Instalowanie interfejsu wiersza polecenia platformy Azure 2.0

Zainstaluj nową wersję interfejsu wiersza polecenia platformy Azure już dzisiaj! Ulepszyliśmy i zaktualizowaliśmy interfejs wiersza polecenia, aby zapewnić doskonałe, natywne środowisko wiersza polecenia do zarządzania zasobami platformy Azure. Można go używać w systemach macOS, Linux i Windows. Aby uzyskać informacje o najnowszej wersji, zobacz informacje o wersji.

Uwaga

Jeśli potrzebujesz poprzedniej wersji interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, zobacz, jak zainstalować interfejs wiersza polecenia platformy Azure 1.0.

macOS

 1. Zainstaluj interfejs wiersza polecenia platformy Azure 2.0 przy użyciu jednego polecenia curl.

  curl -L https://aka.ms/InstallAzureCli | bash
  
 2. Może być konieczne ponowne uruchomienie powłoki poleceń, aby niektóre zmiany zostały zastosowane.

  exec -l $SHELL
  
 3. Uruchom interfejs wiersza polecenia platformy Azure 2.0 z okna wiersza polecenia przy użyciu polecenia az.

Uwaga

W przypadku instalacji z wykorzystaniem elementu InstallAzureCli polecenie az component update nie jest obsługiwane. Aby przeprowadzić aktualizację do najnowszej wersji interfejsu wiersza polecenia, uruchom polecenie curl -L https://aka.ms/InstallAzureCli | bash ponownie.

Aby odinstalować, zobacz instrukcje dotyczące ręcznego odinstalowywania.

Windows

Możesz zainstalować interfejs wiersza polecenia za pomocą pliku MSI i używać go w wierszu polecenia systemu Windows albo zainstalować interfejs wiersza polecenia za pomocą polecenia apt-get w programie Bash uruchomionym w systemie Ubuntu działającym w systemie Windows.

Plik MSI dla wiersza polecenia systemu Windows

Aby zainstalować interfejs wiersza polecenia w systemie Windows i używać go w wierszu polecenia systemu Windows, pobierz i uruchom plik msi.

Uwaga

W przypadku instalacji przy użyciu pliku msi polecenie az component nie jest obsługiwane. Aby przeprowadzić aktualizację do najnowszej wersji interfejsu wiersza polecenia, uruchom plik msi jeszcze raz.

Aby odinstalować interfejs wiersza polecenia, uruchom ponownie plik msi i wybierz opcję odinstalowania.

Polecenie apt-get dla programu Bash w systemie Ubuntu w systemie Windows

 1. Jeśli nie masz powłoki Bash w systemie Windows, zainstaluj ją.

 2. Otwórz powłokę Bash.

 3. Zmodyfikuj listę źródeł.

  echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/azure-cli/ wheezy main" | \
     sudo tee /etc/apt/sources.list.d/azure-cli.list
  
 4. Uruchom następujące polecenia programu sudo:

  sudo apt-key adv --keyserver packages.microsoft.com --recv-keys 417A0893
  sudo apt-get install apt-transport-https
  sudo apt-get update && sudo apt-get install azure-cli
  
Uwaga

W przypadku instalacji przy użyciu polecenia apt-get polecenie az component nie jest obsługiwane. Aby zaktualizować interfejs wiersza polecenia, uruchom polecenie sudo apt-get update && sudo apt-get install azure-cli ponownie.

Aby odinstalować, uruchom polecenie sudo apt-get remove azure-cli.

Linux

 1. W systemie Linux może być konieczne zainstalowanie określonych wymagań wstępnych.

 2. Zainstaluj interfejs wiersza polecenia platformy Azure 2.0 przy użyciu jednego polecenia curl.

  curl -L https://aka.ms/InstallAzureCli | bash
  
 3. Może być konieczne ponowne uruchomienie powłoki poleceń, aby niektóre zmiany zostały zastosowane.

  exec -l $SHELL
  
 4. Uruchom interfejs wiersza polecenia platformy Azure 2.0 z okna wiersza polecenia przy użyciu polecenia az.

Uwaga

W przypadku instalacji z wykorzystaniem elementu InstallAzureCli polecenie az component update nie jest obsługiwane. Aby przeprowadzić aktualizację do najnowszej wersji interfejsu wiersza polecenia, uruchom polecenie curl -L https://aka.ms/InstallAzureCli | bash ponownie.

Aby odinstalować, zobacz instrukcje dotyczące ręcznego odinstalowywania.

Docker

Zachowujemy obraz Docker wstępnie skonfigurowany z interfejsem wiersza polecenia platformy Azure.

Zainstaluj interfejs wiersza polecenia platformy Azure 2.0 przy użyciu polecenia docker run.

docker run azuresdk/azure-cli-python:<version>

Zobacz tagi Docker dla dostępnych wersji.

Uwaga

Jeśli chcesz wybrać klucze SSH ze środowiska użytkownika, możesz użyć polecenia -v ${HOME}:/root, aby zamontować lokalizację $HOME jako /root.

docker run -v ${HOME}:/root azuresdk/azure-cli-python:<version>
Uwaga

Obraz Docker nie obsługuje funkcji component. Aby zaktualizować interfejs wiersza polecenia platformy Azure 2.0, użyj polecenia docker run do zainstalowania najnowszego lub określonego obrazu, którego chcesz użyć.

apt-get

W przypadku systemów opartych na systemie Debian/Ubuntu możesz zainstalować interfejs wiersza polecenia platformy Azure 2.0 za pośrednictwem polecenia apt-get.

 1. Zmodyfikuj listę źródeł.

  • System 32-bitowy

   echo "deb https://packages.microsoft.com/repos/azure-cli/ wheezy main" | \
      sudo tee /etc/apt/sources.list.d/azure-cli.list
   
  • System 64-bitowy

   echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/azure-cli/ wheezy main" | \
      sudo tee /etc/apt/sources.list.d/azure-cli.list
   
 2. Uruchom następujące polecenia programu sudo:

  sudo apt-key adv --keyserver packages.microsoft.com --recv-keys 417A0893
  sudo apt-get install apt-transport-https
  sudo apt-get update && sudo apt-get install azure-cli
  
Uwaga

W przypadku instalacji przy użyciu polecenia apt-get polecenie az component nie jest obsługiwane. Aby zaktualizować interfejs wiersza polecenia, uruchom polecenie sudo apt-get update && sudo apt-get install azure-cli ponownie.

Aby odinstalować, uruchom polecenie sudo apt-get remove azure-cli.

Wymagania wstępne dla systemu Linux

 1. Jeśli nie masz języka Python, zainstaluj go.

 2. W zależności od dystrybucji systemu Linux zainstaluj odpowiednie wymagania wstępne.

  Platform       | Prerequisites
  ----------------------|---------------------------------------------
  Ubuntu 15.10 or 16.04 | sudo apt-get update && sudo apt-get install -y libssl-dev libffi-dev python-dev build-essential
  Ubuntu 12.04 or 14.04 | sudo apt-get update && sudo apt-get install -y libssl-dev libffi-dev python-dev
  Debian 8       | sudo apt-get update && sudo apt-get install -y libssl-dev libffi-dev python-dev build-essential
  Debian 7       | sudo apt-get update && sudo apt-get install -y libssl-dev libffi-dev python-dev
  CentOS 7.1 or 7.2   | sudo yum check-update; sudo yum install -y gcc libffi-devel python-devel openssl-devel
  RedHat 7.2      | sudo yum check-update; sudo yum install -y gcc libffi-devel python-devel openssl-devel
  SUSE OpenSUSE 13.2  | sudo zypper refresh && sudo zypper --non-interactive install gcc libffi-devel python-devel openssl-devel
  

Rozwiązywanie problemów

Błędy przekierowywania biblioteki curl

Jeśli wystąpił błąd polecenia curl dotyczący parametru -L lub błąd z komunikatem „Obiekt przeniesiony”, spróbuj użyć pełnego adresu URL zamiast adresu URL aka.ms:

# If you see this:
curl -L https://aka.ms/InstallAzureCli | bash
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  175 100  175  0   0  562   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  560
bash: line 1: syntax error near unexpected token `<'
'ash: line 1: `<html><head><title>Object moved</title></head><body>

#### Try this instead:
curl https://azurecliprod.blob.core.windows.net/install | bash

Dezinstalacja

W przypadku użycia skryptu ze strony https://aka.ms/InstallAzureCli do zainstalowania interfejsu wiersza polecenia możesz przeprowadzić dezinstalację przy użyciu poniższych instrukcji.

 1. Usuń zainstalowane pliki.

  rm -r <install location>/lib/azure-cli
  rm <install location>/bin/az
  
 2. Usuń wiersz <install location>/lib/azure-cli/az.completion z pliku <install location>/.bash_profile.

Uwaga

Domyślna lokalizacja instalacji to /Users/<username>.

Jeśli użyto polecenia apt-get, platformy Docker lub pliku msi do zainstalowania interfejsu wiersza polecenia, użyj tego samego narzędzia do jego odinstalowania.

Zgłaszanie problemów i przesyłanie opinii

Jeśli występują jakiekolwiek problemy związane z narzędziem, prześlij zgłoszenie do sekcji Problemy repozytorium GitHub. Aby przekazać opinię z wiersza polecenia, wypróbuj polecenie az feedback.