Błąd kompilatora C3166Compiler Error C3166

"wskaźnik": nie można zadeklarować wskaźnika do wewnętrznego wskaźnika __gc jako elementu członkowskiego "Type"'pointer' : cannot declare a pointer to an interior __gc pointer as a member of 'type'

Kompilator znalazł nieprawidłową deklarację wskaźnika ( __nogc wskaźnik do __gc wskaźnika).The compiler found an invalid pointer declaration (a __nogc pointer to a __gc pointer.).

C3166 jest osiągalna tylko przy użyciu przestarzałej opcji kompilatora /clr:oldSyntax .C3166 is only reachable using the obsolete compiler option /clr:oldSyntax.