Błąd kompilatora C2122Compiler Error C2122

"Identyfikator": parametr prototypu w liście nazw jest niedozwolony'identifier' : prototype parameter in name list illegal

Parametr nie jest dozwolonym typem.The parameter is not a legal type. ANSI C nie obsługuje typów zdefiniowanych przez użytkownika.ANSI C does not support user-defined types.