Przestarzałe konwencje wywoływaniaObsolete Calling Conventions

Specyficzne dla firmy MicrosoftMicrosoft Specific

Konwencje wywoływania __pascal, __fortran i __syscall nie są już obsługiwane.The __pascal, __fortran, and __syscall calling conventions are no longer supported. Można emulować ich funkcje przy użyciu jednej z obsługiwanych konwencji wywoływania i odpowiednich opcji konsolidatora.You can emulate their functionality by using one of the supported calling conventions and appropriate linker options.

<windows.h> obsługuje teraz makro WINAPI, które tłumaczy do odpowiedniej konwencji wywoływania dla elementu docelowego.<windows.h> now supports the WINAPI macro, which translates to the appropriate calling convention for the target. Użyj WINAPI, w której wcześniej użyto języka PASCALa lub __far _ _pascal.Use WINAPI where you previously used PASCAL or __far __pascal.

ZAKOŃCZENIE określonych przez firmę MicrosoftEND Microsoft Specific

Zobacz teżSee also

Przekazywanie argumentów i konwencje nazewnictwaArgument Passing and Naming Conventions