Klasy i struktury (C++)Classes and Structs (C++)

Ta sekcja zawiera wprowadzenie do klas i struktur języka C++.This section introduces C++ classes and structs. Te dwa konstrukcje są identyczne w języku C++, z tą różnicą, że w strukturach domyślna dostępność jest publiczna, natomiast w klasach jest to ustawienie domyślne Private.The two constructs are identical in C++ except that in structs the default accessibility is public, whereas in classes the default is private.

Klasy i struktury są konstrukcjami, w których można definiować własne typy.Classes and structs are the constructs whereby you define your own types. Klasy i struktury mogą zawierać zarówno składowe danych, jak i funkcje członkowskie, które umożliwiają opisywanie stanu i zachowania typu.Classes and structs can both contain data members and member functions, which enable you to describe the type's state and behavior.

Dostępne są następujące tematy:The following topics are included:

Trzy typy klas to struktura, Klasa i Unia.The three class types are structure, class, and union. Są one deklarowane przy użyciu struktur, klasi słów kluczowych .They are declared using the struct, class, and union keywords. W poniższej tabeli przedstawiono różnice między trzema typami klas.The following table shows the differences among the three class types.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Unii, zobacz Unions.For more information on unions, see Unions. Aby uzyskać informacje dotyczące klas i struktur w językach C++/CLI i C++/CX, zobacz klasy i struktury.For information on classes and structs in C++/CLI and C++/CX, see Classes and Structs.

Access Control i ograniczenia struktur, klas i UniiAccess Control and Constraints of Structures, Classes and Unions

StrukturyStructures KlasyClasses UnieUnions
klucz klasy to structclass key is struct klucz klasy to classclass key is class klucz klasy to unionclass key is union
Domyślny dostęp jest publicznyDefault access is public Domyślny dostęp jest prywatnyDefault access is private Domyślny dostęp jest publicznyDefault access is public
Brak ograniczeń użyciaNo usage constraints Brak ograniczeń użyciaNo usage constraints Używaj tylko jednej składowej narazUse only one member at a time

Zobacz teżSee also

Dokumentacja języka C++C++ Language Reference