Błąd kompilatora C2149Compiler Error C2149

"Identyfikator": nazwane pole bitowe nie może mieć zerowej szerokości'identifier' : named bit field cannot have zero width

Pola bitowe mogą mieć zerową szerokość tylko wtedy, gdy nie ma nazwy.Bit fields can have zero width only if unnamed.

Poniższy przykład generuje C2149:The following sample generates C2149:

// C2149.cpp
// compile with: /c
struct C {
   int i : 0;   // C2149
   int j : 2;   // OK
};