Szybki start: tworzenie maszyny wirtualnej systemu Windows w witrynie Azure PortalQuickstart: Create a Windows virtual machine in the Azure portal

Maszyny wirtualne platformy Azure można utworzyć za pomocą witryny Azure Portal.Azure virtual machines (VMs) can be created through the Azure portal. Ta metoda bazuje na opartym na przeglądarce interfejsie użytkownika umożliwiającym tworzenie maszyn wirtualnych i powiązanych z nimi zasobów.This method provides a browser-based user interface to create VMs and their associated resources. Z tego przewodnika Szybki start dowiesz się, jak za pomocą witryny Azure Portal wdrożyć maszynę wirtualną platformy Azure z systemem Windows Server 2016.This quickstart shows you how to use the Azure portal to deploy a virtual machine (VM) in Azure that runs Windows Server 2016. Aby zobaczyć działanie maszyny wirtualnej, połączysz się z nią za pomocą protokołu RDP i zainstalujesz serwer internetowy usług IIS.To see your VM in action, you then RDP to the VM and install the IIS web server.

Jeśli nie masz subskrypcji platformy Azure, przed rozpoczęciem utwórz bezpłatne konto.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

Logowanie do platformy AzureSign in to Azure

Zaloguj się do witryny Azure Portal pod adresem https://portal.azure.com.Sign in to the Azure portal at https://portal.azure.com.

Tworzenie maszyny wirtualnejCreate virtual machine

 1. W lewym górnym rogu okna witryny Azure Portal wybierz pozycję Utwórz zasób.Choose Create a resource in the upper left-hand corner of the Azure portal.

 2. Na stronie Nowy w obszarze popularnewybierz pozycję Windows Server 2016 Datacenter.In the New page, under Popular, select Windows Server 2016 Datacenter.

 3. Na karcie Podstawowe, w obszarze Szczegóły projektu, upewnij się, że wybrano poprawną subskrypcję, a następnie wybierz opcję Utwórz nową grupę zasobów.In the Basics tab, under Project details, make sure the correct subscription is selected and then choose to Create new resource group. Wpisz nazwę myResourceGroup.Type myResourceGroup for the name.

  Tworzenie nowej grupy zasobów dla maszyny wirtualnej

 4. W obszarze Szczegóły wystąpienia wpisz myVM w polu Nazwa maszyny wirtualnej i wybierz Wschodnie stany USA w polu Lokalizacja .Under Instance details, type myVM for the Virtual machine name and choose East US for your Location. Pozostaw inne wartości domyślne.Leave the other defaults.

  Sekcja Szczegóły wystąpienia

 5. W obszarze Konto administratora podaj nazwę użytkownika, taką jak azureuser, oraz hasło.Under Administrator account, provide a username, such as azureuser and a password. Hasło musi mieć co najmniej 12 znaków i spełniać zdefiniowane wymagania dotyczące złożoności.The password must be at least 12 characters long and meet the defined complexity requirements.

  Wprowadzanie nazwy użytkownika i hasła

 6. W obszarze Reguły portów wejściowych wybierz opcję Zezwalaj na wybrane porty, a następnie wybierz RDP (3389) i HTTP z listy rozwijanej.Under Inbound port rules, choose Allow selected ports and then select RDP (3389) and HTTP from the drop-down.

  Otwieranie portów dla protokołów RDP i HTTP

 7. Pozostaw pozostałe wartości domyślne, a następnie wybierz przycisk Przejrzyj + utwórz znajdujący się u dołu strony.Leave the remaining defaults and then select the Review + create button at the bottom of the page.

  Przejrzyj i utwórz

Nawiązywanie połączenia z maszyną wirtualnąConnect to virtual machine

Utwórz połączenie pulpitu zdalnego z maszyną wirtualną.Create a remote desktop connection to the virtual machine. Te kroki pozwolą Ci połączyć się z maszyną wirtualną z komputera z systemem Windows.These directions tell you how to connect to your VM from a Windows computer. Na komputerze Mac należy skorzystać z klienta RDP, takiego jak ten klient pulpitu zdalnego ze sklepu Mac App Store.On a Mac, you need an RDP client such as this Remote Desktop Client from the Mac App Store.

 1. Kliknij przycisk Połącz na stronie właściwości maszyny wirtualnej.Click the Connect button on the virtual machine properties page.

  Nawiązywanie połączenia z maszyną wirtualną na platformie Azure z portalu

 2. Na stronie Nawiązywanie połączenia z maszyną wirtualną zostaw opcje domyślne, aby połączyć się za pomocą nazwy DNS przez port 3389 i kliknij pozycję Pobierz plik RDP.In the Connect to virtual machine page, keep the default options to connect by DNS name over port 3389 and click Download RDP file.

 3. Otwórz pobrany plik RDP i kliknij Połącz, gdy wyświetli się odpowiedni monit.Open the downloaded RDP file and click Connect when prompted.

 4. W oknie Zabezpieczenia systemu Windows wybierz pozycję Więcej opcji, a następnie pozycję Użyj innego konta.In the Windows Security window, select More choices and then Use a different account. Wpisz nazwę użytkownika w formacie localhost\nazwa_użytkownika oraz hasło utworzone dla maszyny wirtualnej, a następnie kliknij pozycję OK.Type the username as localhost\username, enter password you created for the virtual machine, and then click OK.

 5. Podczas procesu logowania może pojawić się ostrzeżenie o certyfikacie.You may receive a certificate warning during the sign-in process. Kliknij pozycję Tak lub Kontynuuj, aby utworzyć połączenie.Click Yes or Continue to create the connection.

Instalowanie serwera internetowegoInstall web server

Aby zobaczyć działanie maszyny wirtualnej, zainstaluj serwer internetowy usług IIS.To see your VM in action, install the IIS web server. Na maszynie wirtualnej otwórz wiersz polecenia programu PowerShell i uruchom następujące polecenie:Open a PowerShell prompt on the VM and run the following command:

Install-WindowsFeature -name Web-Server -IncludeManagementTools

Po zakończeniu zamknij połączenie RDP z maszyną wirtualną.When done, close the RDP connection to the VM.

Wyświetlanie strony powitalnej usług IISView the IIS welcome page

W portalu wybierz maszynę wirtualną, a następnie w przeglądzie maszyny wirtualnej użyj przycisku Kliknij, aby skopiować po prawej stronie adresu IP w celu skopiowania go i później wklejenia w karcie przeglądarki. Zostanie otwarta domyślna strona powitalna usług IIS, która powinna wyglądać następująco:In the portal, select the VM and in the overview of the VM, use the Click to copy button to the right of the IP address to copy it and paste it into a browser tab. The default IIS welcome page will open, and should look like this:

Domyślna witryna usług IIS

Oczyszczanie zasobówClean up resources

Gdy grupa zasobów, maszyna wirtualna i wszystkie pokrewne zasoby nie będą już potrzebne, można je usunąć.When no longer needed, you can delete the resource group, virtual machine, and all related resources. Wybierz grupę zasobów dla maszyny wirtualnej, a następnie wybierz pozycję Usuń.Select the resource group for the virtual machine, then select Delete. Potwierdź nazwę grupy zasobów, aby zakończyć usuwanie zasobów.Confirm the name of the resource group to finish deleting the resources.

Następne krokiNext steps

W tym przewodniku Szybki start wdrożono prostą maszynę wirtualną, otwarto port sieciowy na ruch internetowy oraz zainstalowano podstawowy serwer internetowy.In this quickstart, you deployed a simple virtual machine, open a network port for web traffic, and installed a basic web server. Aby dowiedzieć się więcej o maszynach wirtualnych platformy Azure, przejdź do samouczka dla maszyn wirtualnych z systemem Windows.To learn more about Azure virtual machines, continue to the tutorial for Windows VMs.