Błąd kompilatora C2462Compiler Error C2462

"Identyfikator": nie można zdefiniować typu w "New-Expression"'identifier' : cannot define a type in a 'new-expression'

Nie można zdefiniować typu w polu operand new operatora.You cannot define a type in the operand field of the new operator. Umieść definicję typu w oddzielnej instrukcji.Put the type definition in a separate statement.

Poniższy przykład generuje C2462:The following sample generates C2462:

// C2462.cpp
int main() {
   new struct S { int i; };   // C2462
}