Błąd kompilatora C2028Compiler Error C2028

składowa struktury/Unii musi znajdować się wewnątrz struktury/Uniistruct/union member must be inside a struct/union

Elementy członkowskie struktury lub Unii muszą być zadeklarowane w obrębie struktury lub Unii.Structure or union members must be declared within the structure or union.