Błąd kompilatora C2541Compiler Error C2541

"Delete": delete: nie można usunąć obiektów, które nie są wskaźnikami'delete' : delete : cannot delete objects that are not pointers

Operator delete został użyty w obiekcie, który nie jest wskaźnikiem.The delete operator was used on an object that is not a pointer.

Poniższy przykład generuje C2541:The following sample generates C2541:

// C2541.cpp
int main() {
   int i;
   delete i;   // C2541 i not a pointer

   // OK
   int *ip = new int;
   delete ip;
}