Operatory rzutowaniaCasting Operators

Istnieje kilka operatorów rzutowania specyficznych dla języka C++.There are several casting operators specific to the C++ language. Te operatory są przeznaczone do usuwania niektórych niejednoznaczności i niebezpieczeństwa związanych ze starym stylem rzutowania języka C.These operators are intended to remove some of the ambiguity and danger inherent in old style C language casts. Są to następujące operatory:These operators are:

  • dynamic_cast Używane do konwersji typów polimorficznych.dynamic_cast Used for conversion of polymorphic types.

  • static_cast Używane do konwersji typów niepolimorficznych.static_cast Used for conversion of nonpolymorphic types.

  • const_cast Służy do usuwania const atrybutów, volatile i __unaligned .const_cast Used to remove the const, volatile, and __unaligned attributes.

  • reinterpret_cast Używane do prostej interpretacji bitów.reinterpret_cast Used for simple reinterpretation of bits.

  • safe_cast Używane w języku C++/CLI do tworzenia zweryfikowanych MSIL.safe_cast Used in C++/CLI to produce verifiable MSIL.

Użyj const_cast i reinterpret_cast jako ostatni z nich, ponieważ te operatory mają takie same zagrożenia, jak w przypadku starych stylów.Use const_cast and reinterpret_cast as a last resort, since these operators present the same dangers as old style casts. Jednak nadal są one niezbędne w celu całkowitego zastąpienia starych stylów.However, they are still necessary in order to completely replace old style casts.

Zobacz teżSee also

RzutowanieCasting