Konwencje nazewnictwa dla struktury automatyzacji SAP

Platforma automatyzacji wdrażania SAP na platformie Azure używa standardowych konwencji nazewnictwa. Spójne nazewnictwo pomaga w prawidłowym uruchomieniu struktury automatyzacji za pomocą narzędzia Terraform. Nazewnictwo standardowe ułatwia bezproblemowe wdrażanie struktury automatyzacji. Na przykład spójne nazewnictwo ułatwia:

  • Wdrażanie infrastruktury sieci wirtualnej SAP w dowolnym obsługiwanym regionie świadczenia usługi Azure.

  • Wykonaj wiele wdrożeń z partycjonowanych sieci wirtualnych.

  • Wdrażanie systemu SAP w dowolnej strefie obciążenia SAP.

  • Uruchamianie regularnych wystąpień wysokiej dostępności

  • Odzyskiwanie po awarii i zachowanie rezerwowe.

Przed rozpoczęciem wdrażania zapoznaj się ze standardowymi terminami, ścieżkami obszarów i nazwami zmiennych. W razie potrzeby można również skonfigurować niestandardowe nazwy.

Wartości symboli zastępczych

Przykładowe formaty konwencji nazewnictwa używają następujących wartości zastępczych.

Symbol zastępczy Pojęcie Limit znaków Przykład
{ENVIRONMENT} Środowisko 5 DEV, PROTO, NP, PROD
{REGION_MAP} Mapa regionów 4 weus For westus
{SAP_VNET} Sieć wirtualna SAP 7 SAP0
{SID} Identyfikator systemu SAP 3 X01
{PREFIX} Prefiks zasobu SAP DEV-WEEU-SAP01-X01
{DEPLOY_VNET} Sieć wirtualna usługi wdrażania 7
{REMOTE_VNET} Zdalna sieć wirtualna 7
{LOCAL_VNET} Lokalna sieć wirtualna 7
{CODENAME} Nazwa logiczna wersji version1, beta
{VM_NAME} Nazwa maszyny wirtualnej
{SUBNET} Podsieć
{DBSID} Identyfikator systemu bazy danych
{DIAG} 5
{RND} 3
{USER} 12
{COMPUTER_NAME} 14

Nazwy osób wdrażanych

Aby uzyskać objaśnienie kolumny Format, zobacz definicje wartości symboli zastępczych.

Pojęcie Limit znaków Format Przykład
Grupa zasobów 80 {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{DEPLOY_VNET}-INFRASTRUCTURE MGMT-WEEU-DEP00-INFRASTRUCTURE
Sieć wirtualna 38 (64) {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{DEPLOY_VNET}-vnet MGMT-WEEU-DEP00-vnet
Podsieć 80 {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{DEPLOY_VNET}_deployment-subnet MGMT-WEEU-DEP00_deployment-subnet
Konto magazynu 24 {ENVIRONMENT}{REGION_MAP}{SAP_VNET}{DIAG}{RND} mgmtweeudep00diagxxx
Sieciowa grupa zabezpieczeń 80 {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{DEPLOY_VNET}_deployment-nsg MGMT-WEEU-DEP00_deployment-nsg
Tabela tras {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{DEPLOY_VNET}_routeTable MGMT-WEEU-DEP00_route-table
Składnik interfejsu sieciowego 80 {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{DEPLOY_VNET}_{COMPUTER_NAME}-nic -ipconfig1 (Brak wymaganych dla ip_configuration bloku).
Dysk {vm.name}-deploy00 PROTO-WUS2-DEPLOY_deploy00-disk00
VM {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP_VNET}_deploy## MGMT-WEEU-DEP00_permweeudep00deploy00
Dysk systemu operacyjnego {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{DEPLOY_VNET}_deploy##-OsDisk PERM-WEEU-DEP00_permweeudep00deploy00-OsDisk
Nazwa komputera {environment[_map]}{DEPLOY_VNET}{region_map}deploy## MGMT-WEEU-DEP00_permweeudep00deploy00
Magazyn kluczy 24 {ENVIRONMENT}{REGION_MAP}{DEPLOY_VNET}{USER}{RND} (poświadczenia wdrożenia) MGMTWEEUDEP00userxxx
Publiczny adres IP {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{DEPLOY_VNET}_{COMPUTER_NAME}-pip MGMT-WEEU-DEP00_permweeudep00deploy00-pip

Nazwy bibliotek SAP

Aby uzyskać objaśnienie kolumny Format, zobacz definicje wartości symboli zastępczych.

Pojęcie Limit znaków Format Przykład
Grupa zasobów 80 {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-SAP_LIBRARY MGMT-WEEU-SAP_LIBRARY
Konto magazynu 24 {ENVIRONMENT}{REGION_MAP}saplib(12CHAR){RND} mgmtweeusaplibxxx
Konto magazynu 24 {ENVIRONMENT}{REGION_MAP}tfstate(12CHAR){RND} mgmtweeutfstatexxx

Nazwy stref obciążeń SAP

Aby uzyskać objaśnienie kolumny Format, zobacz definicje wartości symboli zastępczych.

Pojęcie Limit znaków Format Przykład
Grupa zasobów 80 {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP_VNET}-INFRASTRUCTURE DEV-WEEU-SAP01-INFRASTRUCTURE
Sieć wirtualna 38 (64) {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP_VNET}-vnet DEV-WEEU-SAP01-vnet
Komunikacja równorzędna 80 {LOCAL_VNET}_to_{REMOTE_VNET} DEV-WEEU-SAP01-vnet_to_MGMT-WEEU-DEP00-vnet
Podsieć 80 {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP_VNET}_utility-subnet DEV-WEEU-SAP01_db-subnet
Sieciowa grupa zabezpieczeń 80 {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP_VNET}_utility-nsg DEV-WEEU-SAP01_dbSubnet-nsg
Tabela tras {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP_VNET}_routeTable DEV-WEEU-SAP01_route-table
Konto magazynu 80 {ENVIRONMENT}{REGION_MAP}{SAP_VNET}diag(5CHAR){RND} devweeusap01diagxxx
Trasa zdefiniowana przez użytkownika {remote_vnet}_Hub-udr
Trasa zdefiniowana przez użytkownika (zapora) {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP_VNET}_firewall-route DEV-WEEU-SAP01_firewall-route
Zestaw dostępności (zestaw av) {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP_VNET}_iscsi-avset
Składnik interfejsu sieciowego 80 {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP_VNET}_iscsi##-nic
Dysk {vm.name}-iscsi00 lub ${azurerm_virtual_machine.iscsi.*.name}-iscsi00 (kod) DEV-WEEU-SAP01_iscsi00-iscsi00
VM {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP_VNET}_iscsi##
Dysk systemu operacyjnego {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP_VNET}_iscsi##-OsDisk
Nazwa komputera {ENVIRONMENT}_{REGION_MAP}{SAP_VNET}{region_map}iscsi##
Magazyn kluczy 24 {ENVIRONMENT}{REGION_MAP}{SAP_VNET}{USER}{RND} DEVWEEUSAP01userxxx
Konto usługi NetApp {ENVIRONMENT}{REGION_MAP}{SAP_VNET}_netapp_account DEV-WEEU-SAP01_netapp_account
Pula pojemności NetApp 24 {ENVIRONMENT}{REGION_MAP}{SAP_VNET}_netapp_pool DEV-WEEU-SAP01_netapp_pool

Nazwy systemu SAP

Aby uzyskać objaśnienie kolumny Format, zobacz definicje wartości symboli zastępczych.

Pojęcie Limit znaków Format Przykład
Prefiks zasobu 80 {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP-VNET}-{SID} lub {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP-VNET}_{CODENAME}-{SID} DEV-WEEU-SAP01-X01
Grupa zasobów 80 {PREFIX} DEV-WEEU-SAP01-X01
Grupa umieszczania w pobliżu na platformie Azure (PPG) {PREFIX}_ppg
Zestaw dostępności {PREFIX}_app-avset DEV-WEEU-SAP01-X01_app-avset
Podsieć 80 {PREFIX}_utility-subnet DEV-WEEU-SAP01_X01_db-subnet
Sieciowa grupa zabezpieczeń 80 {PREFIX}_utility-nsg DEV-WEEU-SAP01_X01_dbSubnet-nsg
Składnik interfejsu sieciowego {PREFIX}_{VM_NAME}-{SUBNET}-nic -app-nic, -web-nic, -admin-nic, -db-nic
Nazwa komputera (baza danych) 14 {SID}d{DBSID}##{OS flag l/w}{primary/secondary 0/1}{RND} DEV-WEEU-SAP01-X01_x01dxdb00l0xxx
Nazwa komputera (spoza bazy danych) 14 {SID}{ROLE}##{OS flag l/w}{RND} DEV-WEEU-SAP01-X01_x01app01l538, DEV-WEEU-SAP01-X01_x01scs01l538
VM {PREFIX}_{COMPUTER-NAME}
Dysk {PREFIX}_{VM_NAME}-{disk_type}{counter} {VM-NAME}-sap00, {VM-NAME}-data00, {VM-NAME}-log00, {VM-NAME}-backup00
Dysk systemu operacyjnego {PREFIX}_{VM_NAME}-osDisk DEV-WEEU-SAP01-X01_x01scs00lxxx-OsDisk
Azure Load Balancer (narzędzie) 80 {PREFIX}_db-alb DEV-WEEU-SAP01-X01_db-alb
Adres IP frontonia usługi Równoważenie obciążenia (narzędzie) {PREFIX}_dbAlb-feip DEV-WEEU-SAP01-X01_dbAlb-feip
Pula zaplecza usługi Równoważenie obciążenia (narzędzie) {PREFIX}_dbAlb-bePool DEV-WEEU-SAP01-X01_dbAlb-bePool
Sonda kondycji usługi Równoważenie obciążenia (narzędzie) {PREFIX}_dbAlb-hp DEV-WEEU-SAP01-X01_dbAlb-hp
Magazyn kluczy (użytkownik) 24 {SHORTPREFIX}u{RND} DEVWEEUSAP01uX01xxx
Wolumin NetApp (narzędzie) 24 {PREFIX}-utility DEV-WEEU-SAP01-X01_sapmnt

Uwaga

Numerowanie dysku zaczyna się od zera. Konwencja nazewnictwa używa formatu dwu znakowego; na przykład 00 .

Nazwy regionów platformy Azure

Platforma automatyzacji używa krótkich nazw regionów platformy Azure. Krótkie nazwy regionów platformy Azure są mapowane na normalne nazwy regionów.

Mapowanie można ustawić w obszarze zmiennej w pliku konfiguracji _region_mapping generatora nazw . ../../../deploy/terraform/terraform-units/modules/sap_namegenerator/variables_local.tf

Następnie można użyć zmiennej _region_mapping w innym miejscu, na przykład ścieżki obszaru. Format ścieżki obszaru {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP_VNET}-{ARTIFACT} to:

  • {ENVIRONMENT} to nazwa środowiska lub strefy obciążenia.
  • {REGION_MAP} to krótka forma nazwy regionu świadczenia usługi Azure.
  • {SAP_VNET} to sieć wirtualna SAP w środowisku.
  • {ARTIFACT} to artefakt wdrażania w sieci wirtualnej, taki jak INFRASTRUCTURE .

Zmiennej można _region_mapping użyć w następujący sposób:

"${upper(var.__environment)}-${upper(element(split(",", lookup(var.__region_mapping, var.__region, "-,unknown")),1))}-${upper(var.__SAP_VNET)}-INFRASTRUCTURE"

Następne kroki