Ostrzeżenie kompilatora (poziom 1) C4925Compiler Warning (level 1) C4925

"Method": nie można wywołać metody dispinterface z poziomu skryptu'method': dispinterface method cannot be called from script

W językach skryptów nie można utworzyć VT_BYREF parametru "in". można utworzyć tylko parametry VT_BYREF out.Scripting languages cannot create a VT_BYREF 'in' parameter, it can only create VT_BYREF 'out' parameters.

Innym sposobem na rozwiązanie tego ostrzeżenia jest to, że parametr (w definicji i implementacji) nie jest typem wskaźnika.Another way to resolve this warning is not make the parameter (in the definition and implementation) a pointer type.

Poniższy przykład generuje C4925:The following sample generates C4925:

// C4925.cpp
// compile with: /LD /W1
#define _ATL_ATTRIBUTES 1
#include <atlbase.h>
#include <atlcom.h>
[ module(name="Test")];

[ dispinterface, uuid("00000000-0000-0000-0000-000000000001") ]
__interface IDisp {
   [id(9)] void f([in] int*);
};

[ coclass, uuid("00000000-0000-0000-0000-000000000002")  ]
struct CDisp : IDisp {   // C4925
   void f(int*) {}
};