Błąd kompilatora C3842Compiler Error C3842

"Function": kwalifikatory "const" i "volatile" dla funkcji składowych WinRT lub typów zarządzanych nie są obsługiwane'function': 'const' and 'volatile' qualifiers on member functions of WinRT or managed types are not supported

funkcje const i volatile nie są obsługiwane w funkcjach składowych typu środowisko wykonawcze systemu Windows lub Managed.const and volatile are not supported on member functions of Windows Runtime or managed types.

Poniższy przykład generuje C3842:The following sample generates C3842:

// C3842a.cpp
// compile with: /clr /c
public ref struct A {
   void f() const {}   // C3842
   void f() volatile {}   // C3842

   void f() {}
};