_local_unwind2_local_unwind2

Wewnętrzna funkcja CRT.Internal CRT Function. Uruchamia wszystkie programy obsługi zakończenia, które są wymienione w wskazanej tabeli zakresów.Runs all termination handlers that are listed in the indicated scope table.

SkładniaSyntax

void _local_unwind2(
   PEXCEPTION_REGISTRATION xr,
   int stop
);

ParametryParameters

XRxr
podczas Rekord rejestracji skojarzony z jedną tabelą zakresów.[in] A registration record that is associated with one scope table.

komunikatstop
podczas Poziom leksykalny wskazujący, gdzie _local_unwind2 powinien zostać zatrzymany.[in] The lexical level that indicates where _local_unwind2 should stop.

UwagiRemarks

Ta metoda jest używana tylko przez środowisko uruchomieniowe.This method is used only by the run-time environment. Nie wywołuj metody w kodzie.Do not call the method in your code.

Gdy ta metoda wykonuje programy obsługi zakończenia, rozpocznie się na bieżącym poziomie leksykalnym i działa jak na poziomach leksykalnych do momentu osiągnięcia poziomu wskazanego przez stop .When this method executes termination handlers, it starts at the current lexical level and works its way up in lexical levels until it reaches the level that is indicated by stop. Nie wykonuje obsługi zakończenia na poziomie wskazywanym przez stop .It does not execute termination handlers at the level that is indicated by stop.

Zobacz takżeSee also

Alfabetyczne zestawienie funkcjiAlphabetical Function Reference