Ostrzeżenie kompilatora (poziom 1) C4692Compiler Warning (level 1) C4692

'funkcja': podpis z nieprywatnego elementu członkowskiego zawiera typ macierzysty 'native_type' zestawu prywatnego'function': signature of non-private member contains assembly private native type 'native_type'

Typ widoczny poza zestawem zawiera funkcję członkowską, której podpis zawiera typ natywny, który nie jest widoczny poza zestawem.A type that is visible outside the assembly contains a member function whose signature contains a native type that is not visible outside the assembly. W związku z tym, funkcja członkowska nie powinna być wywoływana, jeśli jej typ zawierający jest skonkretyzowany poza zestawem.Therefore, the member function should not be called if its containing type is instantiated outside the assembly.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz typu widoczność.For more information, see Type visibility.

To ostrzeżenie jest domyślnie wyłączone.This warning is off by default. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ostrzeżenia kompilatora, które są domyślnie wyłączone.For more information, see Compiler Warnings That Are Off by Default.

PrzykładExample

Poniższy przykład generuje C4692.The following sample generates C4692.

// C4692.cpp
// compile with: /W1 /c /clr
#pragma warning(default:4692)
class Private_Native_Class {};
public class Public_Native_Class {};
public ref class Public_Ref_Class {
public:
   void Test(Private_Native_Class *) {}   // C4692
   void Test2(Public_Native_Class *) {}   // OK
};