Omówienie maszyn wirtualnych z systemem Windows na platformie AzureOverview of Windows virtual machines in Azure

Usługa Azure Virtual Machines (VM) to jeden z wielu skalowalnych zasobów obliczeniowych dostępnych na żądanie, które są oferowane na platformie Azure.Azure Virtual Machines (VM) is one of several types of on-demand, scalable computing resources that Azure offers. W większości przypadków maszynę wirtualną należy wybrać wtedy, gdy potrzebna jest większa kontrola nad środowiskiem obliczeniowym niż ta, jaką oferują inne opcje.Typically, you choose a VM when you need more control over the computing environment than the other choices offer. Ten artykuł zawiera informacje o kwestiach, jakie należy rozważyć przed przystąpieniem do tworzenia maszyny wirtualnej. Opisano w nim także tworzenie maszyny wirtualnej i zarządzanie nią.This article gives you information about what you should consider before you create a VM, how you create it, and how you manage it.

Maszyna wirtualna Azure umożliwia swobodne korzystanie z wirtualizacji bez konieczności kupowania i utrzymywania fizycznego sprzętu potrzebnego do jej działania.An Azure VM gives you the flexibility of virtualization without having to buy and maintain the physical hardware that runs it. Nadal niezbędna jest jednak konserwacja maszyny wirtualnej — konfigurowanie i instalowanie jej oprogramowania, a także instalowanie poprawek tego oprogramowania.However, you still need to maintain the VM by performing tasks, such as configuring, patching, and installing the software that runs on it.

Z maszyn wirtualnych na platformie Azure można korzystać na różne sposoby.Azure virtual machines can be used in various ways. Przykłady to:Some examples are:

 • Tworzenie i testowanie oprogramowania — maszyny wirtualne umożliwiają szybkie i łatwe utworzenie komputera o określonej konfiguracji wymaganej do tworzenia kodu oraz testowania aplikacji.Development and test – Azure VMs offer a quick and easy way to create a computer with specific configurations required to code and test an application.
 • Aplikacje w chmurze — jako że zapotrzebowanie na aplikację może zmieniać się w czasie, uzasadnione ekonomicznie może okazać się uruchomienie jej na maszynie wirtualnej na platformie Azure.Applications in the cloud – Because demand for your application can fluctuate, it might make economic sense to run it on a VM in Azure. Jeśli zajdzie potrzeba użycia dodatkowych maszyn wirtualnych, wystarczy je opłacić. Gdy dodatkowe maszyny staną się zbędne, można je wyłączyć.You pay for extra VMs when you need them and shut them down when you don’t.
 • Rozszerzone centrum danych — maszyny wirtualne w sieci wirtualnej na platformie Azure można zostać z łatwością połączyć z siecią organizacji.Extended datacenter – Virtual machines in an Azure virtual network can easily be connected to your organization’s network.

Liczbę maszyn wirtualnych używanych przez aplikację można dowolnie i bez ograniczeń zwiększać odpowiednio do potrzeb.The number of VMs that your application uses can scale up and out to whatever is required to meet your needs.

Co należy wziąć pod uwagę przed utworzeniem maszyny wirtualnej?What do I need to think about before creating a VM?

Podczas tworzenia infrastruktury aplikacji na platformie Azure należy zawsze wziąć pod uwagę wiele różnych zagadnień projektowych.There are always a multitude of design considerations when you build out an application infrastructure in Azure. Kwestie dotyczące maszyn wirtualnych, które należy rozważyć, to między innymi:These aspects of a VM are important to think about before you start:

 • nazwy zasobów aplikacji;The names of your application resources
 • lokalizacja, w której są przechowywane zasoby;The location where the resources are stored
 • rozmiar maszyny wirtualnej;The size of the VM
 • maksymalna liczba maszyn wirtualnych, które można utworzyć;The maximum number of VMs that can be created
 • system operacyjny uruchomiony na maszynie wirtualnej;The operating system that the VM runs
 • konfiguracja maszyny wirtualnej po jej uruchomieniu;The configuration of the VM after it starts
 • powiązane zasoby niezbędne do działania maszyny wirtualnej.The related resources that the VM needs

NazewnictwoNaming

Maszyna wirtualna ma przypisaną do niej nazwę, a także nazwę komputera skonfigurowaną jako element systemu operacyjnego.A virtual machine has a name assigned to it and it has a computer name configured as part of the operating system. Nazwa maszyny wirtualnej może zawierać maksymalnie 15 znaków.The name of a VM can be up to 15 characters.

Jeśli dysk systemu operacyjnego zostanie utworzony na platformie Azure, nazwa komputera jest taka sama jak nazwa maszyny wirtualnej.If you use Azure to create the operating system disk, the computer name and the virtual machine name are the same. Nazwy mogą się różnić w przypadku przesłania i użycia własnego obrazu, który zawiera skonfigurowany wcześniej system operacyjny, oraz wykorzystania go do utworzenia maszyny wirtualnej.If you upload and use your own image that contains a previously configured operating system and use it to create a virtual machine, the names can be different. Jeśli zostanie przesłany własny plik obrazu, zalecamy ustawienie takiej samej nazwy dla komputera w systemie operacyjnym i dla maszyny wirtualnej.We recommend that when you upload your own image file, you make the computer name in the operating system and the virtual machine name the same.

LokalizacjeLocations

Wszystkie zasoby tworzone na platformie Azure są dystrybuowane w obrębie wielu regionów geograficznych na całym świecie.All resources created in Azure are distributed across multiple geographical regions around the world. Zazwyczaj podczas tworzenia maszyny wirtualnej region określa się mianem lokalizacji.Usually, the region is called location when you create a VM. W przypadku maszyny wirtualnej lokalizacja określa miejsce, w którym są przechowywane wirtualne dyski twarde.For a VM, the location specifies where the virtual hard disks are stored.

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane metody uzyskania dostępu do listy dostępnych lokalizacji.This table shows some of the ways you can get a list of available locations.

MetodaMethod OpisDescription
Azure PortalAzure portal Wybór lokalizacji z listy podczas tworzenia maszyny wirtualnej.Select a location from the list when you create a VM.
Azure PowerShellAzure PowerShell Użyj polecenia Get-AzLocation.Use the Get-AzLocation command.
Interfejs API RESTREST API Użycie operacji wyświetlania listy lokalizacji.Use the List locations operation.
Interfejs wiersza polecenia platformy AzureAzure CLI Użyj operacji az account list-locations.Use the az account list-locations operation.

Rozmiar maszyny wirtualnejVM size

Rozmiar maszyny wirtualnej zależy od obciążenia, które ma zostać uruchomione.The size of the VM that you use is determined by the workload that you want to run. Wybrany rozmiar ma więc wpływ na takie czynniki jak moc procesora, pamięć i przestrzeń dyskowa.The size that you choose then determines factors such as processing power, memory, and storage capacity. W ramach platformy Azure dostępna jest szeroka gama rozmiarów umożliwiających wykorzystanie produktu do wielu różnych zastosowań.Azure offers a wide variety of sizes to support many types of uses.

Na platformie Azure obowiązuje cena za godzinę, która jest określana na podstawie rozmiaru maszyny wirtualnej i jej systemu operacyjnego.Azure charges an hourly price based on the VM’s size and operating system. W przypadku rozpoczętych godzin opłaty są pobierane tylko za faktycznie wykorzystane minuty.For partial hours, Azure charges only for the minutes used. Magazyn jest wyceniany oddzielnie; związane z nim opłaty są także pobierane osobno.Storage is priced and charged separately.

Limity maszyn wirtualnychVM Limits

Subskrypcje mają domyślne limity przydziałów, które mogą mieć wpływ na wdrożenie wielu maszyn wirtualnych w projekcie.Your subscription has default quota limits in place that could impact the deployment of many VMs for your project. Aktualny limit dla każdej subskrypcji wynosi 20 maszyn wirtualnych na region.The current limit on a per subscription basis is 20 VMs per region. Limity można zwiększyć, wypełniając odpowiednio bilet pomocy technicznejLimits can be raised by filing a support ticket requesting an increase

Dyski i obrazy z systemem operacyjnymOperating system disks and images

System operacyjny i dane maszyny wirtualnej są przechowywane na wirtualnym dysku twardym (VHD).Virtual machines use virtual hard disks (VHDs) to store their operating system (OS) and data. Wirtualne dyski twarde są również używane do obsługi obrazów, spośród których można wybierać, chcąc zainstalować system operacyjny.VHDs are also used for the images you can choose from to install an OS.

Na platformie Azure jest dostępnych wiele obrazów z portalu Marketplace, których można używać z różnymi wersjami i typami systemów operacyjnych Windows Server.Azure provides many marketplace images to use with various versions and types of Windows Server operating systems. Obrazy z Marketplace są oznaczone nazwą wydawcy i oferty, jednostką SKU i wersją (zwykle najnowszą).Marketplace images are identified by image publisher, offer, sku, and version (typically version is specified as latest). Obsługiwane są tylko 64-bitowe systemy operacyjne.Only 64-bit operating systems are supported. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących obsługiwanych systemów operacyjnych gościa, ról oraz funkcji, zobacz temat Microsoft server software support for Microsoft Azure virtual machines (Obsługa oprogramowania serwera Microsoft maszyn wirtualnych Microsoft Azure).For more information on the supported guest operating systems, roles, and features, see Microsoft server software support for Microsoft Azure virtual machines.

W poniższej tabeli pokazano, jak można znaleźć informacje o obrazie.This table shows some ways that you can find the information for an image.

MetodaMethod OpisDescription
Azure PortalAzure portal Wartości są podawane automatycznie po wybraniu obrazu, który ma zostać użyty.The values are automatically specified for you when you select an image to use.
Azure PowerShellAzure PowerShell Get-AzVMImagePublisher -Location lokalizacjaGet-AzVMImagePublisher -Location location
Get-AzVMImageOffer -Location lokalizacja -Publisher nazwaWydawcyGet-AzVMImageOffer -Location location -Publisher publisherName
Get-AzVMImageSku -Location lokalizacja -Publisher nazwaWydawcy -Offer nazwaOfertyGet-AzVMImageSku -Location location -Publisher publisherName -Offer offerName
Interfejsy API RESTREST APIs Wyświetl listę wydawców obrazówList image publishers
Wyświetl listę ofert obrazówList image offers
Wyświetl listę jednostek SKU obrazówList image skus
Interfejs wiersza polecenia platformy AzureAzure CLI az vm image list-publishers --location lokalizacjaaz vm image list-publishers --location location
az vm image list-offers --location lokalizacja --publisher nazwa_wydawcyaz vm image list-offers --location location --publisher publisherName
az vm image list-skus --location lokalizacja --publisher nazwa_wydawcy --offer nazwa_ofertyaz vm image list-skus --location location --publisher publisherName --offer offerName

Istnieje możliwość przesłania i użycia własnego obrazu — nazwa wydawcy, oferta i jednostka SKU nie są wtedy używane.You can choose to upload and use your own image and when you do, the publisher name, offer, and sku aren’t used.

RozszerzeniaExtensions

Rozszerzenia maszyn wirtualnych udostępniają dodatkowe funkcje, z których można korzystać po wdrożeniu i do automatyzacji zadań.VM extensions give your VM additional capabilities through post deployment configuration and automated tasks.

Typowe zadania można realizować przy użyciu różnych rozszerzeń:These common tasks can be accomplished using extensions:

Zasoby wymienione w tej tabeli są używane przez maszynę wirtualną i muszą istnieć lub zostać utworzone podczas jej tworzenia.The resources in this table are used by the VM and need to exist or be created when the VM is created.

ZasóbResource WymaganyRequired OpisDescription
Grupa zasobówResource group YesYes Maszyna wirtualna musi być zawarta w grupie zasobów.The VM must be contained in a resource group.
Konto magazynuStorage account YesYes Maszyna wirtualna wymaga konta magazynu do przechowywania wirtualnych dysków twardych.The VM needs the storage account to store its virtual hard disks.
Sieć wirtualnaVirtual network YesYes Maszyna wirtualna musi należeć do sieci wirtualnej.The VM must be a member of a virtual network.
Publiczny adres IPPublic IP address NieNo Maszyna wirtualna może mieć przypisany publiczny adres IP umożliwiający uzyskiwanie do niej dostępu zdalnego.The VM can have a public IP address assigned to it to remotely access it.
Interfejs sieciowyNetwork interface YesYes Maszyna wirtualna wymaga interfejsu sieciowego do komunikacji w sieci.The VM needs the network interface to communicate in the network.
Dyski danychData disks NieNo Maszyna wirtualna może zawierać dyski danych zwiększające jej pojemność.The VM can include data disks to expand storage capabilities.

Jak utworzyć maszynę wirtualną?How do I create my first VM?

Można skorzystać z jednej z kilku opcji utworzenia maszyny wirtualnej.You have several choices for creating your VM. Wybór zależy od używanego środowiska.The choice that you make depends on the environment you are in.

Ta tabela zawiera informacje ułatwiające utworzenie maszyny wirtualnej.This table provides information to get you started creating your VM.

MetodaMethod ArtykułArticle
Azure PortalAzure portal Tworzenie maszyny wirtualnej z systemem Windows przy użyciu portaluCreate a virtual machine running Windows using the portal
SzablonyTemplates Tworzenie maszyny wirtualnej z systemem Windows przy użyciu szablonu usługi Resource ManagerCreate a Windows virtual machine with a Resource Manager template
Azure PowerShellAzure PowerShell Tworzenie maszyny wirtualnej z systemem Windows przy użyciu programu PowerShellCreate a Windows VM using PowerShell
Zestawy SDK klientaClient SDKs Wdrażanie zasobów Azure przy użyciu języka C#Deploy Azure Resources using C#
Interfejsy API RESTREST APIs Tworzenie lub aktualizowanie maszyny wirtualnejCreate or update a VM
Interfejs wiersza polecenia platformy AzureAzure CLI Tworzenie maszyny wirtualnej za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy AzureCreate a VM with the Azure CLI

Nikt tego nie lubi, ale czasem coś może pójść nie tak.You hope it never happens, but occasionally something goes wrong. Warto zapoznać się wtedy z artykułem Troubleshoot Resource Manager deployment issues with creating a Windows virtual machine in Azure (Rozwiązywanie problemów z wdrażaniem programu Resource Manager dotyczących tworzenia maszyny wirtualnej z systemem Windows na platformie Azure).If this situation happens to you, look at the information in Troubleshoot Resource Manager deployment issues with creating a Windows virtual machine in Azure.

Jak zarządzać maszyną wirtualną?How do I manage the VM that I created?

Maszynami wirtualnymi można zarządzać w portalu w przeglądarce internetowej, a także przy użyciu narzędzi wiersza polecenia z obsługą skryptów oraz bezpośrednio za pomocą interfejsów API.VMs can be managed using a browser-based portal, command-line tools with support for scripting, or directly through APIs. Najczęściej wykonywane zadania administracyjne to np. uzyskiwanie informacji na temat maszyny wirtualnej, logowanie się do niej, zarządzanie dostępnością oraz wykonywanie kopii zapasowych.Some typical management tasks that you might perform are getting information about a VM, logging on to a VM, managing availability, and making backups.

Uzyskiwanie informacji o maszynie wirtualnejGet information about a VM

W tej tabeli opisano, w jaki sposób można uzyskiwać informacje o maszynie wirtualnej.This table shows you some of the ways that you can get information about a VM.

MetodaMethod OpisDescription
Azure PortalAzure portal W menu Centrum kliknij opcję Maszyny wirtualne, a następnie wybierz odpowiednią maszynę wirtualną z listy.On the hub menu, click Virtual Machines and then select the VM from the list. Z poziomu bloku maszyny wirtualnej można uzyskać dostęp do podstawowych informacji, wartości ustawień i metryk monitorowania.On the blade for the VM, you have access to overview information, setting values, and monitoring metrics.
Azure PowerShellAzure PowerShell Aby uzyskać informacje na temat używania programu PowerShell zarządzania maszynami wirtualnymi, zobacz Create and manage Windows VMs with the Azure PowerShell module (Tworzenie maszyn wirtualnych z systemem Windows i zarządzanie nimi za pomocą programu Azure PowerShell).For information about using PowerShell to manage VMs, see Create and manage Windows VMs with the Azure PowerShell module.
Interfejs API RESTREST API Użyj operacji Get VM information (Pobierz informacje o maszynie wirtualnej), aby uzyskać informacje na temat maszyny wirtualnej.Use the Get VM information operation to get information about a VM.
Zestawy SDK klientaClient SDKs Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu maszynami wirtualnymi za pomocą języka C#, zobacz artykuł Manage Azure Virtual Machines using Azure Resource Manager and C# (Zarządzanie maszynami wirtualnymi na platformie Azure za pomocą usługi Azure Resource Manager i języka C#).For information about using C# to manage VMs, see Manage Azure Virtual Machines using Azure Resource Manager and C#.
Interfejs wiersza polecenia platformy AzureAzure CLI Aby uzyskać informacje o zarządzaniu maszynami wirtualnymi za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, zobacz Dokumentacja interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.For information about using Azure CLI to manage VMs, see Azure CLI Reference.

Logowanie się do maszyny wirtualnejLog on to the VM

Korzystając z przycisku Połącz w witrynie Azure, można uruchomić sesję pulpitu zdalnego (RDP).You use the Connect button in the Azure portal to start a Remote Desktop (RDP) session. Podczas próby użycia połączenia zdalnego mogą czasami występować problemy.Things can sometimes go wrong when trying to use a remote connection. W takiej sytuacji zapoznaj się z artykułem Rozwiązywanie problemów z połączeniami Pulpitu zdalnego z maszynami wirtualnymi systemu Windows na platformie Azure.If this situation happens to you, check out the help information in Troubleshoot Remote Desktop connections to an Azure virtual machine running Windows.

Zarządzanie dostępnościąManage availability

Ważne jest zrozumienie, jak można zapewnić wysoką dostępność aplikacji.It’s important for you to understand how to ensure high availability for your application. Ta konfiguracja obejmuje utworzenie wielu maszyn wirtualnych w celu zagwarantowania, że przynajmniej jednak z nich na pewno działa.This configuration involves creating multiple VMs to ensure that at least one is running.

Aby wdrożenie kwalifikowało się do naszej Umowy dotyczącej poziomu usług (SLA) uwzględniającej dostępność maszyn wirtualnych na poziomie 99,95%, wymagane jest wdrożenie co najmniej dwóch maszyn wirtualnych z uruchomionym obciążeniem w obrębie zestawu dostępności.In order for your deployment to qualify for our 99.95 VM Service Level Agreement, you need to deploy two or more VMs running your workload inside an availability set. Ta konfiguracja daje gwarancję, że maszyny wirtualne są rozproszone w wielu domenach błędów i wdrożone na hostach z różnymi okresami konserwacji.This configuration ensures your VMs are distributed across multiple fault domains and are deployed onto hosts with different maintenance windows. Pełna treść umowy SLA dotyczącej usługi Azure wyjaśnia w całości kwestię gwarantowanej dostępności platformy Azure.The full Azure SLA explains the guaranteed availability of Azure as a whole.

Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnychBack up the VM

Magazyn usługi Recovery Services służy do ochrony danych i zasobów w usługach Azure Backup i Azure Site Recovery.A Recovery Services vault is used to protect data and assets in both Azure Backup and Azure Site Recovery services. Magazynu usługi Recovery Services można użyć do wdrażania kopii zapasowych maszyn wirtualnych wdrożonych przy użyciu usługi Resource Manager oraz zarządzania nimi przy użyciu programu PowerShell.You can use a Recovery Services vault to deploy and manage backups for Resource Manager-deployed VMs using PowerShell.

Następne krokiNext steps

 • Użytkownicy korzystający z maszyn wirtualnych z systemem Linux powinni zapoznać się z tematem Azure and Linux (Usługa Azure a system Linux).If your intent is to work with Linux VMs, look at Azure and Linux.
 • Więcej informacji na temat wytycznych dotyczących konfigurowania infrastruktury można znaleźć w artykule Example Azure infrastructure walkthrough (Przewodnik po konfigurowaniu przykładowej infrastruktury na platformie Azure).Learn more about the guidelines around setting up your infrastructure in the Example Azure infrastructure walkthrough.