_execlp, _wexeclp_execlp, _wexeclp

Ładuje i wykonuje nowe procesy podrzędne.Loads and executes new child processes.

Ważne

Tego interfejsu API nie można używać w aplikacjach, które są wykonywane w środowisko wykonawcze systemu Windows.This API cannot be used in applications that execute in the Windows Runtime. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz funkcje CRT nieobsługiwane w aplikacjach platforma uniwersalna systemu Windows.For more information, see CRT functions not supported in Universal Windows Platform apps.

SkładniaSyntax

intptr_t _execlp(
   const char *cmdname,
   const char *arg0,
   ... const char *argn,
   NULL
);
intptr_t _wexeclp(
   const wchar_t *cmdname,
   const wchar_t *arg0,
   ... const wchar_t *argn,
   NULL
);

ParametryParameters

cmdnamecmdname
Ścieżka pliku do wykonania.Path of the file to execute.

arg0,... argNarg0, ... argn
Lista wskaźników do parametrów.List of pointers to parameters.

Wartość zwracanaReturn Value

Jeśli to się powiedzie, te funkcje nie zwracają do procesu wywołującego.If successful, these functions do not return to the calling process. Zwracana wartość-1 wskazuje błąd, w którym to przypadku jest ustawiona zmienna globalna errno .A return value of -1 indicates an error, in which case the errno global variable is set.

errno wartośćerrno value OpisDescription
E2BIGE2BIG Miejsce wymagane dla argumentów i ustawień środowiska przekracza 32 KB.The space required for the arguments and environment settings exceeds 32 KB.
EACCESEACCES Określony plik ma naruszenie zasad blokowania lub udostępniania.The specified file has a locking or sharing violation.
EINVALEINVAL Nieprawidłowy parametr.Invalid parameter.
EMFILEEMFILE Zbyt wiele plików jest otwartych (należy otworzyć określony plik, aby określić, czy jest to plik wykonywalny).Too many files open (the specified file must be opened to determine whether it is executable).
ENOENTENOENT Nie znaleziono pliku lub ścieżki.The file or path not found.
ENOEXECENOEXEC Określony plik nie jest wykonywalny lub ma nieprawidłowy format pliku wykonywalnego.The specified file is not executable or has an invalid executable-file format.
ENOMEMENOMEM Za mało dostępnej pamięci do wykonania nowego procesu; dostępna pamięć została uszkodzona; lub istnieje nieprawidłowy blok, wskazujący, że proces wywołujący nie został poprawnie przydzielony.Not enough memory is available to execute the new process; the available memory has been corrupted; or an invalid block exists, indicating that the calling process was not allocated properly.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych i innych kodów powrotnych, zobacz _doserrno, errno, _sys_errlist i _sys_nerr.For more information about these and other return codes, see _doserrno, errno, _sys_errlist, and _sys_nerr.

UwagiRemarks

Każda z tych funkcji ładuje i uruchamia nowy proces, przekazując każdy argument wiersza polecenia jako oddzielny parametr i używając zmiennej środowiskowej Path do znalezienia pliku do wykonania.Each of these functions loads and executes a new process, passing each command-line argument as a separate parameter and using the PATH environment variable to find the file to execute.

Funkcje _execlp sprawdzają poprawność swoich parametrów.The _execlp functions validate their parameters. Jeśli cmdname lub arg0 jest wskaźnikiem o wartości null lub pustym ciągiem, te funkcje wywołują procedurę obsługi nieprawidłowego parametru, zgodnie z opisem w walidacji parametru.If cmdname or arg0 is a null pointer or empty string, these functions invoke the invalid parameter handler as described in Parameter Validation. Jeśli wykonanie może być kontynuowane, te funkcje ustawiają errno na EINVAL i Return-1.If execution is allowed to continue, these functions set errno to EINVAL and return -1. Żaden nowy proces nie jest uruchamiany.No new process is launched.

WymaganiaRequirements

FunkcjaFunction Wymagany nagłówekRequired header Opcjonalny nagłówekOptional header
_execlp_execlp <process.h> <errno.h>
_wexeclp_wexeclp <process.h> lub <wchar.h><process.h> or <wchar.h> <errno.h>

Aby uzyskać więcej informacji o zgodności, zobacz zgodność.For more compatibility information, see Compatibility.

PrzykładExample

Zobacz przykład w _exec, _Wexec Functions.See the example in _exec, _wexec Functions.

Zobacz teżSee also

Proces i kontrola środowiskaProcess and Environment Control
_exec, funkcje _wexec_exec, _wexec Functions
przerwijabort
atexitatexit
exit, _Exit, _exitexit, _Exit, _exit
_onexit, _onexit_m_onexit, _onexit_m
_spawn, funkcje _wspawn_spawn, _wspawn Functions
system, _wsystemsystem, _wsystem