikiE = Encrypted files
 • T = pliki tymczasoweT = Temporary files
 • O = pliki trybu OfflineO = Offline files
 • Czy mogę = Non indeksowane plikiI = Non-indexed files

Ma zastosowanie do: Obiekty BLOB, plikiApplicable to: Blobs, Files

/Delimiter:"delimiter"/Delimiter:"delimiter"

Określa znak ogranicznika używany do ograniczania katalogów wirtualnych w nazwie obiektu blob.Indicates the delimiter character used to delimit virtual directories in a blob name.

Domyślnie używa narzędzia AzCopy / jako znak ogranicznika.By default, AzCopy uses / as the delimiter character. Narzędzie AzCopy obsługuje jednak przy użyciu dowolnego znaku wspólnych (takich jak @, #, lub %) jako ogranicznika.However, AzCopy supports using any common character (such as @, #, or %) as a delimiter. Jeśli potrzebujesz uwzględnić jedną z następujących znaków specjalnych w wierszu polecenia, należy ująć nazwę pliku znakami podwójnego cudzysłowu.If you need to include one of these special characters on the command line, enclose the file name with double quotes.

Ta opcja dotyczy tylko do pobierania obiektów blob.This option is only applicable for downloading blobs.

Ma zastosowanie do: Obiekty blobApplicable to: Blobs

/ NC: "numer z współbieżnych — operacje"/NC:"number-of-concurrent-operations"

Określa liczbę jednoczesnych operacji.Specifies the number of concurrent operations.

Narzędzie AzCopy domyślnie uruchamia niektórych liczby operacji jednoczesnych, aby zwiększyć przepływność transferu danych.AzCopy by default starts a certain number of concurrent operations to increase the data transfer throughput. Pamiętaj, że dużej liczby równoczesnych operacji w środowisku o niskiej przepustowości mogą przeciąży połączenia sieciowego zapobiec operacje pełni ukończenie.Note that large number of concurrent operations in a low-bandwidth environment may overwhelm the network connection and prevent the operations from fully completing. Ograniczenie przepustowości jednoczesnych operacji w oparciu o rzeczywiste dostępnej przepustowości sieci.Throttle concurrent operations based on actual available network bandwidth.

Górny limit współbieżnych operacji to 512.The upper limit for concurrent operations is 512.

Ma zastosowanie do: Obiekty BLOB, pliki, tabeleApplicable to: Blobs, Files, Tables

/SourceType:"Blob" | "Table"/SourceType:"Blob" | "Table"

Określa, że source zasób jest dostępny w środowisku programistycznym lokalne uruchamianie w emulatorze magazynu obiektów blob.Specifies that the source resource is a blob available in the local development environment, running in the storage emulator.

Ma zastosowanie do: Obiekty BLOB, tabelApplicable to: Blobs, Tables

/DestType:"Blob" | "Table"/DestType:"Blob" | "Table"

Określa, że destination zasób jest dostępny w środowisku programistycznym lokalne uruchamianie w emulatorze magazynu obiektów blob.Specifies that the destination resource is a blob available in the local development environment, running in the storage emulator.

Ma zastosowanie do: Obiekty BLOB, tabelApplicable to: Blobs, Tables

/PKRS:"key1#key2#key3#..."/PKRS:"key1#key2#key3#..."

Dzieli zakres kluczy partycji, aby włączyć eksportowanie danych tabeli w sposób równoległy, co zwiększa szybkość operacji eksportowania.Splits the partition key range to enable exporting table data in parallel, which increases the speed of the export operation.

Jeśli ta opcja nie jest określona, następnie AzCopy używa jednego wątku do wyeksportowania jednostki z tabeli.If this option is not specified, then AzCopy uses a single thread to export table entities. Na przykład, jeśli użytkownik określi /PKRS: "aa #bb", a następnie AzCopy uruchamia trzy operacji jednoczesnych.For example, if the user specifies /PKRS:"aa#bb", then AzCopy starts three concurrent operations.

Każda operacja eksportuje jednego z trzech zakresów kluczy partycji, jak pokazano poniżej:Each operation exports one of three partition key ranges, as shown below:

[klucza partycji pierwszy, aa)[first-partition-key, aa)

[aa, bb)[aa, bb)

[bb klucza partycji ostatni][bb, last-partition-key]

Ma zastosowanie do: TabeleApplicable to: Tables

/SplitSize:"file-size"/SplitSize:"file-size"

Określa wyeksportowany plik podziału rozmiar w Megabajtach, minimalnym dozwolona wartość to 32.Specifies the exported file split size in MB, the minimal value allowed is 32.

Jeśli ta opcja nie jest określona, narzędzie AzCopy eksportuje dane tabeli do pojedynczego pliku.If this option is not specified, AzCopy exports table data to a single file.

Jeśli dane w tabeli są eksportowane do obiektu blob, a rozmiar wyeksportowany plik osiągnie limit 200 GB rozmiar obiektu blob, następnie AzCopy dzieli wyeksportowany plik, nawet jeśli ta opcja nie jest określona.If the table data is exported to a blob, and the exported file size reaches the 200 GB limit for blob size, then AzCopy splits the exported file, even if this option is not specified.

Ma zastosowanie do: TabeleApplicable to: Tables

/EntityOperation:"InsertOrSkip" | "InsertOrMerge" | "InsertOrReplace"/EntityOperation:"InsertOrSkip" | "InsertOrMerge" | "InsertOrReplace"

Określa zachowanie importowanie danych tabeli.Specifies the table data import behavior.

 • InsertOrSkip - pomija istniejącej jednostki lub wstawia nową jednostkę, jeśli nie istnieje w tabeli.InsertOrSkip - Skips an existing entity or inserts a new entity if it does not exist in the table.
 • InsertOrMerge - scala istniejącej jednostki lub wstawia nową jednostkę, jeśli nie istnieje w tabeli.InsertOrMerge - Merges an existing entity or inserts a new entity if it does not exist in the table.
 • InsertOrReplace — zastępuje istniejącej jednostki lub wstawia nową jednostkę, jeśli nie istnieje w tabeli.InsertOrReplace - Replaces an existing entity or inserts a new entity if it does not exist in the table.

Ma zastosowanie do: TabeleApplicable to: Tables

/Manifest:"manifest-file"/Manifest:"manifest-file"

Określa plik manifestu dla tabeli, eksportowanie i importowanie operacji.Specifies the manifest file for the table export and import operation.

Ta opcja jest opcjonalny podczas operacji eksportowania, narzędzia AzCopy generuje plik manifestu o nazwie wstępnie zdefiniowanych, jeśli ta opcja nie jest określona.This option is optional during the export operation, AzCopy generates a manifest file with predefined name if this option is not specified.

Ta opcja jest wymagana podczas operacji importowania do lokalizowania plików danych.This option is required during the import operation for locating the data files.

Ma zastosowanie do: TabeleApplicable to: Tables

/SyncCopy/SyncCopy

Wskazuje, czy synchronicznie kopiować obiekty BLOB i plików między dwoma punktami końcowymi usługi Azure Storage.Indicates whether to synchronously copy blobs or files between two Azure Storage endpoints.

Narzędzie AzCopy domyślnie używa kopii asynchronicznych po stronie serwera.AzCopy by default uses server-side asynchronous copy. Określ tę opcję, aby wykonać synchroniczne kopia, która pobiera obiekty BLOB i plików do pamięci lokalnej, a następnie przekazuje je do usługi Azure Storage.Specify this option to perform a synchronous copy, which downloads blobs or files to local memory and then uploads them to Azure Storage.

Można użyć tej opcji, podczas kopiowania plików w ramach magazynu obiektów Blob, w ramach usługi File storage oraz z usługi Blob storage do przechowywania plików lub na odwrót.You can use this option when copying files within Blob storage, within File storage, or from Blob storage to File storage or vice versa.

Ma zastosowanie do: Obiekty BLOB, plikiApplicable to: Blobs, Files

/SetContentType:"content-type"/SetContentType:"content-type"

Określa typ zawartości MIME dla obiektów blob w docelowym lub plików.Specifies the MIME content type for destination blobs or files.

Domyślnie narzędzie AzCopy ustawia typ zawartości do obiektu blob lub pliku application/octet-stream.AzCopy sets the content type for a blob or file to application/octet-stream by default. Można ustawić typu zawartości dla wszystkich obiektów blob lub pliki, jawnie określając wartość dla tej opcji.You can set the content type for all blobs or files by explicitly specifying a value for this option.

Wybranie tej opcji bez wartości AzCopy ustawia każdy obiekt blob lub typ zawartości pliku, zgodnie z jego rozszerzenie pliku.If you specify this option without a value, then AzCopy sets each blob or file's content type according to its file extension.

Ma zastosowanie do: Obiekty BLOB, plikiApplicable to: Blobs, Files

/PayloadFormat:"JSON" | "CSV"/PayloadFormat:"JSON" | "CSV"

Określa format pliku wyeksportowanych danych tabeli.Specifies the format of the table exported data file.

Jeśli ta opcja nie jest określona, narzędzie AzCopy domyślnie eksportuje plik danych tabeli w formacie JSON.If this option is not specified, by default AzCopy exports table data file in JSON format.

Ma zastosowanie do: TabeleApplicable to: Tables

Znane problemy i najlepsze rozwiązaniaKnown Issues and Best Practices

Spójrzmy na kilka znanych problemów i najlepsze rozwiązania.Let's take a look at some of the known issues and best practices.

Limit współbieżne operacje podczas kopiowania danychLimit concurrent writes while copying data

Podczas kopiowania obiektów blob lub plików za pomocą narzędzia AzCopy, należy pamiętać o tym, że inna aplikacja może być modyfikowania danych podczas kopiowania go.When you copy blobs or files with AzCopy, keep in mind that another application may be modifying the data while you are copying it. Jeśli to możliwe upewnij się, że dane, które są kopiowane nie jest modyfikowana podczas operacji kopiowania.If possible, ensure that the data you are copying is not being modified during the copy operation. Na przykład podczas kopiowania wirtualnego dysku twardego skojarzonego z maszyną wirtualną platformy Azure, upewnij się, że żadne inne aplikacje są obecnie zapisywania wirtualnego dysku twardego.For example, when copying a VHD associated with an Azure virtual machine, make sure that no other applications are currently writing to the VHD. Dobrym sposobem na to jest dzierżawa zasobu, który ma być skopiowany.A good way to do this is by leasing the resource to be copied. Alternatywnie można najpierw utworzyć migawki wirtualnego dysku twardego, a następnie skopiuj migawki.Alternately, you can create a snapshot of the VHD first and then copy the snapshot.

Jeśli nie uniemożliwiają innych aplikacji zapisywanie do obiektów blob lub pliki podczas są kopiowane, następnie należy pamiętać o tym, czy do czasu zakończenia zadania, skopiowanych zasobów może nie masz już pełną parzystości z zasobami źródła.If you cannot prevent other applications from writing to blobs or files while they are being copied, then keep in mind that by the time the job finishes, the copied resources may no longer have full parity with the source resources.

Włącz Algorytmy MD5 zgodne ze standardem FIPS dla narzędzia AzCopy po użytkownik "Użyj zgodnych algorytmów FIPS dla celów szyfrowania, mieszania i podpisywania."Enable FIPS-compliant MD5 algorithms for AzCopy when you "Use FIPS-compliant algorithms for encryption, hashing and signing."

Narzędzie AzCopy domyślnie używa implementacji .NET MD5 do obliczania Skrót MD5, podczas kopiowania obiektów, ale istnieją pewne wymagania dotyczące zabezpieczeń potrzebne narzędzia AzCopy, aby włączyć ustawienie MD5 zgodne ze standardem FIPS.AzCopy by default uses .NET MD5 implementation to calculate the MD5 when copying objects, but there are some security requirements that need AzCopy to enable FIPS-compliant MD5 setting.

Można utworzyć pliku app.config AzCopy.exe.config z właściwością AzureStorageUseV1MD5 i umieść je aside z AzCopy.exe.You can create an app.config file AzCopy.exe.config with property AzureStorageUseV1MD5 and put it aside with AzCopy.exe.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
 <appSettings>
  <add key="AzureStorageUseV1MD5" value="false"/>
 </appSettings>
</configuration>

Dla właściwości "AzureStorageUseV1MD5":For property "AzureStorageUseV1MD5":

 • Wartość true — wartość domyślna to narzędzie AzCopy używa implementacji .NET MD5.True - The default value, AzCopy uses .NET MD5 implementation.
 • FALSE — narzędzie AzCopy używa algorytmu MD5 zgodne ze standardem FIPS.False – AzCopy uses FIPS-compliant MD5 algorithm.

Zgodne ze standardem FIPS algorytmy są wyłączone domyślnie w systemie Windows.FIPS-compliant algorithms are disabled by default on Windows. Możesz zmienić to ustawienie zasad na tym komputerze.You can change this policy setting on your machine. W oknie uruchamiania (Windows + R) wpisz secpol.msc, aby otworzyć zasady zabezpieczeń lokalnych okna.In the Run window (Windows+R), type secpol.msc to open the Local Security Policy window. W ustawienia zabezpieczeń okna, przejdź do ustawienia zabezpieczeń > zasady lokalne > opcje zabezpieczeń.In the Security Settings window, navigate to Security Settings > Local Policies > Security Options. Znajdź Kryptografia systemu: Użyj zgodnych algorytmów FIPS dla celów szyfrowania, mieszania i podpisywania zasad.Locate the System cryptography: Use FIPS-compliant algorithms for encryption, hashing and signing policy. Kliknij dwukrotnie zasady Aby wyświetlić wartość wyświetlana w ustawienie zabezpieczeń kolumny.Double-click on the policy to see the value displayed in the Security Setting column.

Kolejne krokiNext steps

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Azure Storage i narzędzia AzCopy, zapoznaj się z następującymi zasobami:For more information about Azure Storage and AzCopy, see the following resources:

Dokumentacja usługi Azure Storage:Azure Storage documentation:

Wpisy blogu magazynu platformy Azure:Azure Storage blog posts: