Błąd kompilatora C2393Compiler Error C2393

"symbol": symbol per-AppDomain nie może zostać alokowany w segmencie segmentu'symbol' : per-appdomain symbol cannot be allocated in segment 'segment'

UwagiRemarks

/CLR: Pure i /CLR: opcje kompilatora bezpiecznego są przestarzałe w programie Visual Studio 2015 i nieobsługiwane w programie Visual Studio 2017.The /clr:pure and /clr:safe compiler options are deprecated in Visual Studio 2015 and unsupported in Visual Studio 2017.

Użycie zmiennych AppDomain oznacza, że są kompilowane z /CLR: Pure lub /CLR: Safe, a Bezpieczny lub czysty obraz nie może zawierać segmentów danych.The use of appdomain variables implies that you are compiling with /clr:pure or /clr:safe, and a safe or pure image cannot contain data segments.

Zobacz /CLR (Kompilacja środowiska uruchomieniowego języka wspólnego) , aby uzyskać więcej informacji.See /clr (Common Language Runtime Compilation) for more information.

PrzykładExample

Poniższy przykład generuje C2393.The following sample generates C2393. Aby rozwiązać ten problem, nie należy tworzyć segmentu danych.To fix this issue, do not create a data segment.

// C2393.cpp
// compile with: /clr:pure /c
#pragma data_seg("myseg")
int n = 0;   // C2393