Instalowanie interfejsu wiersza polecenia platformy AzureInstall the Azure CLI

Interfejs wiersza polecenia platformy Azure jest dostępny do zainstalowania w środowiskach Windows, macOS i Linux.The Azure CLI is available to install in Windows, macOS and Linux environments. Może być również uruchamiany w kontenerze Docker i Azure Cloud Shell.It can also be run in a Docker container and Azure Cloud Shell.

InstalowanieInstall

Bieżąca wersja interfejsu wiersza polecenia platformy Azure to 2.21.0.The current version of the Azure CLI is 2.21.0. Aby uzyskać informacje o najnowszej wersji, zobacz informacje o wersji.For information about the latest release, see the release notes. Aby znaleźć zainstalowaną wersję i sprawdzić, czy trzeba ją zaktualizować, uruchom polecenie AZ Version.To find your installed version and see if you need to update, run az version.

Uwaga

Jeśli używasz klasycznego modelu wdrażania platformy Azure, zainstaluj klasyczny interfejs wiersza polecenia platformy Azure.If you're using the Azure classic deployment model, install the Azure classic CLI.

Zobacz teżSee also