/IGNORE (ignorowanie określonych ostrzeżeń)/IGNORE (Ignore Specific Warnings)

/IGNORE:warning[,warning]

ParametryParameters

wyświetlaniawarning
Numer ostrzeżenia konsolidatora do pomijania w zakresie od 4000 do 4999.The number of the linker warning to suppress, in the range 4000 to 4999.

UwagiRemarks

Domyślnie łącze raportuje wszystkie ostrzeżenia.By default, LINK reports all warnings. Określ /Ignore: warning , aby określić, że konsolidator ma pominąć określony numer ostrzegawczy.Specify /IGNORE:warning to tell the linker to suppress a specific warning number. Aby zignorować wiele ostrzeżeń, rozdziel je przecinkami.To ignore multiple warnings, separate the warning numbers with commas.

Konsolidator nie zezwala na ignorowanie niektórych ostrzeżeń.The linker does not allow some warnings to be ignored. Ta tabela zawiera listę ostrzeżeń, które nie są pomijane przez /Ignore:This table lists the warnings that are not suppressed by /IGNORE:

Ostrzeżenie konsolidatoraLinker Warning WiadomośćMessage
LNK4017LNK4017 keyword Instrukcja nie jest obsługiwana dla platformy docelowej; Ignorujkeyword statement not supported for the target platform; ignored
LNK4044 narzędzi KONSOLIDATORALNK4044 Nierozpoznana opcja " option "; zignorowanounrecognized option 'option'; ignored
LNK4062LNK4062 element " option " jest niezgodny z architecture maszyną docelową ""; opcja została zignorowana'option' not compatible with 'architecture' target machine; option ignored
LNK4075 narzędzi KONSOLIDATORALNK4075 ignorowanie option1 specyfikacji "" ze względu na " option2 "ignoring "option1" due to "option2" specification
LNK4086 narzędzi KONSOLIDATORALNK4086 punkt wejścia " function " nie jest __stdcall z " number " bajtami argumentów; uruchomienie obrazu może nie być możliweentrypoint 'function' is not __stdcall with 'number' bytes of arguments; image may not run
LNK4088LNK4088 obraz generowany z powodu opcji/FORCE; nie można uruchomić obrazuimage being generated due to /FORCE option; image may not run
LNK4105 narzędzi KONSOLIDATORALNK4105 nie określono argumentu z opcją " option "; ignorowanie przełącznikano argument specified with option 'option'; ignoring switch
LNK4203LNK4203 Wystąpił błąd podczas odczytywania bazy danych programu " filename "; obiekt zostanie skonsolidowany bez informacji debugowaniaerror reading program database 'filename'; linking object as if no debug info
LNK4204 narzędzi KONSOLIDATORALNK4204 element " filename " nie ma informacji debugowania dla przywołującego modułu; obiekt zostanie skonsolidowany bez informacji debugowania'filename' is missing debugging information for referencing module; linking object as if no debug info
LNK4205 narzędzi KONSOLIDATORALNK4205 element " filename " nie ma bieżących informacji debugowania dla odwołującego modułu; obiekt zostanie skonsolidowany bez informacji debugowania'filename' is missing current debugging information for referencing module; linking object as if no debug info
LNK4206 narzędzi KONSOLIDATORALNK4206 nie znaleziono wstępnie skompilowanych informacji o typie; element " filename " nie jest połączony ani nadpisany; obiekt zostanie skonsolidowany bez informacji debugowaniaprecompiled type information not found; 'filename' not linked or overwritten; linking object as if no debug info
LNK4207LNK4207 " filename skompilowano/YC/Yu/Z7; nie można utworzyć pliku PDB; Skompiluj ponownie za pomocą/Zi; obiekt zostanie skonsolidowany bez informacji debugowania'filename' compiled /Yc /Yu /Z7; cannot create PDB; recompile with /Zi; linking object as if no debug info
LNK4208LNK4208 niezgodny format PDB w elemencie " filename "; Usuń i Skompiluj ponownie; obiekt zostanie skonsolidowany bez informacji debugowaniaincompatible PDB format in 'filename'; delete and rebuild; linking object as if no debug info
LNK4209LNK4209 uszkodzone informacje debugowania; Skompiluj ponownie moduł; Łączenie obiektu bez informacji debugowaniadebugging information corrupt; recompile module; linking object as if no debug info
LNK4224 narzędzi KONSOLIDATORALNK4224 option nie jest już obsługiwane; Ignorujoption is no longer supported; ignored
LNK4228LNK4228 element " option " jest nieprawidłowy dla biblioteki DLL; zignorowano'option' invalid for a DLL; ignored
LNK4229 narzędzi KONSOLIDATORALNK4229 Nieprawidłowa dyrektywa/ directive znaleziono; zignorowanoinvalid directive /directive found; ignored

Ogólnie rzecz biorąc, ostrzeżenia konsolidatora, których nie można zignorować, reprezentują błędy kompilacji, błędy wiersza polecenia lub błędy konfiguracji, które należy naprawić.In general, linker warnings that can't be ignored represent build failures, command line errors or configuration errors that you should fix.

Aby ustawić tę opcję konsolidatora w środowisku programowania Visual StudioTo set this linker option in the Visual Studio development environment

  1. Otwórz okno dialogowe strony właściwości projektu.Open the project's Property Pages dialog box. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Ustawianie kompilatora C++ i właściwości kompilacji w programie Visual Studio.For details, see Set C++ compiler and build properties in Visual Studio.

  2. W folderze konsolidatora wybierz stronę właściwości wiersza polecenia .In the Linker folder, select the Command Line property page.

  3. Zmodyfikuj właściwość Opcje dodatkowe .Modify the Additional Options property.

Aby programowo ustawić tę opcję konsolidatoraTo set this linker option programmatically