C26461 USE_CONST_POINTER_ARGUMENTS:C26461 USE_CONST_POINTER_ARGUMENTS:

Argument wskaźnika "% argument%" dla funkcji "% Function%" może być oznaczony jako wskaźnik do const (CON. 3).The pointer argument '%argument%' for function '%function%' can be marked as a pointer to const (con.3).

Funkcja z T* argumentem ma możliwość modyfikacji wartości obiektu.A function with a T* argument has the potential to modify the value of the object. Jeśli nie jest to zamiara funkcji, lepiej jest utworzyć wskaźnik a const T* .If that is not the intent of the function, it is better to make the pointer a const T* instead.

Zobacz teżSee also

Podstawowe wytyczne dotyczące języka C++ con. 3.C++ Core Guidelines con.3.

PrzykładExample

struct MyStruct
{
  void MemberFn1() const;
  void MemberFn2();
};

void Function1_Helper(const MyStruct* myStruct);
void Function1(MyStruct* myStruct) // C26461, neither of the operations on myStruct would modify the pointer's value.
{
  if (!myStruct)
    return;

  myStruct->MemberFn1();   // The member function is const
  Function1_Helper(myStruct); // Function1_Helper takes a const
}

void Function2(MyStruct* myStruct)
{
  if (!myStruct)
    return;

  myStruct->MemberFn2(); // The member function is non-const, so no C26461 will be issued
}