Ostrzeżenie kompilatora (poziom 1) C4547Compiler Warning (level 1) C4547

operator "operator": przed przecinkiem nie ma żadnego wpływu; Oczekiwano operatora z efektem ubocznym'operator' : operator before comma has no effect; expected operator with side-effect

Kompilator wykrył nieprawidłowo sformułowane wyrażenie przecinka.The compiler detected an ill-formed comma expression.

To ostrzeżenie jest domyślnie wyłączone.This warning is off by default. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ostrzeżenia kompilatora, które są domyślnie wyłączone.For more information, see Compiler Warnings That Are Off by Default.

Poniższy przykład generuje C4547:The following sample generates C4547:

// C4547.cpp
// compile with: /W1
#pragma warning (default : 4547)
int i = 0;
int j = 1;
int main() {
   int l = (i != i,0);   // C4547
   // try the following line instead
   // int l = (i != i);
   // or
   // int l = ((void)(i != i),0);
}