Konwencje leksykalneLexical conventions

Ten rozdział przedstawia główne elementy programu C++.This section introduces the fundamental elements of a C++ program. Te elementy, zwane „elementami leksykalnymi” lub „tokenami”, są używane do konstruowania instrukcji, definicji, deklaracji i tak dalej, które z kolei są wykorzystywane do konstruowania całych programów.You use these elements, called "lexical elements" or "tokens" to construct statements, definitions, declarations, and so on, which are used to construct complete programs. W tej sekcji omówiono następujące elementy leksykalne:The following lexical elements are discussed in this section:

Aby uzyskać więcej informacji na C++ temat sposobu analizowania plików źródłowych, zobacz etapy tłumaczenia.For more information about how C++ source files are parsed, see Phases of translation.

Zobacz teżSee also

Dokumentacja języka C++C++ Language Reference
Jednostki tłumaczenia i powiązaniaTranslation units and linkage