Samouczek: tworzenie kopii zapasowych i przywracanie plików dla maszyn wirtualnych z systemem Linux na platformie AzureTutorial: Back up and restore files for Linux virtual machines in Azure

Możesz chronić swoje dane, tworząc kopie zapasowe w regularnych odstępach czasu.You can protect your data by taking backups at regular intervals. Usługa Azure Backup tworzy punkty odzyskiwania przechowywane w geograficznie nadmiarowych magazynach odzyskiwania.Azure Backup creates recovery points that are stored in geo-redundant recovery vaults. Z punktu odzyskiwania można przywrócić całą maszynę wirtualną lub poszczególne pliki.When you restore from a recovery point, you can restore the whole VM or specific files. W tym artykule opisano sposób przywracania pojedynczego pliku na maszynę wirtualną z systemem Linux i uruchomionym serwerem nginx.This article explains how to restore a single file to a Linux VM running nginx. Jeśli nie masz jeszcze maszyny wirtualnej gotowej do użycia, możesz ją utworzyć, korzystając z przewodnika Szybki start dla systemu Linux.If you don't already have a VM to use, you can create one using the Linux quickstart. Ten samouczek zawiera informacje na temat wykonywania następujących czynności:In this tutorial you learn how to:

 • Tworzenie kopii zapasowej maszyny wirtualnejCreate a backup of a VM
 • Harmonogram codziennego wykonywania kopii zapasowejSchedule a daily backup
 • Przywracanie pliku z kopii zapasowejRestore a file from a backup

Omówienie usługi BackupBackup overview

Gdy usługa Azure Backup inicjuje kopię zapasową, wyzwala rozszerzenie kopii zapasowej, aby utworzyć migawkę punktu w czasie.When the Azure Backup service initiates a backup, it triggers the backup extension to take a point-in-time snapshot. Usługa Azure Backup używa rozszerzenia VMSnapshotLinux w systemie Linux.The Azure Backup service uses the VMSnapshotLinux extension in Linux. Rozszerzenie jest instalowane podczas tworzenia pierwszej kopii zapasowej maszyny wirtualnej, jeśli maszyna wirtualna jest uruchomiona.The extension is installed during the first VM backup if the VM is running. Jeśli maszyna wirtualna nie jest uruchomiona, usługa Backup utworzy migawkę powiązanego magazynu (ponieważ gdy maszyna wirtualna jest zatrzymana, nie występują zapisy aplikacji).If the VM is not running, the Backup service takes a snapshot of the underlying storage (since no application writes occur while the VM is stopped).

Domyślnie usługa Azure Backup tworzy kopię zapasową maszyny wirtualnej z systemem Linux spójną pod względem systemu plików, ale można ją skonfigurować do tworzenia kopii zapasowej spójnej pod względem aplikacji przy użyciu struktury skryptów poprzedzających i skryptów używanych po utworzeniu kopii zapasowej.By default, Azure Backup takes a file system consistent backup for Linux VM but it can be configured to take application consistent backup using pre-script and post-script framework. Po utworzeniu migawki w usłudze Azure Backup dane są przesyłane do magazynu.Once the Azure Backup service takes the snapshot, the data is transferred to the vault. Aby zmaksymalizować wydajność, usługa rozpoznaje i przesyła jedynie te bloki danych, które uległy zmianie od czasu utworzenia poprzedniej kopii zapasowej.To maximize efficiency, the service identifies and transfers only the blocks of data that have changed since the previous backup.

Po ukończeniu przesyłania danych migawka jest usuwana, a utworzony zostaje punkt odzyskiwania.When the data transfer is complete, the snapshot is removed and a recovery point is created.

Tworzenie kopii zapasowejCreate a backup

Utwórz zaplanowaną, codzienną operację tworzenia kopii zapasowych w magazynie usługi Recovery Services:Create a scheduled daily backup to a Recovery Services Vault:

 1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal.Sign in to the Azure portal.

 2. W menu po lewej stronie wybierz pozycję Maszyny wirtualne.In the menu on the left, select Virtual machines.

 3. Z listy wybierz maszynę wirtualną do utworzenia kopii zapasowej.From the list, select a VM to back up.

 4. W bloku maszyny wirtualnej w sekcji Ustawienia kliknij pozycję Kopia zapasowa.On the VM blade, in the Settings section, click Backup. Spowoduje to otwarcie bloku Włącz kopię zapasową.The Enable backup blade opens.

 5. W Magazynie usługi Recovery Services kliknij pozycję Utwórz nowy i podaj nazwę nowego magazynu.In Recovery Services vault, click Create new and provide the name for the new vault. Nowy magazyn zostanie utworzony w tej samej lokalizacji i tej samej grupie zasobów co maszyna wirtualna.A new vault is created in the same Resource Group and location as the virtual machine.

 6. Kliknij opcję Zasady tworzenia kopii zapasowych.Click Backup policy. W tym przykładzie zachowaj ustawienia domyślne i kliknij przycisk OK.For this example, keep the defaults and click OK.

 7. W bloku Włącz kopię zapasową kliknij pozycję Włącz kopię zapasową.On the Enable backup blade, click Enable Backup. Spowoduje to codzienne tworzenie kopii zapasowej na podstawie harmonogramu domyślnego.This creates a daily backup based on the default schedule.

 8. Aby utworzyć początkowy punkt odzyskiwania, w bloku Kopia zapasowa kliknij opcję Utwórz kopię zapasową teraz.To create an initial recovery point, on the Backup blade click Backup now.

 9. W bloku Utwórz kopię zapasową teraz kliknij ikonę kalendarza, wybierz ostatni dzień okresu zachowywania tego punktu odzyskiwania przy użyciu kontrolki kalendarza, a następnie kliknij pozycję Kopia zapasowa.On the Backup Now blade, click the calendar icon, use the calendar control to select the last day this recovery point is retained, and click Backup.

 10. W bloku Kopia zapasowa dla maszyny wirtualnej wyświetlana jest liczba ukończonych punktów odzyskiwania.In the Backup blade for your VM, you see the number of recovery points that are complete.

  Punkty odzyskiwania

Tworzenie pierwszej kopii zapasowej zajmuje około 20 minut.The first backup takes about 20 minutes. Przejdź do następnej części tego samouczka po utworzeniu kopii zapasowej.Proceed to the next part of this tutorial after your backup is finished.

Przywracanie plikuRestore a file

Jeżeli przypadkowo usuniesz plik lub wprowadzisz w nim zmiany, możesz użyć opcji odzyskiwania plików, aby odzyskać plik z magazynu kopii zapasowej.If you accidentally delete or make changes to a file, you can use File Recovery to recover the file from your backup vault. Odzyskiwanie plików używa skryptu uruchamianego na maszynie wirtualnej, aby zainstalować punkt odzyskiwania jako dysk lokalny.File Recovery uses a script that runs on the VM, to mount the recovery point as a local drive. Dyski te pozostają zainstalowane przez 12 godzin, co umożliwia kopiowanie plików z punktu odzyskiwania i przywracanie ich na maszynę wirtualną.These drives remain mounted for 12 hours so that you can copy files from the recovery point and restore them to the VM.

W tym przykładzie przedstawiono sposób odzyskiwania domyślnej strony internetowej serwera nginx /var/www/html/index.nginx-debian.html.In this example, we show how to recover the default nginx web page /var/www/html/index.nginx-debian.html. Publiczny adres IP maszyny wirtualnej w tym przykładzie to 13.69.75.209.The public IP address of our VM in this example is 13.69.75.209. Możesz znaleźć adres IP maszyny wirtualnej w następujący sposób:You can find the IP address of your vm using:

az vm show --resource-group myResourceGroup --name myVM -d --query [publicIps] --o tsv
 1. Na komputerze lokalnym otwórz przeglądarkę internetową i wpisz publiczny adres IP maszyny wirtualnej, aby wyświetlić domyślną stronę internetową serwera nginx.On your local computer, open a browser and type in the public IP address of your VM to see the default nginx web page.

  Domyślna strona internetowa serwera nginx

 2. Połącz się z maszyną wirtualną za pośrednictwem protokołu SSH.SSH into your VM.

  ssh 13.69.75.209
  
 3. Usuń plik /var/www/html/index.nginx-debian.html.Delete /var/www/html/index.nginx-debian.html.

  sudo rm /var/www/html/index.nginx-debian.html
  
 4. Na komputerze lokalnym odśwież przeglądarkę, naciskając klawisze CTRL + F5, aby zobaczyć, że domyślna strona serwera nginx została usunięta.On your local computer, refresh the browser by hitting CTRL + F5 to see that default nginx page is gone.

  Domyślna strona internetowa serwera nginx

 5. Na komputerze lokalnym zaloguj się do witryny Azure Portal.On your local computer, sign in to the Azure portal.

 6. W menu po lewej stronie wybierz pozycję Maszyny wirtualne.In the menu on the left, select Virtual machines.

 7. Z listy wybierz maszynę wirtualną.From the list, select the VM.

 8. W bloku maszyny wirtualnej w sekcji Ustawienia kliknij pozycję Kopia zapasowa.On the VM blade, in the Settings section, click Backup. Zostanie otwarty blok Kopia zapasowa.The Backup blade opens.

 9. W menu w górnej części bloku wybierz opcję Odzyskiwanie pliku.In the menu at the top of the blade, select File Recovery. Zostanie otwarty blok Odzyskiwanie plików.The File Recovery blade opens.

 10. W obszarze Krok 1. Wybieranie punktu odzyskiwania wybierz punkt odzyskiwania z listy rozwijanej.In Step 1: Select recovery point, select a recovery point from the drop-down.

 11. W obszarze Krok 2. Pobieranie skryptu na potrzeby przeglądania i odzyskiwania plików kliknij przycisk Pobierz plik wykonywalny.In Step 2: Download script to browse and recover files, click the Download Executable button. Zapisz pobrany plik na komputerze lokalnym.Save the downloaded file to your local computer.

 12. Kliknij przycisk Pobierz skrypt, aby pobrać lokalnie plik skryptu.Click Download script to download the script file locally.

 13. Otwórz wiersz Bash i wpisz następujące polecenie, zastępując fragmenty Linux_myVM_05-05-2017.sh prawidłową ścieżką i nazwą pliku pobranego skryptu, azureuser nazwą użytkownika maszyny wirtualnej oraz 13.69.75.209 publicznym adresem IP maszyny wirtualnej.Open a Bash prompt and type the following, replacing Linux_myVM_05-05-2017.sh with the correct path and filename for the script that you downloaded, azureuser with the username for the VM and 13.69.75.209 with the public IP address for your VM.

  scp Linux_myVM_05-05-2017.sh azureuser@13.69.75.209:
  
 14. Na komputerze lokalnym otwórz połączenie SSH z maszyną wirtualną.On your local computer, open an SSH connection to the VM.

  ssh 13.69.75.209
  
 15. Na maszynie wirtualnej dodaj uprawnienia do wykonywania do pliku skryptu.On your VM, add execute permissions to the script file.

  chmod +x Linux_myVM_05-05-2017.sh
  
 16. Na maszynie wirtualnej uruchom skrypt, aby zainstalować punkt odzyskiwania jako system plików.On your VM, run the script to mount the recovery point as a filesystem.

  ./Linux_myVM_05-05-2017.sh
  
 17. Dane wyjściowe skryptu zawierają ścieżkę punktu instalacji.The output from the script gives you the path for the mount point. Dane wyjściowe wyglądają podobnie do następujących:The output looks similar to this:

  Microsoft Azure VM Backup - File Recovery
  ______________________________________________
  
  Connecting to recovery point using ISCSI service...
  
  Connection succeeded!
  
  Please wait while we attach volumes of the recovery point to this machine...
  
  ************ Volumes of the recovery point and their mount paths on this machine ************
  
  Sr.No. | Disk | Volume | MountPath 
  
  1) | /dev/sdc | /dev/sdc1 | /home/azureuser/myVM-20170505191055/Volume1
  
  ************ Open File Explorer to browse for files. ************
  
  After recovery, to remove the disks and close the connection to the recovery point, please click 'Unmount Disks' in step 3 of the portal.
  
  Please enter 'q/Q' to exit...
  
 18. Na maszynie wirtualnej skopiuj domyślną stronę internetową serwera nginx z punktu instalacji z powrotem do miejsca, z którego usunięto plik.On your VM, copy the nginx default web page from the mount point back to where you deleted the file.

  sudo cp ~/myVM-20170505191055/Volume1/var/www/html/index.nginx-debian.html /var/www/html/
  
 19. Na komputerze lokalnym otwórz kartę przeglądarki internetowej, na której nawiązano połączenie z adresem IP maszyny wirtualnej i wyświetlono domyślną stronę serwera nginx.On your local computer, open the browser tab where you are connected to the IP address of the VM showing the nginx default page. Naciśnij klawisze CTRL + F5, aby odświeżyć stronę przeglądarki.Press CTRL + F5 to refresh the browser page. Teraz można zobaczyć, że strona domyślna ponownie działa.You should now see that the default page is working again.

  Domyślna strona internetowa serwera nginx

 20. Na komputerze lokalnym wróć do karty przeglądarki internetowej z witryną Azure Portal i w obszarze Krok 3. Odinstalowanie dysków po odzyskiwaniu kliknij przycisk Odinstaluj dyski.On your local computer, go back to the browser tab for the Azure portal and in Step 3: Unmount the disks after recovery click the Unmount Disks button. Jeśli pominiesz ten krok, połączenie z punktem instalacji zostanie automatycznie zamknięte po 12 godzinach.If you forget to do this step, the connection to the mountpoint is automatically closed after 12 hours. Po upłynięciu tych 12 godzin musisz pobrać nowy skrypt, aby utworzyć nowy punkt instalacji.After those 12 hours, you need to download a new script to create a new mountpoint.

Następne krokiNext steps

W niniejszym samouczku zawarto informacje na temat wykonywania następujących czynności:In this tutorial, you learned how to:

 • Tworzenie kopii zapasowej maszyny wirtualnejCreate a backup of a VM
 • Harmonogram codziennego wykonywania kopii zapasowejSchedule a daily backup
 • Przywracanie pliku z kopii zapasowejRestore a file from a backup

Przejdź do następnego samouczka, aby uzyskać informacje o monitorowaniu maszyn wirtualnych.Advance to the next tutorial to learn about monitoring virtual machines.