Kompilowanie pliku .BscBuilding a .Bsc File

BSCMAKE może utworzyć nowy plik informacji o przeglądaniu z nowo utworzonych plików. sbr.BSCMAKE can build a new browse information file from newly created .sbr files. Może również zachować istniejący plik. bsc przy użyciu plików. sbr dla plików obiektów, które uległy zmianie od czasu ostatniej kompilacji.It can also maintain an existing .bsc file using .sbr files for object files that have changed since the last build.

Zobacz teżSee also

Odwołanie BSCMAKEBSCMAKE Reference