Błąd kompilatora C2169Compiler Error C2169

"Function": wewnętrzna funkcja, nie może być zdefiniowana'function' : intrinsic function, cannot be defined

Zostanie wyświetlona definicja funkcji dla funkcji, która jest już zadeklarowana intrinsic .A function definition appears for a function already declared intrinsic.