Błąd kompilatora C3388Compiler Error C3388

"Type": niedozwolone jako ograniczenie, przy założeniu, że element "ref class" będzie kontynuował analizowanie'type' : not allowed as a constraint, assuming 'ref class' to continue parsing

Określono ograniczenie dla typu ogólnego, ale ograniczenie nie zostało prawidłowo określone.A constraint was specified on a generic type, but the constraint was not specified correctly. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ograniczenia dotyczące parametrów typu ogólnego (C++/CLI) .See Constraints on Generic Type Parameters (C++/CLI) for more information.

PrzykładExample

Poniższy przykład generuje C3388.The following sample generates C3388.

// C3388.cpp
// compile with: /clr /c
interface class AA {};

generic <class T>
where T : interface class   // C3388
ref class C {};

// OK
generic <class T>
where T : AA
ref class D {};